План за четене на Библията

Тематичен / ден 205

Стар Завет

1 Летописи

11

Давид става цар над Израил


1 Тогава всички израиляни се събраха при Давид в Хеброн и казаха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът. 2 И по-рано, докато Саул царуваше, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израил, и на тебе Господ, твоят Бог, каза: Ти ще пасеш народа Ми Израил, и ти ще бъдеш владетел над народа Ми Израил. 3 И така, всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеброн; и Давид сключи завет с тях пред Господа в Хеброн; и те помазаха Давид за цар над Израил, според Господнето слово чрез Самуил.

Давид завладява Ерусалим


4 Тогава Давид и целият Израил отидоха в Ерусалим (който бе Евус), където живееха евусците, жителите на онази земя. 5 А жителите на Евус рекоха на Давид: Няма да влезеш тук. Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град. 6 И каза Давид: Който пръв удари евусците, той ще бъде военачалник и вожд. И Йоав, Саруиният син, се качи пръв; и стана военачалник. 7 Тогава Давид се засели в крепостта; затова тя се нарече Давидов град. 8 И той съгради града околовръст, от Мило наоколо, а Йоав поправи останалата част от града. 9 И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на силите бе с него.

Началници на силните мъже на Давид


10 А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар, според Господнето слово относно Израил. 11 И ето списъка на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновия син, главен военачалник; той, като вдигна копието си против триста души неприятели, уби ги в едно сражение. 12 И след него бе ахохиецът Елеазар, Додовият син, който бе един от тримата силни мъже. 13 Той бе с Давид във Фас-Дамим, когато филистимците се събраха за бой там, където имаше частица земя, пълна с ечемик; и когато воините побягнаха пред филистимците, 14 те застанаха сред нивата и я защитаваха, и поразиха филистимците; и Господ извърши голямо избавление.
15 Трима от тридесетте военачалници слязоха до скалата при Давид в Адуламската пещера; а филистимският стан бе разположен в Рафаимската долина. 16 И както беше Давид тогава в укрепено място, а филистимският гарнизон бе в това време във Витлеем, 17 Давид, пожелавайки вода, рече: Кой би ми дал да пия вода от Витлеемския кладенец, който е при портата; 18 то тези трима пробиха филистимския стан и наляха вода от Витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха, донесоха на Давид. Но Давид отказа да я пие, а я възля пред Господа, като рече: 19 Да не ми даде Бог да сторя това! Да пия ли кръвта на тези мъже, които изложиха живота си на опасност? Защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това сториха тези трима силни мъже. 20 И Йоавовият брат Ависей беше главен между тримата; защото той, като вдигна копието си против триста души неприятели, ги уби и придоби име между тримата. 21 От тримата той беше най-славен и им беше началник, макар да не се равняваше на първите трима. 22 Веная, Йодаевият син, беше храбър воин от Кавсеил, който извърши велики подвизи. Повали двамата синове на Ариил от Моав. Той също слезе и уби лъв в един ров през снежен ден. 23 Повали един египтянин – мъж с голям ръст, пет лакти висок. В ръката на египтянина имаше копие като кросно на тъкач; а Веная тръгна срещу него с тояга и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие. 24 Такива бяха подвизите на Веная, Йодаевия син, и той придоби име като тримата силни мъже. 25 Ето, той стана по-славен от тридесетте, но не се числеше между тримата. И Давид го постави над телохранителите си.
26 Силните мъже сред воините бяха: Асаил – Йоавовият брат, Елханан – син на Додо от Витлеем, 27 Самот арорецът, Хелис фелонецът, 28 Ира – син на текоеца Екис, Авезер анатонецът, 29 Сивехай хусатецът, Илай ахохиецът, 30 Маарай нетофатецът, Хелед – син на нетофатеца Ваана, 31 Итай – син на Ривай от Гавая Вениаминова, Веная пиратонецът, 32 Урай от долините Гааш, Авиил арбатецът, 33 Азмавет варумецът, Елиава шаалбонецът, 34 синовете на Асим гизонеца, Йонатан – син на Сагей арареца, 35 Ахиам – син на Сахар арареца, Елифал – Уровият син, 36 Ефер мехиратецът, Ахия фелонецът, 37 Есро кармилецът, Наарай – син на Есвей, 38 Йоил – Натанов брат, Мивар – Аргиев син, 39 Селек амонецът, Нахарай беротецът – оръженосец на Йоав, Саруиния син, 40Ира етерецът, Гарив етерецът, 41 Урия хетът, Завад – Аалаев син, 42 Адина – син на Сиза рувимеца, който беше началник на рувимците, и тридесет души с него, 43Анан – син на Мааха, Йосафат митнецът, 44 Озия аштаротецът, Сама и Еиил – синове на Хотам ароиреца, 45 Едиаел – син на Симри, брат му Йоха тисецът, 46 Елиил маавецът, Еривай и Йосавия – Елнаамови синове, Етема моавецът, 47 Елиил, Овид и Ясиил от Месовая.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

13

Покай се или ще погинеш


1 В същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. 2 И Той в отговор им рече: Мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? 3 Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете. 4 Или мислите ли, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, са били престъпници повече от всички човеци, които живеят в Ерусалим? 5 Казвам ви, не; но ако не се покаете, всички така ще загинете. 6 Каза и тази притча: Ня кой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери. 7 И рече на лозаря: Ето, три години как идвам да търся плод на тая смокиня, но не намирам; отсечи я; защо да изтощава земята? 8 А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор; 9и ако след това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.

Саката жена изцелена в съботен ден


10 И една събота Той поучаваше в една от синагогите. 11 И ето една жена, която имаше дух, който ѝ беше причинявал немощи от осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. 12 А Исус, като я видя, повика я и рече ѝ: Жено, освободена си от немощта си. 13 И положи ръце на нея; и начаса тя се изправи, и славеше Бога. 14 А началникът на синагогата, като негодуваше задето Исус в събота я изцели, проговаряйки, рече на народа: Има шест дни, в които трябва да се работи; в тях идвайте и се лекувайте, а не в съботен ден. 15 Но Господ в отговор му рече: Лицемерци! В събота не отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и го завежда, та го напоява? 16 А тая Авраамова дъщеря, която Сатана е държал вързана цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде освободена от тая връзка в съботен ден? 17 И като каза това, всичките Му противници се посрамиха и целият народ се радваше за всичките славни дела, които се вършеха от Него.

Притчите за синаповото зърно и кваса


18 И каза: На какво прилича Божието царство? И на какво да го уподобя? 19 Прилича на синапово зърно, което човек взе и пося в градината си; и то рас теше и стана дърво, и небесните птици се подслоняваха по клончетата му. 20 И пак каза: На какво да уподобя Божието царство? 21 Прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докато втаса всичкото.

Тясната врата


22 И по пътя Си за Ерусалим минаваше през градовете и през селата и поучаваше. 23 И някой си Му рече: Господи, малцина ли се спасяват? А Той им каза: 24 Гледайте да влезете през тясната врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат. 25 След като стане домакинът и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте, 26 тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Си поучавал. 27 А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; идете си от Мене всички вие, които вършите неправда. 28 Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраам, Исаак, Яков и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън. 29 И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат в Божието царство. 30 И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.

Исус тръгва за Ерусалим


31 В същия час дойдоха някои фарисеи, които Му казаха: Излез и иди си оттук, защото Ирод иска да Те убие. 32 И рече им: Идете, кажете на тая лисица: Ето, изгонвам бесове и изцелявам днес и утре, и в третия ден свършвам. 33 Обаче трябва днес и утре, и вдруги ден да пътувам; защото не е възможно пророк да загине вън от Ерусалим. 34 Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте! 35 Ето, вашият дом ви се оставя пуст; и казвам ви, няма да Ме видите, докато не кажете: Благословен, Който иде в Господнето име.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи