План за четене на Библията

Тематичен / ден 212

Стар Завет

1 Летописи

22

Подготовка за храма


1 Тогава рече Давид: Това е домът на Господа Бога и това – олтарът за всеизгаряне за Израил.
2 И Давид заповяда да съберат чужденците, които бяха в Израилевата земя; и накара каменоделци да изсекат и издялат камъни за построяването на Божия дом. 3 Давид приготви и много желязо за гвоздеи за вратите на портите и за скобите, и повече мед, отколкото можеше да се претегли, 4 и кедрови дървета без брой, защото сидонците и тиряните носеха на Давид много кедрови дървета. 5 Защото Давид си казваше: Понеже синът ми Соломон е млад и нежен, и домът, който ще се построи на Господа, трябва да бъде извънредно великолепен, прочут и славен по всички земи, затова ще направя приготовление за него. И тъй, Давид направи голямо приготовление преди смъртта си.
6 Тогава повика сина си Соломон и му заръча да построи дом за Господа, Израилевия Бог. 7 И Давид каза на Соломон: Сине мой, аз пожелах в сърцето си да построя дом за името на Господа, моя Бог; 8 но Господнето слово дойде до мене и ми се каза: Много кръв си пролял и големи войни си водил; ти няма да построиш дом за името Ми, защото си пролял много кръв на земята пред Мене. 9 Ето, ще ти се роди син, който ще бъде спокоен човек, защото ще го успокоя от всички неприятели около него, защото Соломон ще бъде името му и в неговите дни ще дам мир и тишина на Израил. 10 Той ще построи дом за името Ми. Той ще Ми бъде син и Аз ще му бъда отец; и ще утвърдя престола на царството му над Израил довека. 11 Сега, сине мой, Господ да бъде с тебе; а ти да благоуспееш, че да построиш дома на Господа, твоя Бог, както Той е говорил за тебе. 12 Само да ти даде Господ мъдрост и разум, когато те поставя над Израил, за да пазиш закона на Господа, твоя Бог. 13 Ако внимаваш да изпълняваш повеленията и законите, които Господ заповяда на Мойсей за Израил, тогава ще благоуспяваш. Бъди силен и насърчен, не бой се и не се страхувай. 14 И ето, аз, в смирението си, съм приготвил за Господния дом сто хиляди таланта злато и един милион таланта сребро, а мед и желязо – без тегло, защото е много; приготвил съм и дървета и камъни, към които можеш да прибавяш. 15 А имам и доста много работници – каменоделци, зидари, дърводелци и работници, изкусни във всякакъв вид работа. 16 Златото, среброто, медта и желязото са без брой. Ставай и работи; и Господ да бъде с тебе!
17 Давид заповяда и на всички Израилеви първенци да помагат на сина му Соломон, като каза: 18 Не е ли с вас Господ, вашият Бог? И не даде ли ви спокойствие отвсякъде? Защото предаде в моята ръка жителите на тази земя; и земята се подчини пред Господа и пред Неговия народ. 19 Утвърдете сърцето си и душата си да търсите Господа, вашия Бог; и станете, та постройте светилището на Господа Бога, за да донесете ковчега на Господния завет и святите Божии вещи в дома, който ще се построи за Господнето име.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

20

Властта на Исус поставена под съмнение


1 И в един от дните, когато поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и говореха, казвайки Му: 2 Кажи ни, с каква власт правиш това? Или, кой е Онзи, Който Ти е дал тази власт? 3 И в отговор рече им: Ще ви задам и Аз един въпрос, и отговорете Ми: 4 Йоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците? 5 А те разискваха помежду си, казвайки: Ако речем: От небето, ще каже: Защо не го повярвахте? 6 Но ако речем: От човеците, всичките люде ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк. 7 И отговориха, че не знаят откъде беше. 8 Тогава Исус им каза: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.

Притчата за настойниците


9 И започна да казва на людете тази притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в странство за дълго време. 10 И във време на беритбата прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен. 11 И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха и го отпратиха празен. 12 Изпрати и трети; те и него нараниха и изхвърлиха. 13 Тогава стопанинът на лозето рече: Какво да сторя? Ще изпратя възлюбения си син; може него да почетат. 14 Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си, като казваха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше. 15 И изхвърлиха го вън от лозето, та го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето? 16 Ще дойде и ще погуби тези земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това, рекоха: Дано не бъде! 17 А Той ги погледна и рече: Тогава какво значи това, което е писано:
„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
той стана глава на ъгъла“?
18 Всеки, който падне върху тоя камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. 19 И в същия час книжниците и главните свещеници поискаха да сложат ръце на Него, защото разбраха, че каза тази притча против тях, но се бояха от людете.

Плащане на данъци на кесаря


20 И като Го наблюдаваха, пратиха съгледвачи, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, така че да Го предадат на началството и на властта на управителя. 21 И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината; 22 право ли е за нас да даваме данък на кесаря, или не? 23 А Той разбра лукавството им и рече им: 24 Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? И [в отговор] казаха: Кесарев. 25 А Той рече: Тогава отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога. 26 И не можаха да уловят нещо в думите пред людете; и зачудени на отговора Му, млъкнаха.

Жененето при възкресението


27 Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: 28 Учителю, Мойсей ни е писал: „Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си“. 29 А имаше седем братя; и първият взе жена и умря бездетен. 30 И вторият, и третият я взеха; 31 така също и седемте я взеха и умряха, без да оставят деца. 32 А после умря и жената. 33 И тъй, при възкресението на кого от тях става жена? Защото и седемте я имаха за жена. 34 А Исус им каза: Човеците на този свят се женят и се омъжват; 35 а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват. 36 А и не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и като участници във възкресението, са чада на Бога. 37 А че мъртвите биват възкресени, това и Мойсей показа в мястото, където писа за къпината, когато нарече Господа „Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“. 38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи. 39 А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, Ти добре каза. 40 Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.

Чий Син е Христос?


41 И рече им: Как казват, че Помазаникът е Давидов син? 42Защото сам Давид казва в книгата на Псалмите:
„Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми,
43 докато положа враговете Ти за Твое подножие“.
44 И тъй, Давид Го нарича Господ, тогава как е негов син?
45 И когато слушаха всичките люде, Той рече на учениците Си: 46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите и първите места по угощенията; 47 които изпояждат домовете на вдовиците и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждение.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи