План за четене на Библията

Тематичен / ден 213

Стар Завет

1 Летописи

23

Левитите


1 Така Давид, като остаря и се насити с дни, направи сина си Соломон цар над Израил.
2 И събра всички Израилеви първенци и свещениците, и левитите. 3 А левитите бяха преброени от тридесетгодишна възраст и нагоре; и като се преброиха мъжете един по един, броят им бе тридесет и осем хиляди души, 4 от които двадесет и четири хиляди да надзирават делото на Господния дом, а шест хиляди да бъдат управители и съдии, 5 четири хиляди – вратари и четири хиляди – да хвалят Господа с инструментите, които направих, рече Давид, за да хвалят с тях Господа. 6 И Давид ги раздели на богослужебни отряди според Левиевите синове Гиршом, Каат и Мерари.
7 От гиршомците бяха Ладан и Семей. 8 Ладановите синове бяха: Ехиил – главният, Зетам и Йоил; трима. 9 Семеевите синове: Селомит, Азиил и Аран; трима. Тези бяха началниците на Ладановите бащини домове. 10 А Семеевите синове: Яат, Зиза, Еус и Берия. Тези бяха Семеевите синове – всичко четирима. 11 Яат бе главният и Зиза вторият, а Еус и Берия нямаха много синове, затова бяха преброени заедно като един дом.

Каатови синове


12 Каатовите синове бяха: Амрам, Исаар, Хеброн и Узиил – всичко четирима. 13 Амрамовите синове: Аарон и Мойсей. Аарон бе отделен, той и синовете му, за да освещават пресвятите неща за всякога, да кадят пред Господа, да Му служат и да благославят в Неговото име завинаги. 14 Синовете на Божия човек Мойсей се числяха към Левиевото племе. 15 Синовете на Мойсей бяха: Гиршом и Елиезер. 16 От потомците на Гиршом: Суваил бе първият. 17 Потомците на Елиезер: Равия беше първият. Елиезер нямаше други синове; а Равиевите синове бяха премного. 18 Исааровите синове: Селомит бе първият. 19 Хеброновите синове: Ерия бе първият, Амария – вторият, Яазиил – третият и Екамеам – четвъртият. 20 Узииловите синове: Михей бе първият и Есия – вторият.

Мерариеви синове


21 Мерариевите синове бяха: Махли и Муси. Махлиевите синове: Елеазар и Киш. 22 Елеазар умря, без да има синове, а само дъщери; затова братовчедите им, Кишовите синове, ги взеха за жени. 23 Мусиевите синове бяха: Махли, Едер и Еримот – всичко трима.
24 Тези бяха Левиевите синове според бащините им домове – началници на домовете според преброяването им, броени един по един по име, които служеха в Господния дом, от двадесетгодишна възраст и нагоре. 25 Защото Давид рече: Господ, Израилевият Бог, успокои народа Си, за да живее в Ерусалим завинаги. 26 При това не ще има нужда повече левитите да носят скинията и всички нейни вещи за службата ѝ; 27 защото според последните думи на Давид, левитите бяха преброени от двадесетгодишна възраст нагоре. 28 Понеже тяхната работа бе да помагат на Аароновите потомци в службата на Господния дом – в дворовете, в стаите, в очистването на всичките святи неща – в цялата богослужебна работа при Господния дом, 29 същов грижата за присъствените хлябове, за чистото брашно на хлебните приноси, било за безквасните кори или за нещата, които се пекат в тава, или за препечените, и за всички мерки и теглилки, 30 и всяка сутрин да застават, за да славят и хвалят Господа, също и вечер, 31 и да принасят на Господа всичките всеизгаряния в съботите, по новолунията и на празниците, по броя, според определеното за тях, всякога пред Господа, 32 и да пазят шатъра за срещане и светилището, и братята си, Аароновите потомци, при службата в Господния дом.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

21

Дарението на вдовицата


1 И Исус, като повдигна очи, видя богаташите, че пускаха даровете си в съкровищницата. 2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти. 3 И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички; 4 защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си, а тя от немотията си пусна целия имот, който имаше.
Признаци на последното време
5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и с посветени приноси, рече: 6 Ще дойдат дни, когато от това, което гледате, няма да остане тук камък върху камък, който да не се срине. 7 И попитаха Го, казвайки: Учителю, а кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът, когато предстои да стане това? 8 А Той каза: Внимавайте да не ви заблудят; защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще казват: Аз съм Помазаникът; и: Времето е наближило. Да не отидете след тях. 9 И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите; защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът.
10 Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство; 11 и ще има големи трусове, и в разни места глад и мор; ще има и ужаси, и големи знамения от небето. 12 А преди да стане всичко това, ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предадат на синагоги и в тъмници, и ще ви извеждат пред царе и пред управители поради Моето име. 13 Това ще ви служи за свидетелство. 14 И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте; 15 защото Аз ще ви дам тъй мъдро да говорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат. 16 И ще бъдете предадени даже от родители и братя, от роднини и приятели; и ще умъртвят някои от вас. 17 И ще бъдете мразени от всички поради Моето име. 18 Но и косъм от главата ви няма да загине. 19 Чрез твърдостта си ще придобиете душите си.
20 А когато видите Ерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. 21 Тогава ония, които са в Юдея, нека бягат в планините, а които са в града, нека излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него. 22 Защото това са дни на въздаяние, за да се изпълни всичко, което е писано. 23 Горко на непразните и на кърмещите през ония дни! Защото ще има голямо бедствие в страната и гняв върху людете. 24 Те ще паднат под острието на меча и ще бъдат откарани в плен по всичките народи; и Ерусалим ще бъде тъпкан от народите, докато се изпълнят времената на езичниците. 25 И ще станат знамения по слънцето, по луната и по звездите, а по земята – бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение, поради бученето на морето и вълните. 26 Човеците ще примират от страх и от очакване за нещата, които ще постигнат вселената, защото небесните сили ще се разклатят. 27 И тогава ще видят Човешкия Син, идещ в облак, със сила и голяма слава. 28 А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
29 И каза им притча: Погледнете смокинята и всичките дървета. 30 Когато видите, че покарват, знаете, че лятото е вече близо. 31 Също така и когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. 32 Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат. 34 Но внимавайте за себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно, като примка; 35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. 36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да настане, и да стоите пред Човешкия Син.
37 И всеки ден Той поучаваше в храма; а всяка нощ излизаше и нощуваше на хълма, наречен Елеонски. 38 И всичките люде подраняваха при Него в храма да Го слушат.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи