План за четене на Библията

Тематичен / ден 214

Стар Завет

1 Летописи

24

Разпределяне на свещениците
1 Ето отрядите на Аароновите потомци. Аароновите синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 2 Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха чада; затова Елеазар и Итамар свещенодействаха. 3 И Давид, заедно със Садок от Елеазаровите потомци и Итамаровия потомък Ахимелех, ги разпредели на отряди според отредената за тях работа. 4 От Елеазаровите потомци се намериха повече началници, отколкото от Итамаровите потомци, и според това бяха разпределени: шестнадесет началника на бащини домове от Елеазаровите потомци, и осем началници на бащини домове от Итамаровите потомци. 5 Разпределиха и едните, и другите с жребий; защото имаше управители на светилището и управители на Божия дом, както от Елеазаровите, така и от Итамаровите потомци. 6 И писарят Семая, Натанаиловият син, който бе от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садок, на Ахимелех – Авиатаровия син – и на началниците на домовете на свещениците и на левитите, като се вземаше един дом от Елеазар, и един от Итамар.
7 Първият жребий излезе за Йоярив, вторият – за Едая, 8 третият – за Харим, четвъртият – за Сеорим, 9 петият – за Малхия, шестият – за Миямин, 10 седмият – за Акос, осмият – за Авия, 11 деветият – за Йешуа, десетият – за Сехания, 12 единадесетият – за Елиасив, дванадесетият – за Яким, 13 тринадесетият – за Уфа, четиринадесетият – за Есевав, 14 петнадесетият – за Билга, шестнадесетият – за Имер, 15 седемнадесетият – за Хезир, осемнадесетият – за Афисис, 16 деветнадесетият – за Петая, двадесетият – за Езекиил, 17 двадесет и първият – за Яхин, двадесет и вторият – за Гамул, 18 двадесет и третият – за Делая, и двадесет и четвъртият – за Маазия. 19 Този беше редът на служенето им, според който да влизат в Господния дом, според наредбата, дадена им чрез баща им Аарон, както му бе заповядал Господ, Израилевият Бог.
Останалите от левитите
20 А за останалите левити: от Амрамовите потомци: Суваил; от Суваиловите синове: Ядая; 21 от Равия: от Равиевите синове Есия беше първият. 22 От исаарците: Селомот; от Селомотовите синове: Яат. 23 Хебронови синове: Ерия, първият; Амария, вторият; Яазиил, третият; Екамеам, четвъртият. 24 от Узииловите синове: Михей; от Михеевите синове: Шамур; 25 Михеевият брат: Есия; от Есиевите синове: Захария. 26 Мерариевите синове бяха: Махли и Муси. Яазиевият син: Вено. 27 Мерариевите потомци: от Яазия: Вено, Соам, Закхур и Иври. 28 От Махли: Елеазар, който нямаше синове; 29 от Киш: Кишовият син Ерамеил; 30 и Мусиевите синове: Махли, Едер и Еримот. Тези бяха Левиевите потомци според бащините им домове. 31 Както братята им, Аароновите потомци, така и те хвърлиха жребии в присъствието на цар Давид, на Садок, на Ахимелех и на началниците на бащините домове на свещениците и левитите, на принципа „главен и най-малък брат наравно“.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Лука

22

Юда се съгласява да предаде Исус


1 А наближаваше Празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха. 2 И главните свещеници и книжниците обмисляха как да Го умъртвят; защото се бояха от людете.
3 Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на дванадесетте; 4 и той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде. 5 И те се зарадваха, и обещаха да му дадат пари. 6 И той се съгласи, и търсеше сгоден случай да им Го предаде, не пред множеството.

Господнята вечеря


7 И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да се жертва пасхата. 8 И Исус прати Петър и Йоан, и рече: Идете и ни пригответе, за да ядем пасхата. 9 А те Му казаха: Къде искаш да приготвим? 10 А Той им рече: Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете след него в къщата, в която влезе, 11 и речете на стопанина на къщата: Учителят ти казва: Къде е гостната стая, в която ще ям пасхата с учениците Си? 12 И той ще ви посочи голяма горна стая, постлана; там пригответе. 13 И като отидоха, намериха както им беше казал; и приготвиха пасхата.
14 И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него. 15 И рече им: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да страдам; 16 защото ви казвам, че няма вече да я ям, докато тя не се изпълни в Божието царство. 17 И като прие чаша, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си; 18 защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. 19 И взе хляб, и като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. 20 Така взе и чашата след вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива. 21 Но ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата. 22 Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на тоя човек, чрез когото се предава! 23 И те започнаха да се питат помежду си кой ли от тях ще е този, който ще стори това.
24 Стана още и препирня помежду им кой от тях се счита за по-голям. 25 А Той им каза: Царете на народите господаруват над тях и тия, които ги владеят, се наричат благодетели. 26 Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-малкия, и който началствува – като онзи, който слугува. 27 Защото кой е по-голям: онзи, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас, като онзи, който слугува. 28 А вие сте ония, които устояхте с Мене в Моите изпитания. 29 Затова, както Моят Отец завеща царство на Мене, и Аз завещавам на вас 30 да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престоли да съдите дванадесетте Израилеви племена. 31 [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; 32 но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. 33 Петър Му рече: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница, и на смърт. 34 А Той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да пропее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме познаваш.
35 И рече им: Когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо? А те казаха: От нищо. 36И рече им: Но сега, който има кесия, нека я вземе, също и торба; и който няма кесия, нека продаде дрехата си и нека си купи нож; 37защото ви казвам, че трябва да се изпълни върху Мене и това писание: „И към беззаконници беше причислен“, защото писаното за Мене наближава към своето изпълнение. 38И те рекоха: Господи, ето тук има два ножа. А Той им каза: Достатъчни са.

Исус се моли на Елеонския хълм


39 И излезе да отиде по обичая Си на Елеонския хълм; след Него отидоха и учениците. 40 И като се намери на мястото, рече им: Молете се да не паднете в изкушение. 41 И Той се отдели от тях, колкото един хвърлей камък, и като коленичи, молеше се, казвайки: 42 Отче, ако искаш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, но Твоята да бъде. 43 И яви Му се ангел от небето, и Го подкрепяше. 44 И като изпитваше мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята. 45 И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб; и рече им: 46 Защо спите? Станете и молете се, за да не паднете в изкушение.

Предаването на Исус


47 Докато още говореше, ето едно множество; и този, който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше пред тях; и приближи се до Исуса, за да Го целуне. 48 А Исус му рече: Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син? 49 И тези, които бяха около Исуса, като видяха какво щеше да стане, казаха: Господи, да ударим ли с нож? 50 И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. 51 А Исус проговори, казвайки: Стига толкова; и се допря до ухото му, и го изцели. 52 И Исус рече на дошлите против Него главни свещеници, началници на храмовата стража и старейшини: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и сопи? 53 Когато бях всеки ден с вас в храма, не простряхте ръце против Мене. Но сега е вашият час и на властването на тъмнината.

Петър се отрича от Исус


54 И като Го хванаха, заведоха Го, и въведоха Го в къщата на първосвещеника. А Петър следваше отдалеч. 55 И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между тях. 56 И една слугиня, като го видя седнал до пламъка, вгледа се в него и рече: И тоя беше с Него. 57 А той се отрече, казвайки: Жено, не Го познавам. 58 След малко друг го видя и рече: И ти си от тях. Но Петър рече: Човече, не съм. 59 И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: Наистина и този беше с Него, защото е галилеянин. 60 А Петър рече: Човече, не зная какво казваш. И начаса, докато още говореше, един петел пропя. 61 И Господ се обърна, та погледна Петър. И Петър си спомни думите на Господа, как му беше казал: Преди да пропее петелът днес, ти три пъти ще се отречеш от Мене. 62 И излезе вън, та плака горко.

Войниците се подиграват на Исус


63 И мъжете, които държаха Исуса, ругаеха Го и Го биеха, 64 и като Го закриваха [удряха Го по лицето, и] питаха Го, казвайки: Познай, кой Те удари. 65 И много други хули изговориха против Него.

Исус пред Пилат и Ирод


66 И като се разсъмна, събраха се народните старейшини, главните свещеници и книжниците и Го заведоха в синедриона си, и Му рекоха: 67 Ако си Ти Помазаникът, кажи ни. А Той рече: Ако ви кажа, няма да повярвате; 68 и ако ви задам въпрос, не ще отговорите. 69 Но отсега нататък Човешкият Син ще седи отдясно на Божията сила. 70 И те всички казаха: Тогава Божий Син ли си Ти? А Той им рече: Вие право казвате, защото съм. 71 А те рекоха: Каква нужда имаме вече от свидетелство? Защото сами ние чухме от устата Му.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи