План за четене на Библията

Тематичен / ден 219

Стар Завет

2 Летописи

4

Обзавеждането на храма


1 При това направи меден олтар с дължина двадесет лакти, широчина двадесет лакти и височина десет лакти. 2 Направи още излятото море с устие десет лакти, кръгло наоколо, с височина пет лакти; и връв от тридесет лакти го измерваше околовръст. 3 И под устието му имаше образи на волове, които го обикаляха, по десет на един лакът; те обикаляха морето; воловете бяха на два реда, изляти в едно цяло с него. 4 То стоеше на дванадесет вола: три гледаха на север, три гледаха на запад, три гледаха на юг и три гледаха на изток, а морето стоеше върху тях; и задните им части бяха навътре. 5 Дебелината му беше една длан; а устието му беше направено като устие на чаша, във вид на кремов цвят; и побираше, когато бе пълно, три хиляди бата вода. 6 Направи още десет умивалници, от които сложи пет отдясно и пет отляво на дома, за да мият в тях; там миеха това, което беше за всеизгаряне; морето обаче бе, за да се мият в него свещениците. 7 Направи и десетте златни светилника, според наставлението за тях, и ги сложи в храма – пет отдясно и пет отляво. 8 И направи десет трапези, които сложи в храма – пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена. 9 При това направи двора за свещениците и големия двор, и порти за двора, и покри вратите им с мед. 10 И постави морето от дясната страна на дома, на югоизток. 11 Хирам направи котлите, лопатите и легените.
Така Хирам свърши работата, която трябваше да извърши за цар Соломон в Божия дом: 12 двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете; 13 четиристотинте нарове за двете мрежи – два реда нарове за всяка мрежа – за да покриват двете изпъкнали части на капителите, които бяха върху стълбовете. 14 Направи също подножията; направи и умивалниците върху подножията; 15 и едното море с дванадесетте вола под него. 16 Също и котлите, лопатите, вилиците и всичките им прибори майстор Хирам направи на цар Соломон за Господния дом от лъскава мед. 17 На Йорданското поле царят ги изля, в глинената земя между Сокхот и Середат. 18 Така Соломон направи всички тези вещи толкова много, че теглото на медта не можеше да се пресметне.
19 Соломон също направи всички вещи, които бяха за Божия дом: и златния олтар, и трапезите, на които се полагаха присъствените хлябове, 20 и светилниците със светилата им от чисто злато, за да говорят пред светилището според наредбата, 21 и цветята, светилата и клещите – от злато и от чисто злато; 22 и щипците, легените, тамянниците и кадилниците – от чисто злато. А входът на дома, вътрешните му врати към Светая светих и вратите на дома, тоест на храма, бяха от злато.
© Библейска лига - България

5

1 Така се свърши цялата работа, която Соломон извърши за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, златото и всички вещи – и ги положи в съкровищниците на Божия дом.

Внасянето на ковчега в храма


2 Тогава Соломон събра в Ерусалим Израилевите старейшини и всички главатари на племената, началниците на бащините домове на израиляните, за да пренесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион. 3 И тъй, всички Израилеви мъже се събраха при царя на празника в седмия месец. 4 А когато дойдоха всички Израилеви старейшини, левитите вдигнаха ковчега. 5 Те пренесоха ковчега и шатъра за срещане с всички святи принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги пренесоха. 6 А цар Соломон, и цялото Израилево общество, които се бяха събрали при него, бяха пред ковчега, и принесоха в жертва овце и говеда, които по множеството си не можеха да се пресметнат или да се изброят. 7 Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му – в светилището на дома, в Светая светих, под крилата на херувимите. 8 Защото херувимите бяха с крилата си разперени над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му. 9 И върлините се издаваха така, че техните краища, стърчащи от ковчега, се виждаха пред Светая светих, но отвън не се виждаха; и там са и до днес. 10 В ковчега нямаше друго освен двете плочи, които Мойсей бе положил на Хорив, където Господ сключи завет с израиляните, когато бяха излезли от Египет.
11 А щом излязоха свещениците от светилището (защото всички свещеници, които се намираха там, се бяха осветили, без да чакат реда на отрядите си; 12 а и всички певци левити – Асаф, Еман, Едутун и синовете им, и братята им, облечени във висон и държащи кимвали, псалтири и арфи, стояха на изток от олтара, и с тях – сто и двадесет свещеника, които свиреха с тръби), 13 и като тръбяха и пееха като един, в един глас, славословеха Господа с благодарение; и като издигнаха глас с тръби, кимвали и музикални инструменти, и хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му е довека, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак, 14 така че поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господнята слава изпълни Божия дом.
© Библейска лига - България

6

1 Тогава Соломон говори: Господ е казал, че ще благоволи да обитава в тъмен облак, 2 но аз Ти построих дом за обитаване, място, в което да пребиваваш вечно. 3 После царят обърна лицето си и благослови цялото Израилево общество, докато цялото Израилево общество стоеше на крака, като каза: 4 Благословен да бъде Господ, Израилевият Бог, Който извърши с ръцете Си онова, което говори с устата Си на баща ми Давид, като каза: 5 От деня, когато изведох Моя народ от Египетската земя, не избрах сред всичките Израилеви племена нито един град, където да се построи дом, за да се настани името Ми там, нито избрах мъж, за да бъде вожд на Моя народ Израил; 6 но избрах Ерусалим, за да се настани името Ми там, и избрах Давид, за да бъде над народа Ми Израил. 7 И баща ми Давид имаше на сърце да построи дом за името на Господа, Израилевия Бог; 8 но Господ каза на баща ми Давид: Понеже имаш на сърце да построиш дом за името Ми, добре си сторил, че имаш това на сърце. 9 Ти обаче няма да построиш дома; но синът ти, който ще излезе от чреслата ти, той ще построи дом за името Ми. 10 И Господ изпълни словото, което говори; и като се издигнах аз вместо баща ми Давид, и седнах на Израилевия престол, както говори Господ, построих дома за името на Господа, Израилевия Бог. 11 И там сложих ковчега, в който е заветът, който Господ сключи с израиляните.

Молитвата на Соломон за посвещението на храма


12 Тогава Соломон застана пред Господния олтар, пред цялото Израилево общество, и разпростря ръцете си. 13 (Защото Соломон беше направил медна платформа, която беше пет лакти дълга, пет лакти широка и три лакти висока, която беше положил сред двора; и като застана на нея, падна на коленете си пред цялото Израилево общество.) И той вдигна ръцете си към небето и каза: 14 Господи, Боже Израилев, няма на небето и на земята Бог подобен на Тебе, Който пазиш завета и милостта към слугите Си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце; 15 Който си изпълнил към слугата Си Давид, баща ми, това, което си му обещал; да! Това, което си говорил с устата Си, него си и свършил с ръката Си, както се вижда днес. 16 Сега, Господи, Боже Израилев, изпълни към слугата Си Давид, баща ми, онова, което си му обещал, като си рекъл: Няма да ти липсва мъж, който да седи пред Мене на Израилевия престол, ако само внимават чадата ти в пътя си, за да ходят в закона Ми, както ти си ходил пред Мене. 17 Сега Господи, Боже Израилев, нека се потвърди словото, което си говорил на слугата Си Давид.
18 Но Бог наистина ли ще обитава с човеците на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат; толкова по-малко този дом, който построих! 19 Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата Си и към молението му, Господи, Боже мой, тъй че да послушаш вика и молитвата, с която слугата Ти се моли пред Тебе, 20 за да бъдат очите Ти ден и нощ отворени към този дом, към мястото, в което си казал, че ще настаниш името Си, за да слушаш молитвата, с която слугата Ти ще се моли на това място. 21 Слушай моленията на слугата Си и на народа Си Израил, когато се молят на това място; да! Слушай от местообиталището Си, от небето, и като слушаш, бъди милостив.
22 Ако съгреши някой против ближния си и му се наложи клетва, за да се закълне, и той дойде, та се закълне пред олтара Ти в този дом, 23 тогава послушай Ти от небето и подействай, извърши правосъдие за слугите Си и въздай на беззаконния, така че да възвърнеш делото му върху главата му, а оправдай праведния, като му отдадеш според правдата му.
24 Когато народът Ти Израил бъде разбит от враг поради това, че е съгрешил пред Тебе, и се обърне, и изповяда Твоето име и принесе молитва, като се помоли пред Тебе в този дом, 25 тогава Ти послушай от небето и прости греха на народа си Израил, и възвърни израиляните в земята, която си дал на тях и на бащите им.
26 Когато се затвори небето и не вали дъжд поради това, че са Ти съгрешили, ако се помолят на това място и изповядат Твоето име, и се обърнат от греховете си, понеже ги съкрушаваш, 27 тогава Ти послушай от небето и прости греха на слугите си и на народа Си Израил, и покажи им добрия път, в който трябва да ходят, и дай дъжд на земята, която си дал в наследство на народа Си.
28 Ако настане глад на земята или настане мор, или се появят изсушителен вятър, мана, скакалци или гъсеници, ако враговете ги обсадят в градовете на земята им, каквато и напаст или каквато и болест дасе появи сред тях, 29 тогава всяка молитва, всяко моление, което би се принесло от който и да било човек или от целия Ти народ Израил, когато всеки познае раната си и болката си и простре ръце към този дом, 30 Ти послушай от небето, от местообиталището Си, и прости, и въздай на всекиго според всичките му постъпки, като познаваш сърцето му, (защото Ти, само Ти, познаваш сърцата на човешкия род), 31 така ще се боят от Тебе и ще ходят в Твоите пътища през цялото време, докато живеят на земята, която си дал на бащите ни.
32 А за чужденеца, който не е от народа Ти Израил, но иде от далечна страна заради Твоето велико име и заради Твоята мощна ръка, и заради Твоята издигната мишца – когато дойде и се помоли в този дом, 33 тогава послушай от небето, от местообиталището Си, и подействай според всичко, за което чужденецът Те призове; за да познаят името Ти всички племена на света и да се боят от Тебе както народът Ти Израил, и да познаят, че с Твоето име се нарече този дом, който построих.
34 Ако народът Ти излезе на бой против враговете си, където би ги пратил Ти, и Ти се помолят, като се обърнат към този град, който Ти си избрал, и към дома, който построих за Твоето име, 35 тогава послушай от небето молитвата им и молението им и защити правото им. 36 Ако съгрешат против Тебе, (защото няма човек, който да не греши), и Ти се разгневиш на тях, та ги предадеш на врага, който ще ги заведе пленници в земя, далечна или близка, 37 и дойдат на себе си в земята, където са отведени пленници, та се обърнат и Ти се помолят в земята, където са пленени, и рекат: Съгрешихме, беззаконствахме, сторихме неправда, 38 и се обърнат към Тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята, където са пленени, където са ги завели пленници, и се помолят, като се обърнат към земята си, която си дал на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за Твоето име, 39 тогава Ти послушай от небето, от местообиталището Си, молитвата им и моленията им, защити правото им, и прости на народа Си, който е съгрешил против Тебе.
40 Сега, Боже мой, нека бъдат отворени очите Ти и внимателни ушите Ти към молитвата, която се принася на това място. 41 Стани сега, Господи Боже, влез в покоя Си, Ти и ковчегът на Твоята сила; свещениците Ти, Господи Боже, да бъдат облечени със спасение и светиите Ти нека се веселят в блага. 42 Господи Боже, недей отблъсва лицето на помазаника Си; помни заветната Си любов към слугата Си Давид.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

132

1 Песен на възкачванията.
Помни, Господи, Давид
и всичките му скърби –
2 как се кле на Господа
и се обрече на Мощния Бог на Яков, като каза:
3 Няма да вляза под покрива на къщата си,
нито ще се кача на постланото си легло,
4 няма да дам сън на очите си,
или дрямка на клепачите си,
5 докато не намеря място за Господа,
обиталище за Мощния Бог на Яков.
6 Ето, ние чухме за това в Ефраат;
намерихме го в полетата на Яар.
7 Нека влезем в скиниите Му,
нека се поклоним при подножието на нозете Му.
8 Стани, Господи, и влез в покоя Си,
Ти и ковчегът на Твоята сила.
9 Свещениците Ти да бъдат облечени с правда.
И светиите Ти нека викат радостно.
10 Заради слугата Си Давид
недей отвръща лице от помазаника Си.
11 Господ се кле с вярност на Давид,
и няма да пристъпи думата Си,
казвайки: От плода на утробата ти
ще положа на престола ти.
12 Ако чадата ти опазят Моя завет
и Моите изявления, на които ще ги науча,
то и техните чада ще седят завинаги на престола ти.
13 Защото Господ избра Сион,
благоволи да обитава в него.
14 Това, каза Той, Ми е покой довека;
тук ще обитавам, защото го възлюбих.
15 Ще благословя изобилно храната му;
сиромасите му ще наситя с хляб.
16 Ще облека и свещениците му със спасение;
и светиите му ще възклицават от радост.
17 Там ще направя да изникне рог на Давид;
приготвих светилник за помазаника Си.
18 Неприятелите му ще облека със срам;
а на него ще блести короната.
© Библейска лига - България