План за четене на Библията

Тематичен / ден 220

Стар Завет

2 Летописи

7

Посвещението на храма


1 Като свърши Соломон молението си, огън слезе от небето и изгори всеизгарянията и жертвите, и Господнята слава изпълни дома. 2 И свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му. 3 А всички израиляни, като видяха, че огънят слезе и че Господнята слава бе над дома, наведоха се с лице до земята върху постланите камъни, та се поклониха, прославящи Господа, защото е благ, защото милостта Му е довека. 4 Тогава царят и целият народ принесоха жертви пред Господа. 5 Цар Соломон принесе в жертва двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овце. Така царят и целият народ осветиха Божия дом. 6 И свещениците стояха според службите си, също и левитите с инструментите за песнопеене на Господа, които цар Давид беше направил, за да славословят Господа, защото милостта Му е довека, когато Давид въздаваше хвала чрез тяхното служене; а свещениците тръбяха срещу тях, докато целият Израил стоеше. 7 Соломон освети и средата на двора, който е към лицето на Господния дом; защото там принесе всеизгарянията и тлъстината на примирителните приноси, понеже медният олтар, който Соломон бе направил, не можеше да побере всеизгарянето и хлебния принос, и тлъстината. 8 По този начин Соломон и целият Израил с него – твърде голям събор, събран из местностите от прохода на Хамат до Египетския поток – пазиха в онова време празника седем дни. 9 А на осмия ден направиха тържествено събрание; защото пазиха освещението на олтара седем дни и празника – седем дни. 10 И на двадесет и третия ден от седмия месец царят изпрати народа в шатрите им с радостни и весели сърца за благостите, които Господ бе показал към Давид, към Соломон и към народа Си Израил.

Господ се явява на Соломон


11 Така Соломон свърши Господния дом и царския дом; всичко, каквото дойде в сърцето на Соломон да направи в Господния дом и в своя дом, свърши го благополучно.
12 Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертва. 13 Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Си, 14 и народът Ми, който се нарича с Моето име, смири себе си, та се помоли, и потърси лицето Ми, и се върне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. 15 Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към молитвата, която се принася на това място. 16 Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името Ми в него довека; и очите Ми, и сърцето Ми ще бъдат там завинаги. 17 А колкото до тебе, ако ходиш пред Мене, както ходи баща ти Давид, и постъпваш напълно както съм ти заповядал, и пазиш повеленията Ми и законите Ми, 18 тогава ще утвърдя престола на царството ти според завета, който сключих с баща ти Давид, като рекох: Няма да ти липсва мъж да управлява Израил. 19 Но ако се отклоните, ако оставите повеленията и заповедите, които поставих пред вас, и отидете, та послужите на други богове и им се поклоните, 20 тогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще отхвърля от очите Си този дом, който осветих за името Си, и ще го направя за поговорка и поругание сред всички племена. 21 Колкото за този дом, толкова висок, всеки, който мине край него, ще се чуди и ще казва: Защо направи Господ така на тази земя и на този дом? 22 И ще отговарят: Понеже оставиха Господа, Бога на бащите си, Който ги изведе от Египетската земя, та се хванаха за други богове и им се покланяха и им служиха, затова нанесе на тях цялото това зло.
© Библейска лига - България

8

Други дела на Соломон


1 А когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своя дом, 2 Соломон съгради отново градовете, които Хирам му бе дал, и засели в тях израиляни.
3 И Соломон отиде в Хамат-Цоба и надделя над него. 4 И съгради Тадмор в пустата част на Юдовата земя и всички градове за житниците, които съгради в Хамат. 5 Съгради още Горен Веторон и Долен Веторон – градове, укрепени със стени, порти и лостове; 6 и Баалат, и всички градове, в които Соломон имаше житници, и всичките градове за колесниците, и градовете за конниците, и всичко, което пожела Соломон да съгради в Ерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си. 7 А относно всички люде, които останаха от хетите, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците, които не бяха от Израил, 8 от техните потомци, останали след тях в земята, които израиляните не бяха изтребили, тях Соломон направи задължителни работници, каквито са и до днес. 9 Но от израиляните Соломон не направи никого роб за работата си; те бяха неговите военни мъже и главните му военачалници, и началници на колесниците му и на конниците му; 10 те бяха също главните управници, които имаше цар Соломон – двеста и петдесет души, които началстваха над народа.
11 Тогава Соломон доведе Фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото каза: Жена ми да не живее в дома на Израилевия цар Давид, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са святи.
12 Тогава Соломон започна да принася всеизгаряния на Господа на Господния олтар, който бе издигнал пред притвора, 13 като принасяше потребното за всеки ден според Мойсеевата заповед: в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината – на празника на безквасните хлябове, на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването. 14 И според наредбата на баща си Давид, постави отрядите на свещениците на службата им и левитите – според заръчаното за тях – да пеят и да служат пред свещениците, както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отрядите им на всяка порта; защото такава бе заповедта от Божия човек Давид. 15 И в нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.
16 А цялата Соломонова работа беше предварително приготвена – от деня, когато се положи основата на Господния дом, докато се свърши. Така се свърши Господният дом.
17 Тогава Соломон отиде в Ецион-Гебер и в Елат на морския бряг в Едомската земя. 18 И Хирам му прати под грижата на слугите си кораби и опитни моряци, та отидоха със Соломоновите слуги в Офир; и оттам взеха четиристотин и петдесет таланта злато и го донесоха на цар Соломон.
© Библейска лига - България

9

Савската царица посещава Соломон


1 И Савската царица, като слу-шаше за Соломоновата слава, дойде в Ерусалим да изпита Соломон с мъчни въпроси; дойде с твърде голяма свита, с камили, натоварени с аромати и с много злато и скъпоценни камъни; и като дойде при Соломон, говори с него за всичко, което имаше в сърцето си. 2 И Соломон отговори на всичките ѝ въпроси; нямаше нищо толкова мъчно за Соломон, че да не може да ѝ го обясни. 3 А като видя Савската царица мъдростта на Соломон и къщата, която бе построил, 4 ястията на трапезата му, настаняването на слугите му и прислужването на служителите му и облеклото им, също и виночерпците му и тяхното облекло, и пътеката, по която отива в Господния дом, не остана дух в нея. 5 И рече на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти. 6 Аз не вярвах на думите им, докато не дойдох и не видях с очите си; но ето, дори наполовина не ми е било предадено величието на мъдростта ти; ти надминаваш слуха, който бях чула. 7 Честити мъжете ти и честити тези твои служители, които стоят винаги пред тебе и слушат мъдростта ти. 8 Да бъде благословен Господ, твоят Бог, Който има благоволение към тебе да те постави на престола Си цар за Господа, твоя Бог! Понеже твоят Бог е възлюбил Израил, за да го утвърди довека, затова те е поставил цар над тях, за да раздаваш правосъдие и да вършиш правда. 9 И тя подари на царя сто и двадесет таланта злато и твърде много аромати, и скъпоценни камъни; не е имало никога такива аромати, каквито Савската царица подари на цар Соломон. 10 (И Хирамовите слуги, и Соломоновите слуги, които донасяха злато от Офир, донасяха алгумови дървета и скъпоценни камъни. 11 А от алгумовите дървета царят направи подпорки за Господния дом и за царския дом, също и арфи и псалтири за певците; нищо такова не бяха виждали по-напред в Юдовата земя.) 12 И цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя пожела; даде ѝ повече, отколкото тя беше донесла на царя. И тъй, тя се върна със слугите си и си отиде в своята си земя.

Богатството на Соломон


13 А теглото на златото, което идваше за Соломон всяка година, беше шестстотин шестдесет и шест златни таланта, 14 освен онова, което се внасяше от купувачите, от търговците, от всичките арабски царе и от управителите на страната, които донасяха на Соломон злато и сребро. 15 И цар Соломон направи двеста щита от ковано злато; шестотин сикли злато отиде за всеки щит. 16 И направи още триста щитчета от ковано злато; три сикли злато отиде за всяко щитче; и царят ги положи в Дома на Ливанския лес. 17 Царят направи и един великолепен престол от слонова кост, който позлати с чисто злато. 18 Престолът имаше шест стъпала и едно златно подножие, закрепени за престола, и облегалки от двете страни на седалището, и два лъва, стоящи край облегалките. 19 А там, от двете страни на шестте стъпала, стояха дванадесет лъва; подобно нещо не се е правило в никое царство. 20 И всичките цар Соломонови съдове за пиене бяха златни, и всичките съдове в Дома на Ливанския лес – от чисто злато; ни един не бе от сребро; среброто не се считаше за нищо в Соломоновите дни. 21 Защото царят имаше, заедно с Хирамовите слуги, кораби като онези, които отиваха в Тарсис; веднъж на три години тези тарсиски кораби идваха и докарваха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.
22 Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост. 23 И всички царе на света търсеха Соломоновото присъствие, за да чуят мъдростта, която Бог бе вложил в сърцето му. 24 И всяка година донасяха всеки от тях подаръка си – сребърни вещи, златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мулета. 25 Соломон имаше също четири хиляди обора за коне и за колесници и дванадесет хиляди конници, които бе настанил в градовете за колесниците и при царя в Ерусалим. 26 И владееше над всички царе от река Ефрат до Филистимската земя и до границите на Египет. 27 И царят направи среброто да изобилства в Ерусалим като камъни, а кедрите направи като полските черници. 28 И докарваха коне за Соломон от Египет и от всичките страни.

Смъртта на Соломон


29 А останалите дела на Соломон, първите и последните, не са ли написани в книгата на пророк Натан и в Пророчеството на силонеца Ахия, и във Виденията на гледача Идо против Еровоам, Наватовия син? 30 И Соломон царува в Ерусалим над целия Израил четиридесет години. 31 Така Соломон заспа с бащите си и беше погребан в града на баща си Давид; и вместо него се възцари синът му Ровоам.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

100

1 Хвалебен псалом.
Възкликнете към Господа, всички земи!
2 Служете на Господа с веселие; елате пред Него с радост.
3 Познайте, че Господ е Бог;
Той ни е създал и ние сме Негови;
Негови люде сме и овце на пасбището Му.
4 Влезте в портите Му със славословие
и в дворовете Му с хваление.
Славословете Го,
и благословете името Му.
5 Защото Господ е благ;
милостта Му трае довека,
и истината Му из род в род.
© Библейска лига - България