План за четене на Библията

Тематичен / ден 222

Стар Завет

2 Летописи

13

Авия, цар на Юда


1 В осемнадесетата година от царуването на Еровоам, Авия се възцари над Юда 2 и царува три години в Ерусалим. Името на майка му бе Михая, дъщеря на Уриил от Гавая.
И имаше война между Авия и Еровоам. 3 И Авия се опълчи за бой с войска от силни войници – четиристотин хиляди отбрани мъже; а Еровоам се опълчи за бой против него с осемстотин хиляди отбрани мъже, силни и храбри. 4 Тогава Авия застана на хълма Семараим, който е в Ефремовата хълмиста земя, и каза: Слушайте ме, Еровоаме и цял Израилю. 5 Не трябва ли да знаете, че Господ, Израилевият Бог, даде на Давид да царува завинаги над Израил, нему и на потомците му, чрез завет със сол? 6 При все това Еровоам, Наватовият син, слуга на Давидовия син Соломон, стана и се вдигна против господаря си; 7 и при него се събраха нищожни и лоши човеци, та се засилиха против Ровоам, Соломоновия син, когато Ровоам бе млад и с крехко сърце и не можеше да им противостои. 8 И сега вие замисляте да се противите на Господнето царство, което е в ръцете на Давидовите потомци, защото сте голямо множество и между вас има златни телета, които Еровоам ви е направил за богове. 9 Не изпъдихте ли Господните свещеници – Аароновите потомци и левитите – и не си ли направихте жреци, както правят народите на другите земи, така че всеки, който иде да се освети с теле и седем овена, той може да стане жрец на онези, които не са богове? 10 А колкото до нас, Еова е нашият Бог и ние не Го оставяме; ние имаме за свещеници, които служат на Господа, Ааронови потомци и левити на службата им, 11 които всяка сутрин и всяка вечер горят пред Господа всеизгаряния и благоуханен тамян и нареждат присъствените хлябове върху чисто златната трапеза, и палят златния светилник и светилата му, за да гори всяка вечер; защото ние пазим заръчаното от Господа, нашия Бог; вие обаче Го оставихте. 12 И ето, с нас е Бог начело и свещениците Му с гръмогласни тръби, за да свирят тревога против вас. Чада на Израиля, не воювайте против Господа, Бога на бащите ви, защото няма да успеете. 13 Обаче Еровоам накара една засада да обиколи и да иде зад тях, така че те бяха пред Юдовите мъже, а засадата – зад тях. 14 И когато Юда се озърна, ето, боят бе и отпред и отзад; затова извикаха към Господа и свещениците засвириха с тръбите. 15 Тогава Юдовите мъже нададоха вик; и като извикаха Юдовите мъже, Бог порази Еровоам и целия Израил пред Авия и Юда. 16 Израиляните бягаха пред Юда и Бог ги предаде в ръката им, 17 така че Авия и неговите мъже им нанесоха голямо поражение и от Израил паднаха убити петстотин хиляди отбрани мъже.
18 Така в онова време израиляните се смириха; а юдеите набраха сили, понеже се уповаха на Господа, Бога на бащите им. 19 И Авия преследва Еровоам и му отне градове: Ветил и селата му, Есана и селата ѝ и Ефрон и селата му. 20 И в дните на Авия Еровоам не си възвърна вече силата; и Господ го порази, та умря. 21 Но Авия се засили; и взе четиринадесет жени, и роди двадесет и двама сина и шестнадесет дъщери.
22 А останалите дела на Авия и постъпките му, и словата му са написани в писанията на пророк Идо.
© Библейска лига - България

14

1 Така Авия заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Аса. В неговите дни земята беше спокойна десет години.

Аса, цар на Юда


2 И Аса върши това, което бе добро и право пред Господа, неговия Бог; 3 защото махна жертвениците на чуждите богове и високите места, изпотроши идолите и изсече ашерите; 4 и заповяда на Юда да търсят Господа, Бога на бащите си, и да изпълняват закона и заповедите Му. 5 Махна още от всички Юдови градове високите места и кумирите на слънцето. И царството утихна пред него. 6 И тъй като земята утихна, и нямаше война в онези години, той съгради укрепени градове в Юда; понеже Господ му даде покой. 7 Затова той каза на Юда: Да съградим тези градове и да направим около тях стени и кули, порти и лостове, докато земята е още наша; понеже потърсихме Господа, нашия Бог, потърсихме Го и Той ни даде покой от всяка страна. И тъй, съградиха и благоуспяха. 8 А Аса имаше войска: от Юда – триста хиляди мъже, които носеха щитове и копия, а от Вениамин – двеста и осемдесет хиляди, които носеха щитове и опъваха лъкове; всички те бяха силни и храбри.
9 След това етиопецът Зара излезе против тях с една войска от един милион мъже и с триста колесници и стигна до Мариса. 10 И Аса излезе против него; и се опълчиха за бой в долината Цефата, при Мариса. 11 Тогава Аса извика към Господа, своя Бог, и рече: Господи, безразлично е за Тебе да помагаш на мощния или на онзи, който няма никаква сила; помогни нам, Господи, Боже наш, защото на Тебе се уповаваме и в Твоето име идем против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Тебе.
12 И Господ порази етиопците пред Аса и пред Юда; и етиопците побягнаха. 13 А Аса и неговата войска ги преследваха до Герар; и от етиопците паднаха толкова много, че не можаха вече да се съвземат, защото бяха смазани пред Господа и пред Неговото множество. И Юдовите мъже взеха твърде много плячка. 14 И поразиха всички градове около Герар, защото страх от Господа ги обзе; и ограбиха всички градове, защото имаше в тях много плячка. 15 Нападнаха още и шатрите на добитъка и като взеха много овце и камили, се върнаха в Ерусалим.
© Библейска лига - България

15

Реформата на Аса


1 Тогава Божият Дух дойде на Азария, Одидовия син, 2 и той излезе да посрещне Аса, и му рече: Слушайте ме, Асо и цял Юдо и Вениамине, Господ е с вас, докато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще Го намерите; но ако Го оставите, Той ще ви остави. 3 Дълго време Израил остана без истинския Бог, без свещеник, който да поучава, и без закон; 4 но когато в бедата си се обърнаха към Господа, Израилевия Бог, и Го потърсиха, намериха Го. 5 И в онези времена не е имало мир нито за излизащия, нито за влизащия, но големи смутове върху всички жители на земята. 6 Народ се сломяваше от народ и град – от град; защото Бог ги смущаваше с всякакво бедствие. 7 А вие се усилвайте и да не отслабват ръцете ви, защото делото ви ще се възнагради.
8 И когато чу Аса тези думи и предсказанието на пророк Одид, ободри се и премахна мерзостите от цялата Юдова и Вениаминова земя, и от градовете, които бе отнел от Ефремовата хълмиста земя; и поднови Господния олтар, който бе пред Господния притвор. 9 И събра цял Юда и Вениамин, и живеещите сред тях пришълци от Ефрем, Манасия и Симеон; защото мнозина от Израил прибягваха при него, като виждаха, че Господ, неговият Бог, бе с него. 10 Те се събраха в Ерусалим в третия месец, в петнадесетата година от царуването на Аса. 11 В това време принесоха жертви на Господа от донесената плячка – седемстотин говеда и седем хиляди овце. 12 И встъпиха в завет да търсят Господа, Бога на бащите им, от цялото си сърце и от цялата си душа, 13 и да се умъртвява всеки – малък или голям, мъж или жена – който не би потърсил Господа, Израилевия Бог. 14 И се заклеха пред Господа със силен глас, с възклицание, с тръби и с рогове. 15 И целият Юда се развесели поради клетвата; защото се заклеха от цялото си сърце и потърсиха Бога с цялата си воля; и Го намериха, и Господ им даде покой отвсякъде.
16 А още и майка си Мааха цар Аса свали да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол, стри го и го изгори при потока Кедрон. 17 Макар че всички високи места не се премахнаха от Израил, сърцето на Аса бе напълно предадено на Господа през всичките му дни. 18 И той донесе в Божия дом посветените от баща му вещи и посветените от самия него сребро, злато и съдове. 19 И нямаше вече война до тридесет и петата година от царуването на Аса.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

138

1 Давидов псалом.
Ще Те славя от все сърце,
ще Ти пея хваления пред боговете,
2 ще Ти се поклоня пред святия Твой храм и ще славя Твоето име за милостта Ти и за верността Ти,
защото си извисил над всичко името Си и словото Си.
3 В деня, когато извиках, Ти ме послуша;
ободри – със сила в душата ми.
4 Ще Те прославят, Господи, всички земни царе,
когато чуят думите на Твоите уста;
5 да, ще възпяват пътищата Господни,
че голяма е славата Господня!
6 Защото, ако и да е възвишен
Господ, пак гледа на смирения;
а високоумния познава отдалеч.
7 Даже ако премина през утеснение,
Ти ще ме съживиш;
ще простреш ръката Си срещу гнева на неприятелите ми;
и десницата Ти ще ме избави.
8 Господ ще извърши това, което е потребно за мене.
Господи, понеже милостта Ти трае довека,
не оставяй делата на Своите ръце.
© Библейска лига - България