План за четене на Библията

Тематичен / ден 227

Стар Завет

2 Летописи

26

Озия, цар на Юда


1 После целият Юдов народ взе Озия, който бе на шестнадесет години и го направи цар вместо баща му Амасия. 2 Той съгради Елот и го възвърна на Юда, след като Амасия заспа с бащите си.
3 Озия беше шестнадесетгодишен, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Ерусалим; и името на майка му бе Ехолия, от Ерусалим. 4 Той върши това, което бе право пред Господа, точно като баща си Амасия. 5 И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и докато търсеше Господа, Бог му даваше успех.
6 Той излезе да воюва против филистимците и събори стената на Гет, стената на Явни и стената на Азот, и съгради градове близо до Азот и между филистимците. 7 И Бог му помогна против филистимците и против арабите, които живееха в Гур-Баал, и против маонците. 8 И амонците даваха подаръци на Озия; и името му се прочу дори до входа на Египет, защото стана премного силен. 9 Озия съгради и кули в Ерусалим върху портата на ъгъла, върху Портата на долината и върху ъгъла на стената, и ги укрепи. 10 Съгради още кули в пустинята и изкопа много кладенци, защото имаше много добитък и по ниските места, и по поляната; имаше и орачи, и лозари по хълмовете и на Кармил, защото обичаше земеделието. 11 При това Озия имаше войска от военни мъже, които излизаха на война по полкове, според броя им, както ги преброи писарят Еиил и настоятелят Маасия под ръководството на Анания, един от царските военачалници. 12 Общият брой на началниците на бащините домове на силните и храбри мъже беше две хиляди и шестстотин. 13 Под тяхна ръка имаше военна сила от триста и седем хиляди и петстотин души, които се биеха с голямо юначество, за да помагат на царя против враговете. 14 Озия приготви за тях, за цялата войска, щитове и копия, шлемове и брони, лъкове и камъни за прашки.
15 И в Ерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставяни на кулите и на крепостите при ъглите за хвърляне на стрели и на големи камъни. И името му се прочу надалеч; защото чудно му се помагаше, докато стана силен.
16 Но когато стана силен, сърцето му се надигна, та се отдаде на поквара; и извърши престъпление против Господа, своя Бог, като влезе в Господния храм, за да покади върху кадилния олтар. 17 А свещеникът Азария влезе след него и с него – осемдесет Господни свещеници, храбри мъже. 18 Те се възпротивиха на цар Озия и му казаха: Не е твое право, Озия, да кадиш на Господа, а на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени, за да кадят; излез от светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде за почет от Господа Бога. 19 А Озия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, се разяри; и като се разяри на свещениците, проказата му избухна на челото му пред свещениците в Господния дом, близо до кадилния олтар. 20 И първосвещеникът Азария и всички свещеници погледнаха към него, и ето, бе прокажен на челото си; и побързаха да го извадят оттам; и даже сам той побърза да излезе, защото Господ го беше поразил. 21 И цар Озия остана прокажен до деня на смъртта си; и живееше в отделна къща като прокажен, понеже беше отлъчен от Господния дом; а синът му Йотам бе над царския дом и съдеше народа на земята. 22 А останалите дела на Озия, първите и последните, написа пророк Исая, Амосовият син. 23 И Озия заспа с бащите си, и го погребаха с бащите му в полето на царските гробища, защото рекоха: Прокажен е. И вместо него се възцари синът му Йотам.
© Библейска лига - България

27

Йотам, цар на Юда


1 Йотам беше двадесет и петгодишен, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; а името на майка му бе Еруса, Садоковата дъщеря. 2 Той върши това, което бе право пред Господа, точно както баща му Озия; обаче не влезе в Господния храм. Но народът още се покваряваше. 3 Той построи горната порта на Господния дом и съгради много върху стената на Офил. 4 Съгради още и градове в хълмистата страна на Юда и в дъбравите съгради крепости и кули. 5 И като воюва против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха данък сто таланта сребро, десет хиляди кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкова му платиха амонците и втората, и третата година. 6 Така Йотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа, своя Бог. 7 А останалите дела на Йотам и всичките му войни, и постъпките му, ето, написани са в Книгата на Израилевите и Юдовите царе. 8 Той бе на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим. 9 И Йотам заспа с бащите си; и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
© Библейска лига - България

28

Ахаз, цар на Юда


1 Ахаз бе двадесетгодишен, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Ерусалим; но не върши това, което бе право пред Господа, както баща му Давид, 2 а ходи в пътищата на Израилевите царе, направи още и излети идоли на Ваал. 3 При това той кади в долината на Еномовия син и изгори от чадата си в огъня, според мерзостите на народите, които Господ беше изпъдил пред израиляните. 4 И жертваше и кадеше по високите места, по хълмовете и под всяко зелено дърво. 5 Затова Господ, неговият Бог, го предаде в ръката на сирийския цар; и сирийците го поразиха, и взеха от него голямо множество пленници, които отведоха в Дамаск. Също беше предаден в ръката на Израилевия цар, който му нанесе голямо поражение. 6 Защото Факей, Ромелиевият син, изби от Юда сто и двадесет хиляди души в един ден – всичките силни и храбри мъже, понеже бяха оставили Господа, Бога на бащите си; 7 и Зехри, един силен мъж от Ефрем, уби царския син Маасия и надзирателя на двореца Азрикам, и втория след царя – Елкана. 8 Израиляните плениха общо от братята си двеста хиляди жени, синове и дъщери; при това взеха много плячка от тях и отнесоха плячката в Самария. 9 А там имаше един Господен пророк на име Одид; и той излезе да посрещне войската, която идваше в Самария, та им рече: Ето, понеже Господ, Богът на бащите ви, се разгневи на Юда, предаде ги в ръката ви; и вие ги убихте с ярост, която стигна до небето. 10 И сега възнамерявате да държите юдеите и ерусалимците като роби и робини под себе си; обаче няма ли у вас, у самите вас, престъпления против Господа, вашия Бог? 11 Сега послушайте ме, и върнете пленниците, които заробихте от братята си; защото яростен гняв от Господа е върху вас. 12 Тогава някои от първенците от ефремците – Азария – Йоанановият син, Варахия – Месилемотовият син, Езекия – Селумовият син и Амаса – Адлаевият син, станаха против завърналите се от войната и им казаха: 13 Не водете тук пленниците; защото и така вече сме беззаконствали против Господа, а вие искате да прибавите на греховете ни и на престъпленията ни; защото престъплението ни е голямо и яростен гняв е върху Израил. 14 Тогава войниците оставиха пленниците и плячката пред първенците и пред цялото събрание. 15 И споменатите по име мъже станаха и взеха пленниците, и облякоха от плячката всички голи между тях; облякоха ги, обуха ги, дадоха им да ядат и да пият и ги помазаха, а всички слаби от тях пренесоха на осли и ги заведоха в Ерихон, града на палмите, при братята им. Тогава се върнаха в Самария.
16 В онова време цар Ахаз прати до асирийските царе да иска помощ, 17 защото едомците пак бяха дошли и поразили Юда и взели пленници. 18 Филистимците също бяха нападнали полските градове и Негев в Юда и бяха превзели Бет-Шемеш, Аялон, Гедирот, Сокхо и селата му, Тамна и селата ѝ и Гимзо и селата му, и се бяха заселили в тях. 19 Защото Господ смири Юда поради Израилевия цар Ахаз; понеже той беше развратил Юда и тежко грешеше пред Господа. 20 И асирийският цар Теглат-Феласар дойде при него; но той го притесни, а не го подкрепи; 21 защото Ахаз, като оголи Господния дом и царския дом, и първенците, дадевсичко на асирийския цар; но това не му помогна. 22 И във времето на притеснението си той още повече престъпваше против Господа; такъв бе цар Ахаз. 23 Защото принасяше жертва на дамасковите богове, които го бяха поразили, като си казваше: Понеже боговете на сирийските царе им помагат, на тях ще принасям жертви, за да помагат и на мене. Но те станаха причина да падне той и целият Израил. 24 И Ахаз събра съдовете на Божия дом и ги натроши на парчета, и затвори вратите на Господния дом, и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Ерусалим. 25 И във всеки Юдов град устрои високи места, за да кади на други богове, и разгневи Господа, Бога на бащите си.
26 А останалите негови дела и всичките му постъпки, първите и последните, ето, написани са в Книгата на Юдовите и Израилевите царе. 27 И Ахаз заспа с бащите си; и го погребаха в града, в Ерусалим, но не го занесоха в гробищата на Израилевите царе. А вместо него се възцари синът му Езекия.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

2

1 Защо се разяряват народите,
и племената намислят суета?
2 Опълчват се земните царе
и управниците се наговарят заедно
против Господа и против Неговия Помазаник, като казват:
3 Нека разкъсаме връзките им
и нека отхвърлим от себе си въжетата им.
4 Този, Който седи на небесата, ще се смее;
Господ ще им се подиграе.
5Тогава ще им продума в гнева Си
и в тежкото Си негодуване ще ги смути, казвайки:
6 Но Аз поставих Царя Си
на Сион, святия Мой хълм.
7 Аз ще изявя постановлението:
Господ ми каза: Ти си Мой Син;
Аз днес Те родих.
8 Поискай от Мене и Аз ще Ти дам народите за Твое наследство,
и земните краища за Твое притежание.
9 Ще ги съкрушиш с железен жезъл,
ще ги строшиш като грънчарски съд.
10 И сега, вразумете се, о, царе;
научете се, земни съдии.
11 Слугувайте на Господа със страх
и радвайте се с трепет.
12 Целувайте Сина, за да не се разгневи,
та да погинете в пътя;
защото скоро ще пламне Неговият гняв.
Блажени са всички, които се надяват на Него.
© Библейска лига - България