План за четене на Библията

Тематичен / ден 233

Стар Завет

Ездра

3

Възстановяването на олтара


1 И като настъпи седмият месец, и израиляните бяха в градовете си, народът се събра като един човек в Ерусалим. 2 Тогава стана Исус, Йоседековият син, с братята си свещеници, и Зоровавел, Салатииловият син, със своите съслужители и издигнаха олтара на Израилевия Бог, за да принасят всеизгаряния върху него, според предписаното в закона на Божия човек Мойсей. 3 И макар че се бояха от народите по онези места, поставиха олтара на мястото му и принасяха върху него всеизгаряния на Господа, всеизгаряния сутрин и вечер. 4 И празнуваха празника на шатрите според предписаното, и принасяха определените по брой всеизгаряния всеки ден, 5 и оттогава насетне те извършваха постоянните всеизгаряния и приносите по новолунията и по всичките осветени Господни празници, както и тези на всекиго, който принасяше доброволен принос на Господа. 6 От първия ден на седмия месец започнаха да принасят всеизгаряния на Господа, макар основите на Господния храм да не бяха още положени.

Възстановяването на храма


7 И дадоха пари на каменоделци и на дърводелци, и дадоха ядене, пиене и дървено масло на сидонците и на тиряните, за да докарат кедрово дърво от Ливан по морето при Йопия, с позволението на персийския цар Кир.
8 И във втория месец на втората година от завръщането им при Божия дом в Ерусалим, Зоровавел, Салатииловият син, Исус, Йоседековият син, и другите им братя, свещеници и левити, и всички, които бяха дошли от плена в Ерусалим, започнаха да работят; и поставиха левитите от двадесетгодишна възраст и нагоре да надзирават строителството на Господния дом. 9 И Исус, синовете му и братята му, Кадмиил и синовете му, и потомците на Юда станаха като един човек, за да надзирават работниците при Божия дом, и синовете на Хенадад, с техните синове и братя – всички левити. 10 И когато зидарите положиха основите на Господния дом, поставиха свещениците, с одеждите им и с тръби, и левитите, Асафовите синове, с кимвали, за да хвалят Господа, според наредбата на Израилевия цар Давид.
11 И пееха антифонно, като хвалеха Господа и Му благодаряха, защото е благ, защото е довека милостта Му към Израил. И целият народ нададе голямо възклицание и хвалеше Господа, понеже основите на Господния дом бяха положени. 12 Обаче мнозина от по-старите свещеници, левити и началници на бащини домове, които бяха видели първия дом, плачеха със силен глас, когато се полагаха основите на този дом пред очите им, а мнозина други възклицаваха от радост. 13 И никой не можеше да различи радостните възклицания от плача и риданията, защото глъчката беше голяма и се чуваше надалеч.
© Библейска лига - България

4

Съпротива срещу възстановяването на храма


1 А неприятелите на Юда и на Вениамин, като чуха, че върналите се от плена строят храм на Господа, Израилевия Бог, 2 дойдоха при Зоровавел и при началниците на бащините домове и им рекоха: Да градим с вас; защото и ние търсим вашия Бог като вас, на Него и принасяме жертва от времето на асирийския цар Есархадон, който ни пресели тук. 3 Но Зоровавел, Исус и останалите началници на Израилевите бащини домове им казаха: Не може вие заедно с нас да строите дом на нашия Бог; ние сами ще го построим на Господа, Израилевия Бог, както ни заповяда персийският цар Кир. 4 Тогава народите на онази земя взеха да обезкуражават Юдовото племе и му пречеха в граденето. 5 Наемаха съветници против тях, за да осуетят намерението им, през всичките дни на персийския цар Кир, дори до царуването на персийския цар Дарий.

Следваща съпротива по времето на Ахасвер и Артаксеркс


6 И в началото на царуването на Ахасвер написаха обвинение против народа на Юда и Ерусалим. 7 Също и в дните на Артаксеркс, Бишлам, Митридат, Тавеил и другите им съслужители писаха до персийския цар Артаксеркс; и писмото се написа с арамейски букви и се съчини на арамейски език. 8 Главнокомандващият Реум и писарят Самса писаха писмо против Ерусалим до цар Артаксеркс както следва:
9 Главнокомандващият Реум, писарят Самса, заедно с другите им съслужители – динци, афарсахци, тарфалци, афарсяни, архевци, вавилонци, сусанци, деавци, еламци 10 и останалите народи, които великият и славният Аснафар доведе и засели в градовете на Самария и навсякъде оттатък реката. 11 Това е препис от писмото, което му пратиха: До цар Артаксеркс, от слугите ти, мъжете оттатък реката: 12 Да е известно на царя, че юдеите, които излязоха от тебе, стигнаха при нас в Ерусалим и градят този бунтовен и нечестив град; те издигат стените, като свързаха основите.
13 Да е известно сега на царя, че, ако се съгради този град и се издигнат стените, те няма да плащат данък, мито или пътна повинност и царските доходи ще пострадат. 14 А понеже ние се храним от палата и е неприлично за нас да гледаме обидата към царя, затова пратихме да известим на царя, 15 за да се издири в Книгата на летописите на бащите ти; и ще намериш в Книгата на летописите, и ще узнаеш, че този град е град бунтовен, пакостен за царете и за областите, място за въстания от старо време. Затова този град е бил опустошен. 16 Известяваме на царя, че, ако този град се съгради отново, и се издигнат стените му, не ще имаш никакво притежание отсам реката.
17 Царят отговори на главнокомандващия Реум, на писаря Самса и на другите им съслужители, които живееха в Самария и в другите градове отсам реката: Мир и прочее. 18 Писмото, което ни пратихте, се прочете ясно пред мене. 19 И като издадох указ, издириха и установиха, че този град още от старо време се е вдигал против царете и в него са ставали бунтове и въстания. 20 Имало и силни царе над Ерусалим, които владеели над всички стра ни оттатък реката, на които се плащало данък, мито и пътна повинност. 21 Затова сега, заповядайте да спрат онези мъже работата и да не се гради отново градът, докато не се издаде указ от мене. 22 И внимавайте да не проявите небрежност в това, да не би да порасте злото за щета на царете.
23 А когато се прочете преписът от цар Артаксерксовото писмо пред Реум, писаря Самса и съслужителите им, те побързаха да отидат в Ерусалим при юдеите и ги спряха насила. 24 Така престана работата по Божия дом в Ерусалим, и остана спряна до втората година от царуването на персийския цар Дарий.
© Библейска лига - България

5

Писмото на Татнай до Дарий


1 А пророкът Агей и пророкът Захария, Идовият потомък, пророкуваха в името на Израилевия Бог на юдеите в Юда и Ерусалим. 2 Тогава станаха Зоровавел, Салатииловият син, и Исус, Йоседековият син, и започнаха да строят Божия дом в Ерусалим; и с тях бяха Божиите пророци и им помагаха. 3 А в същото време дойдоха при тях Татнай – областният управител отсам реката, и Сетар-Вознай, и съслужителите им, и им казаха така: Кой ви разреши да строите този дом и да издигате тази стена? 4 Казаха им още: Как са имената на мъжете, които строят това здание? 5 Но върху старейшините на юдеите беше окото на техния Бог, така че онези не можаха да ги спрат, докато работата не се отнесе до Дарий, и докато не се даде писмен отговор за работата. 6 Това е препис от писмото, което Татнай – областният управител отсам реката и Сетар-Вознай, и съслужителите им афарсахците, които са отсам реката Ефрат, пратиха до цар Дарий. 7 Пратиха му писмо, в което бе записано така:
На цар Дарий всякакво благополучие!
8 Да бъде известно на царя, че ходихме в Юдейската област при дома на великия Бог; строят го с големи камъни и поставят дървета в стените; и това дело напредва прилежно и успява в ръцете им.
9 Тогава попитахме старейшините и им казахме така: Кой ви разреши да строите отново този дом и да поправяте тези стени? 10 Още и за имената им попитахме, за да ти кажем и да запишем имената на мъжете, които са им начело. 11 А те в отговор ни рекоха така: Ние сме слуги на Бога на небето и на земята, и строим отново дома, който е бил построен преди много години – дом, който един велик Израилев цар построи и довърши. 12 Но понеже бащите ни разгневиха Бога на небето, Той ги предаде в ръката на вавилонския цар Навуходоносор, халдееца, който събори този дом и пресели народа във Вавилон. 13 Но в първата година на вавилонския цар Кир, цар Кир издаде указ, за да се построи отново този Божий дом. 14 Още и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор бе взел от храма в Ерусалим и бе отнесъл в капището във Вавилон, тях цар Кир извади от Вавилонското капище и ги предаде на някой си на име Сасавасар, когото бе направил областен управител; 15 и му каза: Вземи тези вещи, иди и ги занеси в храма в Ерусалим, и нека се построи отново Божият дом на мястото му. 16 Тогава този Сасавасар дойде и положи основите на Божия дом в Ерусалим; и от онова време досега той се строи, и още не е довършен. 17 Сега, ако е угодно на царя, нека се издири в царската съкровищница във Вавилон дали наистина цар Кир е издал указ да се построи отново този Божий дом в Ерусалим; и нека изпрати царят да ни извести волята си в случая.
© Библейска лига - България

Агей

1

Призив за построяване на Божия дом
1 Във втората година на цар Дарий, в шестия месец, на първия ден от месеца, Господнето слово дойде чрез пророк Агей към управителя на Юда Зоровавел, Салатииловия син, и към първосвещеника Исус, Йоседековия син: 2 Така говори Господ на силите: Този народ казва: Не е дошло още времето, времето да се построи Господният дом. 3 Затова Господнето слово дойде чрез пророк Агей:
4 А за самите вас време ли е
да живеете в своите обковани с дъски къщи,
докато този дом остава пуст?
5 И сега така казва Господ на силите:
Помислете за постъпките си.
6 Посяхте много, но малко събрахте;
ядете, но не се насищате;
пиете, но не се напивате;
обличате се, но никому не му е топло;
и надничарят приема заплатата, за да я сложи в пробита кесия.
7 Така казва Господ на силите:
Помислете за постъпките си.
8 Качете се на планината, докарайте дърва
и постройте дома;
и Аз ще благоволя в него,
и ще се прославя – казва Господ.
9 Очаквахте много, а ето, излезе малко;
и когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него.
Защо? – казва Господ на силите. –
Поради Моя дом, който остава пуст,
докато вие тичате, всеки в своята къща.
10 И тъй, поради вас небето задържа росата си
и земята възпира плода си.
11 Защото Аз повиках суша
върху полята и върху планините,
върху житото, върху виното и върху дървеното масло,
върху всичко, което произвежда земята,
върху човеците и добитъка,
и върху труда на ръцете ви.
12 Тогава Зоровавел, Салатииловият син, и първосвещеникът Исус, Йоседековият син, и всички оцелели люде послушаха гласа на Господа, своя Бог, и думите на пророк Агей, защото Господ, техният Бог, го бе изпратил, и народът се побоя пред Господа. 13 И Господният пратеник Агей говори на народа Господнето слово, казвайки: Аз съм с вас – казва Господ. 14 И Господ възбуди духа на управителя на Юда Зоровавел, Салатииловия син, и духа на първосвещеника Исус, Йоседековия син, и духа на всички оцелели люде; и те дойдоха, и работеха в дома на Господа на силите, своя Бог, 15 като започнаха на двадесет и четвъртия ден от шестия месец във втората година на цар Дарий.
© Библейска лига - България

2

Обещание за слава на новия дом
1 В седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, Господнето слово дойде чрез пророк Агей: 2 Говори сега на управителя на Юда Зоровавел, Салатииловия син, и на първосвещеника Исус, Йоседековия син, и на оцелелите люде, като кажеш: 3 Кой от вас е останал, който е видял този дом в предишната му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли той в очите ви като нищо? 4 Но ободри се сега, Зоровавеле – казва Господ – и ободри се, ти, първосвещенико Исусе, сине Йоседеков; и ободрете се, всички люде на тази земя – казва Господ – и работете; защото Аз съм с вас – казва Господ на силите. 5 Според словото на завета Ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се. 6 Защото така казва Господ на силите: Още веднъж, и то скоро, Аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата. 7 Ще разтърся и всички народи; и те ще дойдат с най-отбраните си дарове; и Аз ще изпълня този дом със слава – казва Господ на силите. 8 Среброто е Мое и златото е Мое – казва Господ на силите. – 9 Славата на този дом ще бъде по-голяма от славата на предишния – казва Господ на силите; – и на това място ще дам мир – казва Господ на силите.
Благословение за осквернения народ
10На двадесет и четвъртия ден от деветия месец, във втората година на Дарий, Господнето слово дойде чрез пророк Агей: 11Така казва Господ на силите: Попитай сега свещениците за закона, като кажеш: 12Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си и с полата ѝ допре хляб или вариво, или вино, или дървено масло, или какво да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците в отговор рекоха: Нямада се освети. 13Тогава каза Агей: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тези неща, ще стане ли то нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто. 14Тогава Агей каза: Така са тези люде и така е този народ пред Мене – казва Господ – така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там, е нечисто. 15А сега помислете си как е било в миналото, преди да е бил положен камък върху камък в Господния храм. 16Когато някой отидеше при един куп от двадесет мери, те излизаха само десет; когато отидеше при лина, за да източи петдесет мери, имаше само двадесет. 17Поразих ви с изсушителен вятър, с мана и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не се обърнахте към Мене – казва Господ. 18А сега, размислете как ще бъде от днес нататък – от двадесет и четвъртия ден на деветия месец – от деня, когато се положи основата на Господния храм. Размислете: 19Има ли още семе в житницата? При това лозата, смокинята, нарът и маслината още не са родили плод; обаче от днес ще ви благословя.
20 И Господнето слово дойде втори път към Агей на двадесет и четвъртия ден от месеца: 21 Говори на управителя на Юда Зоровавел, като кажеш:
Аз ще разтреса небето и земята;
22 ще съборя престолите на царствата,
и ще унищожа силата на царствата езически;
ще преобърна колесниците и онези, които се возят на тях;
и конете, и ездачите им ще паднат,
всеки от меча на брат си.
23 В онзи ден – казва Господ на силите –
ще взема тебе, служителю мой, Зоровавеле, сине Салатиилов – казва Господ, –
и ще те положа като печат,
защото те избрах – казва Господ на силите.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

84

1 За диригента, на гетската лира, псалом на Кореевите потомци.
Колко са мили Твоите обиталища,
Господи на силите!
2 Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни;
сърцето ми и плътта ми радостно викат към живия Бог.
3 Дори врабчето си намира жилище
и лястовицата – гнездо за себе си, където слага пилетата си,
при Твоите олтари, Господи на силите,
Царю мой и Боже мой.
4 Блажени онези, които живеят в Твоя дом;
те всякога ще Те хвалят. (Села.)
5 Блажени онези човеци, чиято сила е в Тебе,
в чието сърце са пътищата към Твоя дом.
6 Минаващи през долината на плача,
те я преобръщат в място на извори;
и есенният дъжд я покрива с благословения.
7 Те отиват от сила в сила;
всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
8 Господи, Боже на силите, послушай молитвата ми;
приклони ухо, Боже Яковов. (Села.)
9 Боже, щите наш, виж
и погледни в лицето на Твоя помазаник.
10 Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляда други дни;
предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на нечестието.
11 Защото Господ Бог е слънце и щит;
Господ ще даде благодат и слава;
няма да лиши от добро ходещите в непорочност.
12 Господи на силите,
блажен онзи човек, който се уповава на Тебе.
© Библейска лига - България