План за четене на Библията

Тематичен / ден 234

Стар Завет

Ездра

6

Указът на Дарий


1 Тогава цар Дарий издаде указ, та претърсиха в помещенията на архивите, където се полагаха съкровищата във Вавилон; 2 и намери се в дворцовата крепост Екбатана, която е в областта на мидяните, един свитък, на който беше написано:
3 В първата година на цар Кир, царят издаде указ, както следва: За Божия дом в Ерусалим: Нека се построи отново домът, като място за принасяне на жертви, и да се положат здраво основите му; височината му да бъде шестдесет лакти, широчината му шестдесет лакти, 4 с три реда големи камъни и един ред нови дървета; и разноските да се платят от царската съкровищница. 5 Също и златните и сребърните вещи на Божия дом, които Навуходоносор взе от храма в Ерусалим и ги донесе във Вавилон, трябва да се върнат на храма в Ерусалим, всяка на мястото си, и да се положат в Божия дом.
6 Затова Татнай, областни управителю отвъд реката Ефрат, Сетар-Вознай и вашите съслужители, вие, отвъд реката, отдалечете се оттам. 7 Не спъвайте работата по този Божий дом; нека областният управител на юдеите и старейшините на юдеите построят отново този Божий дом на мястото му. 8 При това издавам указ какво трябва да направите за тези старейшини на юдеите, за построяването на този Божий дом: разноските на тези човеци да се платят изцяло от царската съкровищница – от данъкана жителите отвъд реката, така че работата да не спира. 9 И каквото им трябва – телета, овни или агнета за всеизгарянията на небесния Бог, също жито, сол, вино или дървено масло, според искането на свещениците в Ерусалим – нека им се дава всеки ден, 10 за да принасят благоуханни жертви на небесния Бог и да се молят за живота на царя и на синовете му. 11 Издавам още и указ, ако някой промени тази заповед, да се изкърти греда от къщата му и той да се обеси на нея, и къщата му да се обърне в развалини. 12 И моят Бог, Който е настанил името Си там, нека изтреби всички царе и племена, които биха прострели ръка, за да променят тази заповед или да съборят този Божий дом в Ерусалим. Аз, Дарий, издадох указ; нека се изпълни незабавно.

Завършването и посвещението на храма


13 Тогава Татнай, областният управител отсам реката Ефрат, и Сетар-Вознай, и съслужителите им направиха незабавно така, както бе заповядал цар Дарий. 14 И юдейските старейшини градяха успешно, насърчавани чрез пророкуването на пророка Агей и на Захария, Идовия син. Те завършиха строежа, според заповедта на Израилевия Бог и според указите на персийските царе Кир, Дарий и Артаксеркс. 15 Така този дом бе завършен на третия ден от месец адар, в шестата година от царуването на цар Дарий. 16 Тогава израиляните – свещениците, левитите и останалите, които се бяха завърнали от плен, отпразнуваха с радост посвещението на този Божий дом. 17 За посвещението на този Божий дом принесоха сто телета, двеста овена и четиристотин мъжки агнета, а в принос за грях за целия Израил – дванадесет козела, по един за всяко от Израилевите племена. 18 И поставиха свещениците в чиновете им, и левитите в отрядите им за Божията служба в Ерусалим, според предписаното в Мойсеевата книга.

Пасхата


19 И на четиринадесетия ден от първия месец завърналите се от плен отпразнуваха пасхата; 20 защото свещениците и левитите се бяха очистили единодушно и всички бяха чисти; и левитите заклаха пасхалните агнета за всички завърнали се от плен, за братята си свещениците и за себе си. 21 Така завърналите се от плена израиляни ядоха пасхата заедно с всички, които се бяха откъснали от нечистите обичаи на народите на земята, за да търсят Господа, Израилевия Бог. 22 И пазиха празника на безквасните хлябове седем дни с веселие, защото Господ ги развесели, като обърна към тях сърцето на асирийския цар, за да укрепи ръцете им в делото на дома на Бога, Израилевия Бог.
© Библейска лига - България

7

1 След тези събития, при царуването на персийския цар Артаксеркс, дойде Ездра – син на Серая, син на Азария, син на Хелкия, 2 син на Селум, син на Садок, син на Ахитов, 3 син на Амария, син на Азария, син на Мерайот, 4 син на Зерая, син на Ози, син на Вуки, 5 син на Ависуя, син на Финехас, син на Елеазар, син на първосвещеника Аарон. 6 Този Ездра дойде от Вавилон, той бе книжник, вещ в Мойсеевия закон, който Господ, Израилевият Бог, бе дал; и царят му отпусна всичко, каквото поиска, понеже ръката на Господа, неговия Бог, беше над него за добро. 7 Някои от израиляните, включително свещениците, левитите и певците, вратарите и храмовите служители, също дойдоха в Ерусалим в седмата година на цар Артаксеркс. 8 Ездра стигна в Ерусалим в петия месец от седмата година на царя. 9 Той беше тръгнал от Вавилон на първия ден от първия месец и на първия ден от петия месец стигна в Ерусалим, понеже добрата ръка на неговия Бог беше над него. 10 Защото Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израил на повеления и наредби.

Писмото на Артаксеркс до Ездра


11 А ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеника и книжника Ездра – книжника, вещ в думите на Господните заповеди и в повеленията Му към Израил:
12 Артаксеркс, цар на царете, към свещеник Ездра, книжника, вещ в закона на небесния Бог, съвършен мир, и прочее. 13 Издавам указ всички от израиляните в царството ми и от свещениците и левитите им, които пожелаят да идат в Ерусалим, да вървят с тебе. 14 Тъй като си изпратен от царя и от седмината му съветника да се осведомиш за Юда и Ерусалим, според закона на твоя Бог, който е в ръката ти; 15 и да занесеш среброто и златото, които царят и съветниците му доброволно принасят на Израилевия Бог, Чието обиталище е в Ерусалим, 16 заедно с всичкото сребро и злато, което събереш от цялата Вавилонска област, и заедно с доброволните приноси на народа и на свещениците за дома на техния Бог в Ерусалим. 17 С тези пари непременно купи телета, овни и мъжки агнета, заедно с хлебните им приноси и възлиянията им, и ги принеси в жертва върху олтара на дома на вашия Бог в Ерусалим. 18 И каквото се види угодно на тебе и на братята ти да сторите с останалото сребро и злато, сторете според волята на вашия Бог. 19 И съдовете, които са ти дадени за службата в дома на твоя Бог, предай ги пред Ерусалимския Бог. 20 И каквото още потрябва за дома на твоя Бог, което стане нужда да изразходваш, изразходвай го от царската съкровищница. 21 И аз, цар Артаксеркс, издавам указ до всички ковчежници отвъд реката Ефрат, да дадат веднага на свещеника Ездра, книжника, вещ в закона на небесния Бог всичко, което би поискал. 22 до сто таланта сребро, до сто кора жито, до сто вати вино, до сто вати дървено масло и неопределено количество сол. 23Каквото и да е заповядал небесният Бог, нека се направи с прилежание за дома на небесния Бог, да не би да дойде гняв върху царството на царя и на синовете му. 24 При това ви известяваме относно свещениците, левитите, певците, вратарите, нетинимите и другите служители на този Божий дом, че на никого от тях не ще бъде законно да се наложи данък, мито или пътна повинност. 25 И ти, Ездра, според мъдростта, която имаш от твоя Бог, постави управници и съдии, които да съдят целия народ отвъд реката Ефрат – всички да са такива, които знаят законите на твоя Бог; и поучавайте всеки, който не ги знае. 26 И всеки, който не пази законите на твоя Бог и царския закон, нека незабавно да се наказва със смърт, заточение, конфискуване на имот или затвор.
27 Благословен да бъде Господ, Богът на нашите бащи, който е вложил такава мисъл в сърцето на царя, да прослави дома на Господа в Ерусалим, 28 и е направил да намеря милост пред царя и съветниците му, и пред всички силни първенци на царя! Така, понеже ръката на Господа, моя Бог, беше над мене за добро, аз се ободрих и събрах от Израил по-видни мъже, за да тръгнат заедно с мене.
© Библейска лига - България

8

Списък на началниците на бащините домове


1 А ето началниците на бащините домове и родословието на онези, които излязоха с мене от Вавилон при царуването на цар Артаксеркс. 2 От потомците на Финехас – Гиршом; от Итамаровите потомци – Даниил; от Давидовите потомци – Хатуш. 3 От потомците на Сехания, от Фаросовите потомци – Захария; и с него се преброиха по родословие сто и петдесет души от мъжки пол. 4 От Фаат-Моавовите потомци – Зераевия син Елиоинай и с него двеста души от мъжки пол. 5 От Сеханиевите потомци – Яазииловия син и с него триста души от мъжки пол. 6 От Адиновите потомци – Йонатановия син Ебед и с него петдесет души от мъжки пол. 7 От Еламовите потомци – Готолиевия син Исая и с него седемдесет души от мъжки пол. 8 От Сефатиевите потомци – Михаиловия син Зевадия и с него осемдесет души от мъжки пол. 9 От Йоавовите потомци – Ехииловия син Авдия и с него двеста и осемнадесет души от мъжки пол. 10 От Селомитовите потомци – Йосифовия син и с него сто и шестдесет души от мъжки пол. 11 От Виваевите потомци – Захария, Виваевия син, и с него двадесет и осем души от мъжки пол. 12 От Азгадовите потомци – Йоанан, Акатановия син, и с него сто и десет души от мъжки пол. 13 От последните Адоникамови потомци, чиито имена са Елифалет, Еиил и Семая, и с тях седемдесет души от мъжки пол. 14 От Бигваевите потомци – Утай и Завуд, и с тях седемдесет души от мъжки пол.

Връщането в Ерусалим


15 Тези събрах при реката, която тече към Ахава, и там се разположихме на стан за три дни; а като прегледах народа и свещениците, не намерих сред тях ни един от потомците на Леви. 16Т огава пратих да повикат по-видните – Елиезер, Ариил, Семая, Елнатан, Ярив, Елнатан, Натан, Захария и Месулам, и благоразумните мъже Йоярив и Елнатан, 17 и ги изпратих до Идо, началника на местността Касифия; и им казах какво да говорят на Идо и на братята му, нетинимите – слуги в храма на Касифия, за да ни изпратят служители за дома на нашия Бог. 18 И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Махли, сина на Леви, сина на Израил; и Саравия със синовете и братята му, осемнадесет души; 19 и Асавия, и Исая от Мерариевите потомци, братята и племенениците му – двадесет души; 20 и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, още двеста и двадесет нетиними. Всички тези бяха споменеати по име.
21 Тогава прогласих пост там, при реката Ахава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за чадата ни и за целия ни имот. 22 Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници да ни пазят от враговете по пътя; понеже бяхме говорили на царя, казвайки: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата Му и гневът Му са против всички, които Го оставят. 23 Постихме и се молихме на нашия Бог за това, и Той ни послуша.
24 Тогава отделих дванадесет от главните свещеници – Саравия, Асавия и с тях десет от братята им – 25 и претеглих за тях от среброто, златото и вещите, които царят, съветниците му и първенците му, и целият Израил, който се намираше там, бяха дали в принос за дома на нашия Бог; 26 претеглих в ръката им шестстотин и петдесет таланта сребро, сто таланта сребърни вещи, сто таланта злато, 27 двадесет златни паници – хиляда драхми на тегло, и два съда от добра лъскава мед, скъпоценни като злато. 28 И рекох им: Вие сте святи на Господа и вещите са святи; защото среброто и златото са доброволен принос на Господа, Бога на бащите ви; 29 внимавайте и ги пазете, докато ги претеглите в съкровищницата на Господния дом пред по-първите от свещениците и левитите, и началниците на Израилевите бащини домове в Ерусалим. 30 И тъй, свещениците и левитите приеха среброто, златото и вещите в размер на това тегло, за да ги донесат в Ерусалим в дома на нашия Бог.
31 Тогава на дванадесетия ден от първия месец станахме от реката Ахава, за да отидем в Ерусалим; и ръката на нашия Бог бе над нас за добро, та ни запази от неприятелска ръка и от разбойници по пътя. 32 И като стигнахме в Ерусалим, стояхме там три дни. 33 А на четвъртия ден, в дома на нашия Бог, среброто, златото и вещите се претеглиха чрез ръката на Меримот, сина на свещеника Урия, с когото бе Елеазар, синът на Финехас, и с тях левитите Йозавад, Исусовият син, и Ноадия, Бинуевият син. 34 Всичко се предаде под брой и по тегло; и цялото тегло се записа в същото време.
35 Изгнаниците, които се бяха върнали от плен, принесоха всеизгаряния на Израилевия Бог: дванадесет телета за цял Израил, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета и дванадесет козела в принос за грях. Всичко това беше за всеизгаряне на Господа. 36 И предадоха царските поръчки на царските сатрапи и на областните управители отсам реката Ефрат; и те помагаха на народа и на Божия дом.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

126

1 Песен на възкачванията.
Когато Господ възвръщаше
Сионовите пленници,
ние бяхме като онези, които сънуват.
2 Тогава се изпълниха устата ни със смях
и езикът ни с песни;
тогава казваха между народите:
Велики неща извърши за тях Господ.
3 Господ извърши велики неща за нас,
от които се изпълнихме с радост.
4 Върни, Господи, пленниците ни
като потоците в южните страни.
5 Онези, които сеят със сълзи,
с радост ще пожънат.
6 Онзи, който излиза с плач,
когато носи семе за сеене,
той непременно с радост ще се върне,
носейки снопите си.
© Библейска лига - България