План за четене на Библията

Тематичен / ден 256

Стар Завет

Осия

3

Осия се помирява с жена си


1 И Господ ми каза: Иди и пак залюби жена си, която макар че е залюбена от мъжа си, е прелюбодейка, също както Господ люби израиляните, при все че гледат към чужди богове и обичат пити с грозде. 2 И тъй, аз си я откупих за петнадесет сребърника, за кор и половина ечемик. 3 И казах ѝ: Остани при мене за дълго време; недей да блудстваш и не бъди жена на друг, така и аз ще бъда за тебе.
4 Защото израиляните ще останат за дълго време без цар и без владетел, без идолски стълб, без ефод и без домашни богове. 5 После израиляните наново ще потърсят Господа, своя Бог, и царя си Давид; и ще дойдат със страхопочитание при Господа и при Неговата благост в последните дни.
© Библейска лига - България

4

Спорът с Израил


1 Слушайте словото Господне, израиляни,
защото Господ има съдебен спор с жителите на тази земя:
Понеже няма нито истина, нито милост,
нито знание за Бога по земята.
2 Друго няма освен клетва, лъжа и убийство,
кражба и прелюбодейство;
впуснали са се в насилие, в кръвопролитие след кръвопролитие.
3 Затова земята ще жалее
и всеки, който живее на нея, ще линее,
също и полските зверове, и небесните птици,
още и морските риби ще чезнат.
4 Но никой да не се противи, нито да изобличава другиго,
защото твоят народ е като онези, които се противят на свещеника.
5 Затова ще падаш денем и с тебе ще пада и пророкът нощем;
и Аз ще погубя майка ти.
6 Народът ми загина от липса на знание.
Понеже ти отхвърли знанието,
то и Аз ще те отхвърля да не Ми свещенодействаш;
понеже ти забрави закона на твоя Бог,
то и Аз ще забравя твоите чада.
7 Колкото повече се умножиха, толкова повече съгрешаваха против Мене;
ще обърна славата им в безчестие.
8 Свещениците се хранят с греховете на Моя народ
и прилепват сърцата си към тяхното беззаконие.
9 И тъй ще бъде – какъвто народът, такива и свещениците;
и Аз ще ги накажа за постъпките им
и ще им въздам за делата им.
10 Ще ядат, но няма да се насищат;
ще блудстват, но няма да се размножават,
защото престанаха да обръщат внимание на Господа.
11 Блудство, вино и мъст отнемат разума!
12 Народът Ми се допитва до дървените си идоли
и жезълът им отговаря;
защото блуднически дух ги е въвел в заблуда;
и те тръгнаха да блудстват и отстъпиха от своя Бог.
13 Принасят жертви по върховете на планините
и кадят по хълмовете,
под дъбовете, тополите и брястовете,
защото сянката им е добра;
затова дъщерите ви блудстват
и снахите ви прелюбодействат.
14 Няма да накажа дъщерите ви, когато блудстват,
или снахите ви, когато прелюбодействат,
защото вие самите отивате насаме с блудниците
и принасяте жертви с безчестните жени;
затова невежият народ ще стигне до гибел.
15 Макар че ти блудстваш, Израилю,
поне Юда да не вършеше беззаконие!
И не идвайте в Галгал,
нито се качвайте в Бет-Авен,
нито се кълнете в живота на Господа!
16 Защото Израил упорства като упорита телица.
Как тогава ще ги пасе Господ като агнета на широко пасбище?
17 Ефрем се е прилепил към идолите;
оставете го.
18 Дори когато свършат пировете им,
те продължават да блудстват,
първенците им много обичат срамните пътища.
19 Вятърът ще ги притисне между крилата си
и те ще се засрамят от жертвите си.
© Библейска лига - България

5

Присъда против Израил


1 Чуйте това, свещеници,
внимавай, доме Израилев,
и приклони ухо, доме царев!
Защото има присъда против вас;
понеже станахтекато примка в Масфа,
и като мрежа, простряна върху Тавор.
2 Бунтовниците дълбоко потънаха в разврат,
но Аз ще ги изоблича всички.
3 Аз познавам Ефрем
и Израил не е скрит от Мене.
Защото и сега блудстваш, Ефреме,
и Израил е осквернен.
4 Делата им не ги оставят да се върнат при своя Бог;
защото блуднически дух има дълбоко в тях
и те не познават Господа.
5 Гордостта на Израил свидетелства против него;
затова Израил и Ефрем ще паднат в беззаконието си,
и Юда ще падне с тях.
6 С овцете си и с воловете си
ще отидат да търсят Господа,
но няма да Го намерят;
Той се е оттеглил от тях.
7 Те изневериха на Господа,
защото родиха чада от чужденки.
Сега, до новолуние, ще бъдат погълнати те и наследствата им.
8 Затръбете с рог в Гавая,
с тръба в Рама;
дайте тревога в Бет-Авен: След тебе, Вениамине!
9 Ефрем ще запустее в деня, когато бъде изобличен.
Обявих между Израилевите племена какво ще стане.
10 Юдовите първенци са като онези, които преместват межди;
затова ще излея гнева Си върху тях като порой.
11 Ефрем е угнетен, поразен е чрез съд,
защото пожела да следва суетните идоли.
12 Затова и Аз ще съм като молец за Ефрем
и като червей – за Юдовия дом.
13 Когато Ефрем видя, че боледува,
и Юда видя раната си,
Ефрем отиде при асириеца
и прати до цар Ярив;
но той не може да ви изцели,
нито да излекува раната ви.
14 Защото Аз ще бъда като лъв за Ефрем
и като млад лъв за Юдовия дом;
Аз, да, Аз ще ги разкъсам и ще си отида;
ще отнеса месата им и не ще има кой да ги отърве.
15 Ще си отида, ще се върна на мястото Си,
докато не признаят вината си и не потърсят лицето Ми;
в скръбта си ще Ме търсят на ранина.
© Библейска лига - България

6

Израил непокаян


1 Елате, да се върнем при Господа,
защото Той ни нарани и Той ще ни изцели,
порази ни, но ще превържераните ни.
2 След два дни ще ни съживи,
на третия ден ще ни издигне;
и ще живеем пред Него.
3 Да! Нека познаем, нека се стремим да познаем Господа;
Той се появява неизменно като зората
и ще дойде при нас като дъжда,
като пролетния дъжд, който пои земята.
4 Що да ти сторя, Ефреме?
Що да ти сторя, Юдо?
Верността ви е като утринна мъгла,
като росата, която рано прехожда.
5 Затова съм ги изсякъл чрез пророците,
поразил съм ги с думите на устата Си;
и присъдите Ми са като изгряваща светлина.
6 Защото милост искам, а не жертва,
и познаване на Бога – повече от всеизгаряния.
7 Те, обаче, като Адам, престъпиха завета;
там Ми изневериха.
8 Галаад е град на нечестивци, опетнен е с кръв.
9 И както разбойнически чети причакват човека,
така дружината от свещеници убиват по пътя към Сихем
и вършат безчестие.
10 В Израилевия дом видях ужас;
там Ефрем се отдава на блудство
и Израил е осквернен.
11 И за тебе, Юдо, се определи жетва,
когато върна народа Си от плен.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

10

1 Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израил. 2 Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не е според пълното знание. 3 Понеже, като не знаят правдата, която е от Бога, и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. 4 Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който вярва. 5 Защото Мойсей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея. 6 А правдата, която е чрез вяра, говори така: „Да не речеш в сърцето си: Кой ще се възкачи на небето, тоест, да свали Христа? 7 или: Кой ще слезе в бездната, тоест, да изведе Христа от мъртвите?“ 8 Но какво казва тя? Казва, че „словото е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти“, тоест, словото на вярата, което проповядваме. 9 Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. 10 Защото със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. 11 Защото Писанието казва: „Никой, който вярва в Него, не ще се посрами“. 12 Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. 13 Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“. 14 Но, как ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? 15 И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано:
„Колко са прекрасни нозете на тези,
които благовестват доброто!“.
16 Но не всички послушаха благовестието; защото Исая казва: „Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули“? 17 И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово. 18 Но казвам: Те не са ли чули? Наистина са чули:
„По цялата земя е излязъл гласът им,
и думите им до краищата на вселената“.
19 Но пак казвам: Израил не е ли разбрал? Разбрал е, защото първо Мойсей казва:
„Аз ще ви раздразня до ревнуване с тези, които не са народ;
с народ несмислен ще ви разгневя“.
20 А Исая смело да казва:
„Намерен бях от онези, които не Ме търсеха;
явен станах на онези, които не питаха за Мене“;
21 а за Израил казва:
„Простирах ръцете Си цял ден към народ непокорен и упорит“.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи