План за четене на Библията

Тематичен / ден 260

Стар Завет

Захария

1

Призив за завръщане при Бога


1 В осмия месец от втората го-дина на Дарий Господнето слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и Господ каза:
2 Господ се разгневи много на бащите ви.
3 Затова кажи им:
Така казва Господ на силите:
Върнете се при Мене – казва Господ на силите –
и Аз ще се върна при вас – казва Господ на силите.
4 Не ставайте като бащите си,
към които предишните пророци викаха и казваха:
Така казва Господ на силите:
Върнете се сега от нечестивите си пътища
и от лошите си дела;
но те не послушаха,
нито Ми обърнаха внимание – казва Господ.
5 Бащите ви къде са?
И пророците живеят ли вечно?
6 Но думите Ми и постановленията, които заповядах на слугите Си, пророците,
не сполетяха ли бащите ви?
И те се обърнаха, и рекоха:
Както Господ на силите намисли да постъпи с нас,
според постъпките ни и според делата ни,
така е постъпил с нас.

Човекът между миртовите дървета


7 На двадесет и четвъртия ден от единадесетия месец, който е месец шебат, във втората година на Дарий, словото от Господа дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо: 8 Видях през нощта и ето, човек яздеше на червен кон между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място; и зад него имаше червени, пъстри и бели коне. 9 Тогава казах: Господарю мой, кои са тези? И ангелът, който говореше с мене, ми каза: Аз ще ти покажа кои са тези. 10 И човекът, който стоеше между миртите, отговори: Те са онези, които Господ изпрати да обходят света. 11 И те, проговаряйки на ангела Господен, който стоеше сред миртите, казаха: Ние обходихме света; и ето, целият свят седи спокойно и е тих. 12 Тогава ангелът Господен в отговор каза: Господи на силите, докога няма да покажеш милост към Ерусалим и Юдовите градове, против които си негодувал през тези седемдесет години? 13 И Господ отговори с добри думи, с утешителни думи на ангела, който говореше с мене. 14 И тъй, ангелът, който говореше с мене, ми каза: Извикай и кажи: Така казва Господ на силите: Ревнувам твърде силно за Ерусалим и за Сион; 15 и много се сърдя на охолните народи; защото, когато малко се разгневих, те спомогнаха за наскърбяването на Израил. 16 Затова така казва Господ: Аз съм се върнал с милост в Ерусалим; домът Ми ще се построи в него – казва Господ на силите – и връв ще се опъне върху Ерусалим. 17 Извикай още веднъж и кажи: Така казва Господ на силите: Градовете Ми пак ще преливат от блага; и Господ пак ще утеши Сион, и пак ще избере Ерусалим.

Четирите рога и четиримата ковачи


18 И като повдигнах очите си, видях – ето четири рога. 19 И казах на ангела, който говореше с мене: Какви са тези? И той ми отговори: Тези са роговете, които разпръснаха Юда, Израил и Ерусалим. 20 Тогава Господ ми показа четирима ковачи. 21 И казах: Какво са дошли да правят тези? И в отговор рече: Онези са роговете, които разпръснаха Юда, тъй че никой не повдигаше главата си; но тези са дошли да ги уплашат и да повалят роговете на народите, които повдигнаха рог против Юдовата земя, за да я разпръснат.
© Библейска лига - България

2

Човекът с връв за мерене


1 След това повдигнах очите си и видях – и ето човек с връв за мерене в ръка. 2 Тогава казах: Къде отиваш? А той ми рече: Да измеря Ерусалим, за да видя каква е ширината му и каква дължината му. 3 И ето, ангелът, който говореше с мене, излезе; и друг ангел излезе да го посрещне, и му каза: 4 Тичай, говори на този младеж: Ерусалим ще се насели без стени, поради многото хора и добитък в него, 5 защото Аз – казва Господ – ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата сред него. 6 О! О! Бягайте от северната земя – казва Господ – защото ще ви разширя към четирите небесни ветрове – казва Господ. 7 О! Спасявай се, Сионе, който живееш с Вавилонската дъщеря. 8 Защото така казва Господ на силите: След възстановяването на славата, Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха – понеже който посяга на вас, посяга на зеницата на окото Му. 9 Защото ето, Аз ще вдигна ръката Си срещу тях, и те ще станат плячка на онези, които им служеха. Тогава ще познаете, че Господ на силите ме е изпратил.
10 Пей и се радвай, Сионова дъще; защото Аз ида и ще обитавам сред тебе – казва Господ. – 11 И в онзи ден много племена ще се прилепят при Господа и ще бъдат Мой народ; Той ще обитава сред тебе и ще познаеш, че Господ на силите ме е изпратил при тебе. 12 И Господ ще наследи Юда за Свой дял в святата земя, и пак ще избере Ерусалим.
13 Да замълчи всяка плът пред Господа, защото Той става от святото Си обиталище.
© Библейска лига - България

3

Чисти дрехи за първосвещеника
1 И Господ ми показа първосвещеника Исус, стоящ пред ангела Господен; и Сатана стоеше отдясно на Исус, за да му се възпротивява. 2 И Господ каза на Сатана: Господ да те смъмри, Сатана, да! Да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли той главня, изтръгната от огъня?
3 А Исус бе облечен в изцапани дрехи и стоеше пред ангела. 4И ангелът каза на стоящите пред него: Съблечете от него изцапаните дрехи. А на него каза: Ето, отнех от тебе беззаконието ти и ще те облека в богати одежди. 5Тогава казах: Нека сложат хубава митра на главата му. И тъй, сложиха хубава митра на главата му и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше близо. 6И ангелът Господен заяви на Исус: 7Така казва Господ на силите: Ако ходиш в пътищата Ми и ако пазиш наредбите Ми, тогава ти пак ще съдиш дома Ми и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам да ходиш свободно сред тези, които стоят тук. 8Слушай сега, първосвещенико Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе (мъже, поставени за знамение), защото ето, Аз ще доведа служителя Си – Отрасъла. 9Ето камъка, който положих пред Исус; натози единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него – казва Господ на силите – и ще премахна беззаконието от тази земя в един ден. 10В онзи ден – казва Господ на силите – ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смокинята си.
© Библейска лига - България

4

Златният светилник и двете маслинени дървета


1 И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди като човек, когото събуждат от сън. 2 И ме попита: Какво виждаш? И казах: Погледнах и ето, светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте му светила на него и със седем цеви на седемте светилника, които са върху него, 3 и край него две маслинени дървета – едно отдясно на чашата и едно отляво. 4 И казах на ангела, който говореше с мене: Какви са тези, господарю мой? 5 И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тези? И казах: Не, господарю мой. 6 Тогава ми отговори и ми каза:
Ето Господнето слово към Зоровавел:
Не чрез сила, нито чрез мощ,
а чрез Духа Ми – казва Господ на силите. –
7 Какво си ти, планино велика?
Пред Зоровавел – поле!
Той ще изнесе връхния камък
с възклицание – Благодат! Благодат на него!
8 И дойде към мене Господнето слово:
9 Ръцете на Зоровавел положиха основата на този дом;
и неговите ръце ще го довършат.
И ще познаеш, че Господ на силите ме е пратил при вас.
10 Защото кой презира този ден на малките работи?
Понеже те ще се радват,
като видят отвеса в ръката на Зоровавел.
Тези седем са очите Господни,
тичащи през цялата земя.
11 Тогава, отговаряйки, му казах: Какви са тези две маслинени дървета отдясно и отляво на светилника? 12 И втори път попитах: Какви са тези две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват от себе си маслото като злато? 13 А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И казах: Не, господарю мой. 14 Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

14

Слабият и силният


1 Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му. 2 Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук. 3 Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел. 4 Кой си ти, който съдиш чужд слуга? Пред своя си Господар той стои или пада. Но ще стои, защото Господ е силен да го изправи. 5 Един човек уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. 6 Който пази деня, за Господа го пази [а който не пази деня, за Господа не го пази]; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога. 7 Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си. 8 Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме: и тъй, живеем ли, умираме ли – Господни сме. 9 Защото Христос затова умря и оживя – да господства и над мъртвите, и над живите. 10 И тъй, ти защо съдиш брата си? А пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище. 11 Защото е писано:
„Заклевам се в живота Си, казва Господ,
че всяко коляно ще се преклони пред Мене,
и всеки език ще славослови Бога“.
12 И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
13 Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре разсъдете за това – никой да не поставя на брата си спънка или съблазън. 14 Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; само за онзи, който счита нещо за нечисто, на него е нечисто. 15 Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не постъпваш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос. 16 И тъй, да не се хули това, което вие считате за добро. 17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. 18 Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците. 19 И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. 20 Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но лошо е за човека с яденето си да причинява съблазън. 21 Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се препъва брат ти [или се съблазнява, или изнемощява]. 22 Убеждението, което имаш за тези неща, имай го в себе си пред Бога. Блажен онзи, който не осъжда себе си за това, което одобрява. 23 Но онзи, който се съмнява, осъжда се, ако яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не става от убеждение, е грях.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи