План за четене на Библията

Тематичен / ден 261

Стар Завет

Захария

5

Летящият свитък


1 Тогава пак, като повдигнах очите си, видях – ето летящ свитък. 2 И попита ме: Какво виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг двадесет лакти и широк десет лакти. 3 И каза ми: Това е проклятието, което се простира по лицето на цялата страна; защото, както пише в него от едната страна, всеки, който краде, ще бъде изтребен, и както пише в него от другата страна, всеки, който се кълне лъжливо, ще бъде изтребен. 4 Аз ще го разпратя казва Господ на силите – и то ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на онзи, който се кълне лъжливо в Мое име; и като остане в къщата му, ще я разори – както дърветата ѝ, така и камъните ѝ.

Жената в ефата


5 Тогава ангелът, който говореше с мене, излезе и ми каза: Повдигни очите си и виж какво е това, което излиза. 6 И попитах: Какво е това? А той каза: Това, което излиза, е ефа. Образът им по цялата земя. 7 И ето – един талант олово се вдигаше и ето – една жена седеше сред ефата. 8 Рече още: Това е Нечестието. И я хвърли обратно сред ефата; после хвърли оловната теглилка в отвора на ефата. 9 Тогава, като повдигнах очите си, видях – и ето, излязоха две жени, които летяха като вятър; защото имаха крила като крила на щъркел; и вдигнаха ефата между земята и небето. 10 Тогава казах на ангела, който говореше с мене: Къде отнасят те ефата? 11 И ми каза: Да построят за нея къща в земята Сенаар; и когато е готова, тя ще бъде поставена там на своето място.
© Библейска лига - България

6

Четирите колесници


1 И пак повдигнах очите си и погледнах – и ето, четири колесници излизаха изсред две планини; и планините бяха медни.
2 В първата колесница имаше червени коне, във втората колесница черни коне, 3 в третата колесница бели коне, а в четвъртата колесница пъстри и пепеляви коне. 4 Тогава рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тези колесници, господарю мой? 5 И в отговор ангелът ми рече: Тези са четирите небесни духа, които излизат отпред Господаря на целия свят, пред Когото са стояли. 6 Черните коне отиват към северната страна, белите – излизат след тях; а пъстрите – към южната страна. 7 А пепелявите, като излязоха, поискаха да отидат и да обходят земята. И Той им рече: Идете, обходете земята. И тъй, обходиха земята. 8 Тогава извика към мене и ми каза: Виж онези, които отиват към северната страна, успокоиха духа Ми в северната страна.

Корона за Исус


9 И слово от Господа дойде към мене: 10 От върналите се от плен, от Хелдай, от Товия и от Едая, които дойдоха от Вавилон, вземи и ела в същия ден, и влез в къщата на Йосия, Софониевия син. 11 Вземи сребро и злато, направи корони и ги положи върху главата на първосвещеника Исус, Йоседековия син; 12 и му кажи:
Така говори Господ на силите, Който казва:
Ето мъжа, Чието име е Отрасъл;
Той ще израсте от мястото Си
и ще построи храма Господен.
13 Да! Той ще построи храма Господен;
и, като приеме славата,
ще седне на престола Си като управител;
ще бъде и свещеник на престола Си.
И съгласие за мир ще има между двамата. 14 И короните ще се дадат на Хелем, на Товия, на Едая и на Хен, Софониевия син, за спомен в Господния храм. 15 И тези, които са далеч, ще дойдат и ще градят Господния храм; и ще познаете, че Господ на силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако слушате внимателно гласа на Господа, вашия Бог.
© Библейска лига - България

7

1 И в четвъртата година на цар Дарий Господнето слово дойде към Захария, на четвъртия ден от деветия месец, месец хаслев. 2 А жителите на Ветил бяха пратили Сарасар и Регем-Мелех, заедно с техните хора да искат Господнето благоволение 3 и да говорят на свещениците от дома на Господа на силите и на пророците, казвайки: Да плача ли в петия месец, като се отделя, както съм правил толкова години? 4 Тогава слово от Господа на силите дойде към мене: 5 Говори на целия народ на тази земя и на свещениците, като кажеш: Когато постехте и скърбяхте в петия и в седмия месец през тези седемдесет години, наистина за Мене ли постехте, за Мене? 6 И когато ядяхте и пиехте, не ядяхте ли и не пиехте ли за себе си? 7 Не са ли тези словата, които Господ е говорил чрез предишните пророци, когато Ерусалим бе населен и благоденстваше, както и околните му градове, и когато южната страна и низината бяха населени?
8 И Господнето слово дойде към Захария: 9 Така е говорил Господ на силите, като е рекъл: Съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брат си; 10 не угнетявайте вдовицата, сирачето, чужденеца или сиромаха; и никой от вас да не замисля зло в сърцето си против брат си. 11 Но те отказаха да слушат, извърнаха плещите си и запушиха ушите си, за да не чуят. 12 Дори вкоравиха сърцето си като кремък, за да не слушат закона и словата, които Господ на силите бе пратил чрез духа Си чрез предишните пророци; поради което дойде голям гняв от Господа на силите. 13 Затова, както Той викаше, а те не чуваха, така и те ще викат, но Аз няма да чувам – казва Господ на силите, – 14 но ще ги разпръсна като с вихрушка между всички народи, които те не познаваха. Така страната запустя след тях, тъй че нямаше кой да заминава и да се връща. Защото превърнаха хубавата земя в пустиня.
© Библейска лига - България

8

Господ обещава да благослови Ерусалим


1 И слово от Господа на силите дойде към мене: 2 Така казва Господ на силите: Ревнувам много силно за Сион, ревнувам за него с голяма ярост. 3 Така казва Господ: Върнах се към Сион и ще обитавам сред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарича Град на истината и хълмът на Господа на силите – Святият Хълм. 4 Така казва Господ на силите: Пак ще седят старци и баби по ерусалимските улици, всеки с тояга в ръката си поради дълбоката си старост. 5 И улиците на града ще бъдат пълни с момчета и момичета, които ще играят по пътищата му. 6 Така казва Господ на силите: Ако това се види чудно в очите на останалите от този народ в тези дни, ще се види ли чудно и в Моите очи? – казва Господ на силите. 7 Така казва Господ на силите: Ето, Аз ще отърва Моя народ от източната страна и от западната страна; 8 и, като ги доведа, те ще се заселят сред Ерусалим; и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог в истина и в правда. 9 Така казва Господ на силите: Вие, които в тези дни слушате тези слова чрез устата на пророците, които бяха там, когато се положиха основите на дома на Господа на силите, укрепете ръцете си, та храмът да се построи. 10 Защото преди онези дни нямаше надница за човека или наем за животно, нито мир за пътуващия, поради противника; защото настроих всеки срещу ближния му. 11 Но сега няма да постъпвам с останалите от този народ както в предишните дни – казва Господ на силите. 12 Защото семето ще кълни в мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си и небето ще дава росата си; и на останалите от този народ ще дам да наследят всички тези неща.
13 И както бяхте обект на проклятие сред народите, доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя, за да станете обект на благословение. Не бойте се; нека се укрепят ръцете ви. 14 Така казва Господ на силите: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха – казва Господ на силите – и не се разкаях, 15 така в тези дни намислих да сторя добро на Ерусалим и на Юдовия дом; не бойте се. 16 Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и праведно и миролюбиво съдете при портите си. 17 Никой от вас да не измисля зло в сърцето си против ближния си и не обичайте лъжлива клетва; защото всичко това Аз мразя – казва Господ.
18 И слово от Господа на силите дойде към мене: 19 Така казва Господ на силите: Постът през четвъртия, постът през петия, постът през седмия и постът през десетия месец ще станат за Юдовия дом радост, веселие и весели празници; затова обичайте истината и мира. 20 Така казва Господ на силите: Още народ ще дойде и жителите на много градове; 21 и жителите на един град ще отидат в друг и ще кажат: Нека отидем незабавно да искаме Господнето благоволение и да потърсим Господа на силите. Ще отида и аз. 22 Да! Много племена и силни народи ще дойдат, за да търсят Господа на силите в Ерусалим и да искат Господнето благоволение. 23 Така казва Господ на силите: В онези дни десет мъже от всички езици на народите ще хванат, да, ще хванат здраво полата на един, който е юдеин и ще кажат: Нека дойдем с вас, защото чухме, че Бог е с вас.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Римляни

15

1 Ние, силните, сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угажда ме на себе си. 2 Всеки от нас да угажда на ближния си за негово добро, за назиданието му. 3 Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, както е писано:
„Укорите на онези, които укоряваха Тебе,
паднаха върху Мене“.
4 Защото всичко, което е било по-напред писано, писано е било за наше поучение, та чрез твърдостта и утехата от Писанията да имаме надежда. 5 А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса, 6 та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. 7 Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава. 8 Защото казвам, че Христос заради Божията вярност стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията, дадени на бащите, 9и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано:
„Затова ще Те хваля между народите,
и на името Ти ще пея“.
10 И пак казва:
„Развеселете се, народи, с любовта Му“.
11 И пак:
„Хвалете Господа, всички народи,
и да Го славословят всички люде“.
12 И пак Исая казва:
„Ще се яви Есеевият корен“,
и:
„Който ще се издигне
да владее над народите;
на Него ще се надяват народите“.
13 А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви.

Павел, служителят сред езичниците


14 И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че самите вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг. 15 Но за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат 16 да бъда служител на Исуса Христа между езичниците и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Святия Дух. 17 И тъй, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христа Исуса. 18 Защото не бих се осмелил да говоря за нещо, освен онова, което Христос е извършил чрез мене за привеждане езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело, 19 със силата на знамения и чудеса, със силата на Святия Дух [Божий], така че от Ерусалим и околностите му, дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. 20 Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така – не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа; 21 но, както е писано:
„Онези ще видят, на които не се е възвестило за Него;
и онези ще разберат,
които не са чули“.
22 Това ме е възпирало много пъти, та не съм идвал при вас.

Планът на Павел за посещение на Рим


23 Но сега, като няма вече място за моето работене по тези страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас, 24 когато тръгна за Испания, ще дойда, защото се надявам да ви видя, като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде чрез общение с вас. 25 А сега отивам в Ерусалим да послужа на светиите. 26 Защото Македония и Ахая благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим. 27 Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, ако езичниците участват с тях в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните. 28 И тъй, когато свърша това, като им осигуря този плод, ще мина през вас на път за Испания. 29 И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от [благовестването на] Христа.
30 А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на Духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене, 31 та да се избавя от противниците на вярата в Юдея, и моята служба в Ерусалим да бъде благоприятна на светиите; 32 и с Божията воля да дойда радостен при вас, и да си почина между вас. 33 А Бог на мира да бъде с всички вас. Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи