План за четене на Библията

Тематичен / ден 266

Стар Завет

Авакум

1

1 Пророчество, което пророк Авакум видя във видение:

Авакум се оплаква


2 Докога, Господи, ще викам, а Ти не ще чуваш?
Ще викам към Тебе за насилието, а Ти не щеш да избавяш.
3 Защо ми показваш беззаконие и ме караш да гледам нещастие?
Защото грабителство и насилие има пред мене,
повдигат раздори и препирни.
4 Затова законът е отслабнал
и правосъдието не надделява,
защото нечестивите окръжават праведния
и правосъдието е изопачено.

Господ отговаря


5 Погледнете сред народите, взрете се
и се учудете много,
защото Аз ще извърша едно дело през вашите дни,
което няма да повярвате, ако и да ви се разкаже.
6 Ето, Аз повдигам халдейците,
онзи лют и нетърпелив народ,
Който прекосява надлъж и нашир земята,
за да завладява селища, които не са негови.
7 Страшни и ужасни са те;
съдът им и властта им произлизат от самите тях.
8 Конете им са по-бързи от леопарди
и по-свирепи от нощни вълци;
конниците им препускат стремително.
Да! Конниците им идат отдалеч,
летят като орел, който бърза да разкъсва.
9 Всички идат да насилстват;
лицата им са насочени напред
и събират пленници като пясък.
10 Те се присмиват на царете
и първенците са за тях подигравка;
присмиват се на всяка крепост,
защото, като издигат грамади от пръст, я превземат.
11 Тогава духът му се променя –
преминава като завоевател и върши нечестие,
като прави силата си свой бог.

Авакум се оплаква отново


12 Не си ли Ти отвека, Господи, Боже мой, Святи мой!
Ние няма да умрем!
Ти, Господи, си ги определил да извършат Твоя съд над нас;
и Ти, Могъщи, си ги назначил за наше наказание.
13 Очите Ти са твърде чисти, за да гледаш злото
и не можеш да търпиш беззаконието.
Защо тогава гледаш злодейците?
И мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведния от себе си?
14И правиш човеците като морските риби,
като гадините, които си нямат управител?
15 Халдеецът изтръгва всичките с въдица,
влачи ги в мрежата си
и ги събира в невода си;
затова се весели и се радва.
16 По тази причина принася жертва на мрежата си
и гори тамян на невода си;
защото чрез тях делът му е тлъст
и ястието му – отбрано.
17 Но дали затова ще изпразва мрежата си
и непрестанно ще избива безмилостно народите?
© Библейска лига - България

2

1 На стражата си ще застана,
ще се изправя на кулата
и ще внимавам да видя какво ще ми говори Той
и какво да отговоря на изобличителя си.

Господ отговаря


2 Господ в отговор ми каза:
Напиши видението и го изложи ясно на скрижали,
за да може да се чете бързо.
3 Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време,
но то бърза към изпълнението си и няма да се размине.
А и да се бави, чакай го,
защото непременно ще се сбъдне, няма да закъснее.
4 Ето, душата му се надигна, неспокойна е в него;
а праведният ще живее чрез вярата си.
5 При това виното е коварно,
той е горделив, не го свърта в къщи;
разширява ламтежа си като ад
и, като смъртта, е ненаситен,
събира при себе си всичките народи
и струпва при себе си всичките племена.
6 Против такъв няма ли всички те да подемат присмех
и против него присмехулни подигравки, нареждайки:
Горко на онзи, който натрупва много нещо, което не е негово! – Докога? –
И който товари себе си със залози!
7 Няма ли да станат внезапно онези, които ще те хапят,
и да се вдигнат онези, които ще те наскърбяват,
и ти да им станеш за плячка?
8 Понеже ти обра много народи,
всички останали от племената ще те оберат
поради кръвта на човеците
и поради насилието, извършено от тебе на земята,
на града и на всичките му жители.
9 Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си,
за да постави гнездото си нависоко
и да се избави от силата на бедствието!
10 Ти си намислил онова, което ще докара срам на дома ти,
като си изтребил много племена
и си съгрешил против своята си душа.
11 Камъкът ще извика от стената
и гредата от оградата ще му отговори.
12 Горко на онзи, който гради град с кръв и утвърждава град с неправда!
13 Ето, не е ли от Господа на силите това, че се трудят племената за огъня и народите се мъчат напразно?
14 Защото земята ще се изпълни със знанието за славата Господня, както водите изпълват морето.
15 Горко на онзи, който пои с вино ближния си, –
на тебе, който го изливаш от меха, докато ги опиеш, за да гледаш голотата им.
16 Напълнил си се със срам, а не със слава;
пий и ти и нека се открие краекожието ти.
Чашата на десницата Господня ще се обърне към тебе
и гнусно безчестие ще покрие славата ти.
17 Защото насилието ти над Ливан ще те затрупа,
и изтребването на животни ще те ужаси
поради пролята човешка кръв,
и насилието над земята, над града и над всичките му жители.
18 Каква полза от изваяния идол,
щом го е изваял художник?
Или от летия идол – учител на лъжата?
Та ваятелят, правейки неми идоли, да се уповава на собственото си творение;
той прави неми идоли.
19 Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се! –
на немия камък: Вдигни се!
Той ли ще го научи?
Ето, той е обкован със злато и сребро,
но няма никакво дихание в него.
20 А Господ е в святия Си храм;
млъкни пред Него, цяла земьо.
© Библейска лига - България

3

Молитвата на Авакум


1 Молитвата на пророк Авакум, за шигионот.
2 Господи, чух вестта за Тебе и се побоях.
Господи, оживявай делото Си сред годините,
сред годините го изявявай.
В гнева Си помни милостта.
3 Бог дойде от Теман,
и Святият – от хълма Паран. (Села.)
Славата Му покри небето
и земята бе пълна с хваление към Него.
4 Сиянието Му бе като светлината;
лъчи изтичаха от ръката Му;
и там бе скривалището на силата Му.
5 Морът вървеше пред него
и мълнии излизаха под нозете Му.
6 Той застана и разклати земята,
погледна и накара народите да треперят;
и вечните планини се разпаднаха,
безконечните гори се наведоха;
постъпките Му бяха като в древността.
7 Видях шатрите на Етиопия наскърбени;
поклатиха се завесите на Мадиамската земя.
8 Негодува ли Господ против реките?
Беше ли гневът Ти против реките,
Беше ли гневът Ти против морето,
че си възседнал конете Си
и колесниците Си, за да избавяш?
9 Лъкът Ти е изваден според клетвата,
дадена на племената. (Села.)
Ти проряза земята с реки.
10 Видяха Те планините и се побояха;
водният потоп нахлу;
бездната издаде гласа си,
вдигна ръцете си нависоко.
11 Слънцето и луната застанаха в жилището си
при виделината на Твоите летящи стрели,
при сиянието на блестящото Ти копие.
12 С негодувание си преминал земята,
с гняв си вършал народите.
13 Излязъл си за изблавление на народа Си,
за избавление чрез помазаника Си;
повалил си главата на дома на нечестивите,
оголил си го от основите до върха.
14 Пронизал си със собствените му копия главата на военните му,
които като вихрушка се устремиха да ме разбият,
и чиято радост бе като че ли да ядат скришно сиромаха.
15 С конете Си преминал си морето,
натрупаните много води.
16 Чух и сърцето ми се смути,
устните ми трепереха от гласа;
гнилота проникна в костите ми
и на мястото си се разтреперих.
Защото трябва да чакам спокоен скръбния ден,
когато излезе против народа ми и го завладее с войските си.
17 Защото, ако и да не цъфти смокинята,
нито да има плод по лозите,
трудът на маслината да се осуети
и нивите да не дадат храна,
стадото да се отсече от оградата
и да няма говеда в оборите,
18 аз пак ще се веселя в Господа,
ще се радвам в Бога на спасението си.
19 Еова Господ е силата ми;
Той прави нозете ми като нозете на елените
и ще ме направи да ходя по височините си.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Филипяни

4

1 Затова, любезни и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте твърдо в Господа, любезни мои.

Наставления


2 Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа.
3 Да, и тебе умолявам, искрени ми сътрудниче, помагай на тези жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене и с Климент, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.
4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се. 5 Самовъздържанието ви да бъде познато на всичките човеци; Господ е близо. 6 Не се безпокойте за нищо; но относно всяко нещо, с молитва и молба изказвайте исканията си на Бога с благодарение; 7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.
8 Най-после, братя, всичко, което е истинно, което е почтено, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално – това зачитайте. 9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.

Благодарност за дара


10 Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти отново вашата грижа за мене; за което наистина сте имали грижа, но не сте имали благовремие. 11 Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. 12 Зная и в оскъдност, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, да живея в изобилие или в оскъдност. 13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя. 14 Но сторихте добрината, та взехте участие в скръбта ми. 15 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и започнах делото на благовестието, нито една църква, освен единствено вие, не влезе в отношения на даване и вземане с мене; 16 защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. 17 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. 18 Но получих всичко и имам изобилие; наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. 19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. 20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава до вечни векове. Амин.

Последни поздрави


21 Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене. 22 Поздравяват ви всичките светии, а особено тези, които са от кесаревия дом. 23 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [Амин].
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи