План за четене на Библията

Тематичен / ден 267

Стар Завет

Еремия

1

1 Думите на Хелкиевия син Еремия, един от свещениците, които бяха в Анатот във Вениаминовата земя, 2към когото идваше Господнето слово в дните на Юдовия цар Йосия, Амоновия син, в тринадесетата година от царуването му, 3и в дните на Юдовия цар Йоаким, син на Йосия, до края на единадесетата година на Юдовия цар Седекия, син на Йосия, до отвеждането на Ерусалим в плен в петия месец.

Призоваването на Еремия


4 И Господнето слово дойде към мене: 5 Преди да ти дам образ в утробата, познах те и преди да излезеш от утробата, осветих те. Поставих те за пророк на народите. 6 Тогава казах: О, Господи Еова! Ето, аз не знам да говоря, защото съм дете. 7 А Господ ми рече: Не казвай: Дете съм. Защото при всички, при които ще те пратя, ще идеш и всичко, което ти заповядвам, ще кажеш. 8 Да не се боиш от тях, защото Аз съм с тебе, за да те избавям – казва Господ. 9 Тогава Господ простря ръката Си и я допря до устата ми; и Господ ми рече: Ето, сложих думите Си в устата ти. 10 Виж, днес те поставих над народите и над царствата, за да изкореняваш и да съсипваш, да погубваш и да събаряш, да градиш и да садиш. 11 И Господнето слово дойде към мене: Какво виждаш, Еремия? И казах: Виждам клон от бадемово дърво. 12 Тогава Господ ми рече: Право си видял; защото Аз бързам да изпълня словото Си. 13 И втори път дойде Господнето слово към мене: Какво виждаш ти? И рекох: Виждам врящ котел и лицето му е откъм север. 14 Тогава Господ ми рече:
От север ще избухне зло
върху всички жители на тази земя.
15 Защото, ето, Аз ще повикам
всички племена на северните царства – казва Господ. –
И те ще дойдат, и всеки ще постави своя престол
при входа на ерусалимските порти;
и срещу всички околни стени
и срещу всички Юдови градове.
16 И ще произнеса Аз присъдите Си против тях
поради всичките им беззакония,
загдето Ме оставиха и кадиха на чужди богове,
и се покланяха на делата на своите ръце.
17 А ти опаши кръста си!
Стани и им кажи всичко, което ще ти заповядам.
Да не се уплашиш от тях,
да не би Аз да те уплаша пред тях.
18 Защото, ето, Аз те поставих днес
като укрепен град, железен стълб,
като медни стени против цялата земя –
против царете на Юда, против първенците му,
против свещениците му, и против народа на тази земя.
19 Те ще воюват против тебе,
но няма да ти надвият,
защото Аз съм с тебе, за да те избавям – казва Господ.
© Библейска лига - България

2

Израил забравя Бога


1 И словото Господне дойде към мене:
2 Иди и прогласи в ушите на Ерусалимската дъщеря:
Така казва Господ: Помня
предаността на твоята младост,
любовта ти, когато беше невеста,
как Ме следваше в пустинята,
в непосята земя.
3 Израил беше светиня на Господа,
първак на рожбите Му;
всички, които го пояждаха, бяха счетени за виновни;
зло ги постигаше – казва Господ.
4 Чуйте словото Господне, доме Яковов,
и всички родове на Израилевия дом.
5 Така казва Господ:
Каква неправда намериха в Мене бащите ви,
че се отдалечиха от Мене,
и ходеха след суетата, и станаха суетни?
6 И не рекоха: Къде е Господ,
Който ни изведе от Египетската земя,
Който ни води през пустинята,
през страна пуста и пълна с пропасти,
през страна безводна и покрита с мрачна тъмнина,
през страна, по която не минаваше човек,
и където човек не живееше?
7 И въведох ви в плодородна страна,
за да ядете плодовете ѝ и благата ѝ.
Но като влязохте, осквернихте земята Ми
и направихте мерзост наследството Ми.
8 Свещениците не казаха: Къде е Господ?
Законоведците не Ме познаха;
и управниците станаха престъпници против Мене
и пророците пророкуваха чрез Ваал,
и ходеха след безполезните идоли.
9 Затова Аз още ще се съдя с вас – казва Господ –
и с внуците ви ще се съдя.
10 Защото идете в Китимските острови и вижте,
пратете в Кедар, та разгледайте внимателно
и вижте, ставало ли е такова нещо,
11 разменил ли е някой народ боговете си, при все че не са богове?
Моят народ, обаче, размени славата Ми срещу онова, което не носи полза.
12 Ужасете се, небеса, поради това;
настръхнете, смутете се премного – казва Господ. –
13 Защото две злини стори Моят народ:
остави Мене – извора на живите води,
и си издълба водоеми, пукнати водоеми,
които не могат да държат вода.
14 Израил слуга ли е? Домороден роб ли е?
Тогава защо стана пленник?
15 Млади лъвове ръмжаха против него и реваха,
и запустиха земята му;
градовете му са изпогорени и обезлюдени.
16 Още и синовете на Мемфис и Тафнес
строшиха темето на главата ти.
17 Не докара ли ти това сам на себе си,
като остави Господа, своя Бог,
когато те водеше в пътя?
18 И сега защо ти е пътят за Египет?
Да пиеш водата на Нил ли?
Или защо ти е пътят за Асирия?
Да пиеш водата на Ефрат ли?
19 Твоето нечестие ще те накаже
и твоите престъпления ще те изобличат;
познай и виж, че е зло и горчиво нещо
дето си оставил Господа, своя Бог,
и дето нямаш страх от Мене, –
казва Господ, Еова на силите.
20 Защото отдавна съм строшил хомота ти
и съм разкъсал връзките ти;
и ти рече: Няма вече да съгрешавам;
а между това, на всеки висок хълм
и под всяко зелено дърво
лягаше като блудница.
21 А пък Аз те бях насадил
като лоза отбрана,
семе съвсем чисто;
как тогава се обърна в изродени пръчки на чужда за Мене лоза?
22 Затова ако и да се умиеш с луга
и да употребиш много сапун,
пак твоето беззаконие си остава петно пред Мене –
казва Господ Еова. –
23 Как можеш да речеш: Не съм се осквернила,
не съм ходила след Вааловците?
Виж пътя си в долината,
познай какво си сторила,
подобно на камила, която бързо припка насам-натам из пътищата;
24 подобно на дива ослица, свикнала с пустинята,
която вдъхва въздух със страст в душата си;
в устрема ѝ кой може да я отвърне?
Онези, които я търсят, няма да си дават труд за нея, –
в месеца ѝ ще я намерят.
25 Пази ногата си да не ходи боса
и гърлото си – от жажда.
Но ти рече: Няма надежда, не;
защото залюбих чужденци
и след тях ще тръгна.
26 Както се посрамва крадецът, когато го хванат,
така ще се посрами Израилевият дом;
те, царете им, първенците им,
свещениците им и пророците им,
27 които казват на дървото: Ти си мой отец,
и на камъка: Ти си ме родил.
Те обърнаха към Мене гърба си, а не лицето си,
но пак във времето на бедствието си ще кажат: Стани и ни избави.
28 Но къде тогава са твоите богове, които си направи?
Те нека станат, ако могат да те избавят
във времето на бедствието ти!
Защото колкото са градовете ти,
толкова са и боговете ти, Юдо.
29 Защо искате да се съдите с Мене?
Вие всички сте съгрешили против Мене – казва Господ. –
30 Напразно поразих чадата ви –
те не приеха да се поправят;
собственият ви меч пояде пророците ви
като лъв-изтребител.
31 О, роде, вижте словото на Господа, Който казва:
Бил ли съм Аз пустиня за Израил,
или земя на мрачна тъмнина?
Защо тогава казва народът Ми:
Ние сме скъсали връзките си,
не щем да дойдем вече при Тебе?
32 Може ли девица да забрави украшението си
или невеста – накита си?
Но Моят народ Ме е забравял безбройни дни.
33 Как украсяваш пътя си, за да търсиш любов!
Така си научила и лошите жени на твоите пътища!
34 Също и по полите ти се намира кръвта на невинни сиромаси,
които ти не хвана при разбиването.
35 При все това ти казваш: Понеже съм невинна,
гневът Му ще ме отмине.
Ето, Аз ще се съдя с тебе
загдето казваш: Не съм съгрешила.
36 Защо се луташ толкова много, за да промениш пътя си?
Ще се посрамиш и от Египет,
както се посрами от Асирия.
37 Ще излезеш и оттам
с ръце на главата си,
защото Господ отхвърли онези,
на които се уповаваш,
и те няма да ти помогнат.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Солунци

1

1 Павел, Сила и Тимотей – до Солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.

Предупреждение срещу лъжливите учители на закона


2 Всякога благодарим на Бога за всички вас иви споменаваме в молитвите си, 3 като си спомняме непрестанно пред нашия Бог и Отец делото на вашата вяра, труда на вашата любов и търпението на надеждата ви в нашия Господ Исус Христос. 4 Понеже знаем, братя възлюбени от Бога, че Той ви е избрал; 5 защото нашето благовестване между вас не беше само с думи, но и със сила, със Святия Дух, и с голяма увереност; както и знаете какви се доказахме помежду ви заради вас. 6 И вие станахте подражатели на нас и на Господа, като всред много скърби приехте словото с радост, която е от Святия Дух; 7 така че станахте пример за всичките вярващи, които са в Македония и в Ахая. 8 Защото не само се прогласи Господнето слово от вас в Македония и Ахая, но се разчу и вашата вяра в Бога навсякъде, тъй че не е нужно ние да кажем нещо за нея. 9 Защото сами те оповестяват за нас, какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на живия и истински Бог, 10 и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, Когото възкреси от мъртвите, Който и ни избавя от идещия гняв.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

28

1 Давидов псалом.
Към Тебе ще извикам, Господи, канара моя;
не замълчавай към мене,
да не би, ако останеш мълчалив към мене,
да се оприлича на онези, които слизат в шеол.
2 Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе,
когато вдигам ръце към Твоето светилище.
3 Не ме завличай с нечестивите
и с онези, които вършат беззаконие,
които говорят за мир с ближните си,
а в сърцето им има злоба.
4 Въздай им според делата им
и според нечестието на постъпките им;
въздай им според делата на ръцете им;
отдай им каквото заслужават.
5 Понеже те не обръщат внимание на делата на Господа,
нито на делата на ръцете Му,
Той ще ги събори и няма да ги съгради.
6 Благословен да е Господ,
защото послуша гласа на молбите ми.
7 Господ е сила моя и щит мой;
на Него се е уповало сърцето ми и Той ми помогна;
затова се развесели сърцето ми,
и с песните си ще Го възхваля.
8 Господ е сила на людете Си:
Той е и крепост за избавление на помазаника Си.
9 Избавѝ людете Си, и благословѝ наследството Си;
Хранѝ ги, и носѝ ги довека.
© Библейска лига - България