План за четене на Библията

Тематичен / ден 270

Стар Завет

Еремия

7

Лъжливите думи са безполезни


1 Словото, което дойде към Еремия от Господа:
2 Застани при портата на дома Господен
и възгласи там това слово, като кажеш:
Слушайте словото Господне, всички синове на Юда,
които влизате през тези порти, за да се поклоните на Господа.
3 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Поправете пътищата си и делата си
и Аз ще ви утвърдя на това място.
4 Не се уповавайте на лъжливи думи, та да казвате:
Храмът Господен, храмът Господен,
храмът Господен е това.
5 Защото ако наистина поправите пътищата си и делата си,
ако съдите съвършено право между човека и ближния му;
6 ако не угнетявате чужденеца, сирачето и вдовицата
и не проливате невинна кръв на това място,
нито следвате чужди богове във ваша вреда,
7 тогава ще ви направя да живеете на това място –
в земята, която дадох на бащите ви отвека и довека.
8 Ето, вие се уповавате на лъжливи думи,
от които няма да се ползвате.
9 Като крадете, убивате, прелюбодействате
и се кълнете лъжливо, и кадите на Ваал,
и следвате други богове, които не сте познавали,
10 идвате ли после да стоите пред Мене в този дом,
който се нарича с Моето име,
и да казвате: Отървахме се – за да вършите всички тези мерзости?
11 Този дом, който се нарича с Моето име,
скривалище за разбойници ли стана във вашите очи?
Ето, сам Аз видях това – казва Господ. –
12 Но идете сега на мястото Ми в Сило,
където отначало установих името Си,
и вижте какво му сторих
поради злодеянието на Моя народ Израил.
13 И сега, понеже извършихте всички тези дела – казва Господ, –
и Аз ви говорех, като ставах рано и говорех, но вие не послушахте,
и ви виках, но не отговорихте,
14 затова ще направя на дома, който се нарича с Моето име,
на който вие се уповавате,
и на мястото, което дадох на вас и на бащите ви,
както направих на Сило.
15 И ще ви отхвърля от лицето Си,
както отхвърлих всичките ви братя,
цялото Ефремово потомство.
16 Затова ти недей се моли за този народ,
и не възнасяй вик или молба за него,
нито ходатайствай пред Мене,
защото няма да те послушам.
17 Не виждаш ли какво правят те в Юдовите градове
и по ерусалимските улици?
18 Чадата събират дърва и бащите кладат огън,
а жените месят тестото,
за да направят пити на небесната царица
и да направят възлияния на други богове,
та да Ме разгневят.
19 Но Мене ли разгневяват? – казва Господ. –
Не себе си ли за техен срам?
20 Затова така казва Господ Еова:
Ето, гневът Ми и яростта Ми ще се излеят на това място –
на човек и на животно,
на полските дървета и на земния плод;
и ще пламне, и няма да угасне.
21 Така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Прибавете всеизгарянията си към жертвите си
и яжте месото.
22 Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди
за всеизгаряния и жертви,
когато ги изведох от Египетската земя,
23 но това им заповядах:
Слушайте гласа Ми
и Аз ще ви бъда Бог,
и вие ще Ми бъдете народ;
и ходете по всичките пътища, които ви заповядвам,
за да благоденствате.
24 Те обаче не послушаха, нито преклониха ухото си,
но ходиха по съветите и по упорството на своето нечестиво сърце
и отидоха назад, а не напред.
25 От деня, когато излязоха бащите ви от Египетската земя, до днес
пращах всичките Си слуги – пророците, при вас;
всеки ден ставах рано и ги пращах,
26 но те не Ме послушаха, нито преклониха ухото си,
а закоравиха врата си;
постъпиха по-зле от бащите си.
27 Затова, говори им всички тези слова,
но те няма да те послушат;
извикай към тях,
но те не ще ти отговорят.
28 Тогава им кажи:
Този е народът, който не слуша гласа на Господа, своя Бог,
нито приема наставления;
честността изчезна и се изгуби от устата им.
29 Острижи косата си, дъще Ерусалимска, и я хвърли,
и плачи със силен глас по високите места,
защото Господ отхвърли и остави поколението, на което се разгневи.

Долината на клането


30 Синовете на Юда сториха това, което бе зло пред Мене – казва Господ. –
Поставиха мерзостите си в дома,
който се нарича с Моето име и го оскверниха.
31 И издигнаха високите места на Тофет,
който е в долината на Еномовия син,
за да горят синовете си и дъщерите си в огън –
нещо, което не съм заповядал, нито Ми е идвало наум.
32 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато няма да се нарича вече Тофет,
нито Долина на Еномовия син,
а Долина на клането;
защото ще погребват в Тофет, понеже не ще остане място другаде;
33 и труповете на тези люде ще бъдат
храна на небесните птици и на земните зверове;
и не ще има кой да ги плаши.
34 Тогава ще прекратя в Юдовите градове
и по ерусалимските улици
гласа на радостта и гласа на веселието,
гласа на младоженеца и гласа на невястата,
защото земята ще запустее.
© Библейска лига - България

8

1 В онова време – казва
Господ – ще извадят от гробовете им
костите на Юдовите царе и костите на техните първенци,
костите на свещениците и костите на пророците,
и костите на ерусалимските жители:
2 и ще ги пръснат пред слънцето и луната
и пред цялото небесно войнство, които те обичаха,
на които служеха и които следваха,
които търсеха и на които се кланяха;
и тези кости няма да бъдат събрани, нито погребани,
а ще служат за тор по лицето на земята.
3 И смъртта ще бъде по-желана от живота
за всички останали, оцелели от този лош род,
които са останали във всички места, където ги бях изгонил –
казва Господ на силите.

Грях и наказание


4 Кажи им: Така казва Господ:
Който падне, няма ли да стане?
Който се отбие, няма ли да се върне?
5 Защо този ерусалимски народ е отстъпил
и упорито стои в отстъпничество?
Прилепват се към измамата
и отказват да се обърнат.
6 Слушах внимателно и чух, но те не говорят право:
никой не се разкайва за нечестивостта,
никой не казва: Какво сторих!
Всеки се връща в своя път
като кон, който се втурва в боя.
7 Даже щъркелът в небето знае определените си времена;
и гургулицата, и лястовицата, и жеравът
спазват времето на долитането си,
а Моят народ не знае закона Господен.
8 Как казвате: Ние сме мъдри
и законът Господен е с нас?
А истината е, че и него
лъжливото перо на книжниците е обърнало в лъжа.
9 Мъдрите се посрамиха,
уплашиха се и бяха пленени.
Ето отхвърлиха словото Господне
и каква мъдрост има в тях?
10 Затова ще дам жените им на други
и нивите им – на онези, които ще ги завладеят.
Всеки – от малък до голям –
се е предал на сребролюбие;
от пророк до свещеник –
всеки постъпва лъжливо.
11 Повърхностно лекуват те раната на дъщерята на Моя народ,
като казват: Мир, мир!, а мир няма.
12 Засрамват ли се, когато вършат мерзости?
Не, никак не ги е срам,
не знаят дори да се изчервят.
Затова ще падат между падащите,
ще бъдат поваляни, когато ги накажа – казва Господ. –
13 Напълно ще ги изтребя – казва Господ, –
няма да има гроздове по лозата
нито смокини по смокинята,
листът ще повехне,
и даже това, което съм им дал, ще отлети от тях.
14 Защо още седим?
Съберете се, нека влезем в укрепените градове
и нека загинем там.
Защото Господ, нашият Бог, ни е предал на погибел
и ни е дал да пием вода с жлъчка,
понеже сме съгрешили пред Господа.
15 Очаквахме мир, но никакво добро не дойде –
време на изцеление, а ето ужаси ни постигнаха.
16 Пръхтенето на конете му се чу от Дан;
цялата страна се потресе от цвиленето на яките му коне;
защото дойдоха и изпоядоха страната и всичко, каквото има по нея,
града и онези, които живеят в него.
17 Защото, ето, Аз пращам върху вас змии, ехидни,
които не се омайват,
но ще ви хапят – казва Господ. –
18Дано намеря утешение за скръбта си!
Сърцето ми е отдън изнемощяло.
19 Ето, гласа на дъщерята на Моя народ,
който вика от далечна земя:
Господ не е ли в Сион?
Царят му не е ли там?
Защо Ме разгневиха с изваяните си идоли,
с чуждите суети?
20 Премина жетвата, мина лятото,
а ние не се избавихме.
21 Съкрушен съм поради съкрушението на дъщерята на моя народ;
помрачен съм, ужас ме обзе.
22 Няма ли балсам в Галаад?
Няма ли там лекар?
Защо здравето на дъщерята на моя народ не се възстановява?
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Солунци

4

Живот в угода на Бога


1 Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, както сте научили от нас как трябва да живеете и да угаждате на Бога (както и живеете), така да преуспявате повече и повече. 2 Защото знаете какви заръки ви дадохме от името на Господа Исуса. 3 Понеже това е Божията воля – вашето освещение: да се въздържате от блудство; 4 да знае всеки от вас как да си вземе жена в святост и почест, 5 а не в страстна похот, като езичниците, които не познават Бога; 6 и да не престъпва никой, и да покварява брат си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както по-напред ви казахме и уверихме. 7 Защото Бог не ни е призовал към нечистота, а към святост. 8 Защото, който отхвърля това, не отхвърля човека, а Бога, Който ви дава Святия Си Дух.
9 А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг; 10 понеже така и правите с всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате в това повече и повече, 11 и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите със собствените си ръце, както ви заръчахме; 12 за да се държите благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.

Живот в угода на Бога


13 Не желаем, братя, да останете в неведение за онези, които умират, или пък да скърбите както другите, които нямат надежда. 14 Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. 15 Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите. 16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и първо ще възкръснат мъртвите в Христа; 17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. 18 И тъй, насърчавайте се един друг с тези думи.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

81

1За диригента, на гетската лира. Асафов псалом.
Пейте радостно на Бога, нашата сила;
възкликнете към Якововия Бог.
2 Запейте псалом и забийте тимпан,
благозвучна арфа и псалтир.
3 Засвирете с тръба на новолуние,
на пълнолуние, в деня на нашия празник.
4 Защото това е закон за Израил,
наредба от Якововия Бог.
5 Той го заповяда като свидетелство за Йосиф,
когато излезе против Египетската земя,
където чух език, който не познавах.
6 Снех товара от рамото му;
освободих ръцете му от кошниците.
7 В скръбно време ти Ме призова и Аз те избавих;
изсред гърма те чух;
при водите на Мерива те изпитах. (Села.)
8 Слушайте, люде Мои, и ще заявя пред вас,
Израилю, ако би Ме послушал:
9 Да няма всред тебе чужди богове
и да не се покланяш на чужд бог.
10 Аз съм Господ, твоят Бог,
Който те изведох от Египетската земя;
отвори широко устата си и ще ги изпълня.
11 Но людете Ми не послушаха гласа Ми;
Израил не Ме искаше.
12 Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си,
да ходят по своите си намерения.
13 Да Ме бяха слушали людете Ми,
да беше ходил Израил по Моите пътища!
14 Скоро бих покорил неприятелите им,
и срещу противниците им бих обърнал ръката Си.
15 Даже противниците на Господа щяха да им се умилкват;
а благоденствието им щеше да трае завинаги;
16 и Той щеше да ги храни с най-отбраната пшеница;
и с мед от скален кошер щях да те наситя.
© Библейска лига - България