План за четене на Библията

Тематичен / ден 271

Стар Завет

Еремия

9

1 О, да би била главата ми
воден извор,
а очите ми – поток от сълзи,
щях да плача ден и нощ
за убитите на дъщерята на моя народ!
2 О, да имах в пустинята убежище за пътници,
че да оставя людете си и да си отида от тях!
Защото те всички са прелюбодейци,
сбирщина от предатели.
3 Опъват езика си като лъка си, за да изстрелват лъжи,
храбри са по земята, но не за честността;
защото напредват от зло към зло,
а Мене не познават – казва Господ. –
4 Пазете се всеки от ближния си
и не се доверявайте на никой брат,
защото всеки брат е измамник,
и всеки ближен – клеветник.
5 Всеки мами ближния си
и никой не говори истината.
Научиха езика си да говори лъжи,
до изнемога вършат беззаконие.
6 Жилището ти е сред коварство;
чрез коварство те отказват да Ме познаят – казва Господ.
7 Затова, така казва Господ на силите:
Ето, ще ги претопя и ще ги опитам;
защото какво друго да направя заради дъщерята на Моя народ?
8 Езикът им е смъртоносна стрела, говори коварно;
с устата си човек говори мирно на ближния си,
но в сърцето си поставя засада против него.
9 Няма ли да ги накажа за това? – казва Господ.
Душата ми няма ли да въздаде на такъв народ?
10 За планините ще подема плач и ридание,
за пасбищата на степите – жалеене,
защото така изпогоряха, че няма кой да мине през тях,
нито се чува глас на стадо;
от небесна птица до животно
побягнаха, отидоха.
11 Аз ще превърна Ерусалим в грамади развалини, в жилище на чакали,
и ще обърна на пустиня Юдовите градове, останали без жители.
12 Кой е мъдър човек, за да може да разбере това?
Кому са говорили устата Господни, за да обясни
защо загина страната,
защо е изгорена като пустиня – та никой да не може да мине през нея?
13 И Господ казва:
Понеже оставиха Моя закон,
който поставих пред тях,
и не послушаха гласа Ми,
нито ходиха по него,
14 но ходиха по упорството на своето сърце
и подир Вааловците, както ги научиха бащите им.
15 Затова, така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Ето, Аз ще нахраня този народ с пелин
и ще го напоя с горчива вода;
16 и ще ги разпръсна между народи,
които нито те, нито бащите им са познавали;
и ще изпратя меч след тях,
докато ги изтребя.
17 Така говори Господ на силите:
Размислете и повикайте да дойдат оплаквачките,
и изпратете за опитни в това жени, за да дойдат;
18 и нека побързат да подемат ридание за нас,
за да поронят очите ни сълзи,
и клепачите ни да излеят вода.
19 Защото глас на ридание се чува от Сион:
Как сме ограбени!
Много сме посрамени, защото оставихме земята,
понеже събориха жилищата ни.
20 Обаче, слушайте, жени, словото Господне
и нека приеме ухото ви словото на устата Му;
научете дъщерите си на ридание
и всяка – ближната си на плач.
21 Защото смъртта възлезе през прозорците ни,
влезе в палатите ни,
за да изтреби децата от улиците,
юношите от площадите.
22 Речи: Така казва Господ:
Човешки трупове ще лежат
като тор по лицето на нивата
и като ръкойката зад жетвар,
която никой няма да събере.
23 Така казва Господ:
Мъдрият да не се хвали с мъдростта си,
силният да не се хвали със силата си
и богатият да не се хвали с богатството си.
24 Но който се хвали, нека се хвали с това,
че разбира и познава Мене,
че съм Господ, Който извършва милост,
правосъдие и правда на земята;
понеже в това благоволявам – казва Господ. –
25 Ето, идат дни – казва Господ, –
когато Аз ще накажа
всички обрязани заедно с необрязаните:
26 Египет, Юда, Едом,
Амон и Моав,
и всички, които си стрижатиздадените части на косата,
които живеят в пустинята.
Защото всички тези народи са необрязани,
и целият Израилев дом е с необрязано сърце.
© Библейска лига - България

10

Бог и идоли


1 Слушайте словото, което Господ ви говори, доме Израилев:
2 Така казва Господ:
Не учете пътя на езичниците
и не се плашете от небесните знамения,
защото езичниците се плашат от тях.
3 Защото обичаите на племената са суетни;
понеже само дърво е това, което секат от гората,
нещо издялано от дърводелски ръце с брадва;
4 украсяват го със сребро и злато,
закрепват го с гвоздеи и чукове да не се клати.
5 Техните кумири стоят прави като плашило в бостан,
но не говорят;
трябва да се носят,
защото не могат да ходят.
Не бойте се от тях, защото не могат да докарат никакво зло,
нито им е възможно да докарат някакво добро.
6 Няма подобен на Тебе, Господи,
велик си и велико е името Ти в сила.
7 Кой не би се боял от Тебе, Царю на народите?
Защото на Тебе се пада това;
понеже между всички мъдреци на народите
и във всичките им царства няма подобен на Тебе.
8 Но всички онези са глупави и безумни;
суетно е учението им;
то е само дърво;
9 сребро, изковано в плочи, се донася от Тарсис,
и злато от Офир,
изделие на художник и на златарски ръце,
синьо и мораво е облеклото им – всецяло изработка на изкусни хора.
10 Но Господ е истинският Бог,
живият Бог и вечният Цар;
от Неговия гняв земята се тресе
и народите не могат да устоят пред негодуванието Му.
11 (Така ще им речете:
Онези богове, които не са направили небето и земятада! – те ще изчезнат от земята и изпод това небе.)
12 Той направи земята със силата Си,
утвърди света с мъдростта Си,
и разпростря небето с разума Си.
13 Когато издава гласа Си, водите на небето шумят;
и Той издига облаците от краищата на земята;
изпраща светкавици за дъжда и изважда вятър отсъкровищницата Си.
14 Всеки човек безумства в своето знание;
всеки златар се посрамва от кумира си,
защото излятото от него е лъжа,
и няма в него дихание.
15 Суета са те, дело на заблуда;
във времето на наказанието им те ще загинат.
16 Онзи, който е делът на Яков, не е като тях,
защото Той е Създател на всичко;
Израил е племето, което е наследството Му;
Господ на силите е името Му.

Идващото разрушение


17 Събери от земята стоката си,
ти, който живееш в обсада.
18 Защото така казва Господ:
Ето, в това време Аз ще изхвърля като с прашка жителите на тази земя
и ще ги утесня, за да го почувстват.
19 Горко ми, поради болката ми!
Раната ми е люта;
но аз рекох:
Наистина, тази болка ми се пада и трябва да я търпя.
20 Шатърът ми се развали и всичките ми въжета се скъсаха;
чадата ми си отидоха от мене и ги няма;
няма вече кой да разпъне шатъра ми
и да окачи завесите ми.
21 Понеже овчарите станаха като скотове
и не потърсиха Господа,
затова не са успявали
и всичките им стада са разпръснати.
22 Слушай! Шум! Ето, иде,
и голям метеж от северната страна,
за да обърне Юдовите градове в пустиня,
в жилище на чакали.

Молитвата на Еремия


23 Господи, знам, че пътят на човека не зависи от него;
не е дадено на човека, който ходи, да оправя стъпките си.
24 Господи, наказвай ме, но с мярка,
не в гнева Си, да не би да ме довършиш.
25 Изливай яростта Си върху народите, които не Те познават,
и върху родовете, които не призовават Твоето име.
Защото те изпоядоха Яков,
дори го погълнаха и го довършиха,
и опустошиха жилището му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Солунци

5

1 А за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише; 2 защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. 3 Когато казват: Мир и безопасност!, тогава внезапно ще дойде гибел, както родилните болки на бременна жена; и те няма да избягат. 4 Но вие, братя, не сте в тъмнина, че да ви изненада този ден като крадец. 5 Защото вие всички сте от рода на осветените и от рода на осияваните от деня, не сме от нощта, нито от тъмнината. 6 И тъй, да не спим, както другите, а да бъдем будни и трезвени. 7 Защото, които спят, нощем спят, и които се опиват, нощем се опиват; 8 а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени, и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта, и да сложим за шлем надеждата за спасение. 9 Защото Бог ни е определил не за гняв, а да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, 10 Който умря за нас, така че ние, живи или починали, да живеем заедно с Него. 11 Затова насърчавайте се помежду си и назидавайте се един друг, както и правите.

Последни наставления


12 И молим ви, братя, да признавате тези, които се трудят между вас като ваши настойници в Господа и ваши увещатели, 13 и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Живейте мирно помежду си. 14 Молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. 15 Внимавайте никой на никого да не връща зло за зло; а винаги търсете доброто един на друг и на всичките. 16 Винаги се радвайте. 17 Непрестанно се молете. 18 За всичко благодарете; защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. 19 Духа не угасяйте. 20 Пророчества не презирайте. 21 Всичко изпитвайте; дръжте доброто, 22 а се въздържайте от всякакво зло.
23 А Сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата, и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. 24 Верен е Онзи, Който ви призовава, и ще извърши това.
25 Братя, молете се за нас.
26 Поздравете всички братя със свята целувка. 27 Заклевам ви в Господа да се прочете това послание на всичките [святи] братя.
28 Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. [Амин].
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

79

1 Асафов псалом.
Боже, народите дойдоха в наследството Ти,
оскверниха святия Твой храм,
обърнаха Ерусалим на развалини.
2 Мъртвите тела на слугите Ти дадоха за ястие на небесните птици.
Месата на светиите Ти – на земните зверове;
3 проляха кръвта им като вода около Ерусалим
и нямаше кой да ги погребе.
4 Станахме за укор пред съседите си,
за присмех и подигравки пред околните си.
5 Докога, Господи? Ще се гневиш ли винаги?
Ще гори ли като огън ревността Ти?
6 Излей гнева Си над народите, които не Те познават
и над царствата, които не призовават името Ти;
7 защото изпоядоха Яков
и пасбищата му запустяха.
8 Не си спомняй против нас беззаконията на прадедите ни;
дано ни предварят скоро Твоите милосърдни дела,
защото станахме много окаяни.
9 Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на Твоето име;
избави ни и очисти греховете ни заради името Си.
10 Защо да рекат народите:
Къде е техният Бог?
Нека се знае пред очите ни, между народите,
възмездието за пролятата кръв на слугите Ти.
11 Нека дойде пред Тебе въздишката на затворниците;
според великата Твоя сила опази осъдените на смърт;
12 и възвърни седемкратно в пазвата на съседите ни
укора, с който укориха Тебе, Господи.
13 Така ние, Твоите люде и овцете на пасбището Ти,
ще Те славословим довека,
из род в род ще разгласяваме Твоята хвала.
© Библейска лига - България