План за четене на Библията

Тематичен / ден 272

Стар Завет

Еремия

11

Заветът е нарушен


1 Словото, което дойде към Еремия от Господа: 2 Слушайте думите на този завет и говорете на Юдовите мъже и на ерусалимските жители; и ти да им речеш: 3 Така казва Господ, Израилевият Бог: Проклет онзи човек, който не слуша думите на този завет, 4 който заповядах на бащите ви в деня, когато ги изведох от Египетската земя, от железарската пещ и казах: Слушайте гласа Ми и изпълнявайте всичко, което съм ви заповядал; и така вие ще бъдете Мой народ, и Аз ще бъда ваш Бог, 5 за да изпълня клетвата, с която се клех на бащите ви да им дам земя, която изобилства с мляко и мед – земята, която притежавате днес. Тогава отговорих: Амин, Господи!
6 И Господ ми рече: Разгласи всички тези слова в Юдовите градове и по ерусалимските улици, като кажеш: Слушайте думите на този завет и ги изпълнявайте. 7Защото изрично заявявах пред бащите ви от деня, когато ги изведох от Египетската земя до днес: Слушайте гласа Ми. 8Но те не послушаха и не преклониха ухо, а ходеха всеки по упорството на нечестивото си сърце; затова докарах върху тях всичко казано в този завет, който им заповядах да изпълняват, но който не изпълниха.
9 И Господ ми рече: Заговор се откри сред Юдовите мъже и ерусалимските жители. 10 Те са се върнали в беззаконията на праотците си, които отказаха да слушат Моите думи и следваха други богове, за да им служат. Израилевият дом и Юдовият дом са нарушили завета, който сключих с бащите им. 11 Затова така казва Господ:
Ето, ще докарам върху тях зло,
от което не ще могат да избягнат;
и ще извикат към Мене,
но няма да ги послушам.
12 Тогава Юдовите градове и ерусалимските жители ще отидат
и ще извикат към боговете, на които кадят;
но те няма да ги спасят
във времето на бедствието им.
13 Защото колкото са градовете ти,
толкова са и боговете ти, Юдо;
колкото са ерусалимските улици,
толкова олтари издигнахте на онова срамно нещо –
олтари, за да кадите на Ваал.
14 Затова ти недей се моли за този народ,
нито възнасяй вик или молба за тях;
защото Аз няма да ги послушам, когато викат към Мене,
поради своето бедствие.
15 Какво прави Моята възлюбена в Моя дом,
като е блудствала с мнозина,
нима ще ти помогне принасянето на святите жертви?
Когато струваш зло, тогава се веселиш.
16 Господ те нарече
маслина вечнозелена, красива, доброплодна;
но с шум на силно вълнение запали огън върху нея
и клоните ѝ се строшиха.
17 Защото Господ на силите, Който те е насадил,
изрече зло против тебе,
поради злото, което Израилевият дом и Юдовият дом
си избраха да извършат,

като Ме разгневиха с каденето си на Ваал.


Замисъл против Еремия
18 Но Господ ми откри това, та го познах;
и тогава Ти ми показа делата им.
19 Но аз бях като кротко агне, водено на клане,
и не знаех, че бяха скроили замисли против мене, казвайки:
Нека свалим дървото с плода му
и нека го отсечем от земята на живите,
за да не се помни вече името Му.
20 Но, о, Господи на силите, Който съдиш справедливо,
Който изпитваш вътрешностите и сърцето,
нека видя Твоето въздаяние върху тях!
Защото на Тебе поверих делото си.
21 Затова така казва Господ за анатотските мъже,
които искат да отнемат живота ти и казват:
Да не пророкуваш в името Господне,
да не би да умреш от ръцете ни.
22Така казва Господ на силите:
Ето, Аз ще ги накажа:
юношите ще умрат от меч,
синовете им и дъщерите им ще измрат от глад
23 и няма да остане от тях нищо,
защото ще докарам зло върху анатотските мъже
в годината, когато ги накажа.
© Библейска лига - България

12

Оплакването на Еремия


1 Праведен си, Господи, когато се съдя с Тебе;
но пак нека разисквам с Тебе за присъдите Ти:
защо успява пътят на нечестивите?
Защо са охолни всички, които постъпват коварно?
2 Насадил си ги и те даже се вкорениха;
растат, даже и плод принасят;
Ти си близо в устата им, а далеч от сърцата им.
3 Но ти, Господи, ме познаваш; виждаш ме и изпитваш
какво е сърцето ми спрямо Тебе;
отдели ги като овце за клане
и ги приготви за деня, когато ще бъдат заклани.
4 Докога ще жалее страната
и ще съхне тревата на цялата земя?
Загинаха животните и птиците
поради нечестието на жителите ѝ,
защото рекоха: Той няма да види сетнината ни.
Божият отговор
5 Ако тичаш с пешаци и те те изморят,
тогава как ще се надбягваш с конете?
И макар че в мирна страна си в безопасност,
какво би направил, когато придойде Йордан?
6 Защото братята ти и бащиният ти дом,
даже и те постъпиха вероломно с тебе.
Да! И те извикаха подир тебе гръмогласно,
но не им вярвай, даже ако ти говорят добро.
7 Напуснах дома Си, отхвърлих наследството Си,
предадох възлюбената на душата Ми в ръката на неприятелите ѝ.
8 Наследството Ми стана за Мене като лъв в гората;
то издигна гласа си против Мене;
затова го намразих.
9 Наследството Ми е за Мене като пъстра хищна птица;
хищните птици от всяка страна са против него.
Идете, съберете всички полски зверове,
докарайте ги да го разкъсат.
10 Много овчари опустошиха лозето Ми,
потъпкаха Моя дял,
обърнаха любимия Ми дял в непроходима пустиня.
11 Обърнаха го в пустота;
и той, запустял, жалее пред Мене.
Цялата страна е опустошена,
защото няма кой да вземе това присърце.
12 По всички голи бърда на пустинята дойдоха разорители;
защото мечът Господен поразява
от единия край на страната до другия;
никоя плът няма мир.
13 Сяха жито, но пожънаха тръни;
трудиха се, но не ще имат никаква полза.
Посрамете се от тези ваши плодове
поради пламенния гняв на Господа.
14 Така казва Господ:
Против всичките Ми зли съседи,
които посягат към наследството, което дадох на Моя народ Израил,
ето, ще ги изтръгна от земята им
и Юдовия дом ще изтръгна изсред тях.
15 Но след като ги изтръгна,
пак ще им покажа милост
и ще ги върна – всеки човек в наследството му
и всеки човек в земята му.
16 И ако научат добре пътя на Моя народ,
да се кълнат в Моето име, казвайки – заклевам се в живота на Господа!
(както те научиха Моя народ да се кълне във Ваал,)
тогава и те ще бъдат утвърдени сред народа Ми.
17 Но ако не послушат,
напълно ще изтръгна и ще изтребя онзи народ –
казва Господ.
© Библейска лига - България

13

Ленен пояс


1 Така ми каза Господ: Иди, та си купи ленен пояс и го опаши на кръста си, но във вода да не го слагаш. 2 И тъй, купих пояса, според Господнето слово, и го опасах на кръста си. 3 И Господнето слово дойде към мене втори път: 4 Вземи пояса, който си купил и който е на кръста ти, та стани и иди при Ефрат, и го скрий там в някоя цепка на канарата. 5 И тъй, отидох и го скрих при Ефрат, както ми заповяда Господ. 6 И след много дни Господ ми каза: Стани, иди при Ефрат и вземи пояса, който ти заповядах да скриеш там. 7 Тогава отидох при Ефрат, изкопах и взех пояса от мястото, където го бях скрил; и ето, поясът се беше развалил, не ставаше за нищо. 8 Тогава Господнето слово дойде към мене:
9 Така казва Господ:
Също тъй ще сломя гордостта на Юда
и голямата гордост на Ерусалим.
10 Този зъл народ, който отказва да слуша думите Ми,
който ходи според упорството на своето сърце
и следва други богове, за да им служи и да им се кланя,
ще бъде като този пояс, който не става за нищо.
11 Защото като пояс, който прилепва за кръста на човека,
Аз прилепих към Себе Си целия Израилев дом
и целия Юдов дом – казва Господ, –
за да Ми бъдат народ и име,
хвала и слава;
но не послушаха.

Мехове


12 Затова, кажи им това слово:
Така казва Господ, Израилевият Бог:
Всеки мех се пълни с вино.
И те ще ти рекат:
Та не знаем ли ние, че всеки мех се пълни с вино?
13 Тогава речи им: Така казва Господ:
Ето, ще напълня до опиване всичките жители на тази земя –
царете, които седят на Давидовия престол,
свещениците, пророците
и всичките ерусалимски жители.
14 Ще ги удрям един о друг –
бащите и синовете заедно – казва Господ, –
няма да пожаля, нито да пощадя,
нито да покажа милост,
та да не ги изтребя.

Заплаха за плен


15 Слушайте и внимавайте, не се надигайте,
защото Господ е говорил.
16 Въздайте слава на Господа, вашия Бог,
преди да докара тъмнина,
преди нозете ви да се препънат по тъмните планини
и преди Той да превърне в мрачна сянка
светлината, която вие очаквате,
и да я направи гъста тъмнина.
17 Но ако не послушате това,
душата ми ще плаче тайно, поради гордостта ви;
и окото ми ще се просълзи горчиво и ще рони сълзи,
защото стадото Господне ще бъде взето в плен.
18 Кажи на царя и на овдовялата царица:
Смирете се, седнете ниско,
защото падна главното ви украшение,
славната ви корона.
19 Градовете на юг се затвориха
и няма кой да ги отвори;
всички от Юда са закарани в плен,
той цял е заведен в плен.
20 Вдигни очите си и виж идещите от север.
Къде е стадото, което ти се даде – хубавите твои овце?
21 Какво ще речеш, когато Господ постави
приятелите ти да началстват над тебе,
тъй като ти сам си ги научил да бъдат против тебе?
Не ще ли те хванат болки като на жена, която ражда?
22 Ако ли речеш в сърцето си:
Защо ми се случи това? –
то поради голямото ти беззаконие се вдигнаха полите ти
и петите ти понасят насилие.
23 Може ли етиопец да промени кожата си или леопард – петната си?
Така и вие, можете ли да правите добро, като сте се научили да правите зло.
24 Затова ще ги разпръсна като плява,
която се разнася от пустинния вятър.
25 Това е, което ти се пада с жребий от Мене,
отмереният ти дял – казва Господ, –
понеже си Ме забравил и се уповаваш на лъжа,
26 затова и Аз ще вдигна полите ти до лицето ти,
та ще се яви срамотата ти.
27 Видях твоите мерзости по хълмите и по полетата,
прелюбодействата ти и цвиленията ти,
безсрамното ти блудство.
Горко ти, Ерусалиме!
Докога? Няма ли да се очистиш?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Евреи

1

Синът, по-горен от ангелите


1 Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, 2 в края на тези дни ни говори чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете; 3 Който, като е сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините, 4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. 5 Защото на кого от ангелите е рекъл Бог някога:
„Ти си Мой Син,
Аз днес Те родих.“
И пак:
„Аз ще Му бъда Отец,
и Той ще Ми бъде Син“?
6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва:
„И поклонете се на Него, всички Божии ангели“.
7 И за ангелите казва:
„Който прави ангелите Си силни като ветрове
и служителите Си като огнен пламък“;
8 а за Сина казва:
„Твоят престол, о, Боже, е до вечни векове;
и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.
9 Възлюбил си правда и намразил си беззаконие;
затова, Боже, Твоят Бог Те е помазал
с миро на радост повече от Твоите събратя“.
10 И пак:
„В начало Ти, Господи, си основал земята,
и дело на Твоите ръце е небето;
11 те ще изчезнат, а Ти пребъдваш;
да, те всички ще овехтеят като дреха,
12 и като наметало ще ги свиеш,
и те ще бъдат изменени;
но Ти си Същият,
и Твоите години няма да се свършат“.
13 А на кого от ангелите е рекъл някога:
„Седи отдясно Ми,
докато положа враговете Ти за Твое подножие“?
14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи