План за четене на Библията

Тематичен / ден 286

Стар Завет

Еремия

48

Слово за Моав


1 За Моав. Така казва Господ на силите, Израилевият Бог:
Горко на Нево! Защото е опустошен;
Кириатаим бе посрамен и беше превзет;
Мисгав бе посрамен и беше разгромен.
2 Моав няма вече да се хвали;
в Есевон мъжете скроиха зло против него, като казаха:
Елате! Да го изтребим, за да не е народ.
Също и ти, Мадмене, ще запустееш;
мечът ще те преследва.
3 Чува се писък от Хоронаим –
ограбване и страшно разрушение!
4 Моав е разрушен;
малките му деца пищят.
5 Защото нагоре към Луит
се издига плач след плач;
а надолу към Хоронаим
неприятелите чуват писък на унижение.
6 Бягайте! Отървете живота си
и бъдете като изтравничето в пустинята.
7 Понеже си се уповавал на изработките си и на съкровищата си,
ти също ще бъдеш заловен;
и Хемош ще отиде в плен
заедно със свещениците си и първенците си.
8 И разрушителят ще дойде във всеки град –
ни един град не ще се избави;
още и долината ще бъде опустошена,
и полето ще бъде опустошено,
както е казал Господ.
9 Дайте крила на Моав,
за да литне и да избяга,
защото градовете му ще запустеят.
И не ще има кой да живее в тях.
10 Проклет да бъде онзи, който върши делото Господне небрежно;
и проклет онзи, който въздържа меча си от кръв.
11 Моав е бил на спокойствие от младините си
и е почивал като вино на дрождите си;
не е бил претакан от съд в съд,
нито е ходил в плен;
затова вкусът му си е останал в него
и дъхът му не се е променил.
12 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще му пратя преливачи, които ще го прелеят
и ще изпразнят съдовете му, и ще разкъсат меховете му.
13 И Моав ще се посрами заради Хемош,
както се посрами Израилевият дом
заради Ветил, на който се уповаваше.
14 Как може да казвате: Ние сме силни мъже,
мъже храбри за война?
15 Моав е унищожен и градовете му са изгорени;
най-отбраните му младежи са повалени от клане –
казва Царят, чието име е Господ на силите. –
16 Гибелта на Моав скоро ще дойде
и злото му иде много бързо.
17 Всички, които сте около него, оплаквайте го;
и всички, които знаете името му, речете:
Как се счупи якият скиптър,
славната тояга!
18 Дъще, която живееш в Девон,
слез от славата си и седни в безводно място,
защото разрушителят на Моав ще възлезе против тебе
и ще съсипе крепостите ти.
19 Жителко на Ароир,
застани при пътя и погледай;
попитай онзи, който бяга, и онази, която се е отървала,
като речеш: Какво стана?
20 Моав се посрами, защото е разрушен.
Ридай и викни;
известете в Арнон, че Моав е опустошен.
21 Съд сполетя равнините –
Олон, Яца и Мифаат,
22 Девон, Нево и Бет-Девлатаим,
23 Кириатаим, Бет-Гамул и Бет-Меон,
24 Кериот, Боцра
и всички градове на Моавската земя, далечни и ближни.
25 Рогът на Моав бе строшен
и мишцата му бе премазана – казва Господ. –
26 Опийте го,
защото се надигна против Господа.
Нека Моав се валя в бълвоча си,
нека бъде за присмех.
27 Не стана ли Израил за присмех на тебе?
Нима той беше заловен сред крадци,
а колчем заговориш за него, си движиш рамената презрително?
28 Моавски жители,
напуснете градовете, заселете се в канарата
и бъдете като гълъбица, която се гнезди
по страните на входа на пещерата.
29 Чухме за гордостта на Моав, (той е много горд,)
за високоумието му, гордостта му, надутостта му
и за надменността на сърцето му.
30 Аз знам, че неговият гняв е празен – казва Господ; –
самохвалствата му не постигат нищо.
31 Затова ще ридая за Моав;
да, ще извикам за цял Моав;
ще заридая за мъжете на Кир-Арес.
32 О, лоза на Севма,
ще плача за тебе повече, отколкото плака Язир;
твоите клончета преминаха морето,
стигнаха до морето на Язир;
грабител нападна летните ти плодове и гроздобера ти.
33 Отне се веселието и радостта
от плодоносното поле и от Моавската земя;
спрях виното от линовете,
та да няма вече кой да тъпче грозде с възклицание;
възклицание няма да се чуе.
34 Поради вопъла на Есевон, който стигна до Елеала
и до Яца, те нададоха глас
от Сигор до Хоронаим,
до Еглат-Шелишия,
защото и водите на Нимрим пресъхнаха.
35 При това – казва Господ – ще премахна от Моав
онзи, който принася всеизгаряне по високите места,
и онзи, който кади на боговете си.
36 Затова сърцето Ми звучи за Моав като свирка,
сърцето Ми звучи като свирка за мъжете на Кир-Арес,
защото изобилието, което доби, изчезна.
37 Защото всяка глава е плешива
и всяка брада – обръсната;
по всички ръце има нарязвания
и на кръста – вретище.
38 По всички къщни покриви на Моав
и по улиците му има плач навред,
защото строших Моав като непотребен съд – казва Господ. –
39 Как се строши! – ридаят те. –
Как Моав, посрамен, обърна гръб!
Така Моав ще стане за присмех
и за ужас на всички, които са около него.
40 Защото така казва Господ:
Ето, неприятелят ще налети като орел
и ще разпростре крилата си над Моав.
41 Градовете ще бъдат превзети, крепостите – завладени с изненада
и сърцето на храбрите моавци ще бъде в онзи ден
като сърцето на жена в родилни болки.
42 И Моав ще бъде изтребен, тъй че да не е вече народ,
защото се надигна против Господа.
43 Страх, яма и примка те налетяха,
жителю моавски – казва Господ. –
44 Който избегне от страха, ще падне в ямата,
който излезе от ямата, ще се хване в примката,
защото ще докарам върху него – да! – върху Моав,
годината на наказанието му – казва Господ. –
45 Онези, които бягаха,
застанаха изнемощели под сянката на Есевон,
огън обаче излезе от Есевон
и пламък от Сихон,
който погълна Моавския край
и темето на шумните борци.
46 Горко ти, Моаве!
Народът на Хемош загина,
защото синовете ти са взети пленници,
и дъщерите ти – пленници.
47 Но при все това Аз ще върна моавските пленници
в последните дни – казва Господ.
Дотук е съдът над Моав.
© Библейска лига - България

49

Слово за амонците


1 За амонците така казва Господ:
Няма ли Израил синове?
Няма ли наследник?
Защо тогава амонският цар владее Гад
и народът му живее в неговите градове?
2 Затова, ето, идат дни – казва Господ, –
когато ще направя да се чуе тревога за война
против Рава на амонците;
и тя ще стане грамада развалини,
и селата ѝ ще бъдат изгорени с огън;
тогава Израил ще завладее онези, които са го владели – казва Господ. –
3 Ридай, Есевоне, защото Гай се разруши;
плачете, дъщери на Рава, препашете се с вретище,
плачете и се лутайте между оградите,
защото царят ви ще отиде в плен
заедно със свещениците си и с първенците си.
4 Защо се хвалиш с долините,
с плодородните си долини, о, дъще отстъпнице,
която се уповаваш на съкровищата си
и казваш: Кой ще дойде против мене?
5 Ето – казва Господ, Еова на силите –
Аз ще нанеса върху тебе страх
от всички, които са около тебе;
и вие ще бъдете изпъдени, всеки където му видят очите,
без да има кой да прибере скитащите се.
6 А после ще върна от плен амонците – казва Господ.

Слово за Едом


7 За Едом така казва Господ на силите:
Няма ли вече мъдрост в Теман?
Изгуби ли се разсъдъкът от благоразумните?
Изчезна ли мъдростта им?
8 Бягайте, завърнете се, направете си дълбоки места за живеене,
дедански жители,
защото ще докарам върху Исав бедствието му –
времето, когато ще го накажа.
9 Ако дойдат при тебе гроздоберци,
няма ли да оставят някоя необрана чепка?
Ако дойдат крадци през нощта,
няма ли да грабнат само това, което им е нужно?
10 Но Аз ще оголя Исав,
ще открия скришните му места
и той не ще може да се скрие;
погинаха децата му, близките му и съседите му,
и го няма повече.
11 Остави сирачетата си;
Аз ще ги запазя живи;
и вдовиците ти нека се уповават на Мене.
12 Така казва Господ:
Ето онези, на които не бе съдено да пият от чашата,
бездруго ще я пият,
та ти ли ще останеш ненаказан?
Ти няма да останеш ненаказан,
но непременно ще пиеш от нея.
13 Защото се заклех в Себе Си – казва Господ, –
че Боцра ще стане за ужас и за присмех,
за укор и за проклятие,
и всичките ѝ градове ще се обърнат във вечна пустота.
14 Чух известие от Господа:
посланик бе изпратен сред народите да каже:
Съберете се и елате против нея, и вдигнете се на бой.
15 Защото, ето, Аз ще те направя малък между народите,
презрян между човеците.
16 Ужасът, който вселяваш,
и гордостта на твоето сърце те измамиха,
о ти, който живееш в пукнатините на канарите,
който владееш висината на хълмите.
Но ако и да поставиш гнездото си високо като орел,
и оттам ще те сваля – казва Господ. –
17 Едом ще стане за ужас;
всеки, който мине през него, ще се слиса
и ще подсвирне при вида на всичките му рани.
18 Както при разорението на Содом и Гомор
и на околните им градове – казва Господ, –
така никой човек няма да живее там;
човешки син няма да се засели там.
19 Ето, той възлиза като лъв от дъбравата на Йордан
към укрепените жилища;
но Аз мигновено ще изпъдя Едом от там.
И онзи, който е избран, ще поставя над него.
Защото кой е подобен на Мене? И кой ще Ми определи времето?
И кой пастир ще Ми се опре?
20 Затова слушайте решението,
което Господ е взел против Едом,
и какво възнамерява против жителите на Теман:
Ще бъдат повлечени най-малките от стадото;
Той ще опустоши пасбището им заедно с тях.
21 От шума на тяхното падане земята ще се потресе;
техният вик ще се чуе до Червено море.
22 Ето, един орел ще възлезе и ще връхлети
ще разпростре крилата си над Боцра.
И в онзи ден сърцето на Едомовите юнаци
ще бъде като сърцето на жена в родилни болки.

Слово за Дамаск


23 За Дамаск.
Хамат и Арфад се посрамиха,
защото чуха лоша вест.
Стопиха се, обезсърчиха се,
вълнуват се като неспокойното море.
24 Дамаск отслабна,
обърна се в бяг,
трепет го обзе;
скръб и болки го обладаха,
като жена, когато ражда.
25 Как не бе пощаден този прочут град,
градът на радостта Ми!
26 Затова младежите му ще падат по улиците му
и всичките му воини ще загинат в онзи ден –
казва Господ на силите. –
27 В стената на Дамаск Аз ще запаля огън,
който ще пояде палатите на Венадад.

Слово за Кедар и хацорските царства


28 За Кедар и за хацорските царства, които вавилонският цар Навуходоносор порази.
Така казва Господ:
Станете, възлезте към Кедар
и погубете източните жители.
29 Ще бъдат отнети шатрите им и стадата им;
ще бъдат взети завесите им,
цялата им покъщнина и камилите им;
и ще извикат към тях: Ужас отвред!
30 Бягайте, отстранете се надалеч,
направете си дълбоки места за живеене,
хацорски жители – казва Господ, –
защото вавилонският цар Навуходоносор
е взел решение против вас
и е намислил кроеж против вас.
31 Станете, възлезте срещу спокойния народ,
който живее безгрижно – казва Господ, –
които нямат ни порти, ни лостове,
но живеят сами.
32 Камилите им ще бъдат за плячка,
а многото им добитък – за грабеж;
Аз ще разпръсна по всички ветрища
онези, които си стрижат издадените части на косата,
и ще докарам върху тях гибел от всичките им страни – казва Господ. –
33 Хацор ще стане жилище на чакали,
пустиня довека;
там няма да живее човек,
в него човешки син няма да се засели.

Слово за Елам


34 Господнето слово, което дойде към пророк Еремия за Елам, в началото на царуването на Юдовия цар Седекия: 35 Така казва Господ на силите:
Ето, ще счупя лъка на Елам –
тяхната главна сила.
36 Ще докарам върху Елам четирите ветрища
от четирите страни на небето;
и ще ги разпръсна по четирите ветрища,
та не ще има народ,
където да не отидат изпъдените еламци.
37 И Аз ще разтреперя еламците пред неприятелите им,
пред онези, които искат живота им;
и ще докарам върху тях зло –
пламенния Си гняв – казва Господ, –
ще пратя и меч след тях,
докато ги довърша.
38 И като поставя престола Си в Елам,
ще изтребя от там
цар и първенци – казва Господ. –
39 Но в последните дни
ще възвърна пленените еламци – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

123

1 Песен на възкачванията.
Издигам очите си към Тебе,
Който обитаваш на небесата.
2 Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им,
както очите на слугинята – към ръката на господарката ѝ,
така гледат нашите очи към Господа, нашия Бог,
докато се смили над нас.
3 Смили се над нас, Господи, смили се над нас,
защото се преситихме от презрение.
4 Пресити се душата ни
от надменността на охолните
и от презрението на горделивите.
© Библейска лига - България