План за четене на Библията

Тематичен / ден 295

Стар Завет

Даниил

7

Сънят на Даниил за четирите звяра


1 В първата година на вавилонския цар Валтасар Даниил видя сън и видения в главата си върху леглото си. Тогава записа съня и разказа главното. 2 Даниил каза: Видях в нощното си видение, и ето, четирите небесни ветрове развълнуваха голямото море. 3 И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг. 4 Първият бе като лъв и имаше орлови крила; докато го гледах, крилата му се изскубаха и той се издигна от земята и бе заставен да се изправи на два крака като човек, и даде му се човешко сърце. 5 След това, ето друг звяр, втори, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна, и имаше три ребра в устата между зъбите си; и му казваха така: Стани, изяж много месо. 6 След това, като погледнах, ето друг звяр, приличен на леопард, който имаше на гърба си четири птичи крила: този звяр имаше и четири глави; и даде му се власт. 7 След това, като погледнах в нощните видения, ето четвърти звяр – страшен и ужасен, и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и трошеше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всички зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога. 8 Като разглеждах роговете, ето, между тях излезе друг рог, малък, пред който три от първите рогове бяха изкоренени; и ето, на този рог имаше очи като човешки очи, и уста, които говореха надменно. 9 Гледах, докато се положиха престоли и Древният по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му – като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му – пламтящ огън. 10 Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха. 11 И продължих да гледам заради надменните думи, които рогът изговаряше; гледах, докато звярът беше убит и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън. 12 А колкото до другите зверове, тяхната власт бе отнета; животът им обаче се продължи до време и година. 13 Гледах в нощните видения, и ето, един като Човешкия Син идеше с небесните облаци и стигна до Древния по дни; и доведоха Го пред Него. 14 И на Него се даде власт, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото господство е вечно господство, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.

Тълкуванието на съня


15 Колкото до мене, Даниил, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми и виденията в главата ми ме смутиха. 16 Приближих се до един от стоящите отпред и го попитах какво е истинското значение на всичко това. И той ми проговори и ми даде да разбера значението на тези неща. 17 Тези четири големи звяра, каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. 18 Но светиите на Всевишния ще приемат царството и ще владеят царството довека и до вечни векове. 19 Тогава поисках да узная истината за четвъртия звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, чиито зъби бяха железни и ноктите му – медни, който пояждаше и трошеше, а останалото стъпкваше с нозете си, 20 и за десетте рога, които бяха на главата му, и за другия, новоизлезлия, пред който паднаха три – за онзи рог, на който имаше очи и уста, които говореха надменно, и който наглед бе по-як от другите. 21 Гледах как този същият рог воюваше със светиите и надвиваше, 22 докато дойде Древният по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. 23 Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвърто царство на света, което ще се различава от всичките царства и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши. 24А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от първите, и ще покори трима царе. 25 Той ще говори хулни слова против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време. 26 Но когато съдилището заседава, ще му отнемат властта, за да го изтребят и погубят докрай. 27 А царството и властта, и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на народа от светиите на Всевишния, Чието царство е вечно царство, и на Когото всички властници ще служат и ще се покоряват.
28 Тук е краят на словото. Колкото до мене, Даниил, размишленията ми ме смутиха много и изгледът на лицето ми се измени; но запазих словото в сърцето си.
© Библейска лига - България

8

Видението на Даниил с овена и козела


1 В третата година от царуването на цар Валтасар, на мене, Даниил ми се яви видение, след онова, което ми се бе явило по-напред. 2 Видях във видението, (а когато видях, бях в столицата Суса, която е в областта Елам;) и видях във видението – бях при реката Улай. 3 После повдигнах очи и видях, и ето, стоеше пред реката един овен, който имаше два рога; роговете бяха високи, но единият по-висок от другия; и по-високият беше израснал по-после. 4 Видях как овенът бодеше към запад, към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му; но той постъпваше по волята си и се държеше горделиво. 5 И като размишлявах, ето, козел идеше от запад по лицето на целия свят, без да се допира до земята; и козелът имаше изпъкнал рог между очите си. 6 Той дойде до овена с двата рога, който бях видял да стои пред реката, и се завтече върху него с устремната си сила. 7 И видях, че се приближи при овена и се разяри против него, и като удари овена, счупи двата му рога; и нямаше сила в овена да устои пред него; и той го хвърли на земята и го стъпка; и нямаше кой да избави овена от силата му. 8 Тогава козелът се възгордя много; но когато заякна, големият му рог се счупи и вместо него излязоха четири изпъкнали рога към четирите небесни ветрове. 9 И от единия от тях излезе един малък рог, който нарасна твърде много към юг, към изток и към славната земя. 10 Издигна се чак до небесното войнство и свали на земята част от това войнство и от звездите, и ги стъпка. 11 Да! Издигна се дори до Началника на войнството, отне от него всекидневната жертва и мястото на светилището Му бе поругано. 12 И войнството на светиите бе предадено нему заедно с всекидневната жертва, поради престъпление; и той повали истината на земята, стори всичко това и успя. 13 Тогава чух един светия да говори; и друг светия да казва на този, който говореше: Докога се простира видението за всекидневната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и войнството на светиите ще бъдат потъпквани? 14 И каза ми: До две хиляди и триста денонощия; тогава светилището ще се очисти.

Тълкувание на видението


15 И когато аз, Даниил, видях видението, поисках да го разбера. И ето, застана пред мене нещо като човешки образ; 16 и чух човешки глас, който извика изсред бреговете на Улай и каза: Гаврииле, направи този човек да разбере видението. 17 И така, той се приближи, където стоях; и когато дойде, аз се уплаших и паднах по лице; а той ми каза: Разбери, сине човешки; защото видението се отнася до последните времена. 18 И като ми говореше, аз паднах в несвяст по лице на земята; но той се допря до мене и ме изправи. 19 И рече: Ето, аз ще те науча какво има да се случи в последните времена на гнева; защото видението се отнася до определеното последно време. 20 Двата рога на овена, които си видял, са царете на Мидия и Персия. 21 Буйният козел е гръцкият цар; и големият рог между очите му е първият цар. 22 А когато се е строшил той и са излезли четирима вместо него, значи, че четирима царе ще се издигнат от този народ, но не със сила като неговата. 23 И в края на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. 24 И могъществото му ще бъде голямо, но не чрез неговата сила; и ще погубва напълно, ще благоуспява и ще действа по волята си, и ще погубва силните и святите люде. 25 Чрез коварството му измамата ще успява в ръката му; и той ще се възгордее в сърцето си и всред мир ще погуби мнозина; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка. 26 А разказаното видение за денонощията е вярно; все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. 27 Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни; после станах и взех да върша царските дела. Бях изумен от видението, защото никой не го разбираше.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Яков

3

Обуздаване на езика


1 Братя мои, не ставайте мно зина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждение. 2 Защото всички ние в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. 3 Ако слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, можем да обръщаме и цялото им тяло. 4 Ето, и корабите, макар да са толкова големи и да са тласкани от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат накъдето иска кормчията. 5 Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън колко много вещество запалва! 6 И езикът, този цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалвавсичкия кръг на живота ни, а сам той се запалва от пъкъла. 7 Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги, и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството; 8но никой човек не може да укроти езика; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. 9 С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие! 10 От същите уста излизат благословения и проклятия! Братя мои, това не трябва да бъде така. 11 Изворът пуска ли от същото отверстие сладка вода и горчива? 12 Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини, или лозата – смокини? Така също не може един извор да дава солена и сладка вода.

Два вида мъдрост


13 Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта. 14 Но ако имате в сърцето си горчива завист и крамолничество, недейте се хвали, та да лъжете против истината. 15 Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска; 16 защото, където има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. 17 Но мъдростта, която е от горе, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. 18 А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи