План за четене на Библията

Тематичен / ден 297

Стар Завет

Даниил

11

1 А в първата година на мидиеца Дарий аз, Гавриил, стоях да го укрепя и уякча.

Царете на севера и на юга


2 И сега ще ти открия истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия; и четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях; и когато се засили чрез богатството си, ще повдигне всички против гръцкото царство. 3 И ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действа според волята си. 4 А щом се издигне той, царството му ще се съсипе и ще се раздели по четирите небесни ветрове. Но няма да отиде на наследниците му, нито ще владеят над толкова, над колкото той е владял; защото царството му ще се изкорени и раздели на други. 5 И южният цар ще се укрепи; но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее; господството му ще бъде голямо господство. 6 И след няколко години ще се съюзят; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар, за да направи спогодба; но тя няма да задържи силата си; нито пък той ще устои, нито мишцата му; а ще бъде предадена, както и онези, които я водеха, и родителят ѝ, и онзи, който я крепеше в онези времена. 7 Но вместо него ще се издигне една издънка от корените ѝ; и като дойде с войска, ще нахлуе в крепостта на северния цар и ще се бие против тях, и ще надделее; 8 също и боговете им ще докара пленници в Египет, с летите им идоли и с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще продължи да царува повече години от северния цар. 9 А онзи ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си. 10 И синовете му ще воюват и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат; а завръщайки се, ще воюват чак до крепостта му. 11 И южният цар ще се разлюти, и като излезе, ще се бие с него – със северния цар, който ще вдигне голямо множество; но множеството ще се предаде в неговата ръка. 12 И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че ще повали десетки хиляди, пак няма да надделее. 13 Защото северният цар ще се завърне и ще вдигне множество по-голямо от първото и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот. 14 И в онези времена мнозина ще въстанат против южния цар; ще се повдигнат и насилниците от твоя народ, за да потвърдят видението; но ще паднат. 15 И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне насип и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния цар, нито отбраният народ, ще могат да му противостоят, нито ще има сила да противостои. 16 Но онзи, който иде против него, ще действа според волята си и не ще има кой да му противостои; и ще застане в славната земя, и в ръцете му ще има разрушителна сила. 17 И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство, и ще му предложи справедливи условия, и ще действа според тях; а ще му даде най-красивата дъщеря между жените, за да го разврати, но това не ще успее, нито ще го ползва. 18 После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много от тях; но един военачалник ще прекрати нанесения от него позор; и дори ще възвърне позора му върху самия него. 19 Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; но ще се препъне и ще падне, и няма да се намери.
20 Тогава, вместо него, ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната част на царството; но в скоро време ще загине, и то не от гняв, нито чрез бой.
21 И вместо него ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почит; но той ще дойде във време, когато са спокойни и ще завладее царството чрез ласкателство. 22 И със силата на потопа ще бъдат пометени и строшени пред него, да, още и сам съюзеният с него военачалник. 23 И след като сключи с него съюз, ще постъпва измамно; защото ще излезе и ще надделее само с малко воини. 24 Във време, когато са спокойни, ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши това, което не са извършили бащите му или прадедите му; ще разпредели между тях грабеж, плячка и имот; даже ще измисли хитрости против крепостите, но само за кратко време. 25 И ще повдигне силата си и мъжеството си против южния цар с голяма войска; и южният цар ще се бие с него в битка с голяма и много силна войска; но не ще може да устои, защото ще измислят хитрости против него. 26 Да, онези, които ядат от изрядните му ястия, ще го погубят; и от войската му, макар да е многочислена като потоп, мнозина ще паднат убити. 27 А сърцата на тези двама царе ще бъдат предадени на зло и ще говорят лъжи на същата трапеза; но това няма да успее, понеже, при все това, краят ще бъде в определеното време. 28 Тогава ще се върне в земята си с много имот; и сърцето му ще бъде против святия завет; и като действаспоред волята си, ще се върне в земята си.
29 На определеното време той ще се върне и ще се отправи на юг; но този път не ще бъде като първия; 30 защото китимски кораби ще излязат против него; поради тази причина той, обезсърчен, наново ще се разяри против святия завет и ще действа според волята си; ще се завърне и ще се споразумее с онези, които са оставили святия завет. 31 И от него ще се повдигнат сили, които ще осквернят светилището, ще премахнат всекидневната жертва, и ще поставят мерзостта, която докарва запустение. 32 И ще изврати с ласкателства онези, които беззаконстват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи. 33 И разумните между народа ще научат мнозина; при все това, ще падат от меч и от пламък, чрез плен и разграбване много дни. 34 А когато падат, ще им се окаже малко помощ; обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства. 35 Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат изпитани, за да се очистят и да се избелят, до края на времето; защото и това ще стане в определеното време.

Царят, който възвеличава себе си


36 И царят ще действа според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденства, докато се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни. 37 И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените богиня, нито ще зачита някакъв бог; защото ще възвеличи себе си над всички тях. 38 А вместо тях ще почита бога на крепостите. Да, със злато и сребро, със скъпоценни камъни и със скъпи дарове ще почита един бог, когото бащите му не са познавали. 39 С помощта на един чужд бог той ще нападне най-силните крепости; ще умножи славата на онези, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята между тях за награда.
40 И в края на времето южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще налети върху него като вихрушка, с колесници, конници и с много кораби; и като влезе в страните, ще нахлуе и ще отмине. 41 Ще влезе и в славната земя, и много страни ще бъдат опустошени; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният град на амонците. 42 Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да се отърве. 43 Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет. И либийците, и етиопците ще бъдат заставени да го следват по стъпките. 44 Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. 45 И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свят хълм; но при все това, краят му ще го постигне и не ще има кой да му помогне.
© Библейска лига - България

12

Краят на дните


1 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоя народ, ще се повдигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откакто народ съществува до онова време; и в онова време твоят народ ще се спаси – всеки, който се намери записан в книгата. 2 И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят – едни за вечен живот, други – за срам и вечно презрение. 3 Разумните ще сияят със светлината на простора, и онези, които обръщат мнозина в правда – като звездите, до вечни векове.
4 А ти, Данииле, затвори словата и запечатай книгата до последно време, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава.
5 Тогава, като погледнах аз, Даниил, ето, стояха двама други – един на брега отсам реката и един на брега отвъд реката. 6 И единият каза на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката: Докога ще се чака за края на тези чудеса? 7 И чух облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Онзи, Който живее довека, че това ще бъде след време, времена и половина време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще бъде смазана силата на святия народ. 8 И аз чух, но не разбрах. Тогава попитах: Господарю мой, какъв ще бъде краят на всичко това? 9 А той каза: Иди си, Данииле; защото словата са затворени и запечатани до последно време. 10 Мнозина ще се чистят и избелят, и ще бъдат изпитани; а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите няма да разбере; но разумните ще разберат. 11 И от времето, когато се премахне всекидневната жертва и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има хиляда двеста и деветдесет дни. 12 Блажен, който изтърпи и стигне до хиляда триста тридесет и петте дни. 13 Но ти си иди, докато настане краят; и ще се успокоиш, и ще застанеш в дела си в края на дните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Яков

5

Предупреждение за богатите потисници


1 Слушайте сега, вие богати, плачете и ридайте поради бедствията, които идат върху вас. 2 Богатството ви изгни, и дрехите ви са проядени от молци. 3 Златото ви и среброто ви ръждясаха; и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. 4 Ето, заплатата на работниците, които са жънали нивята ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на силите. 5 Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си дори в ден на клане. 6 Осъдихте, убихте праведния; и той не ви се противи.

Търпение в страданието


7 И тъй, братя, останете твърди до Господнето пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато навали и ранният, и късният дъжд. 8 Останете и вие твърди, укрепете сърцата си; защото Господнето пришествие наближи. 9 Не роптайте един против друг, братя, за да не бъдете осъдени; ето, Съдията стои пред вратите. 10 Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха в Господнето име. 11 Ето, облажаваме онези, които са останали твърди. Чули сте за търпението на Йов и видели сте сетнината, въздадена му от Господа, че Господ е много жалостив и милостив.
12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете нито в небето, нито в земята, нито с друга някоя клетва; но нека думите ви да бъдат: „Да, да“, и „Не, не“, за да не паднете под осъждение.

Молитва с вяра


13 Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления. 14 Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име; 15 и молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. 16 И тъй, изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. 17 Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; 18 и пак се помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе плода си.
19 Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне, 20 нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие множество грехове.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи