План за четене на Библията

Тематичен / ден 3

Стар Завет

Битие

5

От Адам до Ной


1 Ето списъка със сведенята за Адамовото потомство. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го създаде по Божията прилика; 2 сътвори ги мъжки и женски пол, благослови ги и наименува ги Човек в деня, когато бяха сътворени. 3 Адам живя сто и тридесет години и роди син по своята прилика, по своя образ и наименува го Сит. 4 А откак роди Сит, дните на Адам станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери. 5 И всичките дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години, и умря.
6 Сит живя сто и пет години и роди Енос. 7 А откак роди Енос, Сит живя осемстотин и седем години, и роди синове и дъщери. 8 И всичките дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.
9 Енос живя деветдесет години и роди Каинан. 10 А откак роди Каинан, Енос живя осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери. 11 И всичките дни на Енос станаха деветстотин и пет години; и умря.
12 Каинан живя седемдесет години и роди Маалалеил. 13 А откак роди Маалалеил, Каинан живя осемстотин и четиридесет години, и роди синове и дъщери. 14 И всичките дни на Каинан станаха деветстотин и десет години; и умря.
15 Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яред. 16 А откак роди Яред, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години, и роди синове и дъщери. 17 И всичките дни на Маалалеил станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.
18 Яред живя сто шестдесет и две години и роди Енох. 19 А откак роди Енох, Яред живя осемстотин години, и роди синове и дъщери. 20 И всичките дни на Яред станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.
21 Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусал. 22 А откак роди Матусал, Енох ходѝ по Бога триста години, и роди синове и дъщери. 23 И всичките дни на Енох станаха триста шестдесет и пет години. 24 И Енох ходѝ по Бога; и не се намираше вече, защото Бог го взе.
25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламех. 26 А откак роди Ламех, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години, и роди синове и дъщери. 27 И всичките дни на Матусал станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.
28 Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син; 29 и наименува го Ной, защото си казваше: Този ще ни утеши в работата ни и в тежкия труд на ръцете ни при обработване на земята, която Господ прокле. 30 А откак роди Ной, Ламех живя петстотин деведесет и пет години, и роди синове и дъщери. 31 И всичките дни на Ламех станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.
32 А Ной беше на петстотин години; и Ной роди Сим, Хам и Яфет.
© Библейска лига - България

6

Потопът


1 Като започнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, 2 Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. 3 Тогава рече Господ: Духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека, защото той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години. 4 В онези дни се намираха исполините на земята; а също и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, и това бяха онези силни и прочути старовременни войни. 5 И като видя Господ, че се умножава покварата на човека по земята, и че всичките мисли на сърцето му клонят постоянно към зло, 6 Господ се наскърби, че беше създал човека на земята, и огорчи се в сърцето Си. 7 И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човеците, които създадох – човеци, зверове, влечуги и небесни птици – понеже съжалявам, че ги създадох. 8 А Ной придоби Господнето благоволение.
9 Тези са сведенията за Ной. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; той ходеше по Бога. 10 Ной роди трима сина: Сим, Хам и Яфет.
11 И светът се разврати пред Бога; светът се напълни с насилие. 12 И Бог видя света; и ето, бе развратен, защото всяка плът бе извратила земния си път. 13 И рече Бог на Ной: Свършекът на всяка плът се предвижда от Мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях; затова, ето, ще ги изтребя заедно със земята. 14 Направи си ковчег от гоферово дърво; стаи да направиш в ковчега; и да го измажеш отвътре и отвън със смола. 15 Направи го така: дължината на ковчега да бъде триста лакти, широчината му петдесет лакти, а височината му тридесет лакти. 16 Отверстие направи на ковчега, като изкараш ковчега без един лакът до върха, а вратата на ковчега постави отстрана; направи го с долен, среден и горен етаж. 17 И ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя изпод небето всяка плът, която има в себе си дъх на живот; всичко, което се намира на земята, ще измре. 18 Но с тебе ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега – ти, синовете ти, жена ти и снахите ти с тебе. 19 И от всичко живо, от всяка плът да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си; мъжко и женско да бъдат. 20 От птиците според вида им и от добитъка според вида му, и от всички земни влечуги според вида им, по две от всички да влязат при тебе, за да им опазиш живота. 21 А ти си вземи от всякаква храна, която се яде, и събери я при себе си, за да бъде храна на тебе и на тях. 22 И Ной направи всичко; както му заповяда Бог, така го направи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Ефесяни

3

Павел, проповедник сред езичниците


1 Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас, езичниците, 2 понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас, 3 защото по откровение ми стана известна тайната (както и по-горе накратко ви писах. 4 От това, като четете, може да разберете как съм проумял Христовата тайна), 5 която на предишните поколения на човешкия род не бе известена, както сега чрез Духа се откри на Неговите святи апостоли и пророци, 6 а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието, 7 на което станах служител според Божията благодат, дар, който ми е даден по действието на Неговата сила. 8 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство; 9 и да осветлявам всички в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателя на всичко, 10 та на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога, 11 според предвечното намерение, което Той осъществи в Христа Исуса, нашия Господ, 12 в Когото имаме дързост и достъп, с увереност чрез вяра в Него. 13 Поради това ви моля да не се обезсърчавате от моите страдания за вас, тъй като те са ваша слава.

Молитва за ефесяните


14 Затова прекланям коленете си пред Отеца [на нашия Господ Исус Христос], 15 от Когото носи името си всяко бащинство на небесата и на земята, 16 да ви даде според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, 17 да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра, та, вкоренени и утвърдени в любовта, 18 да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, 19 и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните до цялата Божия пълнота.
20 А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, 21 на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките поколения отвека и довека! Амин.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

12

1 За диригента на осмострунна арфа. Давидов псалом.
Помогни, Господи; защото не остана вече благочестив;
защото се губят верните измежду човешките чада.
2 Всеки говори лъжа с ближния си;
с ласкателни устни говорят от двулично сърце.
3 Господ ще изтреби всичките ласкателни устни,
велеречивия език
4 на онези, които са казвали: Ще надвием с езика си;
устните ни са наши;
кой е господар над нас?
5 Поради насилието над сиромасите, поради въздишките на нуждаещите се,
сега ще стана, казва Господ;
ще поставя в безопасност онзи, когото презират.
6 Господните думи са чисти думи,
като сребро претопено в горнило от пръст,
пречистено седем пъти.
7 Ти, Господи, ще ги закриляш,
ще пазиш всеки от тях от това поколение довека,
8 при все че нечестивите ходят свободно навред,
понеже безчестието се въздига между синовете човешки.
© Библейска лига - България