План за четене на Библията

Тематичен / ден 30

Стар Завет

Изход

2

Раждането на Мойсей


1 В това време отиде някой си човек от Левиевия дом и взе за жена една от Левиевите жени. 2 И жената зачена и роди син; и като видя, че беше красиво дете, кри го три месеца. 3 Но понеже не можеше вече да го крие, взе му тръстиково кошче, намаза го със смола и катран, сложи детето в него, и го положи в тръстиката при брега на реката. 4 А сестра му стоеше отдалеч, за да види, какво ще му се случи. 5 И Фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините ѝ ходеха по брега на реката; и когато съгледа кошчето в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. 6 Като го отвори, видя детето, и ето, малкото плачеше; и пожали го, и каза: От еврейските деца е това. 7 Тогава сестра му каза на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам кърмачка от еврейките, за да ти кърми детето? 8 И Фараоновата дъщеря ѝ каза: Иди. И тъй, момичето отиде и повика майката на детето. 9 И Фараоновата дъщеря ѝ рече: Вземи това дете и ми го откърми, ще ти заплатя. И жената взе детето и го кърми. 10 А когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря и то стана неин син. И наименува го Мойсей: Понеже, каза тя, го извлякох из водата.

Мойсей бяга в Мадиамската земя


11 След време, когато Мойсей порасна, излезе при братята си и гледаше теглилата им. И видя някой си египтянин, че бие един евреин от братята му; 12 и като се поогледа насам-натам и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. 13 Излезе и на другия ден, и ето, двама евреи се спречкаха; и каза на виновника: Защо биеш другаря си? 14 А той рече: Кой те постави началник и съдия над нас? Да не искаш и мене да убиеш, както уби египтянина? Тогава Мойсей се уплаши и си каза: Явно, че това нещо се е узнало. 15 И като чу това Фараон, търсеше случай да убие Мойсей; но Мойсей побягна от Фараоновото присъствие и се засели в Мадиамската земя.
И седна до един кладенец. 16 А мадиамският жрец имаше седем дъщери, които дойдоха и наляха вода, и напълниха коритата, за да напоят бащините си овце. 17 Но овчарите дойдоха и ги изпъдиха; а Мойсей стана, та им помогна, и напои овцете им. 18 И като дойдоха при баща си Рагуил, той им каза: Как дойдохте днес толкова скоро? 19 А те казаха: Един египтянин ни избави от ръцете на овчарите, че и вода ни наля и напои овцете. 20 И той попита дъщерите си: А къде е той? Защо оставихте човека? Повикайте го да яде хляб. 21 И Мойсей склони да живее при човека, който и даде на Мойсей дъщеря си Сепфора за жена. 22 И тя роди син; и той го наименува Гиршом, защото казваше: Пришълец станах в чужда земя.
23 След дълго време египетският цар умря; а израиляните пъшкаха от робството и викаха; и викът им от робството стигна до Бога. 24 Бог чу стенанията им и си спомни завета Си с Авраам, с Исаак и с Яков. 25 И Бог погледна на израиляните и се смили над тях.
© Библейска лига - България

3

Мойсей и горящата къпина


1 А Мойсей пасеше овцете на тъста си Йотор, мадиамския жрец; и като откара овцете далеч в пустинята, дойде на Божията планина Хорив. 2 И Ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Мойсей погледна, и ето, къпината гореше в огън, но не изгаряше. 3 И Мойсей си каза: Да се отбия и да погледна това велико явление, защо къпината не изгаря. 4 А като го видя Господ, че се отбива да погледа, Бог го извика изсред къпината и каза: Мойсее, Мойсее! И той каза: Ето ме. 5 И Той рече: Да не се приближиш тук; събуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. 6 Каза още: Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков, и Бог Яковов. А Мойсей затули лицето си, защото се боеше да погледне към Бога.
7 И Господ каза: Наистина видях страданието на людете Ми, които са в Египет, и чух вика им поради надзирателите им; защото познах неволите им. 8 И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от тази земя в земя добра и пространна, в земя където текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетите, аморейците, ферезейците, евейците, и евусейците. 9 И сега, ето, викът на израиляните стигна до Мене; още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. 10 И тъй, ела сега, и ще те изпратя при Фараон, за да изведеш людете Ми израиляните, от Египет.
11 А Мойсей каза на Бога: Кой съм аз, че да ида при Фараон и да изведа израиляните от Египет? 12 Рече му Бог: Аз без друго ще бъда с тебе, и ето ти знак, че Аз съм те изпратил: когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина.
13 А Мойсей рече на Бога: Ето, когато отида при израиляните и им кажа: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ме попитат: Как Му е името?, какво да им кажа? 14 И Бог каза на Мойсей: АЗ СЪМ ОНЗИ, КОЙТО СЪМ. Рече още: Така ще кажеш на израиляните: ОНЗИ, КОЙТО СЪМ, ме изпрати при вас. 15 И рече Бог още на Мойсей: Така ще кажеш на израиляните: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов, ме изпрати при вас. Това е името Ми довека и с това име ще Ме помнят из род в род. 16 Иди, събери Израилевите старейшини и кажи им: Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Исааков и Яковов, ми се яви и каза: Аз ви посетих и видях какво ви правят в Египет; 17 и рекох: Ще ви изведа от страданието в Египет и ще ви заведа в земята на ханаанците, на хетите, на аморейците, на ферезейците, на евейците и на евусейците, в земя, където текат мляко и мед. 18 И те ще послушат думите ти; и ще отидеш ти с Израилевите старейшини при египетския цар, и ще му кажете: Еова, Бог на евреите, ни срещна; и тъй, остави ни, молим ти се, да отидем на тридневен път в пустинята, за да принесем жертва на Еова, нашия Бог. 19 Но зная Аз, че египетският цар не ще ви остави да отидете, нито даже под силна ръка. 20 И като издигна ръката Си, ще поразя Египет с всичките Мои чудеса, които ще направя всред него; след това той ще ви пусне. 21 И ще дам на този народ благоволението Си пред очите на египтяните, та, когато тръгнете, няма да тръгнете с празни ръце; 22 но всяка жена ще поиска от съседката си и от съжителката си сребърни вещи, златни вещи и облекла; и ще облечете с тях синовете си и дъщерите си, и ще оберете египтяните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

24

Признаци на последното време


1 И когато излезе Исус от храма, и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. 2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тука камък върху камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът за Твоето пришествие и за свършека на века? 4 Исус в отговор им каза: Пазете се да не ви заблуди някой; 5 защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: Аз съм Помазаникът, и ще заблудят мнозина. 6 И ще чуете за войни и слухове за войни; но внимавайте да не се смущавате; понеже тия неща трябва да станат; но това още не е свършекът. 7 Защото ще се вдигне народ против народ и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. 8 Но всичко това ще бъде само начало на страдания. 9 Тогава ще ви предадат на оскърбление и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. 10 И тогава мнозина ще отстъпят от вярата, и едни други ще се предадат, и едни други ще се намразят. 11 И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. 12 И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 13 Но който устои докрай, той ще бъде спасен. 14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.
15 Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира), 16 тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините; 17 който се намери на къщния покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си; 18 и който се намери на нива, да не се връща назад да вземе дрехата си. 19 А горко на непразните и на кърмещите в онези дни! 20 При това, молете се да не се случи бягството ви зиме или в съботен ден; 21 защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света досега, и каквато не ще има. 22 И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавила ни една плът; но заради избраните, онези дни ще се съкратят. 23 Тогава ако някой ви каже: Ето, тук е Помазаникът, или – там е, не вярвайте; 24 защото ще се появят лъжепомазаници и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. 25 Ето, предсказах ви. 26 И тъй, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята, не излизайте; или: Ето, Той е във вътрешните стаи, не вярвайте. 27 Защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 28 Където бъде мършата, там ще се съберат и орлите.
29 А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. 30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава. 31 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.
32 А научете притчата от смокинята: Когато клоните ѝ вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 33 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. 34 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 35Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Денят и часът са неизвестни


36 А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 37 И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 38 Защото, както в онези дни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, 39 и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. 40 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. 41 Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. 42 Затова, бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. 43 Но това да знаете, че ако домакинът знаеше в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. 44 Затова, бъдете и вие готови; защото в час който не мислите, Човешкият Син ще дойде. 45 И тъй, кой е верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си; за да им дава храна навреме? 46 Блажен е онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. 47 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. 48 Но ако онзи слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, 49 и той почне да бие служителите си, и да яде и да пие с пияниците, 50 господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който не знае, 51 и като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи