План за четене на Библията

Тематичен / ден 301

Стар Завет

Езекиил

11

Присъда за Израилевите водачи


1 После духът ме вдигна и ме отнесе към Източната порта на Господния дом, която гледа на изток; и ето, при входа на портата имаше двадесет и петима мъже, между които видях Язания, Азуровия син, и Фелатия, Венаевия син, първенци на народа. 2 И Господ ми каза: Сине човешки, тези са мъжете, които замислят зло и дават нечестив съвет в този град. 3 Те казват: Още е далеч; да градим къщи; този град е котелът, а ние – месото. 4 Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки. 5 И Господният Дух слезе върху мене и ми рече: Говори. Така казва Господ:
Така сте рекли, доме Израилев,
защото Аз зная размишленията на духа ви.
6 Умножихте убитите си в този град
и напълнихте улиците му с трупове.
7 Затова така казва Господ Еова:
Избитите от вас, които постлахте сред него,
те са месото, а този град е котелът;
обаче Аз ще ви извадя от него.
8 От меча се боите
и меч ще нанеса върху вас – казва Господ Еова. –
9 Ще ви извадя от града
и ще ви предам в ръцете на чужденци,
и ще извърша съд сред вас.
10 От меч ще паднете
и в Израилевите предели ще ви съдя;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
11 Този град не ще ви бъде котел,
нито вие ще бъдете месото в него;
в Израилевите предели ще ви съдя;
12 и ще познаете, че Аз съм Господ,
понеже не ходихте според повеленията Ми,
нито спазвахте заповедите Ми,
но постъпвахте според наредбите на околните вам народи.
13 А като пророкувах, Фелатия, Венаевият син умря. Тогава паднах по лице и извиках с висок глас: Горко, Господи Еова! Изцяло ли ще довършиш остатъка от Израил?
14 И Господнето слово дойде към мене: 15 Сине човешки, братята ти, твоите братя, сродните ти мъже и целият Израилев дом, те са онези, за които ерусалимските жители рекоха: Отдалечете се от Господа; на нас се даде тази земя за владение.

Обещание за завръщането на Израил


16 Затова кажи: Така казва Господ Еова:
Макар че ги преместих далеч сред народите
и ги разпръснах по разни страни,
Аз, все пак, ще бъда за тях светилище
в страните, където са отишли.
17 Затова речи:
Така казва Господ Еова:
Ще ви събера от народите,
ще ви прибера от страните където сте разпръснати,
и ще ви дам отново Израилевата земя.
18 И като дойдат там,
ще махнат от нея всичките ѝ омразни изображения
и всичките ѝ мерзости.
19 И ще им дам едно сърце
и ще вложа нов дух във вас;
и ще отнема от тях каменното им сърце
и ще им дам меко сърце,
20 за да ходят според повеленията Ми
и да спазват наредбите Ми и да ги изпълняват.
И те ще бъдат Мой народ, а Аз ще бъда техен Бог.
21 А колкото до онези, чието сърце следва
омразните им изображения и мерзости,
ще възвърна постъпките им върху главите им –
казва Господ Еова.
22 Тогава херувимите повдигнаха крилата си и колелата край тях, и славата на Израилевия Бог бе отгоре им. 23И Господнята слава се издигна изсред града и застана на хълма, който е на изток от него. 24И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение от Божия Дух в Халдейската земя при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене. 25После разказах на пленниците за всички неща, които Господ ми беше показал.
© Библейска лига - България

12

Знамение за преселването


1 Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, ти живееш сред бунтовен дом; те имат очи, за да виждат, но не виждат, имат уши, за да чуват, но не чуват, защото са бунтовен дом. 3 Затова, ти, сине човешки, приготви вещите си, потребни за преселване, и се пресели през деня пред очите им; пресели се от мястото си на друго място пред очите им, дано обърнат внимание, макар да са бунтовен дом. 4 Изнеси вещите си за преселване през деня пред очите им, а привечер, пред очите им излез, като онези, които отиват на преселване. 5 Прокопай стената пред очите им и изнеси вещите си през нея. 6 Пред очите им ги вдигни на рамената си и ги изнеси на мръкване. Покрий лицето си, за да не видиш земята, понеже те поставих за знамение на Израилевия дом. 7 И сторих каквото ми бе заповядано; изнесох вещите си за преселване през деня, а привечер прокопах стената с ръце; и на мръкване изнесох вещите си пред очите им, като ги носех на рамена. 8 А на сутринта Господнето слово дойде към мене: 9 Сине човешки, Израилевият дом, бунтовният дом, не те ли попита: Какво правиш? 10 Кажи им: Така казва Господ Еова: Това пророчество се отнася до управника в Ерусалим и до всички от Израилевия дом, които са там. 11 Кажи:
Аз съм знамение за вас.
Както сторих аз, така ще стане с тях:
в преселение, да, в плен ще отидат.
12 Управникът, който е сред тях, ще вдигне своите вещи на рамената си
по мръкнало и ще излезе;
ще прокопаят стената, за да изнесат нещата му през нея;
ще покрие той лицето си, за да не вижда земята.
13 Аз обаче ще простра мрежата Си върху него,
и ще се хване той в примката Ми;
ще го закарам във Вавилон, в Халдейската земя;
но няма да я види и там ще умре.
14 И Аз ще разсея по всички ветрове
всички, които са около него да му помагат,
и всичките му полкове,
и ще изтегля меч след тях.
15 И те ще познаят, че Аз съм Господ,
когато ги разпръсна между народите
и ги разсея по разни страни.
16 Обаче неколцина от тях ще оставя,
оцелели от меча, от глада и от мора,
за да изявяват всичките си мерзости
сред народите, където отиват;
и ще познаят, че Аз съм Господ.
17 И пак дойде към мене Господнето слово:
18 Сине човешки, яж хляба си с трепет
и пий водата си с треперене и икономично;
19 и кажи на народа на тази земя:
Така казва Господ Еова
за жителите на Ерусалим в Израилевата земя:
Ще ядат хляба си икономично
и ще пият водата си в отчаяние,
защото ще бъде лишена земята им от изобилието си
поради беззаконието на всички, които живеят в нея.
20 Населените градове ще запустеят
и земята ще бъде изоставена;
и ще познаете, че Аз съм Господ.
21 И Господнето слово дойде към мене:
22 Сине човешки, каква е тази поговорка, която имате в Израилевата земя: Дните минават, а никое видение не се сбъдва?
23 Затова кажи им:
Така казва Господ Еова:
Ще направя тази поговорка да престане
и няма вече да се употребява за поговорка в Израил,
Кажи им: Наближават дните
и изпълнението на всяко видение.
24 Защото не ще има вече никакво лъжливо видение,
нито ласкателно предсказване сред Израилевия дом.
25 Защото Аз, Господ, Аз ще говоря
и словото, което ще изговоря, ще се изпълни;
няма да се отлага вече,
защото във вашите дни, бунтовни доме, Аз ще изговоря слово
и ще го изпълня – казва Господ Еова.
26 Пак дойде към мене Господнето слово:
27 Сине човешки, Израилевият дом казва:
Видението, което той вижда, ще се изпълни след много дни;
той пророкува за далечни времена.
28 Затова кажи им: Така казва Господ Еова:
Ни една от думите Ми не ще се отлага повече;
но словото, което изговоря, ще се изпълни –
казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Галатяни

4

1 Казвам още: Дотогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава с нищо от роб, макар и да е господар на всичко, 2 но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок. 3 Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света; 4 а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закон, 5 за да изкупи онези, които бяха под закона, та да получим осиновението. 6 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! 7 Затова не си вече роб, а син; и акоси син, то си наследник чрез Бога.

Грижата на Павел за галатяните


8 Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които по естество не са богове; 9 а сега, като познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате пак към слабите и окаяни първоначални учения, на които отново желаете да робувате? 10 Вие тачите дни, месеци, сезони и години. 11 Боя се за вас, да не би напразно да съм се трудил помежду ви. 12 Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте ми сторили никаква неправда, 13 но сами знаете, че първия път ви проповядвах благовестието вследствие на телесна слабост; 14 но пак, това, което беше за вас изпитание в моето тяло, вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Христа Исуса. 15 Тогава, какво стана с онази ваша радост? Свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте изтръгнали и бихте ми ги дали. 16 И тъй, неприятел ли ви станах, понеже ви говоря истината? 17 Тия учители ви търсят ревностно по недобър начин; даже те желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите тях ревностно. 18 Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то винаги, а не само когато се намирам между вас.
19 Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докато се изобрази Христос във вас, 20 желал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.

Агар и Сара


21 Кажете ми, вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли какво казва законът? 22 Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от робинята и един от свободната; 23 но този, който бе от робинята, се роди естествено, а онзи, който бе от свободната, по обещание. 24 И това е иносказание; защото тези жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар. 25 А Агар представлява планината Синай в Арабия и съответства на днешния Ерусалим, защото е в робство с чадата си. 26 А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка; 27 защото е писано:
„Весели се, неплодна, която не раждаш;
възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки,
защото повече са чадата на самотната, отколкото чадата на омъжената“.
28 А ние, братя, както Исаак, сме чада по обещание. 29 Но както тогава естествено роденият гонеше родения по Дух, така е и сега. 30 Обаче, какво казва Писанието? – „Изпъди робинята и сина ѝ; защото синът на робинята няма да наследи заедно със сина на свободната“. 31 Затова, братя, ние не сме чада на робинята, а на свободната.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи