План за четене на Библията

Тематичен / ден 305

Стар Завет

Езекиил

19

Плач за Израилевите първенци


1 А ти извиси плач за Израилевите първенци и речи:
2 Какво беше майка ти? Лъвица.
Лежеше между лъвовете,
хранеше малките си сред младите лъвове.
3 Тя изхрани едно от малките си,
което, като стана млад лъв
и се научи да граби лов, ядеше хора.
4 И народите чуха за него;
и хванат бе в ямата им,
и с куки го закараха в Египетската земя.
5 А тя, като видя, че надеждата ѝ изчезна и се изгуби,
взе още едно от малките си,
та направи и него млад лъв.
6 И като ходеше между лъвовете,
стана млад лъв,
който, когато се научи да граби лов, ядеше хора.
7 Той познаваше палатите им
и опустошаваше градовете им.
От гласа на рева му
се ужасяваше земята и това, което я пълнеше.
8 Тогава се опълчиха против него народите от околните области
и простряха върху него мрежите си;
той се хвана в ямата им.
9 И с куки го сложиха в решетка,
и го закараха при вавилонския цар;
затвориха го в крепост,
за да не се чуе вече гласът му
по Израилевите планини.
10 Майка ти, с жизненост като твоята,
беше като лоза, посадена при вода;
стана плодоносна и клонеста
от многото води.
11 И нейните издънки бяха силни,
за скиптри на владетели.
И ръстът ѝ се извиси сред гъстите клончета,
и тя се отличаваше с височината си
и с многото си пръчки.
12 Но тя бе изтръгната с ярост,
хвърлена бе на земята
и източен вятър изсуши плода ѝ;
яките ѝ издънки се счупиха и изсъхнаха;
огън ги изяде.
13 А сега тя е посадена в пустиня,
в суха и безводна земя.
14 Огън излезе от един отрасъл на нейните пръчки
и изяде плода ѝ,
тъй че няма вече в нея издънка доволно яка
за владетелски скиптър.
Това е жалейна песен и ще остане за плач.
© Библейска лига - България

20

Непокорният Израил


1 А в седмата година, в петия месец, на десетия ден от месеца, някои от Израилевите старейшини дойдоха да се допитат до Господа и седнаха пред мене. 2 И Господнето слово дойде към мене: 3 Сине човешки, говори на Израилевите старейшини и им кажи: Така казва Господ Еова: Да се допитате до Мене ли сте дошли? Заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – не приемам да се допитвате до Мене. 4 Ще ги съдиш ли, сине човешки? Ще ги съдиш ли? Покажи им мерзостите на техните бащи, като им речеш: 5 Така казва Господ Еова: В деня, когато избрах Израил, вдигнах ръка и се заклех пред рода на Якововия дом и им се открих в Египетската земя. Вдигнах ръката Си и им казах: Аз съм Господ, вашият Бог. 6 В онзи ден им се заклех, че ще ги изведа от Египетската земя и ще ги доведа в земя, която бях промислил за тях, земя, където текат мляко и мед, най-хубавата от всички земи. 7 И казах им: Отхвърлете всички мерзости, които сте поставили пред очите си, и не се осквернявайте с египетските идоли; Аз съм Господ, вашият Бог. 8 Те обаче въстанаха против Мене и не искаха да Ме слушат; не отхвърлиха мерзостите, които бяха поставили пред очите си, нито се отказаха от египетските идоли. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях сред Египетската земя. 9 Но заради името Ми, направих то да не се оскверни пред народите, сред които живееха и пред които им се открих, като ги изведох от Египетската земя. 10 Затова ги изведох от Египетската земя и ги заведох в пустинята. 11 И им дадох повеленията Си и ги запознах с Моите закони, които, като спазва човек, ще живее чрез тях. 12 Дадох им и съботите Си да бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз, Господ, ги освещавам.
13 Но Израилевият дом въстана против Мене в пустинята; не ходиха според повеленията Ми, но отхвърлиха законите Ми, които, като спазва човек, ще живее чрез тях, и твърде много оскверниха съботите Ми. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги изтребя. 14 Но заради името Си направих то да не се оскверни пред народите, пред които ги бях извел. 15 При това, като вдигнах ръка, им се заклех в пустинята, че не ще ги заведа в земята, която им бях дал – земя, където текат мляко и мед, най-хубавата от всички земи – 16 защото отхвърлиха законите Ми, не ходиха според повеленията Ми и оскверниха съботите Ми; понеже сърцата им следваха идолите им. 17 Обаче окото Ми ги пощади и не ги изтребих, нито ги довърших в пустинята. 18 И рекох на чадата им в пустинята: Не ходете по повеленията на бащите си и не спазвайте повеленията им, нито се осквернявайте с идолите им. 19 Аз съм Господ, вашият Бог; според Моите постановления ходете, и Моите закони спазвайте и изпълнявайте; 20 освещавайте още и съботите Ми и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, че Аз, Господ, съм вашият Бог. 21 Обаче чадата въстанаха против Мене; не ходиха според повеленията Ми, нито спазваха законите Ми, макар че като ги спазва човек, ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава рекох да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях в пустинята. 22 Но оттеглих ръката Си и заради името Си направих то да не се оскверни пред народите, пред които ги бях извел. 23 При това Аз им се заклех в пустинята, че ще ги разпръсна между народите и ще ги разсея по разни страни, 24 защото не спазваха законите Ми, но отхвърлиха повеленията Ми, оскверниха съботите Ми и очите им бяха към идолите на бащите им. 25 Затова и Аз им дадох повеления, които не бяха добри, и закони, чрез които не щяха да живеят; 26 и оставих ги да се осквернят в приносите си, като превеждаха през огън всяко първородно, за да ги разоря и да познаят, че Аз съм Господ.
27 Затова, сине човешки, говори на Израилевия дом, като им речеш: Така казва Господ Еова: Още и в това Ме охулиха бащите ви, като вършиха престъпления против Мене. 28 Защото, като ги доведох в земята, която се бях заклел да им дам, щом видеха висок хълм и сенчесто дърво, там принасяха жертвите си, там представяха оскърбителните си приноси, там полагаха благоуханията си и там изливаха възлиянията си. 29 Тогава им рекох: Какво е това високо място, на което отивате, та се нарича Вама и до днес?

Осъждение и възстановяване


30 Затова кажи на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Като се осквернявате по примера на бащите си и блудствате с мерзостите им 31 и до днес се осквернявате с всичките си идоли, като принасяте даровете си и превеждате синовете си през огъня, то до Мене ли ще се допитате, доме Израилев? Заклевам се в живота си – казва Господ Еова – не приемам да се допитвате до Мене. 32 И онова, което ви идва наум, никак няма да се сбъдне, дето казвате: Ще станем като народите, като чуждоземните племена; ще служим на дърво и на камък.
33 Заклевам се в живота Си – казва Господ Еова – с мощна ръка, с издигната мишца и с излята ярост ще царувам над вас. 34 Като ви изведа измежду племената и ви събера от страните, в които сте разпръснати, с мощна ръка, с издигната мишца и с излята ярост 35 ще ви заведа в пустинята на заточение сред племената, и там ще се съдя с вас лице в лице. 36 Както се съдих с бащите ви в пустинята на Египетската земя, така ще се съдя и с вас – казва Господ Еова. 37 Ще ви прекарам под жезъла и ще ви въведа в оковите на завета. 38 И ще изчистя отсред вас бунтовниците и онези, които вършат престъпления против Мене; ще ги извадя от земята, където живеят, те няма да влязат в Израилевата земя; и ще познаете, че Аз съм Господ.
39 А вие, доме Израилев – така казва Господ Еова: Ако не искате да слушате Мене, идете да служите и занапред всеки на идолите си; но не осквернявайте вече святото Ми име с даровете си и с идолите си. 40 Защото на Моя свят хълм, на Израилевия висок хълм – казва Господ Еова – там целият Израилев дом ще Ми служи; там ще ви приема. Там ще поискам приносите ви и първаците на даровете ви, както и всичките ви святи неща. 41 Ще ви приема като благоухание, когато ви изведа изсред племената и ви събера от страните, в които бяхте разпръснати; и ще се осветя във вас пред народите. 42 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато ви доведа в Израилевата земя, в страната, която се заклех да дам на бащите ви. 43 Там ще си спомните за постъпките си и за всичките си дела, в които се осквернихте; и ще се погнусите сами от себе си поради всичките злини, които сторихте. 44 И ще познаете, че Аз съм Господ, когато постъпя така с вас заради името Си, а не според злите ви постъпки, нито според развратените ви дела, доме Израилев – казва Господ Еова.

Пророчество против юга


45 И Господнето слово дойде към мене: 46 Сине човешки, насочи лицето си на юг и проповядвай против юга и пророкувай против леса на южното поле. 47 Кажи на южния лес: Слушай Господнето слово. Така казва Господ Еова: Ето, Аз ще запаля огън в тебе, който ще погълне всяко зелено дърво в тебе и всяко сухо дърво; пламтящият пламък не ще угасне, а от него ще изгори цялата повърхност от юг до север. 48 Всяка твар ще види, че Аз, Господ, го запалих; няма да угасне.
49 Тогава рекох: Горко, Господи Еова! Те казват за мене: Този не говори ли притчи?
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

80

1 За диригента, по „Криновете на свидетелството.“ Асафов псалом.
Послушай, Пастирю Израилев,
Който водиш като стадо Йосиф;
Ти, Който обитаваш между херувимите, възсияй!
2 Пред Ефрем, Вениамин и
Манаси раздвижи силата Си
и ела да ни спасиш.
3 Възстанови ни, Боже, и осияй с лицето Си;
и ще се спасим.
4 Господи, Боже на силите,
докога ще таиш гняв против молитвата на людете Си?
5 Даваш им да ядат хляб със сълзи
и поиш ги изобилно със сълзи.
6 Направил си ни предмет на разпра между съседите ни;
и неприятелите ни се смеят помежду си.
7 Възстанови ни, Боже на силите,
осияй с лицето Си;
и ще се спасим.
8 Пренесъл си лоза из Египет,
и като си изгонил народите, нея си насадил.
9 Приготвил си място пред нея;
и тя е пуснала дълбоко корени, и е изпълнила земята.
10Покриха се бърдата със сянката ѝ;
и клоните ѝ станаха като изящните кедри.
11 Простря клончетата си до морето и ластарите си до Ефрат.
12 Защо си съборил плетищата ѝ, та я берат всички, които
минават през пътя?
13 Опустошава я глиган от гората
и полските зверове я гризат.
14 Обърни се, молим Ти се, Боже на силите,
погледни от небето и виж, и се погрижи за тая лоза,
15 и защити това, което е насадила Твоята десница,
и филиза, който си укрепил за Себе Си.
16 Лозата Ти беше изгорена с огън;
отсечена беше;
погива народът Ти при смръщването на лицето Ти.
17 Нека бъде ръката Ти върху
мъжа на Твоята десница,
върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.
18 Така ние не ще се отклоним от Тебе;
съживи ни и ще призовем Твоето име.
19 Възстанови ни, Господи, Боже на силите;
осияй с лицето Си и ще се спасим.
© Библейска лига - България