План за четене на Библията

Тематичен / ден 308

Стар Завет

Езекиил

25

Пророчество против амонците


1 И Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, насочи лицето си срещу амонците и пророкувай срещу тях. 3 Кажи на амонците: Слушайте словото на Господа Еова, така казва Господ Еова: Понеже си казал: О-хохо! против светилището Ми, когато беше осквернено, и против Израилевата земя, когато запустя, и против Юдовия дом, когато отидоха в плен, 4 затова, ето, ще те предам на жителите на изток да те владеят; и те ще поставят селенията си в тебе, и ще разпрострат шатрите си в тебе; ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти. 5 И ще направя Рава обор за камили, и земята на амонците – място, където да лежат стада; и ще познаете, че Аз съм Господ. 6 Защото така казва Господ Еова: Понеже си плеснал с ръце и тропнал с нога, и си се зарадвал против Израилевата земя с цялото презрение на сърцето си, 7 затова, ето, ще простра ръката Си върху тебе, ще те предам на народите за плячка, ще те отсека от племената и ще те изкореня от земите; ще те изтребя и ще познаеш, че Аз съм Господ.

Пророчество против Моав


8 Така казва Господ Еова: Понеже Моав и Сиир казват: Ето, Юдовият дом стана като всички народи, 9 затова, ето, ще отворя границата на Моав към градовете, към неговите погранични градове Бет-Есимот, Баал-Меон и Кириатаим – славата на онази земя, – 10 ще го предам заедно с амонците за владение на жителите на изток, за да не се помнят амонците между народите. 11 И ще извърша съд над Моав; и ще познаят, че Аз съм Господ.

Пророчество против Едом


12 Така казва Господ Еова: Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом и съгреши тежко, като си отмъсти на тях, 13 затова, така казва Господ Еова: Ще простра ръката Си върху Едом, ще отсека от него и човек, и животно; и ще го превърна в пустиня; от Теман до Дедан, всички ще паднат от меч. 14 И ще наложа въздаянието Си върху Едом чрез ръката на Моя народ Израил; и те ще постъпят с Едом според гнева Ми и според яростта Ми; и ще познаят въздаянието Ми – казва Господ Еова.

Пророчество против филистимците


15 Така казва Господ Еова: Понеже филистимците се отнесоха отмъстително и си отмъстиха с душевно презрение, за да погубят с непрекъсната омраза, 16 затова, така казва Господ Еова: Ето, Аз ще простра ръката Си върху филистимците, ще изсека херетейците и ще изпогубя останалите край приморието. 17 И ще извърша над тях голямо въздаяние с яростни изобличения, и ще познаят, че Аз съм Господ, когато извърша над тях Моето въздаяние.
© Библейска лига - България

26

Пророчество против Тир


1 А в единадесетата година, на първия ден от месеца Господнето слово дойде към мене: 2 Сине човешки, понеже Тир рече против Ерусалим: О-хохо! Строши се онзи, който беше порта на племената! Обърна се към мене! Ще се напълня аз, като запустее той! 3 Затова така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против тебе, Тире, и ще повдигна против тебе много народи, както морето повдига вълните си. 4 Те ще сринат стените на Тир и ще съборят кулите му; и аз ще изстържа пръстта от него и ще го направя гола скала. 5 Ще бъде място за простиране на мрежи сред морето; защото Аз изговорих това – казва Господ Еова. – И ще стане плячка за народите. 6 И селата му, които са в полето, ще бъдат изтребени с меч; и ще познаят, че Аз съм Господ.
7 Защото така казва Господ Еова: Ето, ще доведа от север против Тир вавилонския цар Навуходоносор, цар на царе, с коне, с колесници и с конници, с голяма армия. 8 Той ще изтреби с меч селата ти в полето; а против тебе ще издигне укрепления, ще направи насипи против тебе и ще се опълчи против тебе с щитове. 9 Ще постави бойните си оръдия против стените ти и със секирите си ще разори кулите ти. 10 Понеже конете му са много, прахът им ще те покрие; стените ти ще се потресат от шума на конниците, на колите и на колесниците, когато влезе той през портите ти, както влизат в град с разбити стени. 11 С копитата на конете ще стъпче всичките ти улици; ще посече с меч народа ти; и яките ти стълбове ще бъдат повалени на земята. 12 Те ще разграбят богатството ти и ще оберат имота ти, ще съборят стените ти, ще разорят красивите ти къщи и ще хвърлят сред водата камъните ти, дърветата ти и пръстта ти. 13 Ще направя да престане шумът на песните ти; и звукът на китарите ти няма вече да се чуе. 14 И ще те направя гола скала, та ще бъдеш място за простиране на мрежи; няма да бъдеш повторно съграден вече, защото Аз, Господ, изговорих това – казва Господ Еова.
15 Така казва Господ Еова на Тир: Не ще ли се потресат островите от грохота на падането ти, от стона на ранените, когато става клането сред тебе? 16 Тогава всички морски големци ще слязат от престолите си, ще отметнат мантиите си и ще съблекат везаните си дрехи; ще се облекат с трепет; наземи ще насядат, ще треперят всяка минута и ще ти се чудят. 17 И като викнат да плачат за тебе, ще ти кажат: Как беше съсипан ти, който се населяваше от мореплаватели, прочути граде, който бе силен в морето, ти и жителите ти, които вселяваха страх у всичките му обитатели! 18 Сега островите ще треперят в деня на падането ти. Да, островите, които са в морето, ще се ужасят, когато се изгубиш. 19 Защото така казва Господ Еова: Когато те направя пуст град, като ненаселените градове, когато докарам върху тебе бездната и те покрият големи води; 20 когато те смъкна с онези, които слизат в ямата при древните народи, и те поставя в най-дълбоките недра на земята, в места пусти отвека, с онези, които слизат в ямата, за да не бъдеш вече обитаем, тогава ще изпълня със слава земята на живите. 21 Ще те превърна в ужас за народите и няма да съществуваш повече: и да те търсят, никога вече няма да те намерят – казва Господ Еова.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Тимотей

3

Епископи и дякони


1 Вярно е това слово: Ако по-иска някой епископство, добро нещо желае. 2 А епископът трябва да бъде непорочен, на една жена мъж, самообладан, разбран, порядъчен, гостолюбив, способен да поучава, 3 не навикнал на пиянски разправии, не побойник, а кротък, не кавгаджия, не сребролюбец; 4 който управлява добре своя собствен дом, и държи чадата си в послушание с пълна сериозност; 5 (защото, ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква?) 6 да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждане с дявола. 7 При това, той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.
8 Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, 9 да държат с чиста съвест тайната на вярата. 10 Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако се окажат непорочни. 11 Тъй и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко. 12 Дяконите да бъдат мъже всеки на една жена и да управляват добре чадата си и домовете си. 13 Защото тези, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христа Исуса.
14 Надявам се скоро да дойда при тебе; а това ти пиша, 15 в случай че закъснея, за да знаеш как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и опора на истината. 16 И без съмнение, велика е тайната на благочестието: Този,
„Който се яви в плът,
доказан чрез Духа,
видян от ангели,
проповядван между народите,
повярван в света,
възнесен в слава.“
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

60

1 За диригента, по „Кринът на свидетелството.“ Поучение на Давид за окуражение, когато воюваше против Средоречна Сирия и Совска Сирия, и Йоав се върна, та порази дванадесет хиляди едомци в Долината на солта.
Боже, отхвърлил си ни, смазал си ни;
разгневил си се;
обърни се отново към нас.
2 Разтърсил си земята, разпукнал си я;
изцели проломите ѝ, защото тя е разклатена.
3 Показал си на людете Си мъчителни неща;
напоил си ни с вино до омайване.
4 Дал си знаме на онези, които се боят от Тебе,
за да го издигат заради истината. (Села.)
5 За да се избавят Твоите възлюбени,
спаси с десницата Си и послушай ме.
6 Бог говори в светилището Си:
Аз ще тържествувам;
ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;
7 Мой е Галаад, Мой и Манасия,
Ефрем също е защита на главата Ми, Юда е скиптър Мой;
8 Моав е умивалникът Ми,
на Едом ще хвърля обувката Си;
приветствай Ме, Филистимска земьо!
9 Кой ще ме въведе в укрепения град?
Кой ще ме заведе до Едом?
10 Не Ти ли, Боже,
Който си ни отхвърлил,
и не излизаш вече, о Боже, с войските ни?
11 Помогни ни в беда,
защото суетна е човешката помощ.
12 Чрез Бога ще вървим юнашки,
защото Той ще стъпче противниците ни.
© Библейска лига - България