План за четене на Библията

Тематичен / ден 314

Стар Завет

Езекиил

36

Пророчество към Израилевите планини


1 Сине човешки, пророкувай към Израилевите планини, като кажеш: Израилеви планини, слушайте Господнето слово. 2 Така казва Господ Еова: Понеже неприятелят рече за вас: О-хохо! Древните височини станаха наше владение. 3 Затова, като пророкуваш, кажи: Така казва Господ Еова: Понеже ви опустошиха и погълнаха отвред, за да станете владение на други народи, и станахте предмет на укори и хорски клевети, 4 затова, Израилеви планини, слушайте словото на Господа Еова. Така казва Господ Еова на планините и на хълмовете, на потоците и на долините, на обезлюдените равнини и на напуснатите градове, които станаха плячка и са за присмех на околните народи, – 5 това казва Господ Еова: В пламенната Си ревност говорих против другите народи и против цял Едом, които с всесърдечна радост и с душевно презрение направиха Моята земя свое владение, за да я плячкосат и разграбят. 6 Затова, пророкувай относно Израилевата земя и кажи на планините и на хълмовете, на потоците и на долините: Така казва Господ Еова: Ето, Аз говорих в ревността Си и в яростта Си, понеже понесохте укор от народите. 7 Затова така казва Господ Еова: Аз се заклех, че народите, които са около вас, ще носят срама си. 8 А вие, Израилеви планини, ще произведете издънки и ще давате плода си за Моя народ Израил, защото те скоро ще си дойдат у дома. 9 Защото, ето, Аз съм за вас и ще се обърна към вас и вие ще бъдете обработвани и засявани. 10 И ще заселя върху вас много люде, дори целия Израилев дом, да, целия. Градовете ще се населят и разрушените места ще се съградят отново. 11 И ще заселя върху вас много люде и животни, които ще нараснат и ще се наплодят; и ще ви населя както бяхте преди, и ще ви сторя по-голямо добро, отколкото в началото. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ. 12 Да! Ще направя да ходят по вас човеци, народът Ми Израил; те ще ви владеят и вие ще им бъдете наследство, и занапред никога няма да ги оставите бездетни. 13 Така казва Господ Еова: Понеже ви казват: Ти си земя, която поглъщаш човеци и обезчадяваш людете си, 14 затова, няма вече да поглъщаш човеци, нито да оставиш народа си бездетен – казва Господ Еова, – 15 и няма вече да допусна да понесеш укор от народите, нито да носиш вече поругание от племената и няма вече да направиш народа си да се препъва – казва Господ Еова.
16 Отново Господнето слово дойде към мене: 17 Сине човешки, когато Израилевият дом живееше в земята си, те я оскверниха с постъпките си и с делата си; техните постъпки бяха пред Мене като нечистотата на отлъчена жена. 18 Затова излях яростта Си върху тях поради кръвта, която бяха излели на земята и поради идолите, с които се бяха омърсили; 19 разпилях ги между народите и те бяха разпръснати по страните; според постъпките им и според делата им ги съдих. 20 И когато отидоха сред народите, омърсиха Моето свято име, тъй че се говореше за тях: Това е народът на Еова, даже земята Му напуснаха! 21 Смилих се обаче за святото Си име, което Израилевият дом беше омърсил сред народите, при които отидоха. 22 Затова речи на Израилевия дом: Така казва Господ Еова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради Моето свято име, което омърсихте сред народите, при които отидохте. 23 Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено сред народите, което вие омърсихте сред тях. И народите ще познаят, че Аз съм Господ – казва Господ Еова – когато се осветя чрез вас пред очите им. 24 Защото ще ви взема от народите и ще ви събера от всички страни, и ще ви доведа в земята ви. 25 Тогава ще поръся върху вас чиста вода и ще се очистите; от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя. 26 Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. 27 И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите според постановленията Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате. 28 Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще бъдете Моят народ и Аз ще бъда вашият Бог. 29 Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад. 30 Ще умножа плода на дървото и реколтата на полето, за да не ви се присмиват вече народите, загдето гладувате.
31 Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си, поради беззаконията си и поради мерзостите си. 32 Не заради вас правя това – казва Господ Еова. – Нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете заради постъпките си, доме Израилев!
33 Така казва Господ Еова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се съградят отново. 34 Опустошената земя ще се обработи, макар че е била пуста пред очите на всеки, който минаваше. 35 И ще казват: Тази земя, която бе запустяла, стана като Едемската градина, а запустелите, опустошените и разорените градове се укрепиха и населиха. 36 Тогава народите, останали около вас, ще познаят, че Аз, Господ, съградих разореното и насадих запустялото. Аз, Господ изговорих това и ще го извърша.
37 Така казва Господ Еова: И за това ще оставя Израилевият дом да Ме моли да им го сторя. Ще умножа народа им като стадо; 38 като стадото за жертва, като стадото, което пълни Ерусалим по време на определените празници. Така човешки стада ще пълнят запустелите градове; и те ще познаят, че Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

1

Исус се възнася на небето


1 Първата повест написах, о, Теофиле, за всичко, което Исус вършеше и учеше, откак започна 2 до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал; 3 на които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство.
4 И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. 5 Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. 6 И тъй, веднъж, като се събраха, те Го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? 7 А Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт; 8 но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. 10 И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, 11 които и казаха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.

Матия е избран на мястото на Юда


12 Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път.
13 И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където живееха, Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов. 14 Всички тези единодушно бяха в постоянна молитва [и моление] с някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята Му.
15 През тези дни Петър стана посред братята (а имаше събрано множество около сто и двадесет души) и каза: 16 Братя, трябваше да се изпълни написаното, което Святият Дух предсказа чрез Давидовите уста за Юда, който стана водител на тези, които хванаха Исуса. 17 Защото той се числеше между нас и получи дял в това служение. 18 И тъй, той придоби, нива от заплатата на своята неправда; и като падна стремглав, пукна се през средата, и всичките му черва изтекоха. 19 И това стана известно на всичките ерусалимски жители, така че тази нива се наименува по езика им Акелдама, тоест, Кръвната нива. 20 Защото е писано в книгата на Псалмите:
„Жилището му да запустее,
и да няма кой да живее в него“;
и:
„Друг нека вземе чина му.“
21 И тъй, от човеците, които дружеха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, 22 като почна от времето, когато Йоан кръщаваше, и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му. 23 И така, поставиха двама: Йосиф, наречен Варсава, чието презиме бе Юст, и Матия. 24 И помолиха се, казвайки: Ти, Господи, сърцеведецо на всички, покажи онзи от тези двама, когото си избрал 25 да вземе мястото в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето си място. 26 И хвърлиха жребий за тях, и жребият падна на Матия; и той се причисли към единадесетте апостоли.
© Библейска лига - България

Святият Дух идва в деня на Петдесетница


Псалми и Притчи

Псалми

109

1 За диригента. Давидов псалом.
Недей мълча, Боже, хвало моя;
2 защото нечестиви уста и уста коварни са се отворили срещу мене,
говорят против мене с лъжлив език;
3 окръжават ме с думи на омраза
и воюват против мене без причина.
4 За отплата на любовта ми те ми станаха противници;
но аз все съм на молитва.
5 И въздадоха ми зло за добро,
и омраза за любовта ми.
6 Господи, постави нечестив човек над него,
и противник нека стои отдясно му.
7 Когато се съди, нека излезе виновен
и молитвата му нека стане грях.
8 Дните му нека бъдат малко;
друг нека вземе чина му.
9 Децата му нека бъдат сираци и жена му вдовица,
10 децата му нека се скитат винаги и станат просяци,
и далеч от разрушените си жилища нека просят хляб.
11 Лихвар нека впримчи целия му имот,
и чужденци нека разграбят труда му.
12 Да няма кой да се смили над него,
нито кой да пожали сирачетата му.
13 Внуците му нека погинат,
в идното поколение нека се изличи името им.
14 Нека се помни пред Господа беззаконието на бащите му,
и грехът на майка му нека не се изличи;
15 нека бъдат винаги пред Господа;
за да заличи спомена им от земята,
16 защото той и не помисли да показва милост,
но преследваше немотния и беден човек,
и съкрушения в сърце, за да ги умъртви.
17 Да! Той обичаше да проклина и проклетията го стигна;
не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него.
18 Да! Той обличаше проклетията като своя дреха;
и тя се просмука като вода във вътрешностите му,
и като масло в костите му.
19 Нека му стане като дрехата, в която се увива
и като пояса, с който постоянно се опасва.
20 Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа,
и на онези, които говорят зло против душата ми.
21 А Ти, Боже, Господи, застъпвай се за мене заради името Си;
понеже Твоята милост е блага, избави ме,
22 защото съм сиромах и немотен
и сърцето ми е наранено дълбоко в мене.
23 Преминавам като удължена сянка;
гонят ме като скакалец.
24 Колената ми се клатят от пост;
и снагата ми губи силата си.
25 И аз им станах за укор;
като ме гледат, клатят глава.
26 Помогни ми, Господи, Боже мой,
избави ме според милостта Си,
27 за да познаят, че това е Твоята ръка,
че Ти си сторил това, Господи.
28 Те нека кълнат, а Ти благославяй;
когато въстанат, те ще бъдат посрамени, а Твоят слуга ще се весели.
29 Нека се облекат противниците ми с позор,
и нека се покрият със срама си като с дреха.
30 И аз ще благодаря много на Господа с устата си,
и сред множеството ще Го хваля;
31 защото Той стои отдясно на немотния,
за да го избавя от онези, които съдят душата му.
© Библейска лига - България