План за четене на Библията

Тематичен / ден 315

Стар Завет

Езекиил

37

Полето със сухите кости


1 Господнаята ръка беше върху мене, та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави сред поле, което бе пълно с кости. 2 И ме преведе край тях наоколо; и ето, имаше твърде много по откритото поле; и ето, бяха твърде сухи. 3 И ми рече: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? И отговорих: Господи Еова, Ти знаеш. 4 Пак ми рече: Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господнето слово. 5 Така казва Господ Еова на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете; 6 ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като вложа дух във вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ. 7 И тъй, пророкувах, както ми бе заповядано; и като пророкувах, произлезе шум и ето – трус, и костите се събираха, кост с кост. 8 И като погледнах, ето, жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре; дух обаче нямаше в тях. 9 Тогава ми рече: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и речи на духа: Така казва Господ Еова: Ела, дух, от четирите ветрове и духни върху тези убити, за да оживеят. 10 И пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях, и те оживяха и се изправиха на краката си – огромна войска.
11 Тогава ми рече: Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали. 12 Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ Еова: Ето, народе Мой, Аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от гробовете ви, ще ви заведа в Израилевата земя. 13 И ще познаете, народе Мой, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от гробовете ви. 14 И като вложа духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших – казва Господ.

Един народ с един цар


15 Пак дойде Господнето слово към мене: 16 Сине човешки, вземи един жезъл и напиши на него: За Юда и за другарите му, израиляните. Тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Йосиф, жезъла на Ефрем, за другарите му, целия Израилев дом. 17 И ги съедини в един жезъл, за да станат едно в ръката ти. 18 И когато синовете на твоя народ ти продумат и ти рекат: Няма ли да ни обясниш какво искаш да кажеш с това? – 19 Кажи им: Така казва Господ Еова: Ето, Аз ще взема Йосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрем и на другарите му, Израилевите племена, и ще ги прибавя към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл в ръката Ми. 20 И жезлите, на които си написал, вземи в ръката си пред очите им. 21 И им кажи: Така казва Господ Еова: Ето, аз ще взема израиляните от народите, където са отишли, и като ги събера отвсякъде, ще ги доведа в земята им. 22 И ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства. 23 Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с което и да било от престъпленията си; но ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог. 24 И слугата ми Давид ще бъде цар над тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще следват законите Ми и ще пазят повеленията Ми. 25 Те ще живеят в земята, която дадох на слугата си Яков, където живееха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата им и внуците им довека; и слугата ми Давид ще им бъде княз довека. 26 Аз ще сключа с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня, ще ги умножа, и ще положа светилището Си сред тях довека. 27 И скинията Ми ще бъде сред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мой народ. 28Тогава народите ще познаят, че Аз, Господ, освещавам Израил, когато светилището Ми бъде сред тях довека.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

2

1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. 2 И внезапно стана шум от небето, като фученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. 3 И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. 4 И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. 5 А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. 6 И като се чу този шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят неговия език. 7 И всички, смаяни и зачудени, си казваха: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? 8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? 9 Партяни, мидяни и еламити, и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, 10 Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим – и юдеи, и прозелити, 11 критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. 12 И те всички се смаяха, и в недоумение се питаха един друг: Какво значи това? 13 А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.

Петър се обръща към народа


14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно това, и внимавайте в моите думи. 15 Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е едва третият час на деня; 16но това е казаното чрез пророк Йоил:
17 „И в последните дни, казва Бог,
ще излея от Духа Си на всяка твар;
и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват;
юношите ви ще виждат видения;
и старците ви ще сънуват сънища;
18 още и на слугите си, и на слугините Си ще изливам от Духа Си
в онези дни, и ще пророкуват.
19 И ще покажа чудеса на небето горе
и знамения на земята долу – кръв и огън, и кълба от дим;
20 слънцето ще се обърне в тъмнина
и луната в кръв,
преди да дойде великият и бележит ден Господен.
21 И всеки, който призове името Господне, ще се спаси“.
22 Израиляни, послушайте тези думи: Исуса Назарянина, мъж, засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса, и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както вие сами знаете, 23 Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници; 24 Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея. 25 Защото Давид казва за Него:
„Винаги слагам Господа пред себе си;
понеже Той е отдясно ми, аз няма да се поклатя;
26 затова се радва сърцето ми,
и развесели се душата ми,
а още и плътта ми ще почива в увереност.
27 Защото няма да оставиш душата ми в шеол, нито ще допуснеш угодника Си да види изтление.
28 Ще ми посочиш пътя на живота;
в Твоето присъствие има пълнота от радост.“
29 Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давид, че умря и беше погребан, и гробът му е у нас до този ден. 30 И тъй, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от неговите потомци [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола Му, 31 той, предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че Той нито беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление. 32 Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. 33 И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Святи Дух, Той изля това, което вие виждате и чувате. 34 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва:
„Рече Господ на моя Господ:
Седи отдясно Ми,
35 докато положа враговете Ти за Твое подножие“.
36 И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ, и Помазаник.
37 Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: Какво да сторим, братя? 38 А Петър им каза: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за опрощение на греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. 39 Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог ще призове при Себе Си. 40 И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение. 41 И тъй, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

Общението на вярващите


42 И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. 44 И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; 45 и продаваха стоката и имота си, и разделяха парите на всички, според нуждата на всеки. 46 И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, 47 като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше към тях онези, които се спасяваха.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи