План за четене на Библията

Тематичен / ден 322

Стар Завет

Езекиил

48

Разделяне на земята


1 А ето племената, като се започне от северния край, покрай пътя за Етлон до прохода на Емат и Асаренан (при предела на Дамаск, северно край Емат). И племената ще имат страните си на изток и на запад. Дан ще има един дял. 2 А до Дановата граница, от източната страна до западната страна, Асир ще има един дял. 3 А до Асировата граница, от източната страна до западната страна, Нефталим ще има един дял. 4 А до Нефталимовата граница, от източната страна до западната страна, Манасия ще има един дял. 5 А до Манасиевата граница, от източната страна до западната страна, Ефрем ще има един дял. 6 А до Ефремовата граница, от източната страна до западната страна, Рувим ще има един дял. 7 А до Рувимовата граница, от източната страна до западната страна, Юда ще има един дял.
8 И до Юдовата граница, от източната страна до западната страна, да бъде приносът, който ще посветите, двадесет и пет хиляди тръстики широк, и дълъг колкото всеки от другите дялове от източната до западната страна; и светилището да бъде сред него. 9 Приносът, който ще посветите на Господа, да бъде двадесет и пет хиляди тръстики надлъж и десет хиляди нашир. 10 И този свят принос да бъде за тях, за свещениците, дълъг на север двадесет и пет хиляди тръстики, широк на запад десет хиляди, широк и към изток десет хиляди, а дълъг към юг двадесет и пет хиляди; и Господнето светилище ще бъде сред него. 11 Това да бъде за посветените свещеници от Садоковите потомци, които пазиха заръката Ми и не се заблудиха, както се заблудиха левитите. 12 И този посветен принос от земята ще им бъде пресвят, до предела на левитите.
13 И съответстващ на границата на свещениците, левитите ще имат дял, двадесет и пет хиляди тръстики дълъг и десет хиляди широк; цялата дължина да бъде двадесет и пет хиляди и ширината десет хиляди.
14 От него да не продават, нито да го дават в размяна, нито да предадат на други земните първаци; защото дялът им е свят пред Господа.
15 А петте хиляди тръстики, които изостават в ширината срещу двадесет и петте хиляди, да бъдат за общо употребление – за града, за живеене и за пасбища; а градът да бъде сред него. 16 И ето мерките му: северната страна – четири хиляди и петстотин тръстики, южната страна – четири хиляди и петстотин, източната страна – четири хиляди и петстотин и западната страна – четири хиляди и петстотин. 17 И пасбищата на града да бъдат на север двеста и петдесет, на юг двеста и петдесет, на изток двеста и петдесет, и на запад двеста и петдесет.
18 И остатъкът от дължината, съответстващ на святия принос, ще бъде десет хиляди тръстики на изток и десет хиляди на запад; ще съответства на святия принос; и рожбите му ще бъдат за храна на работниците в града. 19 А онези, които работят в града, могат да бъдат от всички Израилеви племена.
20 Цялото посветено място да бъде двадесет и пет хиляди тръстики на двадесет и пет хиляди; четвъртит ще направите святия принос, включително градското владение.
21 И остатъкът да бъде за княза, от двете страни на святия принос и на градското владение, пред посветеното място от двадесет и петте хиляди тръстики на източната граница, а на запад пред двадесет и петте хиляди на западната граница, съответстващ на всеки от дяловете; това да бъде за княза. А святият принос със светилището на храма ще бъде сред него. 22 И така, мястото от притежанието на левитите и от притежанието на града, като е по средата между границата на Юда и границата на Вениамин, ще бъде на княза; на княза ще бъде.
23 А колкото за останалите племена: от източната страна до западната страна Вениамин ще има един дял. 24 А до Вениаминовата граница, от източната страна до западната страна, Симеон ще има един дял. 25 А до Симеоновата граница, от източната страна до западната страна, Исахар ще има един дял. 26 А до Исахаровата граница, от източната страна до западната страна, Завулон ще има един дял. 27 А до Завулоновата граница, от източната страна до западната страна, Гад ще има един дял. 28 А до Гадовата граница, на южната страна към юг, границата да бъде от Тамар до водата на Мерива Кадис и през Египетския поток до Голямото море. 29 Тази е земята, която ще разделите с жребий на Израилевите племена в наследство, и тези са дяловете на всяко от тях – казва Господ Еова.

Градските порти


30 А ето предградията на града: на северната страна четири хиляди и петстотин тръстики по мярка; 31 а градските порти да се наричат с имената на Израилевите племена; три от портите да гледат на север – Рувимовата порта една, Юдовата порта една и Левиевата порта една; 32 и на източната страна четири хиляди и петстотин тръстики и три порти – Йосифовата порта една, Вениаминовата порта една и Дановата порта една; 33 и на южната страна четири хиляди и петстотин тръстики по мярка и три порти – Симеоновата порта една, Исахаровата порта една и Завулоновата порта една; 34 а на западната страна четири хиляди и петстотин тръстики и три порти – Гадовата порта една, Асировата порта една и Нефталимовата порта една. 35 Окръжността да бъде осемнадесет хиляди тръстики; и от онзи ден името на града ще бъде Еова-Шама.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

9

Обръщането на Савел


1 А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника 2 и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че ако намери някой от този Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. 3 И на отиване, като приближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. 4 И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? 5 А той рече: Кой си Ти, Господи? И Господ каза: Аз съм Исус, Когото ти гониш. 6 Но стани, влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. 7 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. 8 И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка, та го въведоха в Дамаск. 9 И три дни не виждаше, и нито яде, нито пи.
10 А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му каза във видение: Анание! А той каза: Ето ме, Господи! 11 И Господ мурече: Стани, иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един тарсянин, на име Савел; защото ето, той се моли; 12 и е видял един човек, на име Анания, да влиза и да полага ръце на него, за да прогледне. 13 Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за този човек колко злини сторил на Твоите светии в Ерусалим. 14 И тука имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име. 15 А Господ му рече: Иди, защото той Ми е съд, избран да разгласява Моето име пред народи и царе, и пред израиляните; 16 защото Аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името Ми. 17 И тъй, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати – същият Исус, Който ти се яви на пътя, по който ти идеше, за да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. 18 И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледна; и стана, та се кръсти.

Савел в Дамаск и Ерусалим


19 А като похапна, доби сила; и преседя няколко дни с учениците в Дамаск. 20 И веднага започна да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син. 21 И всички, които го слушаха, се удивяваха и казваха: Не е ли този, който в Ерусалим съсипвал тези, които призовавали това име, и е дошъл тука, за да закара такива вързани при главните свещеници? 22 А Савел се засилваше още повече и внасяше смут сред юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Помазаникът.
23 И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият; 24 но техният заговор стана известен на Савел. И те даже пазеха портите денем и нощем, за да го убият, 25 но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош. 26 И когато дойде в Ерусалим, той се опитваше да дружи с учениците; но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик. 27 Но Варнава го взе, доведе го при апостолите и им разказа как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име. 28 И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господнето име. 29 И говореше, и се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият. 30 Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и изпратиха го в Тарс. 31 И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух, се умножаваше.

Еней и Тавита


32 И Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида. 33 И там намери един човек, на име Еней, който беше на легло осем години, понеже беше парализиран. 34 И Петър му рече: Еней, Исус Христос те изцелява; стани, оправи леглото си. И той стана веднага. 35 И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха и се обърнаха към Господа.
36 А в Йопия имаше една ученичка, на име Тавита (което значи Сърна). Тази жена вършеше много добри дела и благодеяния. 37 И през тези дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая. 38 И понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас. 39 И Петър стана, и отиде с тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него, та плачеха, и му показваха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна, когато бе с тях. 40 А Петър изкара всички навън, коленичи, та се помоли, и се обърна към тялото, и рече: Тавито, стани! И тя отвори очите си, и, като видя Петър, седна. 41 И той ѝ подаде ръка, и я изправи; после повика светиите и вдовиците и представи им я жива. 42 И това стана известно по цяла Йопия; и мнозина повярваха в Господа. 43А Петър преседя дълго време в Йопия у някой си кожар Симон.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи