План за четене на Библията

Тематичен / ден 323

Стар Завет

Йоил

1

1 Господнето слово, което дойде към Йоил, Фатуилевия син:

Нашествието на скакалците


2 Слушайте това, старци,
и дайте ухо, всички жители на земята:
Ставало ли е такова нещо във ваши дни
или в дните на бащите ви?
3 Разкажете това на чадата си
и чадата ви нека го разкажат на своите чада,
и техните чада на следващото поколение.
4 Каквото остави гъсеницата, изпояде го скакалецът;
каквото остави скакалецът, изпояде го червей;
каквото остави червеят, изпояде го бръмбар.
5 Изтрезнейте, пияници, и плачете;
ридайте, всички винопийци, за новото вино,
защото е отнето от устата ви.
6 Срещу земята Ми излезе народ силен и без брой,
чиито зъби са лъвски зъби
и който има кътни зъби като на лъвица.
7 Опустоши лозата Ми
и сломи смокинята Ми;
обели я и съвсем я хвърли;
клоните ѝ побеляха.
8 Плачи като сгодена девица, опасана с вретище,
за мъжа на младостта си.
9 Хлебният принос и възлиянието престанаха
от дома Господен
и свещениците, служителите Господни, жалеят.
10 Запустя полето, жалее земята,
защото се загуби житото,
изсъхна новото вино, дървеното масло е слабо.
11 Посрамете се, земеделци, и ридайте, лозари,
за пшеницата и за ечемика,
защото жетвата на нивата се изгуби.
12 Лозата изсъхна и смокинята повяхна;
нарът, палмата и ябълката –
всичките полски дървета изсъхнаха;
радостта изчезна сред човешките чада.

Призив за покаяние


13 Опашете се с вретище и плачете, свещеници;
ридайте, служители на олтара.
Елате, нощувайте във вретище, служители на моя Бог,
защото хлебният принос и възлиянието са удържани
от дома на вашия Бог.
14 Назначете пост, свикайте тържествено събрание,
съберете старейшините и всички жители на страната
в дома на Господа, вашия Бог,
и извикайте към Господа.
15 О, какъв ден!
Защото денят Господен наближи
и ще дойде като гибел от Всемогъщия.
16 Не се ли отнема храната пред очите ни,
веселието и радостта – от дома на нашия Бог?
17Семената изсъхнаха под буците си,
житниците запустяха,
хранилищата се съсипаха,
защото житото изсъхна.
18 Как стене добитъкът!
Скитат се стадата говеда,
защото нямат пасбище.
Да, изгинаха стадата овце.
19 Господи, към Тебе викам,
защото огънят изпояде пасбищата на целината
и пламъкът изпогори всички полски дървета.
20 Даже и дивите животни, задъхвайки се, поглеждат към Тебе;
защото пресъхнаха водните потоци
и огън изпояде пасбищата на целината.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

10

Корнилий вика Петър


1 Имаше в Кесария един човек, на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски полк. 2 Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете и непрестанно се молеше на Бога. 3 Около деветия час на един ден той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилий! 4 А той, като се взря в него, уплашен рече: Какво има, Господи? И ангелът му каза: Твоите молитви и твоите милостини възлязоха пред Бога за спомен. 5 И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър. 6 Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето [той ще ти каже какво трябва да правиш]. 7 И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тези, които редовно му служеха; 8 и като им разказа всичко, прати ги в Йопия.

Видението на Петър


9 А на другия ден, когато те пътуваха и приближаваха града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. 10 И след време огладня и поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление, 11 и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, вързан за четирите края, да слиза, спускан към земята. 12 В него имаше всякакви земни четириноги, [и зверове] и влечуги, и небесни птици. 13 И дойде глас към него: Стани, Петре, заколи и яж! 14 А Петър рече: Никак, Господи; защото никога не съм ял нищо скверно и нечисто. 15 И пак дойде към него втори път глас: Което Бог е очистил, ти за скверно не го считай. 16 И това стана три пъти, след което съдът се вдигна веднага на небето.
17 А докато Петър беше в недоумение какво значеше видението, което беше видял, ето, изпратените от Корнилий човеци, като бяха разпитали за Симоновата къща, застанаха пред портата, 18 повикаха и попитаха: Тука ли гостува Симон, чието презиме е Петър? 19 И докато Петър още размишляваше за видението, Духът му каза: Ето, трима човека те търсят. 20 Стани, слез, та иди с тях; и никак не се съмнявай, защото Аз съм ги изпратил. 21 И тъй, Петър слезе при човеците и каза: Ето, аз съм онзи, когото търсите. По коя причина дойдохте? 22 А те рекоха: Стотникът Корнилий, човек праведен и който се бои от Бога, и с характер, одобрен от целия юдейски народ, беше уведомен от Бога чрез един свят ангел да те повика у дома си и да чуе думи от тебе. 23 Тогава той ги покани вътре и ги нагости.

Петър в дома на Корнилий


И на сутринта той стана, и излезе с тях; а някои от братята от Йопия го придружиха. 24 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. 25 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. 26 А Петър го вдигна, казвайки: Стани; и сам аз съм човек. 27 И разговаряйки с него, той влезе и намери мнозина събрани. 28 И рече им: Вие знаете колко незаконно е за юдеин да общува или да дружи с другоплеменник; Бог обаче ми показа, че не бива да наричам никого скверен или нечист. 29 Затова, щом ме повикахте, дойдох без да възразявам; и тъй, питам ви, по коя причина сте ме повикали? 30 И Корнилий каза: Преди четири дни, до този час постех и прекарвах деветия час в молитва у дома; и ето, пред мене застана човек със светло облекло, който каза: 31 Корнилий, твоята молитва е послушана, и твоите милостини се помнят пред Бога. 32 Прати в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър; той гостува в дома на един кожар Симон, край морето [той като дойде, ще ти говори.] 33 Начаса пратих до тебе и ти си сторил добрината да дойдеш. И тъй, ние всички присъстваме тука пред Бога да чуем всичко, което ти е заповядано от Господа.
34 А Петър отвори уста и каза: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, 35 но във всеки народ онзи, който Му се бои и върши правото, угоден Му е. 36 Словото, което Той прати на израиляните и им благовестваше мир чрез Исуса Христа (Който е Господар на всички), 37 това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоан, се разпространи по цяла Юдея, като започна от Галилея, 38 именно Исус от Назарет – как Бог Го помаза със Святия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него. 39 И ние сме свидетели на всичко, което извърши Той и в Юдейската земя, и в Ерусалим; Когото и убиха, като Го повесиха на дърво. 40 Него Бог възкреси в третия ден и даде Му да се яви, 41 не на всичките люде, а на нас, предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите. 42 И заръча ни да проповядваме на людете и да заявяваме, че Този е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. 43 За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име опрощение на греховете си. 44 Докато Петър още говореше тези думи, Святият Дух слезе на всички, които слушаха словото. 45 И обрязаните вярващи, дошли с Петър, се смаяха, че дарът, Святият Дух, се изля и на езичниците; 46 защото ги чуваха да говорятчужди езици и да величаят Бога. Тогава Петър проговори: 47 Може ли някой да забрани водата, да не се кръстят тези, които приеха Святия Дух, както и ние? 48 И заповяда да бъдат кръстени в името на Исуса Христа. Тогава му се примолиха да преседи няколко дни у тях.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи