План за четене на Библията

Тематичен / ден 324

Стар Завет

Йоил

2

Армия от скакалци


1 Затръбете в Сион и дайте тревога на святия Ми хълм;
нека се разтреперят всички жители на страната,
защото иде денят Господен, защото е близо –
2 ден тъмен и мъглив,
ден облачен и мрачен
като зората се разпростира върху планините,
ето иде голям и могъщ народ,
подобен не е имало отвека,
нито след него ще има през годините и вековете.
3 Пред тях огън пояжда,
след тях пламък лумва;
пред тях земята е като Едемската градина,
а зад тях – гола пустиня;
да, нищо не е избягало от тях.
4 Видът им е като вид на коне, препускат като конници.
5 Като тропот от колесници се чува,
като скачат по върхове,
като пращене на огнен пламък, който пояжда тръстика,
като силен народ, строен за бой.
6 Пред тях племената се измъчват,
всички лица побледняват.
7 Те тичат като юнаци,
като воини се качват по с тената;
маршируват всеки в пътя си,
без да развалят редовете си.
8 Не се блъскат един друг;
маршируват всеки в своя път;
и даже като падат около оръжията,
не спират вървежа си.
9 Спускат се върху града,
тичат по стената,
качват се по къщите,
влизат през прозорците като крадци.
10 Земята се тресе пред тях,
небето трепери,
слънцето и луната потъмняват
и звездите изгубват блясъка си.
11 И Господ издава гласа Си пред Своята войска;
многобройно е Неговото опълчение
и силни онези, които изпълняват словото Му.
Денят Господен е велик и твърде страшен.
Кой може да го изтърпи?

Раздерете сърцата си


12 Но – казва Господ – даже и сега се обърнете към Мене
с цялото си сърце,
с пост, с плач и с ридание;
13 и раздерете сърцето си, а не дрехите си,
та се обърнете към Господа, вашия Бог,
защото е благ и милостив,
дълготърпелив и многомилостив,
и разкайва се за злочестината.
14 Кой знае дали Той не ще се отвърне и разкае,
та да остави благословение след Себе Си, –
колкото за хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?
15 Затръбете в Сион,
назначете пост, свикайте тържествено събрание;
16 съберете народа, осветете събранието,
свикайте старейшините,
съберете младенците и сучащите;
нека излезе младоженецът от спалнята си
и невестата – от стаята си;
17 нека плачат свещениците,
служителите Господни,
между притвора и олтара,
и нека кажат: Пощади, Господи, народа Си
и не предавай наследството Си на позор,
за да ги владеят народите.
Защо да рекат между племената:
Къде е техният Бог?

Отговорът на Господа


18 Тогава Господ ще поревнува за земята Си
и ще се смили над народа Си.
19 И Господ ще им рече в отговор:
Ето, Аз ще ви пратя жито,
ново вино и масло, и ще се наситите с тях;
и няма вече да ви правя за позор между народите.
20 Но ще отдалеча от вас северната армия,
и ще я оттласна в безводна и пуста земя,
с лице към източното море,
и тил към западното море.
И зловоние ще се понесе от нея,
и смрад ще се издигне от нея,
защото Господ ще извърши велики дела.
21 Не бой се, земьо;
радвай се и весели се,
защото Господ извърши велики дела.
22 Не се плашете, диви животни;
защото пасбищата на целината поникват,
защото дървото ражда плода си,
смокинята и лозата дават силата си.
23 Радвайте се и вие, Сионови чада,
и веселете се в Господа, вашия Бог,
защото ви е дал ранния дъжд в милостта Си,
и сега ви праща изобилен дъжд – ранния дъжд и късния дъжд, както преди.
24 Гумната ще се напълнят с жито
и линовете ще преливат от вино и масло.
25 Ще ви възвърна за годините, които изпояде скакалецът,
червеят, бръмбарът и гъсеницата,
Моята голяма войска, която пратих сред вас.
26 И ще ядете изобилно и ще се наситите,
и ще хвалите името на Господа, вашия Бог,
Който е постъпвал чудесно с вас;
и Моят народ няма никога вече да се посрами.
27 И ще познаете, че Аз съм сред Израил,
и че съм Господ, вашият Бог, и че няма друг;
и Моят народ няма никога вече да се посрами.

Денят Господен


28 И след това ще излея Духа Си върху всяка плът;
и синовете ви, и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища,
юношите ви ще виждат видения,
29 също и върху слугите и върху слугините ще изливам Духа Си в онези дни.
30 И ще покажа чудеса на небето и на земята,
кръв, огън и стълбове от дим.
31 Слънцето ще се обърне в тъмнина
и луната – в кръв,
преди да дойде великият и страшен ден Господен.
32 И всеки, който призове името Господне, ще се избави;
защото на хълма Сион и в Ерусалим ще има спасени –
както е казал Господ, –
между оцелелите, които Господ ще повика.
© Библейска лига - България

3

Съдът над народите


1 Защото ето, в онези дни и в
онова време,
когато върна Юдовите и ерусалимските пленници,
2 ще събера всички народи
и ще ги доведа в
Йосафатовата долина,
и там ще произведа съд над тях за Моето наследство и Моя народ Израил,
когото те разпръснаха сред народите
и си разделиха земята Ми.
3 И хвърляха жребий за Моя народ,
и даваха момчета за блудници,
и продаваха момичета, за да пият вино.
4 Да! Какво общо имате с Мене вие, Тире, Сидоне
и всички филистимски предели?
Искате ли да Ми въздадете възмездие?
А ако Ми въздадете,
то Аз без забава бързо ще ви върна възмездието ви върху главите ви.
5 Понеже взехте среброто Ми и златото Ми
и занесохте в капищата си отбраните Ми блага.
6 Вие продадохте на гърците
народа на Юда и Ерусалим,
за да ги отдалечите от пределите им.
7 Затова Аз ще ги повдигна от мястото,
в което ги продадохте,
и ще върна възмездието на собствената ви глава.
8 Още ще продам вашите синове и вашите дъщери
в ръката на юдеите,
а те ще ги продадат на савците – народ далечен.
Господ е изговорил това.
9 Прогласете това между народите:
Пригответе се за война! Повдигнете юнаците!
Нека излязат, нека се приближат всички воини.
10 Изковете от ралата си мечове,
и от сърповете си – копия.
Слабият нека каже: Силен съм.
11 Съберете се и елате отвред, всички народи,
струпайте се заедно.
Господи, направи да слязат там юнаците Ти.
12 Нека станат народите и да дойдат
в Йосафатовата долина,
защото там ще седна да съдя всички околни народи.
13 Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла;
елате, тъпчете, защото линът е пълен
и каците преливат, понеже нечестието им е голямо.
14 Множества, множества в долината, където ще се отсъди за тях.
Защото близо е денят Господен в долината, където ще се даде присъдата.
15 Слънцето и луната ще потъмнеят,
и звездите ще изгубят блясъка си.
16 И Господ ще загърми от Сион
и ще издаде гласа Си от Ерусалим;
небето и земята ще се потресат;
но Господ ще бъде прибежище за народа Си
и крепост за израиляните.

Благословения за Божия народ


17 Така ще познаете, че Аз съм Господ, вашият Бог,
Който обитавам на святия Си хълм Сион.
Тогава Ерусалим ще бъде свят и чужденци няма вече да минават през него.
18 В онзи ден от планините ще капе ново вино,
и от хълмовете ще тече мляко,
и по всички Юдови дерета ще текат води;
а от дома Господен ще избликне извор,
който ще пои Ситимската долина.
19 Египет ще запустее
и Едом ще бъде гола пустиня
заради насилието, срещу синовете Юдови,
в чиято земя са пролели невинна кръв.
20 А Юда ще бъде населен довека
и Ерусалим – из род в род.
21 Така ще смятам за невинна тяхната кръв, която не съм смятал за невинна;
и Господ ще обитава в Сион!
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

11

Петър обяснява своите постъпки


1 И апостолите, и братята, които бяха в Юдея, чуха, че и езичниците приели Бо жието слово. 2 И когато Петър възлезе в Ерусалим, онези, които бяха от обрязаните, се препираха с него, казвайки: 3 У необрязани човеци си влизал и си ял с тях. 4 А Петър хвана и им изложи наред станалото, като каза: 5 Аз бях на молитва в град Йопия и в изстъпление видях видение: един съд, като голяма плащаница, слизаше, спускан от небето, вързан за четирите краища, и дойде дори до мене. 6 В него, като се взрях и разсъждавах, видях земните четириноги, зверове и гадини, и небесни птици. 7 Чух още и глас, който ми каза: Стани, Петре, заколи и яж! 8 Но аз рекох: Никак, Господи, защото никога не е влизало в устата ми нещо скверно или нечисто. 9 Обаче втори глас от небето продума: Което Бог е очистил, ти за скверно не го считай. 10 Това стана три пъти, след което всичко се дръпна пак на небето. 11 И ето, в същия час трима човека, изпратени от Кесария до мене, пристигнаха пред къщата, в която бяхме. 12 И Духът ми каза да отида с тях, и никак да не се съмнявам, а с мене дойдоха и шестимата тези братя, и влязохме в къщата на човека. 13 И той ни разказа как видял ангела да стои в къщата му и да казва: Прати хора в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър; 14 той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом. 15 И когато започнах да говоря, Святият Дух слезе на тях, както и на нас отначало. 16 Тогава си спомних словото на Господа: „Йоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух.“ 17 И тъй, ако Бог даде същия дар и на тях, когато повярваха в Господа Исуса Христа, както и на нас, кой бях аз, та да можех да попреча на Бога? 18 Като чуха това, те престанаха да възразяват, и славеха Бога, казвайки: И на езичниците Бог даде покаянието за живот.

Петър обяснява своите постъпки


19 Между това, разпръснатите от гонението, което стана при убийството на Стефан, пътуваха чак до Финикия, Кипър и Антиохия, като на никой друг не възвестяваха словото, освен на юдеите. 20 Обаче между тях имаше някои кипряни и киринейци, които, като пристигнаха в Антиохия, говореха и на гърците, благовествайки Господа Исуса. 21 Господнята ръка беше с тях; и голям брой човеци, като повярваха, се обърнаха към Господа. 22 И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава в Антиохия; 23 който, като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце. 24 Понеже той беше добър човек и пълен със Святия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа. 25 Тогава той отиде в Тарс да търси Савел; 26 и когато го намери, доведе го в Антиохия и като се събираха с църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.
27 И през тези дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия, 28 един от които на име Агав, стана и обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по цялата вселена; което и стана в дните на Клавдий. 29 Затова учениците наредиха да изпратят, всеки според състоянието си, помощ на братята, които живееха в Юдея; 30 което и сториха, и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савел.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи