План за четене на Библията

Тематичен / ден 328

Стар Завет

Амос

8

Кошница с узрели плодове


1 Това е, което Господ Еова ми показа: кошница с узрели плодове. 2 И рече: „Какво виждаш, Амосе?“ И казах: Кошница с узрели плодове. Тогава Господ ми каза:
Времето узря за Моя Израил; занапред няма вече да ги щадя.
3 И в онзи ден – казва Господ Еова –
храмовите песни ще се обърнат на вой,
защото труповете ще бъдат много,
навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.
4 Слушайте това, вие, които поглъщате бедните
и погубвате сиромасите на тази земя,
5 казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито,
и съботата, за да изложим на продан пшеница,
като намалим ефата, уголемим сикъла
и мамим с неверни теглилки,
6 за да купим немотните с пари
и бедните за един чифт обуща,
и да продадем отсевките на пшеницата?
7 Господ се закле в Онзи, с Когото Яков се слави, като рече:
Наистина няма никога да забравя което и да било от делата им.
8 Не ще ли се поклати земята за това
и не ще ли жалее всеки, който живее на нея?
Така! И тя цяла ще се издига като Нил,
ще се развълнува и спада пак като Египетската река.
9 В онзи ден – казва Господ Еова – ще направя да залезе слънцето по пладне
и ще помрача земята посред бял ден.
10 Ще обърна пируванията ви в жалеене
и всичките ви песни – в плач;
ще сложа вретище на всички чресла
и плешивост на всяка глава;
и ще причиня жалеене като за едничък син,
и кончината му да бъде като края на горестен ден.
11 Ето, идат дни – казва Господ Еова, –
когато ще пратя глад на земята,
не глад за хляб, нито жажда за вода,
а за слушане на думите Господни.
12 Те ще се скитат от море до море
да търсят словото Господне
и ще обикалят от север до изток,
но няма да го намерят.
13 В онзи ден красивите девици
и юношите ще примират от жажда.
14 Онези, които се кълнат в греха на Самария,
като казват: Жив е богът ти, Дане!
И: Жив е пътят на Вирсавее! –
те ще паднат и никога няма да станат вече.
© Библейска лига - България

9

Израил ще бъде разпръснат


1 Видях Господа, че стоеше при олтара и рече:
Удари капителите, за да се потресат праговете,
и срути ги върху главата на всички тях;
а останалите от тях ще погубя с меч;
който от тях бяга, няма да избяга,
и който от тях се отърве, няма да се избави.
2 Ако изкопаят до Шеол,
и оттам ръката Ми ще ги изтръгне;
и ако се изкачат на небето,
и оттам ще ги сваля;
3 ако се скрият на връх Кармил,
ще ги издиря и ще ги взема оттам;
ако се скрият от очите Ми на дъното на морето,
и там ще заповядам на змията и тя ще ги ухапе;
4 ако отидат в плен пред неприятелите си,
там ще заповядам на меча да ги убие;
и ще насоча очите Си върху тях за зло, а не за добро.
5 Господ Еова на силите е Този,
Който се допира до земята и тя се топи,
и всички, които живеят на нея, жалеят,
защото тя цялата се издига като Нил
и спада като Египетската река;
6 Той е, Който изгради покоите Си на небето
и основа свода Си на земята;
Който повиква морските води
и ги излива по лицето на земята –
Еова е името Му.
7 Вие, израиляни – казва Господ, –
не сте ли за Мене като етиопци?
Не изведох ли както Израил от Египетската земя,
така и филистимците от Кафтор,
и сирийците от Кир?
8 Ето, очите на Господа Еова са върху грешното царство
и Аз ще го погубя от лицето на земята;
само че няма да погубя съвсем Якововия дом – казва Господ. –
9 Защото ето, Аз ще заповядам
и ще пръсна Израилевия дом сред всички народи,
както се пръска жито в решето,
обаче и най-малкото зърно няма да падне на земята.
10 От меч ще измрат всички грешници между народа Ми,
които казват: Това зло няма да стигне до нас,
нито ще ни предвари.

Израил ще бъде възстановен


11 В онзи ден ще въздигна падналата Давидова скиния
и ще заградя проломите ѝ;
ще въздигна развалините ѝ
и ще я съградя пак както в древните дни,
12 за да завладеят останалите от Едом
и всички народи, които се наричат с Моето име –
казва Господ, Който прави това.
13 Ето, идат дни – казва Господ, –
когато орачът ще стигне жетваря
и винарят – сеяча;
от планините ще капе гроздов сок
и всички хълмове ще се стопят.
14 И Аз ще върна от плен народа Си Израил;
Те ще съградят отново запустелите градове и ще ги населят,
ще насадят лозя и ще пият виното им,
и ще направят градини и ще ядат плода им.
15 И ще посея Израил в неговата земя,
и никога повече не ще го изтръгват от земята,
която съм му дал – казва Господ, твоят Бог.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Деяния

15

Съборът в Ерусалим


1 А някои слязоха от Юдея и учеха братята, казвайки: Ако не се обрежете според Мойсеевия обред, не можете да се спасите. 2 И тъй като стана не малко препирня и разискване между тях и Павел и Варнава, братята наредиха Павел и Варнава, и някои други от тях да възлязат за този въпрос в Ерусалим до апостолите и презвитерите. 3 И те, изпратени от църквата, минаваха и през Финикия и през Самария, като разказваха за обръщането на езичниците и пораждаха голяма радост у всичките братя. 4 А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети от църквата и от апостолите и презвитерите, и разказваха всичко, което беше извършил Бог чрез тях. 5 Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха и казаха: Нужно е да се обрязват езичниците и да им се заръча да пазят Мойсеевия закон.
6 Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват този въпрос. 7 И след много разпитване Петър стана и им каза: Братя, вие знаете как в ранните дни Бог избра между вас мене, щото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. 8 И Сърцеведецът Бог им засвидетелства, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас; 9 и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. 10 И сега защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можехме да носим? 11 Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа Исуса, също както и те.
12 Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците. 13 И след като свършиха те да говорят, Яков взе думата и каза: Братя, послушайте мене: 14 Симон обясни по кой начин Бог най-напред посети езичниците, за да вземе измежду тях люде за Своето име. 15 С това са съгласни и пророческите думи, както е писано:
16 „След това ще се върна
и пак ще въздигна падналата Давидова скиния,
и пак ще издигна развалините ѝ,
и ще я изправя;
17 за да потърсят Господа останалите човеци
и всичките народи, които се наричат с името Ми,
18 казва Господ, Който прави да е известно това отвека.“
19 Затова аз съм на мнение да не създаваме трудности на тези измежду езичниците, които се обръщат към Бога; 20 но да им пишем да се въздържат от оскверненията чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене на удавено и кръв. 21 Защото още от старо време по всичките градове е имало такива, които са проповядвали Мойсеевия закон, който се и прочита всяка събота в синагогите.

Съборът в Ерусалим


22 Тогава апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат помежду си човеци и да ги пратят в Антиохия с Павел и Варнава, а именно: Юда, наречен Варсава, и Сила, водители между братята. 23 И писаха им по тях следното: От апостолите и по-старите братя поздрав до братята, които са от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. 24 Понеже чухме, че някои, които са излезли от нас, ви разтревожили с думите си, и смутили душите ви, [като ви казват да се обрязвате и да пазите закона], без да са приели заповед от нас, 25 то ние, като дойдохме до единодушие, намерихме за добре да изберем мъже и да ги пратим до вас заедно с любимите ни Варнава и Павел, 26 човеци, които са рискували живота си за името на нашия Господ Исус Христос. 27 И така, изпращаме Юда и Сила да ви съобщят и те устно същите неща. 28 Защото се видя добре на Святия Дух и на нас да не ви налагаме никоя друга тегота, освен следните необходими неща: 29 Да се въздържате от ядене на идоложертвено, кръв и удавено, също и от блудство; от които, ако се пазите, добре ще ви бъде. Здравейте!
30 И така, изпратените слязоха в Антиохия и като събраха всичките вярващи, дадоха им посланието. 31 И те, като го прочетоха, зарадваха се за успокоението, което им даваше. 32 А Юда и Сила, които бяха и пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха. 33 И след като преседяха там известно време, братята ги оставиха с мир да се върнат при онези, които ги бяха изпратили. [34 Но Сила намери за добре да поседи още там.] 35 А Павел и Варнава останаха в Антиохия и заедно с мнозина други поучаваха и проповядваха Господнето учение.

Несъгласието между Павел и Варнава


36 А след няколко дни Павел рече на Варнава: Да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господнето учение, и да нагледаме братята как са. 37 И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоан, наречен Марк; 38 а Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се бе отделил от тях още от Памфилия, и не отиде с тях на делото. 39 И тъй, възникна разпра [помежду им], така че те се разделиха; и Варнава взе Марк, та отплува за Кипър, 40 а Павел си избра Сила и тръгна, препоръчан от братята на Господнята благодат. 41 И минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи