План за четене на Библията

Тематичен / ден 34

Стар Завет

Изход

7

1 Тогава Господ каза на Мойсей: Ето, поставих те като Бог на Фараон; и брат ти Аарон ще ти бъде пророк. 2 Ти ще казваш всичко, което ти заповядвам, а брат ти Аарон ще говори на Фараон да пусне израиляните от земята си. 3 Но аз ще закоравя Фараоновото сърце и ще умножа знаменията Си и чудесата Си в Египетската земя. 4 Но понеже Фараон не ще ви послуша, Аз ще положа ръката Си на Египет и с велики присъди ще изведа войнството Си, народа Си Израил, от Египетската земя. 5 И египтяните ще познаят, че Аз съм Господ, когато вдигна ръката Си против Египет и изведа израиляните изсред тях. 6 И тъй, Мойсей и Аарон сториха така; според както Господ им заповяда, така сториха. 7 И Мойсей бе на осемдесет години, а Аарон на осемдесет и три години, когато говореха на Фараон.

Жезълът на Аарон става змия


8 И Господ каза на Мойсей и на Аарон: 9 Когато ви говори Фараон и рече: Покажете чудо в своя подкрепа, тогава кажи на Аарон: Вземи жезъла си и хвърли го пред Фараон, за да стане змия.
10 Тогава Мойсей и Аарон отидоха при Фараон и сториха както заповяда Господ; Аарон хвърли жезъла си пред Фараон и пред слугите му, и жезълът стана змия. 11 Но Фараон повика мъдреците и чародеите, и те, египетските магьосници, сториха същото с магиите си. 12 Защото хвърлиха, всеки от тях, жезъла си, и те станаха на змии; обаче Аароновият жезъл погълна техните жезли. 13 А сърцето на Фараон се закорави и той не ги послуша, според както Господ беше говорил.

Поразяване с кръв


14 След това Господ рече на Мойсей: Сърцето на Фараон се закорави дотолкова, че той отказва да пусне народа. 15 Иди утре при Фараон; ето той излиза да отиде при водата; а ти застани при брега на реката, за да го срещнеш, и вземи в ръката си жезъла, който се беше превърнал на змия. 16 И кажи му: Господ, Бог на евреите, ме изпрати при тебе и казва: Пусни людете Ми, за да Ми послужат в пустинята; но, ето, досега ти не послуша. 17 Така казва Господ: От това ще познаеш, че Аз съм Господ; ето, с жезъла, който е в ръката ми, ще ударя върху водата, която е в реката, и тя ще се превърне в кръв. 18 Рибите, които са в реката, ще измрат и реката ще завони, та египтяните ще се гнусят да пият вода от реката. 19 Тогава Господ рече на Мойсей: Кажи на Аарон: Вземи жезъла си и простри ръката си над египетските води, над реките им, над потоците им, над езерата им, и над всичките им водохранилища, за да станат на кръв; и ще има кръв по цялата Египетска земя, и в дървените, и в каменните съдове. 20 И Мойсей и Аарон сториха, както Господ заповяда; и Аарон, като вдигна жезъла, удари речната вода пред Фараон и пред слугите му; и всичката речна вода се превърна в кръв. 21 И рибите, които бяха в реката, измряха: и реката завоня така, че египтяните не можеха да пият вода от реката; и кръв имаше по цялата Египетска земя. 22 Но и египетските магьосници с магиите си сториха същото; затова сърцето на Фараон се закорави, и той не ги послуша; според както беше казал Господ. 23 И Фараон се обърна, и си отиде у дома, без да вземе присърце и това. 24 А всичките египтяни копаха около реката, за да намерят вода за пиене, защото не можеха да пият речната вода. 25 И изминаха седем пълни дни, след като Господ порази реката.
© Библейска лига - България

8

Поразяване с жаби


1 Тогава Господ рече на Мойсей: Иди при Фараон и кажи му: Така казва Господ: Пусни народа Ми, за да Ми послужи. 2 Но ако откажеш да го пуснеш, ето, Аз ще поразя всичките ти предели с жаби. 3 Реката ще загъмжи от жаби и те ще излизат, ще наскачат в къщата ти, в спалнята ти, по леглото ти, в къщата на слугите ти, върху людете ти, в пещите ти и по нощвите ти. 4 Върху тебе, върху людете ти и всичките ти слуги ще наскачат жабите. 5 И тъй, Господ рече на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри ръката си с жезъла си над реките, над потоците и над езерата, та стори да наскачат жаби по Египетската земя. 6 И Аарон простря ръката си над египетските води, и наизскачаха жабите, и покриха Египетската земя. 7 Но и магьосниците сториха същото с магиите си и направиха да наскачат жаби по Египетската земя. 8 Тогава Фараон повика Мойсей и Аарон и рече: Помолете се на Еова да махне жабите от мене и от людете ми: и ще пусна людете ви, за да принесат жертва на Господа. 9 И Мойсей каза на Фараон: Определи ми кога да се помоля за тебе, за слугите ти и за людете ти, за да се изтребят жабите от тебе и от къщите ти, та да останат само в реката. 10 Фараон каза: Утре. А той рече: Ще бъде както си казал, за да познаеш, че няма никой подобен на Еова, нашия Бог. 11 Жабите ще се махнат от тебе, от къщите ти, от слугите ти и от людете ти; само в реката ще останат. 12 Тогава Мойсей и Аарон излязоха от Фараоновото присъствие; и Мойсей викна към Господа относно жабите, които беше пратил върху Фараон. 13 И Господ стори според каквото викна Мойсей – жабите измряха от къщите, от дворовете и от нивите. 14 И събираха ги на купове; и земята завоня. 15 А Фараон, като видя, че му дойде облекчение, закорави сърцето си и не ги послуша, както Господ беше говорил.

Поразяване с въшки


16 След това Господ каза на Мойсей: Кажи на Аарон: Простри жезъла си и удари земната пръст, за да се превърне на въшки в цялата Египетска земя. 17 И сториха така; Аарон простря ръката си с жезъла си и удари земната пръст, и явиха се въшки по човеците и по животните; всичката земна пръст се превърна на въшки по цялата Египетска земя. 18 И магьосниците работеха да вършат същото с магиите си, да произведат въшки, но не можаха; а въшките бяха по човеците и по животните. 19 Тогава рекоха магьосниците на Фараон: Божий пръст е това. Но сърцето на Фараон се закорави и той не ги послуша, както Господ беше говорил.
20 После Господ рече на Мойсей: Стани утре рано и застани пред Фараон (ето, той излиза да отиде при водата), и кажи му: Така казва Господ: Пусни народа Ми, за да Ми послужи. 21 Защото, ако не пуснеш народа Ми, ето, ще изпратя рояци мухи върху тебе, върху слугите ти и върху людете ти, и в къщите ти; така че къщите на египтяните и земята, на която живеят, ще се пълнят с рояци мухи. 22 Но в онзи ден Аз ще отделя Гошенската земя, в която живее народът Ми, и там няма да има рояци мухи, за да познаеш, че Аз съм Господар на земята. 23 Аз ще направя разлика между Моя народ и твоя народ; утре ще стане това знамение. 24 И Господ стори така; навлязоха мъчителни рояци мухи във Фараоновия дом и в къщите на слугите му, и в цялата Египетска земя; земята се опустоши от рояците мухи. 25 Тогава Фараон повика Мойсей и Аарон и каза: Идете, принесете жертва на вашия Бог в тази земя. 26 Но Мойсей каза: Не е прилично да направим така, защото ние ще жертваме на Господа, нашия Бог, онова, от което египтяните се гнусят; ето, ако жертваме пред очите на египтяните онова, от което те се гнусят, няма ли да ни избият с камъни? 27 Ще отидем на тридневен път в пустинята и ще жертваме на Господа, нашия Бог, както би ни казал. 28 Тогава рече Фараон: Ще ви пусна да пожертвате на Господа, вашия Бог, в пустинята, само да не отидете много далеч. Помолете се на Бога за мене. 29 И Мойсей каза: Ето, аз излизам отпред тебе, и ще се помоля на Господа да се махнат утре рояците мухи от Фараон, от слугите му и от народа му; но нека престане Фараон да лъже и да не пуска народа ни да пожертва на Господа. 30 И тъй, Мойсей излезе от Фараоновото присъствие и помоли се на Господа. 31 И Господ стори, според както Мойсей се молеше; Той махна рояците мухи от Фараон, от слугите му и от народа му; не остана ни една. 32 Но Фараон и този път закорави сърцето си и не пусна народа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Матей

28

Възкресението


1 А като се мина съботата, при разсъмването на първия ден от седми цата дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. 2 И, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето, та пристъпи и отвали камъка, и седна на него. 3 Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. 4 И от страха си от него стражарите трепереха и станаха като мъртви. 5 А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. 6 Няма Го тука; защото възкръсна, както и рече; елате, вижте мястото, където е лежал [Господ]. 7 Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето, казах ви. 8 И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му. 9 И ето, Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха, хванаха се за нозете Му и Му се поклониха. 10 Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете, кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.

Известието на стражите


11 Докато те отиваха, ето, някои от стражите дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което бе станало. 12 И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: 13 Кажете, че учениците Му са дошли през нощта и са Го откраднали, докато ние сме спели. 14 И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще избавим от грижа. 15 И тъй, те взеха парите и постъпиха, както бяха научени. И това, което те казаха, се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.

Великото поръчение


16 А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на планината, където Исус им определи. 17 И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. 18 Тогава Исус се приближи при тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19 И тъй, идете, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина, и Святия Дух, 20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

67

1 За диригента, на струнни инструменти. Хвалебен псалом.
Бог да се смили над нас и да ни благослови!
Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)
2 За да се познае на земята Твоят път,
сред всичките народи – спасението Ти.
3 Да Те славословят племената, Боже;
да Те славословят всички племена.
4 Да се веселят и да възклицават народите;
защото ще съдиш племената с правда
и ще управляваш народите на земята. (Села.)
5 Да Те славословят племената, Боже,
да Те славословят всички племена.
6 Земята е дала плода си;
Бог, нашият Бог, ще ни благослови;
7 Бог ще ни благослови
и от Него ще се боят всички земни краища.
© Библейска лига - България