План за четене на Библията

Тематичен / ден 353

Стар Завет

Исая

32

Царство на правда


1 Ето, един цар ще царува с праведност
и началници ще управляват с правосъдие;
2 и всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър,
и като прибежище от буря,
като водни потоци на сухо място,
като сянка от голяма канара в жадна земя.
3 Очите на виждащите не ще бъдат помрачени
и ушите на слушащите ще бъдат внимателни.
4 Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост
и езикът на заекващия ще говори бързо и ясно.
5 Подлият не ще се нарича вече великодушен,
нито ще се казва сребролюбецът щедър.
6 Защото подлият ще говори подло
и сърцето му ще твори беззаконие,
тъй че ще върши нечестие и ще произнася хула против Господа;
за да изтощава душата на гладния
и да лишава от питие жадния.
7 А на сребролюбеца средствата са неправедни;
той измисля лукави кроежи,
за да погуби сиромаха с лъжливи думи,
даже когато немотният говори право.
8 А великодушният мисли за великодушни неща
и твърдо стои във всичко, което е великодушно.

Ерусалимските жени


9 Станете, вие, охолни жени, и чуйте гласа ми!
Чуйте словото ми, вие, безгрижни дъщери!
10 След по-малко от година ще затреперите, вие, безгрижни;
защото гроздоберът ще пропадне, беритбата няма да настане.
11 Треперете, вие, охолни; смутете се, вие, безгрижни!
Съблечете се, оголете се и опашете кръста си с вретище.
12 Бийте се в гърдите за прекрасните полета,
за плодородните лозя.
13 В земята на народа Ми ще растат тръни и бодили –
да, още и по всички увеселителни домове в ликуващия град.
14 Защото палатът ще бъде изоставен,
шумният град ще бъде напуснат,
крепостта и кулата ще станат довека пещери,
наслаждение за диви осли, пасбище на стада,
15 докато Духът се излее на нас свише
и пустинята стане плодородно поле,
и плодородното поле се счете за лес.
16Тогава правосъдие ще се засели в пустинята
и праведност ще обитава в плодородното поле.
17 И делото на праведността ще бъде мир;
и плодът на праведността ще бъде покой и увереност довека.
18И моят народ ще обитава в мирно заселище,
в утвърдени жилища и в тихи успокоителни места.
19 И макар че ще пада градушка върху падащия лес
и градът съвсем ще се сниши,
20 блажени ще бъдете вие, които сеете при всяка вода,
които изпращате навред нозете на вола и на осела!
© Библейска лига - България

33

Страдание и помощ


1 Горко на тебе, който разоряваш, а не си бил разорен,
който постъпваш коварно, а с тебе не са постъпили коварно!
Когато престанеш да разоряваш, ще бъдеш разорен,
и когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с тебе.
2 Господи, смили се над нас; Тебе чакаме;
бъди ни мишца всяка заран,
и наше избавление в усилно време.
3 От шума на Твоя глас племената побягнаха;
когато Ти се издигаш, народите се разпръскват.
4 И ще унищожат плячката ви, както гъсениците унищожават;
ще се нахвърлят върху нея, както скакалци се нахвърлят.
5 Господ е превъзвишен, защото обитава нависоко;
Той ще изпълни Сион с правосъдие и праведност.
6 Чрез мъдрост и знание, и изобилно спасение
ще утвърди Той времената ти;
страхът от Господа ще бъде твое съкровище.
7 Ето, юнаците им крещят по улиците;
посланиците на мира плачат горчиво.
8 Друмовете запустяха;
няма вече пътници.
Той наруши договора, презря градовете,
не счита човека за нищо.
9 Земята жалее и изнемощява;
Ливан е посрамен и вехне;
Сарон прилича на пустиня;
листата на Васан и Кармил окапаха.
10 Сега ще стана – казва Господ, –
сега ще се възвиша, сега ще се възвелича.
11 Слама ще заченете и плява ще родите;
диханието ви като огън ще ви пояде.
12 И племената ще бъдат като вар, която гори,
като отсечени тръни, които изгарят в огън.
13 Слушайте, вие, далечни, какво съм сторил;
и вие, близки, признайте силата Ми.
14 Грешните в Сион се боят;
трепет обзема безбожните
и казват:
Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън?
Кой от нас ще обитава при вечен пламък?
15 Който ходи праведно и говори справедливо,
който презира печалбата от насилие,
който отърсва ръцете си от подкупничество,
който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие,
и който затуля очите си, за да не види злото –
16 той ще обитава нависоко;
крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му;
хляб ще му се даде, вода няма да му липсва.
17 Очите ти ще видят царя в красотата му,
ще видят широкоразпространена земя.
18 Сърцето ти ще си спомня за миналия ужаси ще пита:
Къде е онзи, който преброяваше? Къде е онзи, който вземаше данъка?
Къде е онзи, който обглеждаше кулите?
19 Няма вече да видиш свирепия народ,
народа с дълбок глас, който не проумяваш,
с чужд език, който не разбираш.
20 Погледни Сион, града на празниците ни;
очите ти ще видят Ерусалим – безмълвно заселище,
шатър, който няма да се мести,
чиито колове никога не ще бъдат извадени
и нито едно от въжетата му – скъсано.
21 Там Господ ще бъде с нас във величието Си,
като място на широки реки и потоци,
където няма да върви ладия с весла,
нито ще мине великолепен кораб.
22 Защото Господ е нашият съдия,
Господ е нашият законодател,
Господ е нашият цар;
Той ще ни спаси.
23 Въжетата ти отслабнаха,
не можеха да крепят мачтите ти,
не можеха да разпрострат платната.
Тогава голяма плячка ще се дели
и дори хромите ще грабят от плячката.
24 И никой жител няма да рече: Болен съм;
и на людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието.
© Библейска лига - България

34

Осъждение на народите


1 Приближете се, народи, за да чуете;
и внимавайте, племена!
Нека слуша земята и всичко, което е по нея,
светът и всичко, което се произвежда от него!
2 Защото Господ е разгневен на всички народи,
Неговата ярост е върху всичките им армии.
Обрекъл ги е на изтребление,
предал ги е на клане.
3 Убитите им ще бъдат разхвърляни,
от труповете им ще се вдигне смрад;
и планините ще се разтопят в кръвта им.
4 И цялото небесно войнство ще изтлее,
и небето ще се свие като свитък;
и цялото му войнство ще падне,
както пада лист от лоза,
като увехнал лист от смокиня.
5 Понеже мечът ми се опи на небесата,
затова, ето, ще слезе за съд върху Едом.
Да! Върху народа, който Аз обрекох на изтребление.
6 Мечът Господен се къпе в кръв,
покрит е с тлъстина,
с кръвта на агнета и ярета,
с тлъстините на овнешки бъбреци,
защото Господ има жертва в Боцра
и голямо клане – в земята Едомска.
7 Дивите волове ще паднат с тях и телците с биковете.
Земята им ще се опие с кръв
и пръстта им ще затлъстее с тлъстина.
8 Защото е ден на възмездие от Господа,
година на въздаяния за Сион.
9 Потоците на Едом ще се превърнат в смола
и пръстта му – в сяра,
и земята му ще стане пламтяща смола.
10 Няма да угасне ни нощ, ни ден;
димът ѝ ще се издига непрестанно.
Из род в род ще остане опустошена;
никой не ще мине през нея довека.
11 Но пеликанът и ежът ще я наследят;
кукумявката и гарванът ще живеят в нея.
И Господ ще простре върху Едом връв за разорение
и отвес за опустошение.
12 Никой не ще остане от неговите благородни,
за да провъзгласят царството;
и всичките му князе ще изчезнат.
13 Тръни ще поникнат в палатите му,
коприва и къпини – в крепостите му;
и ще бъде заселище на чакали, двор на щрауси.
14 Пустинните зверове ще се срещат там с хиените
и козелът ще се провиква към другарката си;
също и бухалът ще се настани там,
като си намира място за почивка.
15 Там ще се загнезди кукумявката
и, като носи яйца и мъти,
ще събира малките си под сянката си.
Да! Там ще се събират и лешояди,
всеки с другарката си.
16 Потърсете в книгата Господня и прочетете:
Никое от тези животни не ще липсва,
нито ще бъде без другарката си.
Защото – казва Господ – Моите уста заповядаха това;
и самият Негов Дух ги събра.
17 Той хвърли жребий за тях
и Неговата ръка им раздели с мерна връв онази земя;
те ще я владеят довека,
из род в род ще обитават в нея.
© Библейска лига - България

35

Радостта на изкупените


1 Пустото и безводното място ще се развеселят
и пустинята ще се възрадва, и ще цъфне като крем.
2 Ще цъфти изобилно и ще се развесели с радост и с песни;
ще ѝ бъде дадена славата на Ливан,
превъзходството на Кармил и Сарон;
те ще видят славата Господня,
величието на нашия Бог.
3 Укрепете немощните ръце
и утвърдете отслабналите колена.
4 Кажете на онези, които са с уплашено сърце:
Укрепете се! Не бойте се!
Ето вашия Бог! Иде с възмездие, с Божие въздаяние;
Той ще дойде и ще ви избави.
5 Тогава очите на слепите ще се отворят
и ушите на глухите ще се отпушат.
6 Тогава куцият ще скача като елен
и езикът на немия ще пее.
Защото в пустата земя ще избликнат води
и потоци – в пустинята.
7 Нажеженият пясък ще стане езеро
и жадната земя – водни извори;
в заселището, където лежаха чакалите,
ще порасне зеленина с тръстика и рогоз.
8 И там ще има друм и път,
който ще се нарече Път на святостта.
Нечистият няма да мине по него, но ще бъде само за тях;
пътниците – даже и глупави – няма да се заблуждават по него.
9 Лъв не ще има там,
нито ще се качи по него хищен звяр;
такъв не ще се намери там;
но изкупените ще ходят по него.
10 Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще бъде над главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишка ще побягнат.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

12

Жената и змеят


1 И голямо знамение се яви на небето – жена, облечена със слънцето, с луната под нозете ѝ, и на главата ѝ венец от дванадесет звезди. 2 Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. 3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му – седем корони. 4 И опашката му, като завлече една трета от небесните звезди, хвърли ги на земята; и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото ѝ, щом роди. 5 И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл; и нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, и при Неговия престол. 6 И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.
7 И стана война на небесата: Михаил и неговите ангели воюваха против змея; и змеят воюваше заедно със своите ангели; 8 обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. 9 И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. 10 И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог, и властта на Неговия Помазаник; защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. 11 А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичаха живота си дотолкова че да бягат от смърт. 12 Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.
13 И като видя змеят, че беше свален на земята, той започна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. 14 И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, където я хранят за време, времена и половин време, скрита от лицето на змея. 15 И змеят изпусна след жената от устата си вода като река, за да я завлече реката. 16 Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал от устата си. 17 Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи