План за четене на Библията

Тематичен / ден 359

Стар Завет

Исая

53

1 Кой е повярвал на известието ни?
И на кого се е открила мишцата Господня?
2 Защото Той израсна пред Него като отрасъл,
като корен от суха земя;
нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме,
нито красота, за да ни привлече.
3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците,
човек на скърби и навикнал на печал.
И като човек, от когото отвръщат хората лице,
презрян бе и за нищо Го не счетохме.
4 Той наистина понесе печалта ни
и със скърбите ни се натовари;
а ние Го счетохме за ударен,
за поразен от Бога и наскърбен.
5 Но Той бе наранен поради нашите престъпления,
бит бе поради нашите беззакония;
върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир,
и с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме като овце,
отбихме се всеки в своя път;
и Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
7 Той бе угнетяван и измъчван,
но не отвори устата Си;
като агне, водено на клане,
и като овца, която пред стригачите си не издава глас,
така Той не отвори устата Си.
8 От затвор и от съд бе грабнат;
но рода Му кой ще обясни?
Защото Той бе отсечен от земята на живите;
поради престъплението на Моя народ бе поразен.
9 И определиха гроба Му сред злодеите,
но при смъртта Си бе при богатия;
макар че не беше извършил неправда,
нито имаше измама в устата Му.
10 Но Господ благоволи Той да бъде бит и Го предаде на печал;
и когато направи душата Му принос за грях,
Той ще види потомството Си и ще продължи дните Си,
и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката Му.
11 Ще види плодовете от страданието на душата Си и ще се насити;
праведният Ми Служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него
и Той ще се натовари с беззаконията им.
12 Затова ще Му определя дял сред великите
и Той ще раздели плячка със силните,
защото изля душата Си на смърт
и към престъпници беше причислен;
и защото взе върху себе Си греховете на мнозина
и ходатайства за престъпниците.
© Библейска лига - България

54

Бъдещата слава на Сион


1 Весели се, неплодна, ти, която не си раждала;
запей с радост и възкликни, ти, която не си била в родилни мъки;
защото повече са чадата на самотната,
отколкото на омъжената – казва Господ.
2 Уголеми мястото на шатъра си,
разшири завесите на жилищата си, не се скъпи;
продължи въжата си и закрепи коловете си.
3 Защото ще се разпростреш надясно и наляво;
потомците ти ще завладеят народите
и ще населят запустелите градове.
4 Не бой се, защото няма да бъдеш поругана;
и не се смущавай, защото няма да бъдеш посрамена.
Ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си,
и няма вече да помниш укора, който си носила през вдовството си.
5 Защото твой съпруг е Творецът ти,
Чието име е Господ на силите;
И Изкупителят ти е Святият Израилев,
Който е наречен Бог на цялата земя.
6 Защото Господ те повика като жена, оставена и наскърбена духом.
Да! Жена, взета в младост, а после отхвърлена – казва твоят Бог.
7 Оставих те за малко време,
но с голяма милост ще те прибера.
8 В пламъка на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг,
но с вечна благост ще се смиля над тебе –
казва Господ, Изкупителят ти.
9 Защото за Мене това е като Ноевите води,
понеже както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята,
така се заклех сега, че вече няма да ти се разгневя, нито да те смъмря.
10 Защото макар и да се разклатят планините
и да се поместят хълмовете,
пак Моята благост няма да се оттегли от тебе
и заветът Ми за мир няма да се помести –
казва Господ, който ти оказва милост.
11 О, наскърбена, шибана от бури и безутешна!
Ето, Аз ще те настеля с камъни в красиви цветове
и ще положа основите ти от сапфири;
12 ще направя кулите ти от рубини,
портите ти – от антракс,
и цялата ти ограда от отбрани камъни.
13 Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа;
и голям ще бъде мирът за чадата ти.
14 В праведност ще се утвърдиш;
далеч ще бъдеш от угнетението, защото няма да се боиш;
далеч от ужаса, защото не ще се приближи до тебе.
15 Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче не чрез Мене;
всички, които се съберат против тебе, ще паднат пред тебе.
16 Ето, Аз създадох ковача,
който раздухва въглищата в огъня
и изковава оръдие за работата си;
Аз създадох и разорителя, за да съсипва.
17 Нито едно оръжие, скроено против тебе не ще успее;
и ти ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд.
Това е наследството на Господните служители
и правдата им е от Мене – казва Господ.
© Библейска лига - България

55

Покана към жадните


1 О вие, които сте жадни, елате всички при водите;
и вие, които нямате пари, елате, купете и яжте.
Да! Елате, купете вино и мляко
без пари и без плата.
2 Защо харчите пари за онова, което не е хляб,
и труда си за това, което не насища?
Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо,
и душата ви ще се наслаждава с най-доброто.
3 Приклонете ухото си и елате при Мене,
послушайте и душата ви ще живее;
и Аз ще сключа с вас вечен завет
според верността и милостта, обещани на Давид.
4 Ето, дадох Го за свидетел на езическите народи,
за вожд и наставник на племената.
5 Ето, ще призовеш народ, когото не познаваш;
и народи, които не те познават, ще тичат при тебе,
заради Господа, твоя Бог,
заради Святия Израилев, защото те е прославил.
6 Търсете Господа, докато може да се намери;
призовавайте Го, докато е близо.
7 Нека остави нечестивият пътя си
и неправедният – помислите си.
Нека се обърне към Господа и Той ще се смили над него,
и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро.
8 Защото Моите помисли не са като вашите помисли,
нито вашите пътища – като Моите пътища – казва Господ.
9 Както небето е по-високо от земята,
така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища,
и Моите помисли – от вашите помисли.
10 Защото както пада дъждът и снегът от небето
и не се връща там,
но пои земята
и я прави да напъпва и цъфти,
за да дава семе на сеещия и хляб на ядящия,
11 така е и словото Ми, което излиза от устата Ми.
Няма да се върне при Мене празно,
но ще изпълни волята Ми
и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.
12 Ще излезете с радост
и ще бъдете изведени с мир;
планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно,
и всички дървета в полето
ще изпляскат с ръце.
13 Вместо трън ще израсте кипарис,
вместо коприва ще израсте мирта.
Това ще бъде на Господа за име,
за вечно знамение, което няма да се изличи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

18

Падането на Вавилон


1 След това видях друг ангел да слиза от небето, който имаше голяма власт; и земята се освети от неговата слава. 2 Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна Вавилон – великата блудница и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякакви нечисти и омразни птици; 3 защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалено блудство, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от безмерния ѝ разкош.
4 И чух друг глас от небето, който казваше: Излез от нея, народе Мой, за да не участваш в греховете ѝ и да не споделяш язвите ѝ; 5 защото греховете ѝ стигнаха до небето, и Бог си спомни нейните неправди. 6 Въздайте ѝ, както и тя е въздала; да, платете ѝ двойно според делата ѝ; с чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. 7 Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки и печал ѝ дайте; защото тя казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица и печал няма да видя. 8 Затова в един ден ще дойдат язвите ѝ, мор, печал и глад, и тя ще изгори в огън; защото могъщ е Господ Бог, Който я съди. 9 И земните царе, които са блудствували и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето ѝ. 10 Отдалеч ще стоят поради страх от мъките ѝ и ще казват: Горко, горко, на тебе, велики граде Вавилоне, могъщи граде, понеже в един час дойде съдбата ти! 11 И земните търговци ще плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им, 12 стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни и бисери, от висон и пурпур, коприна и червено; и всякакво благоуханно дърво, и всякакви изделия от слонова кост, и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от мед, от желязо и от мрамор; 13 и канела, [аромати] тамян, миро и ливан; вино и дървено масло; чисто брашно и пшеница; добитък и овце; коне, колесници и роби; и човешки души. 14 Овощията, за които душата ти копнееше, изчезнаха от тебе и всичко изящно и разкошно загина от тебе, и няма го вече. 15 Търгуващите с тези неща, които се обогатиха от нея, ще застанат отдалеч поради страх от мъките ѝ и ще плачат, и ще жалеят, казвайки: 16 Горко ти, горко ти, граде велики, облечен във висон, пурпур и червено, и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери; 17 защото в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч 18 и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки: Кой град приличаше на великия град? 19 И посипаха пръст на главите си и викаха с плач и жалеене, като казваха: Горко, горко на великия град, в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му; защото в един час запустя! 20 Весели се за него, небе, и вие, светии, апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него.
21 И един силен ангел взе един камък, голям като воденичен, та го хвърли в морето и каза: Така стремително ще бъде сринат Вавилон, великият град, и няма вече да го има. 22 Глас от онези, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и от тръбачи няма вече да се чуе в тебе; и никакъв художник, от каквото и да било художество няма вече да се намери в тебе; и шум от воденица няма вече да се чуе в тебе; 23 светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невяста няма вече да се чуе в тебе; защото твоите търговци бяха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи. 24 И в него се намери кръв от пророци и от светии, и от всичките заклани на земята.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

65

1 За диригента, Давидов псалом. Песен.
Очаква Те хваление, Боже, в Сион;
и пред Тебе ще се изпълни оброкът.
2 Ти, Който слушаш молитва,
при Тебе ще идва всяка плът.
3 Беззакония ме надвиха;
но престъпленията ни – Ти ще ги очистиш.
4 Блажен човекът, когото избираш
и приемаш, за да живее в Твоите дворове;
ще се наситим от благата на Твоя дом,
на святия Ти храм.
5 Със страховити праведни дела ще ни отговаряш,
Боже, Избавителю наш,
Надеждо на всичките земни краища
и на онези, които са далеч по море,
6 Ти, Който със силата Си утвърждаваш планините,
препасан с могъщество,
7 Който правиш да утихва шума на морето,
бученето на вълните му и размирието на племената.
8 Така и тези, които живеят по краищата на земята, се боят от Твоите знамения.
Развеселяваш настъпването на зората и на вечерта.
9 Посещаваш земята и я напояваш;
преобогатяваш я с пълноводната Божия река;
осигуряваш жито за хората,
защото така си устроил земята.
10 Напояваш нейните бразди,
изравняваш буците ѝ;
размекваш я с капките на дъжда,
благославяш поникналото от нея;
11 увенчаваш годината с изобилието Си
и от следите Ти капе тлъстина;
12 капе тлъстина върху пустинните пасбища,
и хълмовете се опасват с радост,
13 ливадите се обличат със стада
и долините се обкичват с жито;
възклицават, още и пеят.
© Библейска лига - България