План за четене на Библията

Тематичен / ден 360

Стар Завет

Исая

56

Спасение за другите


1 Така казва Господ:
Пазете правосъдие и вършете правда;
защото скоро ще дойде спасението от Мене
и правдата Ми скоро ще се открие.
2 Блажен онзи човек, който прави това,
и онзи човешки син, който се държи за него,
който пази съботата да не я оскверни
и въздържа ръката си, за да не стори никакво зло.
3 А чужденецът, който се е прилепил към
Господа, да не говори,
като каже: Господ сигурно ще ме отдели от народа Си;
нито да каже скопецът: Ето, аз съм сухо дърво.
4 Защото така казва Господ за
скопците:
На скопците,
които пазят съботите Ми
и избират каквото Ми е угодно,
и държат здраво завета Ми:
5 на тях Аз ще дам в дома Си и вътре в стените Си
спомен и име, по-добро от синове и дъщери;
на тях ще дам вечно име,
което няма да се заличи.
6 Също и чужденците, които се прилепват към Господа
за да Му служат, да обичат името на Господа
и да бъдат Негови служители –
всички, които пазят съботата, без да я оскверняват,
и се придържат към завета Ми,
7 и тях ще доведа на святия Си хълм, и ще ги зарадвам в Моя молитвен дом.
Всеизгарянията им и жертвите им ще Ми бъдат благоугодни на олтара Ми,
защото домът Ми ще се нарече
молитвен дом на всички племена.
8 Господ Еова, Който събира изгонените на Израил, казва:
Ще събера и други към тях,
освен онези, които вече са събрани.

Божието обвинение против неправедния


9 Елате да ядете, всички вие, полски животни,
всички горски зверове!
10 Всички Израилеви стражи са слепи,
те са невежи;
те всички са неми кучета, които не могат да лаят,
които сънуват, лежат и обичат да спят.
11 Да! Лакоми кучета, които никога не се насищат.
Те са овчари, които не могат да разсъждават,
всички са се обърнали към своя си път,
всеки за печалбата си, всички до един.
12 Елате, казват, ще донеса вино,
да се опием със спиртно питие!
И утре ще бъде като днес,
дори много по-добре.
© Библейска лига - България

57

1 Праведният загива и никой не взима това присърце;
благочестивите се грабват от земята и никой не се замисля,
че праведният е изтръгнат от злото, което има да дойде.
2 Той отива в мир;
които ходят в правотата си,
ще почиват на леглата си.
3 А вие, синове на врачка,
семе на прелюбодеец и на блудница, приближете се тук.
4 На кого се присмивате?
Против кого сте отворили широко уста и изплезили език?
Не сте ли чада на престъпление, семе на лъжа –
5 вие, които се разпътвате от похот към идоли
под всяко зелено дърво;
които принасяте в жертва чадата си в деретата,
и под разцепените канари?
6 Сред гладките камъни
на потоците е твоят дял;
те, те са твое наследство
и на тях изливаш ти възлияния,
и принасяш хлебен принос.
Ще мога ли да се омилостивя за тези неща?
7 На висок и величав хълм си сложила леглото си
и там си се изкачвала да принасяш жертва.
8 Зад вратите и стълбовете им си поставила спомена си.
Защото като си се отвърнала от Мене, си открила на друг леглото си,
възкачила си се на него и си го отворила широко;
сключила си съюз с онези, чието легло обичаш,
и гледаш тяхната голота.
9 Отишла си и при царя с помади
и си намножила ароматите си.
Пратила си далеч посланиците си и си се унизила до дълбините на шеол.
10 Уморила си се от дългия път,
но пак не си рекла: Няма надежда;
намерила си съживление на силата си, затова не си примряла.
11 И от кого си се уплашила и се боиш, та да Ме излъжеш
и да не си спомниш за Мене,
нито да Ме съхраниш в сърцето си?
Не е ли защото Аз дълго мълчах, та ти престана да се боиш от Мене?
12 Аз ще покажа твоята праведност и твоите дела, не ще ти бъдат от полза.
13 Когато извикаш, нека те отърве сбирщината на идолите ти;
но вятърът ще ги отнесе всички,
един лъх ще ги помете.
А който се уповава на Мене, ще владее земята
и ще придобие святия Мой хълм.

Утеха за съкрушения


14 И ще се рече: Изравнете, изравнете, пригответе пътя!
Махнете спънките от пътя на Моя народ.
15 Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният,
Който обитава вечността,
Чието име е Святий:
Аз обитавам на високо и свято място,
с онзи, който е със съкрушен и смирен дух,
за да съживявам духа на смирения
и да съживявам сърцето на съкрушения.
16 Защото няма да се съдя вечно с човеците,
нито ще бъда винаги гневен;
понеже тогава биха примрели пред Мене
духът и душите, които съм сътворил.
17 Поради греховната му алчност се разярих и го поразих,
отвърнах лицето Си в гняв,
но той упорито следваше пътя на сърцето си.
18 Видях пътищата му и ще го изцеля;
и ще го водя, и ще възвърна утехата на него,
и на онези, които го жалят.
19 Аз създавам плода на устните;
мир, мир на далечния и близкия – казва Господ, –
и Аз ще го изцеля.
20 А нечестивите са като развълнуваното море, което не може да утихне,
и чиито вълни изхвърлят тиня и кал.
21 Няма мир за нечестивите – казва моят Бог.
© Библейска лига - България

58

Истинският пост


1 Извикай силно, не се щади;
издигни гласа си като тръба
и изяви на народа Ми беззаконието му
и на Якововия дом – греховете му.
2 При това те Ме търсят всеки ден
и желаят да узнаят пътищата Ми,
сякаш са народ, който постъпва праведно и не е изоставил заповедите на своя Бог.
Те искат от Мене справедливи присъди;
те желаят да се приближат към Бога.
3 Защо постихме – казват те – а Ти не виждаш?
Защо смирихме душата си, а Ти не забелязваш?
Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите удоволствия
и изисквате да се вършат всичките ви работи.
4 Ето, вие постите за препирни и кавги,
и за да се биете нечестиво с пестници;
не можете да постите така
и да се чуе горе гласът ви.
5 Такъв ли е постът, който Аз съм избрал –
ден, в който човек трябва да смирява душата си?
Нима означава да навежда човек глава като тръстика
и да си постила вретище и пепел?
Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа?
6 Не е ли това постът, който Аз
съм избрал:
да развързваш несправедливите окови,
да разхлабваш връзките на ярема,
да пускаш на свобода угнетените
и да счупваш всеки хомот?
7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния
и да въвеждаш в дома си сиромаси без покрив?
Когато видиш голия, да го облечеш
и да не се криеш от своите еднокръвни?
8 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората
и здравето ти скоро ще разцъфне;
праведността ти ще върви пред тебе
и славата Господня ще ти бъде задна стража.
9 Тогава ще зовеш – и Господ ще отговаря;
ще извикаш за помощ – и Той ще рече: Ето Ме!
Ако махнеш от себе си хомота на гнета,
соченето с пръст и нечестивите думи,
10 ако отдаваш душата си на гладния
и насищаш наскърбената душа,
тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината
и мракът ще ти бъде като пладне.
11 Господ ще те води всякога,
ще насища душата ти в бездъждие
и ще дава сила на костите ти;
и ти ще бъдеш като добре напоявана градина,
и като извор, чиито води не пресекват.
12 И родените от тебе ще съградят отново отдавна запустелите места;
ще възстановиш основите на много поколения;
и ще те нарекат Поправител на развалините,
Възобновител на места за население.
13 Ако отдръпнеш ногата си в събота,
за да не вършиш своята воля в святия Ми ден,
и наречеш съботата наслада и свят Господен ден, почитаем,
и го почиташ, като не следваш в нея своите си пътища,
и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи,
14 тогава ще се наслаждаваш в Господа
и Аз ще те направя да яздиш по високите места на земята,
и ще те храня с наследството на баща ти Яков.
Защото устата Господни изговориха това.
© Библейска лига - България

59

Грях, изповед и изкупление


1 Ето, ръката на Господа не се е скъсила, че да не може да спасява,
нито ухото Му е оглушало, че да не може да чува.
2 Но вашите беззакония са ви разлъчили от Бога ви
и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чуе.
3 Защото ръцете ви са осквернени от кръв
и пръстите ви – от беззаконие;
устните ви говорят лъжи, езикът ви мърмори нечестие.
4 Никой не призовава за справедливост;
никой не се застъпва за истината;
уповават се на суетата и говорят лъжи;
зачеват злоба и раждат злодейство.
5 Мътят змийски яйца и тъкат паяжина.
Който яде от яйцата им, умира;
и ако се счупи някое, излиза ехидна.
6 Паяжината им няма да стане на дрехи,
нито ще се облекат от изработките си;
делата им са зли дела
и насилието е в ръцете им.
7 Нозете им тичат към греха
и бързат да проливат невинна кръв;
мислите им са мисли нечестиви;
опустошение и разорение има в пътищата им.
8 Те не знаят пътя на мира,
и няма правосъдие в стъпките им.
Сами си изкривиха пътищата;
никой, който ходи в тях,
не знае мир.
9 Затова правосъдието е далеч от нас
и правдата не стига до нас.
Чакаме светлина, а всичко е тъмнина;
сияние, а ходим в мрак.
10 Пипаме стената като слепци,
пипаме като онези, които нямат очи;
по пладне се препъваме сякаш е нощ;
сред яките сме като мъртви.
11 Всички ревем като мечки и горчиво стенем като гълъби.
Чакаме правосъдие, но няма;
избавление, но то е далеч от нас.
12 Защото се умножиха пред Тебе престъпленията ни
и греховете ни свидетелстват против нас;
защото престъпленията ни са пред нас
и ние знаем беззаконията си.
13 Изневерихме и лъгахме пред Господа,
отстъпихме от нашия Бог,
говорехме клевети и изневяра,
зачевахме и раждахме от сърцата си лъжи.
14 Затова правосъдието отстъпи назад
и правдата стои далеч;
защото истината падна на площада,
и честността не може да влезе.
15 Да! Истината я няма
и който бяга от злото, става плячка.
И Господ видя и Му стана неугодно, че няма правосъдие.
16 Видя, че няма човек и се почуди, че няма застъпник;
затова Неговата мишца издейства за Него спасение
и праведността Му го подкрепи.
17 Той се облече с правдата като с бронен нагръдник
и сложи на главата Си шлема на спасението;
облече и одеждите на възмездието за греха
и се загърна в ревността като с мантия.
18 Според каквото възмездие заслужават, така Той ще отплати –
с ярост на противниците Си
и възмездие на враговете Си;
ще даде възмездие на островите.
19 Така ще се побоят на запад от името на Господа
и на изгрев слънце – от славата Му;
защото ще дойде като стремителен поток,
тласкан от Господнето дихание.
20 Изкупителят ще дойде в Сион
за онези от Яков, които са се отвърнали от нечестие – казва Господ.
21 А от Моя страна, ето Моя завет с тях – казва Господ:
Духът Ми, който е на тебе,
и словата Ми, които вложих в устата ти,
не ще липсват от устата ти,
нито от устата на потомството ти,
нито от устата на тяхното потомство
отсега и довека – казва Господ.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

19

Алилуя!


1 След това чух силен глас като от голямо множество на небето, който казваше: Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог; 2 защото са истинни и праведни Неговите присъди; понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си и отмъсти за кръвта на Своите слуги, проляна от ръката ѝ. 3 И втори път казаха: Алилуя! И димът ѝ се издига до вечни векове. 4 И двадесет и четиримата старейшини и четирите живи същества паднаха, та се поклониха на Бога, Който седи на престола, и казаха: Амин! Алилуя! 5 И от престола излезе глас, който казваше: Хвалете нашия Бог, всички Негови слуги, вие, които се боите от Него, малки и големи. 6 И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гръмове, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог Всемогъщи царува. 7 Нека се радваме и се веселим, и нека Му отдадем слава; защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила. 8 И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът означава праведните дела на светиите. 9 И казва ми ангелът: Напиши: Блажени тези, които са призовани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тези думи са истинните Божии думи. 10 Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми каза: Недей; аз съм съслужител твой и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се на Бога; защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса.

Ездачът върху белия кон


11 След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Онзи, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди, и воюва праведно. 12 Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; 13 и беше облечен в дреха, обагрена с кръв; и името Му беше Божието Слово. 14 И небесните войски, облечени в бял и чист висон, Го следваха на бели коне. 15 От устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с железен жезъл и ще стъпче винения лин на яростния гняв на Бога Всемогъщи. 16 И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете и Господ на господарите.
17 После видях един ангел, стоящ в слънцето; и извиквайки със силен глас, каза на всички птици, които летяха в небето: Долетете, съберете се за великата Божия вечеря, 18 за да ядете плът на царе и плът на хилядници, плът на юнаци и плът на коне и на онези, които яздят на тях, дори плътта на всички човеци – свободни и роби, малки и големи. 19 И видях звяра, и земните царе, и войските им, събрани да воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство. 20 И звярът беше уловен, и с него лъжепророкът, който бе извършил пред него знаменията, с които измами онези, които бяха приели белега на звяра, и които се кланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра. 21 А останалите бяха избити с меча на Яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всички птици се наситиха от месата им.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи