План за четене на Библията

Тематичен / ден 363

Стар Завет

Исая

66

Съд и надежда


1 Така казва Господ:
Небето Ми е престол
и земята е Мое подножие.
Къде е домът, който ще построите за Мене?
И къде ще бъде мястото на Моя покой?
2 Защото Моята ръка е направила всичко това
и всичко това така е станало – казва Господ.
Ето на кого ще погледна:
на онзи, който е смирен и съкрушен духом,
и трепери от словото Ми.
3 Но който принася в жертва вол, е като онзи, който убива човек,
който принася в жертва агне – като онзи, който чупи врат на куче;
който принася хлебен принос е като онзи, който принася свинска кръв,
и който кади възпоменателен ливан – като онзи, който благославя идол.
Да! Както те са избрали своите пътища
и душата им се наслаждава в гнусотиите им,
4 така и Аз ще избера мечтанията им за тях,
и ще им докарам онези неща, от които те се боят.
Защото, когато виках, никой не отговаряше,
когато говорех, те не слушаха,
а вършеха онова, което бе зло пред Мене
и избираха онова, което ми бе неугодно.
5 Вие, които треперите от словото на Господа,
слушайте словото Му, като казва:
Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име,
са рекли: Господ нека прослави Себе Си,
та да видим вашата радост! – Но те ще се посрамят.
6 Шумен глас се чува от града,
глас от храма,
глас на Господа, Който въздава на враговете Си.
7 Преди да се замъчи, тя роди;
преди да дойдат болките ѝ, освободи се и роди мъжко.
8 Кой е чул такова нещо? Кой е видял такива неща?
Би ли се родила земя в един ден?
Или би ли се родил народ отведнъж?
Но Сионската дъщеря, щом се замъчи, роди чадата си.
9 Аз, Който довеждам до раждане,
не бих ли направил да роди? – казва Господ.
Аз, Който правя да раждат,
затворил ли бих утробата? – казва твоят Бог.
10 Развеселете се с Ерусалимската дъщеря
и се радвайте с нея, всички вие, които я обичате;
развеселете се с нея в радостта ѝ,
всички вие, които скърбите за нея.
11 Защото ще сучете и ще се наситите
от гърдите на утешенията ѝ;
ще се насучете и ще се насладите
от изобилието на славата ѝ.
12 Защото така казва Господ:
Ето, ще простра към нея мир като река
и славата на народите като прелял поток.
Тогава ще се насучете
и ще бъдете носени в обятията ѝ,
и ще бъдете галени в скута ѝ.
13 Както майка утешава детето си,
така Аз ще ви утеша;
и ще се утешите в Ерусалим.
14 Ще видите това и сърцето ви ще се зарадва,
и костите ви ще виреят като зелена трева;
и ще се познае, че ръката на Господа е за слугите Му,
а гневът Му – за неприятелите Му.
15 Защото ето, Господ ще дойде с огън
и колесниците Му ще бъдат като вихрушка;
за да излее гнева Си с ярост
и изобличението Си – с огнени пламъци.
16 Защото с огън и с меча Си
ще съди Господ всяка плът;
и убитите от Господа ще бъдат много.
17 Онези, които се освещават и очистват, за да отидат в дъбравите
след една Ашера в средата,
като ядат свинско месо и гнусотии, и мишки,
те всички ще загинат – казва Господ.
18 Защото Аз зная делата им и помислите им
и иде времето, когато ще събера всички народи и езици;
и те ще дойдат и ще видят славата Ми.
19 И аз ще поставя белег сред тях,
и онези от тях, които се отърват, ще изпратя при народите –
в Тарсис, Пул и Луд, известни като стрелци с лък,
в Тувал и Яван, в далечните острови,
които не са чули името Ми,
нито са видели славата Ми.
И те ще изявят славата Ми сред народите.
20 И ще доведат всичките ви братя
от всички народи за принос на Господа –
на коне, на колесници и на носилки,
на мулета и на бързи камили –
към святия Ми хълм, Ерусалим – казва Господ, –
както израиляните донасят принос
в чист съд в дома Господен.
21 И от тях ще взема
за свещеници и за левити – казва Господ.
22 Защото както новото небе
и новата земя, които Аз ще направя,
ще пребъдат пред Мене – казва Господ, –
така ще пребъде родът ви и името ви.
23 И от новолуние до новолуние,
и от събота до събота,
ще идва всяка плът да се покланя пред Мене –
казва Господ.
24 И като излязат, те ще видят труповете на онези,
които са престъпили против Мене;
защото техният червей няма да умре,
нито ще угасне огънят им;
и те ще бъдат гнусни за всяка плът.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Откровение

22

Реката на живота


1 След това ангелът ми показа река с вода на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. 2 И по средата на улицата му, и от двете страни на реката, имаше дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дървото бяха за изцеление на народите. 3 Нищо проклето няма да има вече; и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в града, и Неговите слуги ще Му служат. 4 Те ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им. 5 Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда от светлината на светило или от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява. И те ще царуват до вечни векове.
6 И каза ми: Тези думи са верни и истинни; и Господ, Бог на духовете на пророците, прати ангела Си да покаже на Неговите слуги това, което трябва скоро да стане.

Исус идва


7 И ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на пророчеството на тази книга.
8 Аз Йоан съм, който чух и видях това. И когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това. 9 Но той ми каза: Недей! Аз съм съслужител твой и на братята ти пророците, и на тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога. 10 Още ми каза: Не запечатвай думите на пророчеството на тази книга; защото времето за изпълнението му е близо. 11 Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист; и праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят.
12 Ето, ида скоро; и с Мене е Моята награда, за да отплатя на всеки според делата му. 13 Аз съм Алфа и Омега, Първият и Последният, Началото и Краят. 14 Блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да ядат от дървото на живота, и да влязат през портите в града. 15 А вън са безнравствените, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците, и всеки, който обича лъжата и лъже.
16 Аз, Исус, изпратих ангела Си да ви засвидетелства това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда. 17 И Духът, и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.
18 Аз заявявам на всеки, който слуша думите на пророчеството в тази книга: Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга, 19 и ако някой отнеме от думите на тази пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от книгата на живота и от святия град, които са описани в тази книга.
20 Онзи, Който заявява това, казва: Да, ида скоро.
Амин! Ела, Господи Исусе!
21 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде със светиите. Амин.

Псалми и Притчи