План за четене на Библията

Тематичен / ден 40

Стар Завет

Изход

21

1 Ето законите, които ще представиш пред тях.
2 Ако купиш роб евреин, шест години ще работи, а в седмата ще излезе свободен, без откуп. 3 Ако е дошъл сам, сам да си излезе; ако е имал жена, и жена му да излезе с него. 4 Ако господарят му му е дал жена и тя му е родила синове или дъщери, то жената и чадата ѝ ще бъдат на господаря ѝ, а той ще излезе сам. 5 Но ако робът изрично каже: Обичам господаря си, жена си и чадата си; не желая да изляза свободен, 6 тогава господарят му ще го заведе пред съдиите, и като го изправи при вратата, или при стълба на вратата, господарят му ще му промуши ухото с шило; и той ще му бъде роб завинаги.
7 Ако някой продаде дъщеря си за робиня, тя няма да излезе така, както излизат робите. 8 Ако не бъде угодна на господаря си, който се е сгодил за нея, то нека я остави да бъде откупена; той не ще има власт да я продаде на чужденци, тъй като се е отнесъл с нея нечестно. 9 Но ако я е сгодил за сина си, то нека постъпи с нея както е обичайно с дъщерите. 10 Ако си вземе още една жена, да не лиши първата от храна, от дрехи и от съпружеско съжителство. 11 И ако не направи за нея тези три неща, тогава тя нека си излезе даром, без откуп.

Телесни наранявания


12 Който удари човека смъртоносно, да бъде предаден на смърт. 13 Но ако не го е причаквал, а Бог го е предал в ръката му, тогава Аз ще ти определя място, където да прибегне. 14 Ако обаче някой от злоба убие ближния си коварно, то и от олтара Ми ще го извадиш, за да се умъртви.
15 Който удари баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.
16 Който открадне човека и го продаде или ако откраднатият се намери в ръката му, той да бъде предаден на смърт.
17 Който хули баща си или майка си, да бъде предаден на смърт.
18 Когато се карат някои, ако единият удари другия с камък или с юмрука си и той не умре, а легне на легло; 19 ако последният се привдигне и излиза макар с тояга, тогава онзи, който го е ударил, ще бъде невинен, само да плати за загубата на времето му и за пълното му изцеление.
20 Ако някой удари роба си или робинята си с тояга и те умрат под ръката му, да се накаже. 21 Обаче, ако удареният поживее един-два дни, тогава да не се наказва, понеже той е негова собственост.
22 Ако се бият някои и ударят трудна жена, така че да пометне, а не последва друга повреда, тогава онзи, който я е ударил, да бъде глобен, според както мъжът ѝ би му наложил, и да плати, както определят съдиите. 23 Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за живот, 24 око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, 25 изгаряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар.
26 Ако някой удари роба си или робинята си в окото и го повреди, заради окото да ги освободи. 27 И ако избие някой зъб на роба си или зъб на робинята си, да ги освободи заради зъба.
28 Ако вол убоде мъж или жена и те умрат, да се убие волът с камъни и да не се яде месото му; а стопанинът на вола ще бъде оправдан. 29 Но ако волът е бил бодлив от по-напред, и това е било известно на стопанина му, но той не го е ограничил, а е убил мъж или жена, то волът да се убие с камъни, още и стопанинът му да се умъртви. 30 Обаче, ако му се определи откуп, то за избавление на живота си нека даде колкото му се определи. 31 Било че волът е убол син или е убол дъщеря, по този закон да се постъпва с него. 32 Но ако волът убоде роб или робиня, стопанинът нека плати на господаря им тридесет сребърни сикли и нека се убие волът с камъни.
33 Ако отвори някой яма, или изкопае яма, без да я покрие, и в нея падне вол или осел, 34 притежателят на ямата ще заплати повредата; ще даде пари на стопанина им, а трупът ще бъде негов.
35 Ако волът на някого убоде вола на другиго, така че умре, тогава да продадат живия вол и да си разделят стойността му, и трупа също да си разделят. 36 Но ако се е знаело от по-напред, че волът е бил бодлив, и стопанинът му не го е ограничил, то ще плати вол за вол, а трупът ще бъде негов.
© Библейска лига - България

22

Защита на собствеността


1 Ако някой открадне вол или овца и го заколи или го продаде, да плати пет вола за вола и четири овце за овцата. 2 (Ако се завари крадец, когато подкопава, и го ударят, та умре, няма да се пролее кръв за него. 3 Но ако слънцето е изгряло над него, да се пролее кръв за него.) Крадецът трябва непременно да плати; но ако няма с какво, то да се продаде той за откраднатото. 4 И ако откраднатото, било вол, осел или овца, се намери живо в ръката му, ще плати двойно.
5 Ако някой остави да се опасе нива или лозе, или пусне животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати с най-доброто от нивата си и най-доброто от лозето си.
6 Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят кръстци или непожънати класове, или нива, то който е запалил огъня, да плати.
7 Ако някой даде на ближния си пари или някакви вещи да ги пази и те бъдат откраднати от къщата на човека, то, ако се намери крадецът, той да плати двойно. 8 Но ако не се намери крадецът, тогава стопанинът на къщата да се заведе пред съдиите, за да се издири дали е сложил ръка върху имота на ближния си. 9 За всякакъв вид престъпление – относно вол, осел, овца, дреха, или какво да било загубено нещо, за което би казал някой, че е негово – делото между двамата да дойде пред съдиите; и когото осъдят съдиите, той да плати двойно на ближния си.
10 Ако някой даде на ближния си осел или вол, или овца, или каквото и да било животно да го пази и то умре или се нарани, или бъде откарано, без да види някой, 11 то нека бъде клетва пред Господа помежду двамата, че не е сложил ръка върху имота на ближния си; и стопанинът да приеме тази клетва, а другият да не плаща. 12 Но ако животното бъде откраднато от него, да плати на стопанина му. 13 Обаче, ако бъде разкъсано от звяр, нека го донесе за свидетелство; за разкъсаното няма да плаща.
14 Ако заеме някой от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, да го заплати. 15 Но ако стопанинът му е бил с него, няма да плаща. Ако е било наето с пари, ще отиде за наема си.

Отговорност пред обществото


16 Ако някой прелъсти несгодена девица и легне с нея, да даде откуп за нея и да я вземе за жена. 17 Но ако баща ѝ съвсем откаже да му я даде, то ще плати в пари според откупа за девиците.
18 Магьосница жива да не оставиш.
19 Всеки скотоложник да бъде предаден на смърт.
20 Който принася жертва на който и да е бог, освен на Господа, да се обрече на изтребление.
21 Чужденец да не онеправдаваш, нито да го угнетяваш; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. 22 Да не угнетявате вдовица или сираче. 23 Защото ако ги угнетите някак и те извикат към Мене, ще послушам вика им 24 и гневът Ми ще пламне, и ще ви избия с меч; и вашите жени ще бъдат вдовици, и вашите деца сирачета.
25 Ако дадеш в заем пари на някой свой беден съсед измежду Моите люде, да не постъпваш с него като заемодател, нито да му налагаш лихва. 26 Ако вземеш в залог дрехата на ближния си, до залез слънце да я върнеш; 27 защото това е едничката му завивка, това е дрехата на тялото му; с какво ще спи? И като викне към Мене, Аз ще чуя, защото съм милостив.
28 Да не хулиш съдиите, нито да проклинаш началника на твоя народ.
29 Не закъснявай да принасяш първака от гумното си и от жлеба си. Първородният от синовете си да даваш на Мене. 30 Така прави и с вола си и с овцата си; седем дни ще остане малкото с майка си, а на осмия ден да го даваш на Мене.
31 Бъдете Ми святи човеци; затова не яжте месо разкъсано от зверове на полето; хвърляйте го на кучетата.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Петрово

3

Съпрузи и съпруги


1 Подобно и вие, жени, покорявайте се на мъжете си, така че, даже ако някои от тях не се покоряват на словото, да се придобият без словото, чрез поведението на жените си, 2 като видят, че вие живеете в боязън и чистота. 3 Вашето украшение да не е външно: плетене на косата, кичене със злато или обличане в скъпи дрехи, 4 а скритият в сърцето живот, с нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога. 5 Защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си; 6 както Сара се покоряваше на Авраам и го наричаше господар. И вие сте нейни дъщери, когато правите добро и не се боите от никакво заплашване.
7 Така също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб пол, и отдавайте почит на тях, като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.

По-добре да страдаме, като вършим добро


8 А най-после бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри. 9 Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте; понеже за това бяхте призвани, за да наследите благословение. 10 Защото,
„Който желае да обича живота
и да види добри дни,
нека пази езика си от зло
и устните си от лъжливо говорене;
11 нека се отклонява от злото и върши добро;
нека търси мир и се стреми към него.
12 Защото очите на Господа са върху праведните,
и ушите Му към тяхната молитва;
но лицето на Господа е против онези, които вършат зло“.
13 И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? 14 Но даже ако пострадате за правдата, блажени сте; а „от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте.“ 15 Но почитайте в сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте (но с кротост и страхопочитание) на всеки, който ви пита за вашата надежда. 16 Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви одумват, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви в Христа живот. 17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако е такава Божията воля, а не като вършите зло. 18 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, като беше умъртвен по плът, а оживотворен по дух; 19 с който отиде и проповядва на духовете в тъмницата, 20 които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчегът, в който малцина, тоест осем души, се избавиха чрез вода. 21 Която в образа на кръщението и сега ви спасява (не измиването на плътската нечистота, а свидетелството към Бога на чистата съвест) чрез възкресението на Исус Христос; 22 Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, на Когото се покориха ангелите, властите и силите.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи