План за четене на Библията

Тематичен / ден 41

Стар Завет

Изход

23

Закони на справедливост и милост


1 Да не разнасяш лъжлив слух. Да не съдействаш с неправедния да свидетелстваш в полза на неправдата. 2 Да не следваш множеството да правиш зло; нито да свидетелстваш в съдебно дело, така че да се увличаш след множеството, за да изкривиш правосъдието; 3 нито да показваш пристрастие към сиромаха в делото му.
4 Ако срещнеш заблудилия се вол или осел на неприятеля си, да му го закараш. 5 Ако видиш, че оселът на ненавистника ти е паднал под товара си и не ти се иска да му помогнеш, пак да помогнеш заедно с него.
6 Да не изкривяваш правото на сиромаха в делото му. 7 Отдалечавай се от всяка несправедлива работа и не убивай невинния и праведния; защото Аз няма да оправдая нечестивия. 8 Да не приемаш подаръци; защото подаръците заслепяват виждащите и извращават думите на праведните. 9 И да не угнетяваш чужденеца; защото вие знаете какво му е на сърцето на чужденеца, понеже и вие сте били чужденци в Египетската земя.

Законът за съботата


10 Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете ѝ; 11 а в седмата да я оставиш да си почива и да не я работиш, за да се хранят сиромасите между людете ти от самораслото; и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си и с маслините си.
12 Шест дни да вършиш работите си; а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.
13 И внимавайте във всичко, което съм ви говорил; име на други богове да не споменавате и да не се чува то от устата ви.

Трите годишни празници


14 Три пъти в годината да Ми правиш празник. 15 Да пазиш празника на безквасните хлябове; седем дни да ядеш безквасни хлябове, както съм ти заповядал, на определеното време в месец авив, защото в него си излязъл от Египет; и никой да не се яви пред Мене с празни ръце; 16 и празника на жетвата, на първите плодове на труда ти, на това, което си посял в нивата; и празника на беритбата в свършека на годината, когато прибираш плодовете си от нивата.
17 Три пъти в годината всичките твои от мъжки пол да се явяват пред Господа Еова. 18 Да не принасяш кръвта на жертвата Ми с квасен хляб, нито тлъстината от празника Ми да остава през нощта до сутринта. 19 Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа, твоя Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

Божий ангел проправя пътя


20 Ето, изпращам Ангел пред тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил. 21 Внимавай пред Него и слушай гласа Му; не Го предизвиквай, защото Той няма да прости престъпленията ти; понеже Моето име е в Него. 22 Но ако слушаш внимателно гласа Му и вършиш всичко каквото говоря, тогава Аз ще бъда неприятел на твоите неприятели и противник на твоите противници. 23 Защото Ангелът Ми ще върви пред тебе и ще те въведе при аморейците, хетите, ферезейците, ханаанците, евейците и евусейците; и ще ги изтребя. 24 Да не се кланяш на техните богове, нито да им служиш, нито да вършиш според делата им; а да ги строшиш и да разрушиш стълбовете им. 25 Но да служиш на Господа, твоя Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест изпомежду ви. 26 Не ще има пометкиня или бездетница в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.
27 Ще изпратя пред тебе ужас от Мене и ще обезсиля всичките народи, при които отидеш, и ще направя всичките ти неприятели да обърнат гръб пред тебе. 28 Ще изпратя и стършели пред тебе, които ще изгонят отпреде ти евейците, ханаанците и хетите. 29 Няма да ги изпъдя пред тебе в една година, да не би да запустее земята и да се размножат против тебе полските зверове. 30 Малко по малко ще ги изгонвам пред тебе, докато се размножиш и завладееш земята. 31 И ще поставя пределите ти от Червено море до Филистимско море и от пустинята до река Ефрат; защото ще предам местните жители в ръцете ви и ти ще ги прогониш пред себе си. 32 Да не сключваш завет с тях нито с боговете им.
33 Да не живеят в земята ти, да не би да те накарат да съгрешиш против Мене; защото, ако служиш на боговете им, това ще ти бъде примка.
© Библейска лига - България

24

Потвърждение на завета


1 И каза още Бог на Мойсей: Изкачете се при Господа, ти и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини, и поклонете се отдалеч; 2 само Мойсей да се приближи при Господа, а те да не се приближават, нито да се изкачва народът с него.
3 Тогава Мойсей дойде и каза на народа всичките думи на Господа и всичките Му закони; и целият народ единогласно отговори: Всичко, което е казал Господ, ще вършим. 4 И Мойсей написа всичките Господни думи; и на сутринта, като стана рано, издигна олтар под планината, където изправи и дванадесет стълба, според дванадесетте Израилеви племена. 5 И изпрати младежи от израиляните, та принесоха всеизгаряния и пожертваха на Господа телци за примирителни жертви. 6 А Мойсей взе половината от кръвта и я сипа в паници, а с другата половина от кръвта поръси върху олтара. 7 После взе книгата на завета и я прочете, като слушаха людете; и те рекоха: Всичко каквото е казал Господ, ще вършим и ще бъдем послушни. 8 Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху народа, като казваше: Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези условия.
9 И тъй, Мойсей и Аарон, Надав и Авиуд, и седемдесет от Израилевите старейшини се изкачиха нагоре. 10 И видяха Израилевия Бог; под нозете Му имаше нещо като настилка от сапфир, бистра също като небето. 11 Но Той не сложи ръка на благородните от израиляните. И те видяха Бога, и там ядоха и пиха.
12 Тогава каза Господ на Мойсей: Ела горе при Мене на планината и стой там; и ще ти дам каменните плочи, закона, и заповедите, които съм написал, за да ги поучаваш. 13 И тъй, Мойсей стана със служителя си Исус и се изкачи на Божията планина. 14 А на старейшините каза: Чакайте ни тук, докато се завърнем при вас; ето, Аарон и Ор са при вас; който има тъжба, нека иде при тях. 15 Тогава Мойсей се изкачи на планината; и облак покри планината. 16 И Господнята слава осени Синайската планина, и облакът я покриваше шест дни; а на седмия ден Господ извика към Мойсей изсред облака. 17 И изгледът на Господнята слава по върха на планината се виждаше на израиляните като огън пояждащ. 18 И тъй, Мойсей влезе всред облака и се изкачи на планината. И Мойсей стоя на планината четиридесет дни и четиридесет нощи.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Петрово

4

Живот за Бога


1 И тъй, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, че пострадалият по плът се е откъснал от греха, 2 за да живеете през останалото в тялото време не вече по човешки страсти, а по Божията воля. 3 Защото доста е миналото време, през което сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарвали в нечистоти, в страсти, във винопийства, в пирувания, в опивания и в омразни идолослужения. 4 Относно които неща те и се чудят, и ви хулят загдето не тичате с тях в същата крайност на разврата; 5 но те ще отговарят пред Онзи, Който скоро ще съди живите и мъртвите. 6 Понеже затова се проповядваше благовестието и на мъртвите, така че, като бъдат съдени по човешки в плът, да живеят по Бога в дух.
7 А краят на всичко е наближил; и тъй, живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. 8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. 9 Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. 10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.
11 Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии словеса; ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Исуса Христа, на Когото е славата и господството до вечни векове. Амин.

Страдание поради вярата ни


12 Любезни, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо странно; 13 но радвайте се, че с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. 14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива върху вас. [Откъм тях се хули, а откъм вас се прославя.] 15 Никой от вас да не страда като убиец или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. 16 Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. 17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие; и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тези, които не се покоряват на Божието благовестие? 18 И ако праведният едва се спасява, то нечестивият и грешният къде ще се яви? 19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи