План за четене на Библията

Тематичен / ден 48

Стар Завет

Изход

37

Ковчегът на завета


1 И направи Веселеил ковчега от ситимово дърво, дълъг два лакътя и половина, широк лакът и половина, и лакът и половина висок. 2 Обкова го отвътре и отвън с чисто злато и му направи златен венец наоколо. 3 И изля за него четири златни халки за четирите му долни ъгъла, две халки на едната му страна и две халки на другата му страна. 4 Направи и върлини от ситимово дърво и ги обкова със злато. 5 И провря върлините през халките от страните на ковчега, за да се носи ковчегът. 6 И направи умилостивилище от чисто злато, два лакътя и половина дълго и лакът и половина широко. 7 И направи два херувима от злато, изковани ги направи, на двата края на умилостивилището, 8 един херувим на единия край и един херувим на другия край; част от самото умилостивилище направи херувимите на двата му края. 9 И херувимите бяха с разперени отгоре крила, и покриваха с крилата си умилостивилището; и лицата им бяха едно срещу друго; към умилостивилището бяха обърнати лицата на херувимите.

Трапезата


10 И направи трапезата от ситимово дърво, два лакътя дълга, един лакът широка и лакът и половина висока. 11 Обкова я с чисто злато, и ѝ направи златен венец наоколо. 12 Направи ѝ наоколо и перваз, една длан широк, и направи златен венец около перваза ѝ. 13 И изля за нея четири златни халки, и постави халките на четирите ъгъла, които бяха при четирите ѝ крака. 14 До самия перваз бяха халките, за да се слагат в тях върлините и да се носи трапезата. 15 Направи върлините от ситимово дърво и ги обкова със злато, за да се носи трапезата с тях. 16 И направи от чисто злато приборите, които бяха на трапезата, блюдата ѝ, тамянниците ѝ, тасовете ѝ, и поливалниците ѝ, за употреба при възлиянията.

Светилникът


17 И направи светилника от чисто злато; изкован направи светилника; стъблото му, клоните му, чашките му, топчиците му, и цветята му бяха част от самия него. 18 Шест клона се издаваха от страните му, три клона на светилника от едната му страна и три клона на светилника от другата му страна. 19 На единия клон имаше три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете, и на другия клон три чашки като бадемови цветове, една топчица и едно цвете; така и на шестте клона, които се издаваха от светилника. 20 И на стъблото на светилника имаше четири чашки като бадемови цветове, с топчиците им и цветята им. 21 И на шестте клона, които се издаваха от светилника, имаше под двата му клона една топчица, и под двата му клона една топчица, и под двата му клона една топчица. 22 Топчиците им и клоните им бяха част от самия него; светилникът беше цял изкован от чисто злато. 23 И направи седемте му светила, щипците му и пепелниците му от чисто злато. 24 От един талант чисто злато направи него и всичките му прибори.

Кадилният олтар


25 И направи кадилния олтар от ситимово дърво, един лакът дълъг и един лакът широк, четвъртит; и височината му беше два лакътя; а роговете му бяха част от самия него. 26 Обкова с чисто злато върха му, страните му наоколо и роговете му; и направи му златен венец наоколо. 27 А под венеца му направи две златни халки, близо при двата му ъгъла на двете му страни, за да се слагат в тях върлините и да го носят с тях. 28 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова със злато.
29 И направи мирото за свещено помазване и чистия благоуханен тамян, според изкуството на мироварец.
© Библейска лига - България

38

Олтарът за всеизгаряне


1 И направи олтара за всеизгаряне от ситимово дърво, пет лакти дълъг и пет лакти широк, четвъртит, и три лакти висок. 2 И на четирите му ъгъла направи роговете му; роговете му бяха част от самия него; и обкова го с мед. 3 Направи и всичките прибори за олтара, гърнетата, лопатите, тасовете, вилиците, и въгленниците; всичките му прибори направи медни. 4 И направи за олтара медна решетка във вид на мрежа, под полицата, която е около олтара отдолу, така че да стигне до средата на олтара. 5 Изля и четири халки за четирите края на медната решетка, в които да се слагат върлините. 6 Върлините направи от ситимово дърво и ги обкова с мед. 7 И провря върлините през халките от страните на олтара, за да се носи с тях. Кух, от дъски, направи олтара.

Медният умивалник


8 Направи умивалника от мед и коритото му от мед, от огледалата на жените, които се събираха при вратата на шатъра за срещане да прислужват.

Дворът


9 И направи двора; за южната страна завесите на двора бяха от препреден висон, дълги сто лакти; 10 стълбовете им бяха двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 11 И за северната страна завесите бяха сто лакти дълги, стълбовете им двадесет и медните им подложки двадесет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 12 После, за западната страна завесите бяха петдесет лакти дълги, стълбовете им десет и подложките им десет; а куките на стълбовете и връзките им бяха сребърни. 13 И за източната страна, която гледа към изток, бяха петдесет лакти завеси; 14 завесите за едната страна на входа бяха дълги петнадесет лакти, стълбовете им три и подложките им три; 15 така и за другата им страна; оттам и отсам дворния вход завесите бяха петнадесет лакти дълги, стълбовете им три и подложките им три. 16 Всичките завеси около двора бяха от препреден висон. 17 Подложките за стълбовете бяха медни, куките на стълбовете и връзките им сребърни, и върховете им обковани със сребро; и всичките стълбове на двора бяха опасани със сребро. 18 Завесата за дворния вход беше везана изработка от синьо, мораво, червено и препреден висон; и дължината ѝ беше двадесет лакти, а височината пет лакти, както завесите на двора; 19 и стълбовете им бяха четири, и медните им подложки четири, куките им сребърни, върховете им обковани със сребро и връзките им сребърни. 20 Всичките колове на скинията и около двора бяха медни.

Принадлежности за скинията


21 Това е сборът на принадлежностите за скинията, тоест за скинията за плочите на свидетелството, както, според Мойсеевото повеление, се изброиха чрез Итамар, сина на свещеника Аарон, за служенето на левитите. 22 Веселеил, синът на Ури, Оровия син, от Юдовото племе, направи всичко, което Господ заповяда на Мойсей; 23 и с него беше Елиав, Ахисамаховият син, от Дановото племе, резбар и изкусен художник, и везач на синьо, на мораво, на червено и на висон.
24 Всичкото злато, което се употреби за изработването на всичко потребно за светилището, златото на приноса, беше двадесет и девет таланта и седемстотин и тридесет сикъла, според сикъла на светилището. 25 И среброто от данъка наложен върху преброените от обществото беше сто таланта и хиляда седемстотин седемдесет и пет сикъла, според сикъла на светилището, – 26 данък от един веках на глава, тоест половин сикъл, според сикъла на светилището, за всеки, който се е причислил към преброените, тоест онези, които бяха на възраст от двадесет години и нагоре, за шестотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 27 От среброто на стоте таланта се изляха подложките на светилището и подложките на стълбовете за завесата – сто подложки от сто таланта, един талант за една подложка. 28 И от хилядата седемстотин седемдесет и пет сикъла направи куките за стълбовете, обкова върховете им и им направи връзки. 29 А медта на приноса беше седемдесет таланта и две хиляди и четиристотин сикъла. 30 От нея направи подложките за входа на шатъра за срещане, медния олтар, медната решетка за него с всичките прибори за олтара, 31 подложките за стълбовете около двора, и подложките за дворния вход, всичките колове на скинията и всичките колове за двора наоколо.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

5

Нашето небесно обиталище


1 Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. 2 Понеже в този дом и стенем, като очакваме да се облечем с нашето небесно жилище, 3 стига само, облечени с него, да не се намерим голи. 4 Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени стенем; не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. 5 А Бог е, Който ни е създал тъкмо за това, и ни е дал Духа в залог. 6 И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отдалечени от Господа 7 (защото с вярване ходим, а не с виждане), – 8 понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. 9 Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. 10 Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.

Служението на помирението


11 И тъй, като познаваме страха от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. 12 С това не ви се препоръчваме отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да имате какво да отговорите на онези, които се хвалят с това, което е на лицето, а не с това, което е в сърцето. 13 Защото, ако сме отишли до крайности, то е било за Бога; или ако умерено мъдруваме, то е заради вас. 14 Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели; 15 Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, а за Този, Който е умрял и възкръснал за тях. 16 Затова ние отсега нататък не познаваме никого по плът; ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така не Го познаваме. 17 Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. 18 А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа и даде на нас служението на примирението, 19 тоест, че Бог в Христа примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. 20 И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, 21 Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи