План за четене на Библията

Тематичен / ден 49

Стар Завет

Изход

39

Дрехи за свещенодействие


1 И от синьото, моравото и червеното направиха служебни одежди за служене в светилището, и направиха свещените одежди за Аарон, както Господ заповяда на Мойсей.

Ефодът


2 Направи ефода от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 3 И изковаха златото на тънки плочи, които нарязаха на тънки нишки, за да ги работят между синьото, моравото, червеното и висона, изкусна изработка. 4 Направиха му презрамници, които да се връзват, за да се държи заедно на двата края, 5 и пояса на ефода от същата материя и според неговата направа от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон, според както Господ заповяда на Мойсей. 6 Изработиха ониксови камъни, вложени в златни гнезденца, и изрязаха на тях, както се изрязват печати, имената на синовете на Израил. 7 И сложи ги на презрамниците на ефода като камъни за спомен на израиляните, както Господ заповяда на Мойсей.
8 Направи нагръдника според направата на ефода, изкусна изработка от злато, синьо, мораво, червено и препреден висон. 9 Четвъртит беше – една педя дълъг и една педя широк, и двоен. 10 И закрепиха на него четири реда камъни: ред рубин, топаз и изумруд беше първият ред; 11 вторият ред – антракс, сапфир и елмаз; 12 третият ред – опал, ахат, аметист; 13 а четвъртият ред – хризолит, оникс и яспис; те бяха вложени в златни гнезденца на местата си. 14 И камъните бяха според имената на синовете на Израил; те бяха дванадесет според техните имена; и на всеки от тях бе изрязано, като на печат, по едно име от дванадесетте племена. 15 И на нагръдника направиха венцеобразни верижки, плетена работа от чисто злато. 16 Направиха и две златни гнезденца и две златни халки, и сложиха двете халки на двата края на нагръдника. 17 И провряха двете изплетени златни верижки през двете халки в краищата на нагръдника. 18 А другите два края на двете изплетени верижки прикрепиха към двете гнезденца и ги сложиха на презрамниците на ефода откъм лицето му. 19 И направиха още две златни халки, които сложиха на двата края на нагръдника, на страната му, която е отвътре на ефода. 20 И направиха още други две златни халки, които положиха отдолу на двете страни на ефода, откъм лицето му, там, където краищата му се събират, над пояса на ефода. 21 И вързаха нагръдника чрез халките му за халките на ефода със син ширит, за да бъде над пояса на ефода, така че нагръдникът да не се отделя от ефода, както Господ заповяда на Мойсей.

Други свещенически дрехи


22 Направи мантията на ефода, тъкана изработка, цялата от синьо. 23 И в средата на мантията имаше отвор като отвора на броня, с обшивка около отвора, за да не се съдира. 24 По полите на мантията направиха нарове от синьо, мораво, червено и препреден висон. 25 И направиха звънци от чисто злато, и сложиха звънците между наровете на полите на мантията, наоколо между наровете, 26 звънец и нар, звънец и нар, наоколо по полите на служебната мантия, както Господ заповяда на Мойсей.
27 Направиха хитоните за Аарон и за синовете му от висон, тъкана изработка, 28 и митрата от висон, великолепните превръзки за глава от висон, ленените долни дрехи от препреден висон, 29 и пояса, везана изработка от препреден висон, синьо, мораво и червено, както Господ заповяда на Мойсей.
30 Направиха плочицата на свещения венец от чисто злато, и издълбаха на нея писмо, както издълбават печат: „Светиня Господня“. 31 И сложиха ѝ син ширит, за да я привързват отпред на митрата, както Господ заповяда на Мойсей.

Мойсей преглежда скинията


32 Така се свърши всичката работа по скинията, тоест по шатъра за срещане; и израиляните направиха всичко, както Господ заповяда на Мойсей; така направиха.
33 Тогава донесоха скинията на Мойсей, шатъра и всичките му принадлежности, куките му, дъските му, лостовете му, стълбовете му и подложките му, 34 покривалото от червенобоядисани овнешки кожи и покривалото от обработени морски кожи, и завесата за закриване, 35 ковчега за плочите на свидетелството с върлините му и умилостивилището, 36трапезата, всичките ѝ прибори и присъствените хлябове, 37 чистозлатния светилник, светилата му – светилата, които трябваше да се наглеждат, всичките му прибори и маслото за осветлението, 38 златния олтар, мирото за помазване и благоуханния тамян, завесата за входа на шатъра, 39 медния олтар с медната му решетка, върлините му и всичките му прибори, умивалника и коритото му, 40 завесите за двора, стълбовете му, подложките му, завесата за дворния вход, въжетата му и коловете му, и всичките прибори за служене в скинията, тоест в шатъра за срещане, 41 служебните одежди за служене в светилището, свещените одежди за свещеника Аарон и одеждите за синовете му, за да свещенодействат. 42 Точно както Господ заповяда на Мойсей, така извършиха израиляните всичката работа. 43 И Мойсей видя всичката работа, и ето, бяха я извършили, както заповяда Господ; така я бяха извършили. И Мойсей ги благослови.
© Библейска лига - България

40

Издигане на скинията


1 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 2 На първия ден от първия месец да издигнеш скинията, шатъра за срещане. 3 И да сложиш в него ковчега за плочите на свидетелството, и да закриеш ковчега със завесата. 4 Да внесеш трапезата и да наредиш на нея каквото трябва да се нарежда; да внесеш и светилника, и да запалиш светилата му. 5 Да поставиш златния кадилен олтар пред ковчега за плочите на свидетелството и да наместиш завесата за входа на скинията. 6 Да сложиш олтара за всеизгарянето пред входа на скинията, шатъра за срещане. 7 И да поставиш умивалника между шатъра за срещане и олтара, и да налееш вода в него. 8 Да поставиш околния двор и да окачиш завесата на дворния вход. 9 Да вземеш мирото за помазване и да помажеш скинията и всичко, което е в нея; така да я осветиш и всичките нейни принадлежности; и ще бъде свята. 10 И да помажеш олтара за всеизгарянето и всичките му прибори, за да осветиш олтара; така ще бъде олтарът пресвят. 11 Да помажеш и умивалника и коритото му, за да го осветиш. 12 После да приведеш Аарон и синовете му при входа на шатъра за срещане и да ги умиеш с вода; 13 и да облечеш Аарон със свещените одежди, да го помажеш и да го осветиш, за да Ми свещенодейства; 14 да приведеш и синовете му, да ги облечеш с хитони 15 и да ги помажеш, както си помазал баща им, за да Ми свещенодействат. От помазването им свещенството ще бъде на тях вечно, във всичките им поколения.
16 И Мойсей направи всичко; както Господ му заповяда, така направи. 17 В първия месец на втората година, на първия ден от месеца, скинията се издигна. 18 Мойсей издигна скинията, като подложи подложките ѝ, постави дъските ѝ, намести лостовете ѝ и изправи стълбовете ѝ. 19 И разпростря шатъра върху скинията, и сложи покривалото на шатъра отгоре му, както Господ беше заповядал на Мойсей. 20 И като взе плочите на свидетелството, положи ги в ковчега, и провря върлините през халките на ковчега и положи умилостивилището върху ковчега. 21 И внесе ковчега в скинията, и окачи завесата за закриване, и с нея закри ковчега с плочите на свидетелството, както Господ беше заповядал на Мойсей. 22 Положи и трапезата в шатъра за срещане откъм северната страна на скинията, отвън завесата; 23 и нареди на нея хлябовете пред Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей. 24 Сложи светилника в шатъра за срещане откъм южната страна на скинията, срещу трапезата; 25 и запали светилата пред Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей. 26 И положи златния олтар в шатъра за срещане пред завесата; 27 и покади над него с благоуханен тамян, както Господ беше заповядал на Мойсей. 28 Окачи завесата за входа на скинията. 29 Положи олтара за всеизгарянето при входа на скинията, тоест шатъра за срещане, и принесе на него всеизгарянето и хлебния принос, според както Господ беше заповядал на Мойсей. 30 Положи и умивалника между шатъра за срещане и олтара и наля в него вода, за да се мият, 31 (и Мойсей и Аарон, и синовете му миеха от него ръцете си и нозете си; 32 когато влизаха в шатъра за срещане и когато пристъпваха при олтара, миеха се), както Господ беше заповядал на Мойсей. 33 И огради двора около скинията и олтара, и окачи завесата на дворния вход. Така Мойсей свърши делото.

Славата на Бога


34 Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията. 35 Мойсей не можа да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господнята слава пълнеше скинията.
36 И когато облакът се вдигаше от скинията, тогава израиляните тръгваха на път, през всичките си пътувания; 37 но ако облакът не се вдигнеше, тогава не тръгваха до деня на вдигането му. 38 Защото Господният облак беше над скинията денем, а огън беше над нея нощем пред очите на целия Израилев дом, през всичките им пътувания.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

6

1 И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат. 2 (Защото казано е:
„В благоприятно време те послушах,
и в спасителен ден ти помогнах“;
Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.)

Утесненията на Павел


3 Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение, 4 но във всичко представяме себе си, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения, 5 в бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в безсъния, в неядения, 6 в чистота, в благоразумие, в дълготърпение, в благост, в Святия Дух, в нелицемерна любов, 7 в говорене истината, в Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата; 8 всред слава и опозорение, всред хулене и похвала; считани като измамници, но пак истинни; 9 като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани; 10 като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяващи мнозина; като че нищо нямаме, но притежаващи всичко.
11 О, коринтяни, думите ни към вас са откровени, сърцето ни се разшири. 12 На вас не е тясно в нас, но в самите вас е тясно на нас. 13 И тъй, за равна отплата (като на чада говоря), разширете и вие сърцата си.
Не се обвързвайте с невярващи

Не се обвързвайте с невярващи


14 Не се впрягайте несходно с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? 15 И какво съгласие има Христос със Сатана? Или какво съучастие има вярващия с невярващия? 16 И какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както каза Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде“. 17 Затова:
„Излезте изсред тях и отделете се,“
казва Господ,
„И не се допирайте до нечистото“;
и:
„Аз ще ви приема,
18 и ще ви бъда Отец,
и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“,
казва Всемогъщият Господ.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи