План за четене на Библията

Тематичен / ден 5

Стар Завет

Битие

9

Заветът на Бога с Ной


1 Тогава Бог благослови Ной и синовете му, като им каза: Плодете се, размножавайте се и напълнете земята. 2 Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици; те, заедно с всички влечуги по земята и с всички морски риби, са предадени в ръцете ви. 3 Всичко живо, което се движи, ще ви бъде за храна; както ви дадох растителността, така сега ви давам всичко. 4 Месо обаче с живота му, то ест, с кръвта му, не яжте. 5 А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от човека, да, от брата на всеки човек, ще изискам живота на човека. 6 Който пролее човешка кръв и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Своя образ създаде Бог човека. 7 А вие се плодете и се размножавайте, разплодете се по земята и се умножавайте по нея.
8 И каза Бог на Ной и на синовете му: 9 Ето, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас, 10 и с всичко живо, което е с вас – птиците, добитъка и всичките земни зверове, да, с всички излезли от ковчега с вас, с всяко живо същество на земята. 11 Поставям завета Си с вас, че няма да се изтреби вече всяка плът от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. 12 Бог рече още: Ето знака на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас, и всичко живо, което е с вас: 13 поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде знак на завет между Мене и земята. 14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака; 15 и ще си спомня завета Си, който е между Мене и вас и всичко живо от всяка плът; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка плът. 16 Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка плът, която е на земята. 17 Това, каза Бог на Ной, е знакът на завета, който поставям между Мене и всяка плът, която е на земята.

Синовете на Ной


18 А излезлите от ковчега Ноеви синове бяха Сим, Хам и Яфет; а Хам беше баща на Ханаан. 19 Тези трима бяха Ноевите синове; и от тях се насели цялата земя.
20 Тогава Ной почна да обработва земята и насади лозе. 21 И като пи от виното, опи се и се разголи в шатъра си. 22 И Хам, Ханаановият баща, видя голотата на баща си, и каза на двамата си братя отвън. 23 А Сим и Яфет взеха една дреха и, като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; лицата им гледаха назад, та не видяха бащината си голота. 24 Като отрезвя Ной от виното си и научи какво му бе направил по-малкият му син, каза:
25 Проклет да е Ханаан!
Слуга на слуги ще бъде на братята си.
26 Рече още:
Благословен Господ, Симовият Бог!
И Ханаан да бъде слуга на Сим.
27 Бог да разшири земите на Яфет,
и да се засели Яфет в шатрите на Сим;
и Ханаан да му бъде слуга.
28 След потопа Ной живя триста и петдесет години. 29 И всичките дни на Ной станаха деветстотин и петдесет години; и умря.
© Библейска лига - България

10

Описание на народите


1 Тези са сведенията за Ноевите синове, Сим, Хам и Яфет; че и на тях се родиха синове след потопа.
2 Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох и Тирас. 3 А Гомерови синове: Ашкеназ, Рифат и Тогарма. 4 А Яванови синове: Елиша, Тарсис, Китим и Доданим. 5 От тях произлязоха морските народи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.
6 Хамови синове: Куш, Мицраим, Фут и Ханаан. 7 Кушови синове: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтека; Раамови синове: Шева и Дедан. 8 Куш роди и Нимрод. Той пръв стана силен воин на земята. 9 Той беше голям ловец пред Господа, затова се казва: Като Нимрод, голям ловец пред Господа. 10 Първо той царува над Вавилон, Ерех, Акад и Халне, в Сенаарската земя. 11 От тази земя излезе и отиде в Асирия, та съгради Ниневия, Реховот-Ир, Халах, 12 и Ресен между Ниневия и Халах (който е големият град). 13 От Мицраим произлязоха: Лудим, Анамим, Леавим, Нафтухим, 14 Патрусим, Каслухим (от когото произлязоха филистимците), и Кафторим. 15 От Ханаан се родиха: първородният му Сидон, после Хет, 16 евусейците, аморейците, гергесейците, 17 евейците, арукейците, асенейците, 18 арвадците, цемарейците и аматейците; и след това ханаанските племена се пръснаха. 19 Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар до Газа, и като се отива за Содом и Гомор, Адма и Цебоим до Лаша. 20 Тези са Хамовите синове в земите си, в народите си, според племената си, според езиците си.
21 Роди се тъй същопотомство на Сим, баща на всичките еверовци, и по-стар брат на Яфет. 22 Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, и Арам. 23 Арамови синове: Уз, Ул, Гетер и Маш. 24 Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер. 25 На Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брат му беше Йоктан. 26 Йоктан роди Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах, 27 Адорам, Узал, Дикла, 28 Овал, Авимаил, Шева, 29 Офир, Хавила, и Йовав; всички тези бяха Йоктанови синове. 30Техните поселения бяха от Меша, като се отива за Сефар, източната хълмиста земя. 31 Това са Симовите синове в земите си, според племената си, според езиците си, според народите си.
32 Това са племената на Ноевите синове според сведенията за тях, в народите им. От тях се разпространиха народите по земята след потопа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Ефесяни

5

1 И тъй, подражавайте на Бога като любезни чада; 2 и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде Себе Си за нас, като принос и жертва на Бога за благоухание. 3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии; 4 нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, а по-добре благодарение. 5 Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец (който е идолопоклонник) няма наследство в царството на Христа и Бога. 6 Никой да не ви мами с празни думи; понеже поради тези неща иде Божият гняв върху рода на непокорните. 7 И тъй, не бъдете съучастници на тях. 8 Тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като от рода на осветлените; 9 (защото плодът на Духа се състои във всичко, което е благо, право и истинно.) 10 Опитвайте каквото е благоугодно на Господа; 11 и не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте; 12 защото това, което скришно вършат непокорните, е срамно и да се говори. 13 А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно, е осветлено. 14 Затова е казано:
„Стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите,
и ще те освети Христос.“
15 И тъй, внимавайте добре как живеете, не като неразумни, а като мъдри, 16 като използвате благовремието, защото дните са лоши. 17 Затова, не бъдете безразсъдни, а проумявайте каква е Господнята воля. 18 И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, а изпълвайте се с Духа; 19 и разговаряйте се с псалми и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си, 20 като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, 21 и се подчинявате един на друг в страх от Христа.

Съпруги и съпрузи


22 Жени, покорявайте се на своите мъже, като на Господа; 23 защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (и Той е Спасител на тялото). 24 Но както църквата се покорява на Христа, така и жените нека се покоряват във всичко на своите мъже.
25 Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, 26 за да я освети, като я очисти с водно умиване чрез словото, 27 за да я представи на Себе Си славна църква, без петно или бръчка, или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. 28 Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. 29 Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата; 30 понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости]. 31 „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът“. 32 Това е велика тайна; но аз говоря това за Христа и за църквата. 33 Но и вие, всеки от вас, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи

Псалми

8

1 За диригента на гетската лира. Давидов псалом.
Еова, Господи наш,
колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!
Ти си поставил славата Си над небесата.
2 Из устата на младенците и сучещите
приготвил си хвала поради противниците Си,
за да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.
3 Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти,
луната и звездите, които Ти си отредил,
4 казвам си: Що е човек, та да го помниш?
Или човешки син, та да го посещаваш?
5 А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите
и със слава и чест си го увенчал.
6 Поставил си го господар над делата на ръцете Си;
всичко си подчинил под нозете му,
7 всичките овце и говеда,
още и животните на полето,
8 въздушните птици, морските риби,
и всичко, което минава през морските пътища.
9 Еова, Господи наш,
колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!
© Библейска лига - България