План за четене на Библията

Тематичен / ден 51

Стар Завет

Левит

4

Принос за грях


1 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Ако някой съгреши от незнание, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши, – 3 ако помазаният свещеник съгреши, така че да се завлече народът в престъпление, тогава за греха, който е извършил нека принесе на Господа теле без недостатък в принос за грях. 4 Нека приведе телето пред Господа, при входа на шатъра за срещане, нека положи ръката си на главата на телето и нека го заколи пред Господа. 5 Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на телето и да я принесе при шатъра за срещане; 6 и свещеникът да натопи пръста си в кръвта, и да поръси с кръвта седем пъти пред Господа пред завесата на светилището. 7 Свещеникът да помаже с кръвта пред Господа и роговете на жертвеника за благоуханно кадене, който е в шатъра за срещане; а останалата кръв на телето да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане. 8 И да извади всичката тлъстина на принесеното за грях теле: тлъстината, която обвива вътрешностите, и всичката тлъстина по вътрешностите, 9 двата бъбрека с тлъстината около тях към слабините и булото на черния дроб, (което да извади до бъбреците), 10 както се изважда от телето за примирителна жертва; и свещеникът да ги изгори на олтара за всеизгаряне. 11 А кожата на телето, всичкото му месо, с главата му и с нозете му, и вътрешностите му, и изпражненията му, 12 тоест цялото теле да изнесе вън от стана на чисто място, където се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън; където се изсипва пепелта, там да се изгори.
13 Ако пък цялото общество израиляни съгрешат от незнание, като извършат нещо, което Господ е заповядал да не се върши и станат виновни, а делото им се укрие от очите на обществото, 14 когато се узнае грехът, който са извършили, нека обществото да принесе теле в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане; 15 и старейшините на обществото да положат ръцете си на главата на телето пред Господа; и да заколят телето пред Господа. 16 Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на телето в шатъра за срещане; 17 и свещеникът, като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа. 18 Да помаже с кръв и роговете на олтара, който е пред Господа, в шатъра за срещане; после всичката кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане. 19 Всичката му тлъстина да извади и да я изгори на олтара. 20 И с това теле да направи така, както направи с онова, което беше принос за грях; така да направи и с това теле; и свещеникът да направи умилостивение за тях, и ще им се прости. 21 И да изнесе телето вън от стана, и да го изгори, както изгори първото теле; това е принос за грях за обществото.
22 А когато някой първенец съгреши, като от незнание извърши нещо, което Господ, неговият Бог, е заповядал да не се върши, и стане виновен, 23 ако му се посочи грехът, който е извършил, за принос да донесе козел без недостатък; 24 и да положи ръката си на главата на козела и да го заколи на мястото, където колят всеизгарянето пред Господа; това е принос за грях. 25 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара за всеизгаряне; 26 и всичката му тлъстина да изгори на олтара, както тлъстината на примирителната жертва; така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха му и ще му се прости.
27 Ако пък някой от народа съгреши от незнание, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши и стане виновен, 28 ако му се посочи грехът, който е извършил, то за греха, който е извършил, да принесе коза без недостатък; 29 и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да заколи приноса за грях на мястото на всеизгарянето. 30 Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта му и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара. 31 И да извади всичката му тлъстина така както се изважда тлъстината от примирителната жертва; и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание пред Господа; така да направи свещеникът умилостивение и ще му се прости.
32 Или ако принесе агне в принос за грях, да принесе женско без недостатък; 33 и да положи ръката си на главата на приноса за грях, и да го заколи в принос за грях на мястото, където колят всеизгарянето. 34 И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на приноса за грях и да помаже роговете на олтара за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на олтара. 35 И да извади всичката му тлъстина така както се изважда тлъстината от агнето на примирителната жертва; и свещеникът да ги изгори на олтара, както се изгарят приносите чрез огън на Господа; така да направи свещеникът умилостивение за греха, който е извършил, и ще му се прости.
© Библейска лига - България

5

1 Ако някой съгреши в това, че като свидетел в някое дело бъде запитан под клетва дали е видял или знае за случилото се, а той не казва, тогава ще носи отговорност за беззаконието си: 2 Или ако някой се допре до нещо нечисто, било до труп на нечисто животно или до труп на нечист добитък, или до труп на нечисто влечуго, без да е знаел за това, той пак ще бъде нечист и виновен. 3 Или ако се докосне до човешка нечистота, каквато и да е нечистота, чрез която човек се осквернява, а не е знаел за това, то щом узнае, ще бъде виновен. 4 Или ако някой безразсъдно се закълне с уста, че ще извърши нещо, без да знае дали е добро или лошо, каквото и да обяви човек безразсъдно с клетва, когато узнае, ще бъде виновен в това. 5 А когато стане виновен в някое от тези неща, нека изповяда онова, с което е съгрешил; 6 и нека принесе на Господа за престъплението си, за греха, който е извършил, принос за грях от дребен добитък, женско агне или яре; и свещеникът да направи умилостивение за него поради греха му.
7 Но ако не е в състояние да принесе овца или коза, то за греха, който е извършил, нека принесе на Господа две гургулици или два млади гълъба, единия в принос за грях, а другия за всеизгаряне. 8 Да ги донесе на свещеника, който да принесе първо приноса за грях, като пречупи главата от шията му, без да я откъсне; 9 и от кръвта на приноса за грях да поръси страната на олтара; а останалото от кръвта да изцеди в подножието на олтара; това е принос за грях; 10 а втория да направи всеизгаряне според наредбата. Така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха, който е извършил, и ще му се прости.
11 Но ако не е в състояние да донесе две гургулици или два млади гълъба, тогава съгрешилият да донесе в принос за себе си една десета от ефа чисто брашно в принос за грях; да не го полива с масло, нито да му слага ливан, защото е принос за грях. 12 Да го донесе на свещеника; и свещеникът да вземе от него една пълна шепа за възпоменание и да го изгори на олтара, както се изгарят приносите чрез огън на Господа; това е принос за грях. 13 Така да направи свещеникът умилостивение за него поради греха, който е извършил в някое от тези неща, и ще му се прости; а останалото да бъде на свещеника, като хлебен принос.

Принос за престъпление


14 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 15 Ако някой наруши закона, като от незнание съгреши спрямо посветените на Господа вещи, то за престъплението си да принесе на Господа овен от стадото без недостатък, според твоята оценка, в сребърни сикли, според сикъла на светилището, в принос за престъпление; 16 и в каквото е съгрешил спрямо посветените вещи, нека го плати, като прибави една пета част, която да даде на свещеника; и свещеникът да направи умилостивение за него чрез принесения за престъпление овен, и ще му се прости.
17 И ако някой съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се върши, макар да не е знаел, пак ще бъде виновен и ще носи беззаконието си. 18 Нека принесе при свещеника овен от стадото без недостатък, според твоята оценка, в принос за престъпление; и свещеникът да направи умилостивение за него поради престъплението, което е извършил от незнание, и ще му се прости. 19 Това е принос за престъпление; защото човекът без съмнение е виновен пред Господа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

8

Насърчение за щедрост


1 При това, братя, известявам ви Божията благодат, дадена на църквите в Македония, 2 че макар да търпят голямо утеснение, пак изобилната им радост и дълбоката им сиромашия направиха да прелива богатството на тяхната щедрост. 3 Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си, и даже вън от силата си, 4 като ни умоляваха с голямо настояване, относно това даване, дано да участват и те в служенето на светиите. 5 И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията воля, на нас; 6 така че помолихме Тит да довърши сред вас и това благодеяние, както го беше започнал. 7 И тъй, както изобилствате във всяко нещо: във вяра, в слово, в знание, в пълно усърдие, и в любов към нас, така да преизобилствате и в това благодеяние. 8 Не казвам това като заповед, а за да изпитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите. 9 Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия. 10 А относно това аз давам тоя съвет, че така да го направите е полезно за вас, които миналата година бяхте първи не само да го правите, но и да желаете да го направите. 11 А сега го свършете и на дело, така че както сте били усърдни в желанието, така да бъдете и в довършването, според каквото имате. 12 Защото, ако има усърдие, то е прието, според колкото има човек, а не според колкото няма. 13 Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие утеснени; 14 но да има равенство, като вашето сегашно изобилие запълни тяхната оскъдност, и тяхното изобилие послужи на вашата оскъдност; та да има равенство, 15 според както е писано: „Който беше събрал много, нямаше излишък; и който беше събрал малко, не му беше оскъдно“.

Изпращането на Тит до Коринт


16 Да благодарим на Бога, Който влага в сърцето на Тит същото усърдие за вас, което имаме и ние; 17 защото наистина прие молбата ни, а при това, като беше сам много усърден, тръгна към вас доброволно. 18 Пратихме с него и брата, чиято похвала в делото на благовестието е из вестна във всички църкви; 19 и не само това, но още беше избран от църквите да пътува с нас за делото на това благодеяние, на което служим за славата на Господа, и за да се покаже нашето усърдие, 20 като избягваме това, някой да ни упрекне относно тоя щедър подарък, който е поверен на нашето служение; 21 понеже се грижим за това, което е честно не само пред Господа, но и пред човеците. 22 Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти и в много неща сме опитвали, и който сега е много по-усърден поради голямото му доверие към вас. 23 Колкото за Тит, той е мой другар и съработник между вас; а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, слава на Христа. 24 Затова, покажете им пред църквите доказателство за вашата любов и за нашата похвала за вас.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи