План за четене на Библията

Тематичен / ден 53

Стар Завет

Левит

8

Помазването на Аарон и неговите синове


1 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 2 Вземи Аарон и синовете му, и одеждите, мирото за помазване, телето за приноса за грях, двата овена и коша с безквасните, 3 и събери цялото общество при входа на шатъра за срещане. 4 И Мойсей стори, както му заповяда Господ; и събра се обществото пред входа на шатъра за срещане.
5 Тогава Мойсей каза на обществото: Ето какво заповяда Господ да направим: 6 И Мойсей доведе Аарон и синовете му, и ги изми с вода. 7 После облече Аарон с хитона и го опаса с пояса, облече го с мантията, сложи му ефода, препаса го с пояса на ефода и го стегна с него. 8 Тогава му сложи нагръдника и на нагръдника положи Урим и Тумим. 9 Положи и митрата на главата му, и отпред на митрата закачи златната плочица, тоест святия венец, както Господ бе заповядал на Мойсей. 10 След това Мойсей взе мирото за помазване и като помаза скинията и всичко в нея, освети ги. 11 С него поръси и върху олтара седем пъти и помаза олтара с всичките му прибори, и умивалника с коритото му, за да ги освети. 12 Тогава от мирото за помазване изля на главата на Аарон и го помаза, за да го освети. 13 После Мойсей доведе Аароновите синове, облече ги с хитони, опаса ги с пояси и им сложи превръзки на главите, както Господ бе заповядал на Мойсей. 14 След това доведе телето за приноса за грях; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на телето, принасяно за грях. 15 И го закла; и Мойсей взе от кръвта и с пръст помаза роговете на олтара наоколо и очисти олтара, а останалото от кръвта изля в подножието на олтара; така го освети, за да направи умилостивение за него. 16 После взе всичката тлъстина, която е по вътрешностите, булото на черния дроб и двата бъбрека с тлъстината им, и ги изгори на олтара. 17 А телето, кожата му, месото му и нечистотиите му изгори на огън вън от стана, както Господ бе заповядал на Мойсей. 18 След това доведе овена за всеизгаряне; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена. 19 И го закла; и Мойсей поръси олтара наоколо с кръвта. 20 И насече овена на късове; и Мойсей изгори главата, късовете и тлъстината. 21 А вътрешностите и нозете изми с вода; и Мойсей изгори на олтара целия овен; това беше всеизгаряне за благоухание, жертва чрез огън на Господа, както Господ беше заповядал на Мойсей. 22 Тогава доведе другия овен, овена за посвещението; и Аарон и синовете му положиха ръцете си на главата на овена. 23 И го закла; и Мойсей взе от кръвта му и помаза с нея дясното ухо на Аарон, палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак. 24 Доведе и Аароновите синове; и Мойсей помаза с кръвта края на дясното им ухо, палеца на дясната им ръка и палеца на десния им крак; и с кръвта Мойсей поръси олтара наоколо. 25 После взе тлъстината и опашката, всичката тлъстина по вътрешностите, булото на черния дроб, двата бъбрека с тлъстината им и дясната плешка; 26 взе и от коша с безквасните, който беше пред Господа, една безквасна пита, един хляб омесен с дървено масло и една кора, и ги сложи на тлъстината и на дясната плешка; 27 и като сложи всички тези неща в ръцете на Аарон и в ръцете на синовете му, полюля ги за движим принос пред Господа. 28 После Мойсей ги взе от ръцете им и ги изгори на олтара върху всеизгарянето; това беше жертва на посвещение за благоухание; това беше жертва чрез огън на Господа. 29 Мойсей взе и гърдите и ги полюля за движим принос пред Господа; това беше Мойсеевият дял от овена на посвещението, както Господ беше заповядал на Мойсей. 30 После Мойсей взе от мирото за помазване и от кръвта, която беше върху олтара, и поръси Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му: така освети Аарон и одеждите му, и синовете му, и одеждите на синовете му. 31 Тогава Мойсей каза на Аарон и на синовете му: Сварете месото при входа на шатъра за срещане и там го яжте с хляба, който е в коша за посвещението, както ми бе заповядано, когато Господ ми каза: Аарон и синовете му да ги ядат. 32 А колкото остава от месото и от хляба да изгорите в огъня. 33 И да не излизате от входа на шатъра за срещане седем дни, докато не се изпълнят дните на посвещението ви; защото през седем дни ще става посвещението ви. 34 Както Господ заповяда да се върши, така беше извършено днес, за да стане умилостивение за вас. 35 И през тези седем дни да седите при входа на шатъра за срещане денем и нощем и да пазите Господните заръки, за да не умрете; защото така ми беше заповядано. 36 И Аарон и синовете му извършиха всичко, което Господ заповяда чрез Мойсей.
© Библейска лига - България

9

Свещениците влизат в служение


1 На осмия ден Мойсей повика Аарон и синовете му, и Израилевите старейшини; 2 и каза на Аарон: Вземи си мъжко теле в принос за грях и овен за всеизгаряне, без недостатък, и ги принеси пред Господа. 3 И да говориш на израиляните, казвайки: Вземете козел в принос за грях, за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък, 4 и за примирителен принос – вол и овен, за да ги пожертвате пред Господа, и хлебен принос омесен с дървено масло; защото днес ще ви се яви Господ. 5 И тъй, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Мойсей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа. 6 И Мойсей каза: Това е, което Господ заповяда да направите; и Господнята слава ще ви се яви. 7 Тогава каза Мойсей на Аарон: Пристъпи към олтара и принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за народа; принеси и приноса за народа и направи умилостивение за тях, както заповяда Господ. 8 И Аарон пристъпи към олтара и закла телето, което беше за него, в принос за грях. 9 А синовете на Аарон му донесоха кръвта; и той, след като натопи пръста си в кръвта и помаза роговете на олтара, изля кръвта в подножието на олтара; 10 а тлъстината, бъбреците и булото на черния дроб от приноса за грях изгори на олтара, както Господ беше заповядал на Мойсей. 11 А месото и кожата изгори на огън вън от стана. 12 Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарон му донесоха кръвта, с която поръси олтара наоколо. 13 Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на олтара; 14 и изми вътрешностите и нозете, и ги изгори на олтара върху всеизгарянето.
15 Тогава принесе приноса за народа, като взе козела, който беше в принос за грях за народа, закла го и го принесе за грях, както и първото. 16 И представи всеизгарянето и го принесе според наредбата. 17 Принесе и хлебния принос, напълни шепата си с него и го изгори на олтара, освен утринното всеизгаряне. 18 Закла още вола и овена на примирителната жертва, която беше за народа; и синовете на Аарон му поднесоха кръвта, (с която поръси олтара наоколо); 19 поднесоха и тлъстината от вола, а от овена – опашката, тлъстината, която обвива вътрешностите, бъбреците и булото на черния дроб; 20 и като сложиха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху олтара. 21 А гърдите и дясната плешка Аарон полюля за движим принос пред Господа, както Мойсей беше заповядал.
22 Тогава Аарон повдигна ръцете си към народа и го благослови; и като беше вече принесъл приноса за грях, всеизгарянето и примирителните приноси, слезе. 23 И Мойсей и Аарон влязоха в шатъра за срещане и при излизането си благословиха народа; и Господнята слава се яви на целия народ. 24 И огън излезе от Господа и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и като видя това, целият народ издаде силен вик и падна по лице.
© Библейска лига - България

10

Смъртта на Надав и Авиуд


1 А Аароновите синове, Надав и Авиуд, взеха всеки кадилницата си, и като сложиха в тях огън и на него тамян, принесоха чужд огън пред Господа, за който Той не им беше заповядал. 2 Затова огън излезе от Господа и ги пояде; и умряха пред Господа. 3 Тогава каза Мойсей на Аарон: Ето за кое говори Господ, като каза: В онези, които се приближават до Мене ще се осветя и пред целия народ ще се прославя. А Аарон мълчеше. 4 И Мойсей повика Мисаил и Елисафан, синовете на Аароновия чичо Узиил, и им каза: Идете, изнесете братята си от светилището вън от стана. 5 И те отидоха и ги изнесоха в хитоните им вън от стана, както каза Мойсей. 6 Тогава Мойсей каза на Аарон и на синовете му Елеазар и Итамар: Главите си да не откриете и дрехите си да не раздерете, за да не умрете и да не дойде гняв на целия народ; но за изгарянето, което подклади Господ, нека плачат братята ви, целият Израилев дом. 7 И да не излезете от входа на шатъра за срещане, за да не умрете; защото мирото за Господнето помазване е на вас. И те направиха, както каза Мойсей.
8 След това Господ говори на Аарон, казвайки: 9 Когато влизате в шатъра за срещане, да не пиете вино или спиртно питие, нито ти, нито синовете ти, за да не умрете; това ще бъде вечен закон във всичките ви поколения, 10 както за да разпознавате между свято и мръсно, и между нечисто и чисто, 11 така и за да учите израиляните на всичките повеления, които Господ им е говорил чрез Мойсей.
12 После Мойсей каза на Аарон и на останалите му синове Елеазар и Итамар: Вземете хлебния принос, който е останал от Господните жертви чрез огън, и го яжте безквасен при олтара, защото е пресвят, 13 и трябва да го ядете на свято място; понеже това е твое право и право на синовете ти от Господните жертви чрез огън; защото така ми беше заповядано. 14 Също и гърдите на движимия принос и плешката на възвишаемия трябва да ядете на чисто място, ти, синовете ти и дъщерите ти с тебе; защото това е дадено като твое право и право на синовете ти от жертвите на примирителните приноси на израиляните. 15 Плешката на възвишаемия принос и гърдите на движимия да принасят заедно с жертвите на тлъстината, като ги полюшват за движим принос пред Господа; и това ще бъде твое вечно право и право на синовете ти, както заповяда Господ.
16 И Мойсей потърси грижливо козела за приноса за грях, но ето че беше изгорен; затова той се разгневи на Елеазар и на Итамар, останалите Ааронови синове, и каза: 17 Защо не ядохте приноса за грях на святото място, тъй като е пресвят, и ви е даден, за да отнемате беззаконието на обществото и да правите умилостивение за народа пред Господа? 18 Ето, кръвта му не се внесе вътре в светилището, а трябваше да го ядете в светилището, както заповядах.
19 Но Аарон каза на Мойсей: Ето днес те принесоха приноса си за грях и всеизгарянето си пред Господа; и ми се случиха такива работи. Ако бях изял днес приноса за грях, щеше ли да се види угодно на Господа? 20 И като чу това Мойсей, успокои се.
© Библейска лига - България

Нов Завет

2 Коринтяни

10

Павел защитава служението си


1 И сам аз, Павел, ви моля с Христовата кротост и нежност, аз, който съм смирен, когато съм между вас, а когато отсъствам, ставам смел към вас, 2 моля ви се, когато съм при вас, да не се принудя да употребя смелост с онази увереност, с която мисля да се одързостя против някои, които мислят, че ние постъпваме плътски. 3 Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. 4 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но чрез Бога са силни за събаряне на крепости. 5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 6 И готови сме да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание. 7 Вие гледате на външното. Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, то нека размисли още веднъж в себе си, че както той е Христов, така и ние сме Христови. 8 Защото, ако бих се и нещо повече похвалил с нашата власт, която Господ даде за назиданието ви, а не за разорението ви, не бих се засрамил. 9 Обаче нека да не изглежда, че желая да ви заплашвам с посланията си. 10 Понеже, казват някои, посланията му са тежки и силни, но личното му присъствие е слабо и речта му – нищожна. 11 Такъв нека има предвид това, че каквито сме на слово в посланията си, когато сме далеч от вас, такивасме и на дело, когато сме при вас. 12 Защото не смеем да считаме или да сравняваме себе си с някои от онези, които препоръчват сами себе си; но те, като мерят себе си със себе си, и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно. 13 А ние няма да се хвалим с това, което е вън от пределите ни, а ще се ограничим с областта, която Бог ни е определил, област, която стига дори и до вас. 14 Защото ние не отиваме твърде далеч с хвалбите си, като че ли не сме стигнали до вас; защото стигнахме и до вас с Христовото благовестие. 15 И не се хвалим с това, което е вън от пределите ни, тоест, с чужд труд, но имаме надежда, че с нарастването на вярата ви, ще се разшири и областта ни за работа сред вас, и то премного, 16 така че да проповядваме благовестието и от вас по-нататък. Защото не искаме да се хвалим с извършената работа в чужда област. 17 А който се хвали, с Господа нека се хвали. 18 Защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когото Господ препоръчва.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи