План за четене на Библията

Тематичен / ден 58

Стар Завет

Левит

19

Други закони


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на цялото общество израиляни: Святи бъдете, защото Аз, Еова, вашият Бог, съм свят.
3 Да се боите всеки от майка си и от баща си; и съботите Ми да пазите. Аз съм Господ, вашият Бог. 4 Да не се обръщате към идоли и да не си правите излени богове. Аз съм Господ, вашият Бог.
5 Когато принасяте примирителна жертва на Господа, да я принасяте така, че да бъдете приети. 6 Тя трябва да се яде в същия ден, когато я принасяте, или на другия; и ако остане нещо до третия ден, да се изгори с огън. 7 И ако някой яде от нея на третия ден, тя е гнусна; не ще бъде приета; 8 а всеки, който я яде, ще носи беззаконието си, защото е осквернил Господнята светиня. Този човек ще се изтреби от народа си.
9 Когато жънете жетвата на земята си, да не дожънваш краищата на нивата си и да не събираш падналите при жетвата ти класове. 10 Да не обираш повторно лозето си, нито да събираш пабирък от лозето си; да го оставиш на сиромаха и на чужденеца. Аз съм Господ, вашият Бог.
11 Да не крадете, да не мамите и никой да не лъже ближния си. 12 И да не се кълнете лъжливо в Моето име, нито да оскверняваш името на своя Бог. Аз съм Господ. 13 Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбваш; да не остава у тебе заплатата на надничаря ти до сутринта. 14 Да не хулиш глухия, нито да слагаш препънка пред слепия, а да се боиш от своя Бог. Аз съм Господ. 15 Да не извършваш неправда в съд; да не показваш пристрастие към сиромаха, нито предпочитание към големеца; а по правда да съдиш ближния си. 16 Да не обикаляш сред народа си да клюкарстваш, нито да застрашаваш живота на ближния си. Аз съм Господ. 17 Да не мразиш брат си в сърцето си; да изобличаваш смело ближния си, за да не се натоварваш с грях поради него. 18 Да не отмъщаваш и да не храниш злоба против чадата на твоя народ; но да обичаш ближния си както себе си. Аз съм Господ.
19 Да пазите повеленията Ми. Да не пущаш добитъка си с добитък от друга порода; да не сееш разнородни семена в нивата си; нито да обличаш дреха, тъкана от разновидна прежда.
20 Ако някой се съвъкупи с жена, която е робиня, сгодена за мъж, а не откупена, нито освободена, да се накажат и двамата, но не със смърт, защото тя не е била свободна. 21 Той да приведе пред Господа приноса си за престъпление при входа на шатъра за срещане – овен в принос за престъпление. 22 И за греха, който е сторил, свещеникът да направи умилостивение за него пред Господа с принесения за престъплението овен, и ще му се прости грехът, който е сторил.
23 Когато влезете в земята и посадите от всякакъв вид плодни дървета, да смятате плодовете им за нечисти; три години да ги смятате за нечисти; да не се ядат. 24 А на четвъртата година всичките им плодове да бъдат святи, за да хвалите с тях Господа. 25 И на петата година яжте плодовете им, за да ви се умножава родитбата им. Аз съм Господ, вашият Бог.
26 Да не ядете месо с кръвта му; нито да си служите с гадания или с предвещания. 27 Да не стрижете косата на главата си кръгло; и никой да не разваля краищата на брадата си. 28 Заради мъртвец да не правите резки по телата си, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ. 29 Да не оскверниш дъщеря си, като допуснеш да стане блудница, да не би земята да изпадне в блудодеяние и земята да се напълни с беззаконие. 30 Съботите Ми да пазите и светилището Ми да почитате. Аз съм Господ. 31 Да не се отнасяте към запитвачите на зли духове, нито към врачовете; не ги търсете, та да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ, вашият Бог. 32 Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ. 33 Когато някой чужденец се засели в земята ви, да не го потискате; 34 чужденецът, който се е заселил при вас, да ви бъде като ваш местен човек, и да го обичате като себе си; защото и вие бяхте чужденци в Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог. 35 Да не вършите неправда в съд, в мярка, в теглилки или в мерило. 36 Везни точни, теглилки точни, ефа точна и ин точен да имате. Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от Египетската земя. 37 Да пазите всичките Ми повеления и всичките Ми закони, и да ги изпълнявате. Аз съм Господ.
© Библейска лига - България

20

Наказания за греха


1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Да речеш на израиляните: Който от израиляните или от заселените в Израил чужденци, даде от потомството си на Молох, да се умъртви; людете на земята да го убият с камъни. 3 И Аз ще насоча лицето Си против онзи човек и ще го изтребя от народа му, защото е дал от потомството си на Молох и е омърсил светилището Ми, и е осквернил святото Ми име. 4 И ако по какъвто и да е начин людете на земята затворят очите си, за да не видят този човек, когато дава от потомството си на Молох, и не го убият, 5 тогава Аз ще насоча лицето Си против този човек и против семейството му и ще изтребя от народа им него и всички, които го последват в блудството, за да блудстват след Молох. 6 И човекът, който се отнесе към запитвачите на зли духове и към врачовете, за да блудства след тях, против онзи човек Аз ще насоча лицето Си и ще го изтребя от народа му. 7 И тъй, осветете се и бъдете святи, защото Аз съм Господ, вашият Бог; 8 и да пазите повеленията Ми и да ги вършите. Аз съм Господ, Който ви освещавам.
9 Всеки, който прокълне баща си или майка си, да се умъртви; баща си или майка си е проклел; кръвта му да бъде върху него.
10 Ако прелюбодейства някой с чужда жена, тоест ако прелюбодейства някой с жената на ближния си, да се умъртвят и прелюбодеецът, и прелюбодейката.
11 Който легне с жената на баща си, бащината голота е открил; непременно и двамата да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях.
12 И ако някой легне със снаха си, и двамата да се умъртвят; гнусота са извършили; кръвта им да бъде върху тях. 13 Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили гнусота; да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях. 14 Ако някой вземе жена и майка ѝ, това е беззаконие; с огън да се изгорят и той, и те, за да няма беззаконие между вас. 15 Ако някой се съвъкупи с животно, той да се умъртви и животното да убиете. 16 И ако се приближи жена при каквото и да е животно, за да се съвъкупи с него, да убиеш и жената, и животното; да се умъртвят; кръвта им да бъде върху тях. 17 Ако някой вземе сестра си, дъщеря на баща си или дъщеря на майка си, и види голотата ѝ, и тя види неговата голота, това е нечестие, да се изтребят пред очите на народа; голотата на сестра си е открил; ще носи беззаконието си. 18 И който легне с жена, когато е в нечистотата си, и открие голотата ѝ, той е открил течението ѝ, и тя е открила течението на кръвта си; затова, да се изтребят и двамата от народа си. 19 Голотата на майчината си сестра или на бащината си сестра да не откриваш; защото който е сторил това, открил е голотата на близките си роднини; те ще носят беззаконието си. 20 И ако някой легне със стрина си, голотата на стрина си е открил; те ще носят греха си; бездетни ще умрат. 21 И ако някой вземе братовата си жена, това е нечистота; братовата си голота е открил; бездетни ще останат.
22 И тъй, пазете всичките Ми повеления и всичките Ми закони и ги изпълнявайте, за да не ви избълва земята, в която Аз ви завеждам да живеете. 23 И да не ходите по обичаите на народите, които Аз изпъждам отпред вас; защото те извършиха всички тези гнусоти и затова Аз се погнусих от тях. 24 А на вас съм казал: Вие ще наследите земята им и Аз ще я дам на вас за притежание, земя, където текат мляко и мед. Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви отделих от народите.
25 Затова правете разлика между чистите животни и нечистите, и между нечистите птици и чистите; и да не осквернявате себе си с животно или с птица, или с каквото и да е, което пълзи по земята, което Аз съм отделил от вас като нечисто. 26 И бъдете святи пред Мене; защото Аз, Еова, съм свят и ви отделих от народите, за да бъдете Мои.
27 Също мъж или жена, които запитват зли духове или врачуват, да се умъртвят; с камъни да ги убият; кръвта им да бъде върху тях.
© Библейска лига - България

21

Правила за свещениците


1 Господ рече още на Мойсей: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой от тях да не се осквернява между народа си заради допиране до мъртвец, 2 освен за близък сродник, тоест за майка си, за баща си, за сина си, за дъщеря си или за брат си; 3 но заради сестра си девица, която е близо до него, и която не е била омъжена, заради нея може да се оскверни. 4 Като началник на людете си да не се осквернява, така че да стане нечист. 5 Да не бръснат главата си, нито да бръснат краищата на брадата си, нито да правят резки по телата си. 6 Святи да бъдат на Бога си и да не осквернят името на Бога си; защото те принасят Господните приноси чрез огън, хляба на Бога си; затова, да бъдат святи. 7 Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена, напусната от мъжа си; защото свещеникът е свят на Бога си. 8 И тъй, да го смяташ за свят, защото той принася хляба на твоя Бог; свят да ти бъде; защото Аз, Господ, Който ви освещавам, съм свят. 9 И ако дъщерята на някой свещеник се омърси с блудство, тя омърсява баща си; с огън да се изгори.
10 Но онзи, който между братята си е първосвещеник, на чиято глава се е изляло мирото за помазване и който е ръкоположен, за да облича свещените одежди, да не открива главата си и да раздира дрехите си, 11 нито да влиза при някой умрял, нито да се осквернява за баща си или за майка си; 12 нито да излиза от светилището или да осквернява светилището на своя Бог; защото е бил посветен чрез помазване с мирото на неговия Бог. Аз съм Господ. 13 И той да вземе за жена девица. 14 Вдовица или напусната, или осквернена, или блудница да не взема; а девица от народа си да вземе за жена. 15 И тъй, да не осквернява потомството си сред народа си; защото Аз съм Господ, Който го освещавам.
16 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 17 Кажи на Аарон: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на своя Бог. 18 Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно, 19 или човек със строшен крак или строшена ръка, 20 или гърбав, или джудже, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишеи, или с повредени тестиси. 21 Ни един човек от потомството на свещеника Аарон, който има недостатък, да не пристъпва да принася Господните приноси чрез огън; понеже има недостатък, не бива да пристъпва да принася хляба на своя Бог. 22 От пресвятите и от святите приноси нека яде хляба на своя Бог; 23 но да не влиза до завесата и да не се доближава до олтара, понеже има недостатък; да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.
24 И тъй, Мойсей каза това на Аарон и на синовете му, и на всичките израиляни.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Йоан

2

1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме Ходатай при Отца, Исус Христос Праведния. 2 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. 3 И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. 4 Който казва: Познавам Го, но не пази заповедите Му, лъжец е, и истината не е в него. 5 Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него. 6 Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.
7 Любезни, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед, която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули. 8 Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинно и в Него, и в нас; защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. 9 Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и досега е в тъмнината. 10 Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън. 11 А който мрази брата си, той е в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.
12 Пиша ви, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име. 13 Пиша ви, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша ви, младежи, защото победихте лукавия. Писах ви, дечица, защото познавате Отца. 14 Писах ви, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах ви, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

Не любете света


15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, любовта на Отца не е в него. 16 Защото нищо, което е в света – страстта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, не е от Отца, но е от света; 17 и светът преминава, и всичко, към което той има похот; а който върши Божията воля, пребъдва довека.

Предупреждение срещу антихристите


18 Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. 19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха от нас, щяха да са си останали с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. 20 А вие сте помазани от Святия и знаете всичко. 21 Пиша ви не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. 22 Кой е лъжец, ако не онзи, който отрича, че Исус е Христос? Той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина. 23 Никой, който се отрича от Сина, няма и Отца; [а който изповядва Сина, има и Отца]. 24 А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека пребъдва у вас. Ако пребъдва у вас това, което сте чули отначало, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. 25 И обещанието, което Той ни даде, е това – вечен живот. 26 Пиша ви това поради тези, които желаят да ви заблудят; 27 а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, пребъдва във вас и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи на всичко и е истинно, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както и ви е научило да правите.

Божии чада


28 Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та, когато се яви, да имаме увереност и да не се посрамим от Него в пришествието Му. 29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи