План за четене на Библията

Тематичен / ден 59

Стар Завет

Левит

22

1 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на Аарон и на синовете му кога да се въздържат от святите приноси, които израиляните Ми посвещават, за да не омърсяват Моето свято име. Аз съм Господ. 3 Кажи им: Ако човек от цялото ви потомство, във всичките ви поколения, който има нечистота на себе си, пристъпи до святите приноси, които израиляните посвещават на Господа, този човек да се изтреби отпред Мене. Аз съм Господ. 4 Който от Аароновото потомство е прокажен или има течение, да не яде от святите неща, докато не се очисти. И който се допре до каквото и да било нещо, което е нечисто от мъртвец, или до човек, от когото е излязла семенна течност, 5 или който се допре до някое влечуго, от което може да стане нечист, или до човек, от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му, 6 онзи човек, който се допре до това, да бъде нечист до вечерта, и да не яде от святите неща, докато не окъпе тялото си с вода. 7 Когато залезе слънцето, ще бъде чист и след това нека яде от святите неща, защото това му е храната. 8 Мърша или разкъсано от звяр да не яде, за да не се оскверни от тях. Аз съм Господ. 9 И тъй, да пазят заръката Ми, за да не си навлекат грях и умрат поради това, ако са я осквернили. Аз съм Господ, Който ги освещавам. 10 Ни един чужденец да не яде от святите неща; гост на свещеника ако е или наемник, пак да не яде от святите неща. 11 Но ако някой свещеник купи някого с пари, той може да яде от тях, както и онзи, който се е родил в дома му; те могат да ядат от хляба му. 12 Дъщеря на свещеник, ако е омъжена за чужденец, да не яде от възвишаемия принос от святите неща. 13 Но ако дъщеря на свещеник овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом, както е била в младостта си, тя може да яде от хляба на баща си. Обаче никой чужденец да не яде от него. 14 И ако някой от незнание изяде нещо свято, тогава да даде на свещеника равното на святото нещо и да му прибави една пета част. 15 Свещениците да не опорочават святите неща, които израиляните принасят на Господа, 16 за да не навлекат на себе си вина за престъпление, когато ядат техните святи неща; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.

Неприети от Бога приноси


17 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 18 Кажи на Аарон, на синовете му и на всичките израиляни: Всеки човек от Израилевия дом или от чужденците в Израил, който принесе принос по някакъв оброк или какъвто и да е доброволен принос, който се принася на Господа за всеизгаряне, 19 за да бъде приет, трябва да принесе мъжко без недостатък, от говедата, от овцете или от козите. 20 Нищо с недостатък да не принасяте, защото не ще ви бъде прието. 21 Който, за изпълнение на оброк или за доброволен принос, принесе от говедата или от овцете в примирителна жертва на Господа, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея. 22 Животно сляпо или със строшена или изкълчена част или с оток, суха краста или лишеи да не принасяте на Господа, нито да правите от тях жертва на Господа чрез огън на олтара.
23 Но теле или овца с нещо излишно или с недостатък в частите можеш да принесеш за доброволен принос; обаче за оброк не ще бъде прието. 24 Животно скопено или с пребити, смазани или изтръгнати тестиси да не принасяте на Господа, нито да правите така в земята си. 25 Нито от ръцете на чужденец да принасяте такива в дар на вашия Бог, защото развала има в тях, недостатък има в тях; не ще ви бъдат приети.
26 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 27 Когато се роди теле или агне, или яре, тогава нека бъде седем дни с майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жертвен принос пред Господа чрез огън. 28 А крава или овца да не колите в един ден с малкото ѝ. 29 И когато принасяте благодарствена жертва на Господа, да я принасяте така, че да ви бъде приета. 30 В същия ден да се изяде; да не оставяте нищо от нея до сутринта. Аз съм Господ.
31 И тъй, да пазите заповедите Ми и да ги изпълнявате. Аз съм Господ. 32 И да не осквернявате Моето свято име; но Аз ще съм осветен между израиляните. Аз съм Господ, Който ви освещавам, 33 Който ви изведох от Египетската земя, за да бъда вашият Бог. Аз съм Еова.
© Библейска лига - България

23

1 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 2 Кажи на израиляните: Господните празници, в които ще свиквате святи събрания, Мои празници, са следните:

Съботата


3 Шест дни да се работи; а седмият ден е събота за тържествена почивка, за свято събрание; в нея да не работите никаква работа; във всичките ви жилища е събота на Господа.

Пасхата и празникът на безквасните хлябове


4 Ето Господните празници, святи събрания, които ще свиквате в определеното време: 5 в първия месец, на четиринадесетия ден от месеца привечер, е Пасха Господня; 6 и на петнадесетия ден от същия месец е Господният празник на безквасните; седем дни да ядете безквасни хлябове. 7 На първия ден да имате свято събрание и да не вършите обичайната си работа. 8 И седем дни да принасяте по една жертва чрез огън на Господа; на седмия ден е свято събрание и никаква обичайна работа да не вършите.

Празник на първите плодове


9 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 10 Кажи на израиляните: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата ѝ, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; 11 и той да полюлее снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден след съботата да го полюлее свещеникът. 12 И в деня, когато полюлее снопа, да принесете за всеизгаряне пред Господа едногодишно агне без недостатък. 13 И хлебният принос ще бъде две десети от ефа чисто брашно, омесено с дървено масло, в жертва чрез огън на Господа за благоухание; и възлиянието му – един четвърт ин вино. 14 А хляб или пържено жито, или пресни класове да не ядете до този ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения и във всичките ви поселения.

Празник на седмиците


15 От първия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици; 16 до първия ден след седмата събота да изброите петдесет дни и тогава да принесете нов хлебен принос на Господа. 17 Да донесете от жилищата си за движим принос два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, като първи плодове на Господа. 18 И заедно с хляба да принесете седем едногодишни агнета без недостатък, едно теле и два овена; да бъдат всеизгаряне на Господа заедно с хлебния им принос и заедно с възлиянията им, в принос чрез огън за благоухание пред Господа. 19 Да принесете и един козел в принос за грях, и две едногодишни агнета за примирителна жертва. 20 И свещеникът да ги полюлее заедно с хляба на първите плодове и заедно с двете агнета за движим принос пред Господа; те да бъдат свят принос на Господа за свещеника. 21 И на същия ден да си свикате свято събрание и да не вършите обичайната си работа; това да бъде вечен закон във всичките ви поселения във всичките ви поколения.
22 И когато жънете нивите на земята си, да не жънеш краищата на нивата си и да не събираш падналите в жетвата ти класове; за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ, вашият Бог.
Празник на тръбите 23 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 24 Говори на израиляните: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, празник, възвестен с тръбен зов, свято събрание. 25 В него да не вършите никаква обичайна работа и да принасяте жертва чрез огън на Господа.

Денят на умилостивението


26 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 27 Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение; да имате свято събрание и да смирявате душите си, и да принасяте жертва чрез огън на Господа. 28 Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог. 29 Защото всеки човек, който не се смири в този ден, ще се изтреби от народа си. 30 И всеки човек, който извърши каква да е работа в този ден, този човек ще се изтреби от народа си. 31 Никаква работа да не вършите; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения във всичките ви поселения. 32 Ще ви бъде събота за тържествена почивка и за да смирявате душите си; на деветия ден от месеца вечерта, от вечер до вечер, да пазите съботата си.

Празник на шатрите


33 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 34 Кажи на израиляните: От петнадесетия ден на този седми месец да има седем дни за Господния празник на шатрите. 35 На първия ден да има свято събрание и никаква обичайна работа да не вършите. 36 Седем дни да принасяте по една жертва чрез огън на Господа, а на осмия ден да имате свято събрание и да принесете жертва чрез огън на Господа; това е тържествено събрание и никаква обичайна работа да не вършите.
37 Тези са Господните празници, в които да свиквате святи събрания, за да принасяте в жертва чрез огън на Господа всеизгаряне, хлебен принос, жертва и възлияния, всяко на определения му ден, 38 освен Господните съботи, освен всичките оброци и освен всичките доброволни приноси, които давате на Господа.
39 А на петнадесетия ден от седмия месец, когато приберете плодовете на земята, да празнувате пред Господа седем дни; първият ден да бъде тържествена почивка и осмият ден тържествена почивка. 40 И в първия ден да си вземете плод от хубави дървета, палмови клони, клони от широколистни дървета и речни върби, и седем дни да се веселите пред Господа, вашия Бог. 41 Да празнувате този Господен празник седем дни в годината; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения; в седмия месец да го празнувате. 42 В колиби да седите седем дни; всички местни израиляни да седят в колиби, 43 за да познаят бъдещите ви поколения, че в колиби поселих израиляните, когато ги изведох от Египетската земя. Аз съм Господ, вашият Бог.
44 И тъй, Мойсей обяви Господните празници на израиляните.
© Библейска лига - България

Нов Завет

1 Йоан

3

1 Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. 2 Любезни, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще Го видим, както е. 3 И всеки, който има тази надежда в Него, очиства себе си, както е Той чист. 4 Всеки, който върши грях, върши и беззаконие; защото грехът е беззаконие; 5 и знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни. В Него няма грях. 6 Никой, който пребъдва в Него, не съгрешава; никой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал. 7 Дечица, никой да не ви заблуждава; който върши правда, е праведен, както и Христос е праведен. 8 Който върши грях, от дявола е: защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, за да съсипе делата на дявола. 9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. 10 По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; който не върши правда, не е от Бога, съ що и онзи, който не люби брата си.

Божията любов и нашата любов


11 Защото поръчката, която чухте отначало, е това: да любим един другиго; 12 и да не бъдем като Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му – праведни.
13 Недейте се чуди, братя, ако светът ви мрази. 14 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби [брата си], остава в смърт. 15 Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. 16 От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. 17 Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него Божията любов? 18 Дечица, да не любим с дума или с език, а с дело и в действителност. 19 От това ще познаем, че сме от истината, и ще успокоим сърцето си пред Него 20 относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. 21 Любезни, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност спрямо Бога; 22 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. 23 И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал. 24 И който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога иБог в него; и по това познаваме, че Той пребъдва в нас, по Духа, Който ни е дал.
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи