План за четене на Библията

Тематичен / ден 6

Стар Завет

Битие

11

Вавилонската кула


1 По цялата земя се употребяваше един език и един говор. 2 И като потеглиха човеците на изток, намериха в Сенаарската земя равнина, и се заселиха там. 3 И казаха си един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. 4 И рекоха: Елате, да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. 5 А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. 6 И каза Господ: Ето, един народ са и всички говорят един език; и щом са започнали да правят това, не ще може вече да им се забрани каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. 7 Елате, да слезем и да разбъркаме езика им, за да не се разбират един друг. 8 Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя; и те престанаха да градят града. 9 Затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

От Сим до Аврам


10 Тези са сведенията за Сим: Сим беше на сто години и роди Арфаксад две години след потопа; 11 а откак роди Арфаксад, Сим живя петстотин години и роди синове и дъщери.
12 Арфаксад живя тридесет и пет години и роди Сала; 13 а откак роди Сала, Арфаксад живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.
14 Сала живя тридесет години и роди Евер; 15 а откак роди Евер, Сала живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.
16 Евер живя тридесет и четири години и роди Фалек; 17 а откак роди Фалек, Евер живя четиристотин и тридесет години и роди синове и дъщери.
18 Фалек живя тридесет години и роди Рагав; 19 а откак роди Рагав, Фалек живя двеста и девет години и роди синове и дъщери.
20 Рагав живя тридесет и две години и роди Серуг; 21 а откак роди Серуг, Рагав живя двеста и седем години и роди синове и дъщери.
22 Серуг живя тридесет години и роди Нахор, 23 а откак роди Нахор, Серуг живя двеста години и роди синове и дъщери.
24 Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара; 25 а откак роди Тара, Нахор живя сто и деветнадесет години и роди синове и дъщери.
26 Тара живя седемдесет години и роди Аврам, Нахор и Аран.
27 Тези са сведенията за Тара: Тара роди Аврам, Нахор и Аран; а Аран роди Лот. 28 И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя. 29 И Аврам и Нахор си взеха жени; името на Аврамовата жена бе Сарая, а името на Нахоровата жена – Мелха, дъщеря на Аран, който, освен че беше баща на Мелха, беше баща и на Есха. 30 А Сарая беше безплодна и бездетна. 31 И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, Арановия син, и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в Ханаанската земя; и като дойдоха в Харан, там се заселиха. 32 И дните на Тара станаха двеста и пет години; и Тара умря в Харан.
© Библейска лига - България

12

Призоваването на Аврам


1 Тогава Господ каза на Аврам: Излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. 2 Ще направя от тебе голям народ; ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. 3 Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те проклина; и чрез тебе ще се благославят всички земни племена. 4 И Аврам тръгна, както му рече Господ; и Лот тръгна с него. Аврам беше на седемдесет и пет години, когато излезе от Харан. 5 И Аврам взе жена си Сарая, Лот – братовия си син, всичкия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, та излязоха, за да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха в Ханаанската земя. 6 И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба на Море. В тази земя тогава живееха ханаанците. 7 И Господ се яви на Аврам и рече: На твоето потомство ще дам тази земя. И там Аврам издигна олтар на Господа, Който му се яви. 8 Оттам се премести към хълма, който е на изток от Ветил, където разпъна шатъра си така, че Ветил беше на запад, а Гай – на изток; и там издигна олтар на Господа и призова Господнето име. 9 После Аврам се вдигна и продължи към Негев.

Аврам в Египет


10 А настана глад в земята; и Аврам слезе в Египет да поживее там, понеже гладът беше се усилил в Ханаанската земя. 11 Когато се приближи към Египет, рече на жена си Сарая: Виж, зная, че си жена красива наглед. 12 Египтяните, като те видят, ще рекат: Тя му е жена; и мене ще убият, а тебе ще оставят жива. 13 Кажи, моля, че си ми сестра, за да ми бъде добре покрай тебе и да се опази животът ми поради твоята дума. 14 И като влезе Аврам в Египет, египтяните видяха, че жената беше твърде красива. 15 Видяха я и Фараоновите големци, и похвалиха я на Фараон; затова жената беше заведена в дома на Фараон. 16 И заради нея той стори добро на Аврам, който придоби овце, говеда, осли, слуги, слугини, ослици и камили. 17 Но Господ порази Фараон и дома му с тежки болести поради Аврамовата жена Сарая. 18 Тогава Фараон повика Аврам и рече: Що е това, което ми стори? Защо не ми каза, че ти е жена? 19 Защо ми каза: Сестра ми е? И аз я взех за жена. Сега ето жена ти; вземи я и иди си. 20 И Фараон му определи човеци, които изпроводиха него, жена му, и всичко, което имаше.
© Библейска лига - България

13

Аврам и Лот се разделят


1 Така Аврам излезе от Египет, той, жена му, и всичко, което имаше, и Лот с него, и тръгна към Негев. 2 Аврам беше много богат с добитък, със сребро и злато. 3 И от Негев продължи постепенно до Ветил, до мястото, където от по-напред беше поставен шатърът му, между Ветил и Гай, 4 до мястото, където първоначално беше издигнал олтара; и там Аврам призова Господнето име.
5 И Лот, който придружаваше Аврам, също имаше овце, говеда, и шатри. 6 Но земята не ги побираше всички, понеже имотът им беше много, та не можеха да живеят заедно. 7 Така се появи спречкване между Аврамовите говедари и Лотовите говедари. (По това време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя.) 8 Тогава Аврам каза на Лот: Да няма, моля, раздор между мене и тебе, и между моите говедари и твоите говедари; защото ние сме братя. 9 Не е ли пред тебе цялата земя? Моля, нека се разделим. Ако ти идеш наляво, аз ще ида надясно; ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. 10 Лот повдигна очи и видя, че цялата равнина на Йордан е добре напоявана чак до Сигор, като Господнята градина, като Египетската земя (това беше преди Господ да разори Содом и Гомор). 11 Затова Лот си избра цялата Йорданска долина и тръгна към изток, та се разделиха един от друг. 12 Аврам се засели в Ханаанската земя; а Лот се засели сред градовете на Йорданската долина, и преместваше шатрите си, докато стигна Содом. 13 А содомските мъже бяха твърде покварени и грешни пред Господа.
14 И Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: Повдигни сега очите си от мястото, на което си, и погледни на север и юг, на изток и запад; 15 защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти довека. 16 И ще направя потомството ти многочислено като земния прах, така че, ако може някой да изброи земния прах, то и твоето потомство ще изброи. 17 Стани, обходи земята надлъж и шир, защото на тебе ще я дам. 18 Тогава Аврам премести шатъра си и дойде, та се засели при дъбравата на Мамре, която е в Хеброн; и там издигна олтар на Господа.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Ефесяни

6

Деца и родители


1 Деца, покорявайте се на ро-дителите си в Господа; защото това е право. 2 „Почитай баща си и майка си“ (което е първата заповед с обещание), 3 „за да ти бъде добре и да живееш много години на земята“. 4 И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в дисциплина и наставление Господне.

Слуги и господари


5 Слуги, покорявайте се на земните си господари със страх и трепет в простотата на сърцето си, като на Христа. 6 Не работете само за очи, като човекоугодници, а като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля; 7 и слугувайте с добра воля, като на Господа, а не на човеци; 8 понеже знаете, че всеки, слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро, каквото върши.
9 И вие, господари, постъпвайте също така с тях, като се въздържате от заплахи; понеже знаете, че и над тях, и над вас има Господар в небесата, у Когото няма лицеприятие.

Божието всеоръжие


10 Най-после, бъдете крепки в Господа и в силата на Неговото могъщество. 11 Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. 12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. 13 Затова вземете си Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и като надвиете на всичко, да устоите. 14 Стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, 15 и с нозе, обути с готовност чрез благовестието на мира. 16 А освен всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. 17 Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово. 18 И молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, 19 и за мене, та като отворя устата си, да ми се даде слово, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, 20 за което съм посланик в окови, да говоря за него смело, както подобава да говоря.

Последни поздрави


21 А, за да знаете и вие за моите работи, и как съм, всичко ще ви каже Тихик, любезният брат и верен в Господа служител; 22 когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете нашето състояние, и той да утеши сърцата ви.
23 Мир на братята, и любов с вяра, от Бога Отца и Господа Исуса Христа. 24 Благодат да бъде с всички, които искрено любят нашия Господ Исус Христос. [Амин.]
© Библейска лига - България

Псалми и Притчи