План за четене на Библията

Тематичен / ден 62

Стар Завет

Числа

1

Преброяването


1 И Господ, говорейки на Мойсей в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година, откак излязоха от Египетската земя, каза: 2 Пребройте цялото общество израиляни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един. 3 Всички от Израил от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте според бойните им дружини. 4 И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, който да е глава на бащиния си дом.
5 И ето имената на мъжете, които ще ви помагат: от Рувим – Елисур, Седиуровият син; 6 от Симеон – Селумиил, Сурисадаевият син; 7 от Юда – Наасон, Аминадавовият син; 8 от Исахар – Натанаил, Суаровият син; 9 от Завулон – Елиав, Хелоновият син; 10 от Йосифовите потомци: от Ефрем – Елисама, Амиудовият син, а от Манасия – Гамалиил, Педасуровият син; 11 от Вениамин – Авидан, Гидониевият син; 12 от Дан – Ахиезер, Амисадаевият син; 13 от Асир – Пагиил, Охрановият син; 14 от Гад – Елиасаф, Деуиловият син; 15 от Нефталим – Ахира, Енановият син. 16 Тези бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.
17 И тъй, Мойсей и Аарон, като взеха тези мъже, които бяха споменати по име, 18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според броя на имената на мъжете от двадесет години и нагоре, 19 както бе заповядал Господ на Мойсей. Така той ги изброи в Синайската пустиня.
20 От потомците на Рувим, първородния на Израил, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, които можеха да излизат на бой, 21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин.
22 От потомците на Симеон, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по броя на имената, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, които можеха да излизат на бой, 23 преброени от Симеоновото племе, бяха петдесет и девет хиляди и триста.
24 От потомците на Гад, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет.
26 От потомците на Юда, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин.
28 От потомците на Исахар, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 29 преброени от Исахаровото племе, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин.
30 От потомците на Завулон, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин.
32 От потомците на Йосиф, от синовете на Ефрем, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин.
34 От потомците на Манасия, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста.
36 От потомците на Вениамин, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин.
38 От потомците на Дан, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин.
40 От потомците на Асир, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин.
42 От потомците на Нефталим, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по броя на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой, 43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин.
44 Това са изброените, които преброиха Мойсей, Аарон и дванадесетте мъже, Израилеви първенци, всеки един глава на бащиния си дом. 45 И тъй, всичките преброени израиляни по бащините си домове, от двадесет години и нагоре, всички от Израил, които можеха да излизат на бой, 46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет.
47 А левитите не бяха преброени заедно с другите по бащиното си племе. 48 Защото Господ, говорейки на Мойсей, беше казал: 49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да го включиш в числото на израиляните; 50 но да поставиш левитите за настоятели на скинията за плочите на свидетелството, всичките ѝ принадлежности и всичките ѝ вещи; те да носят скинията и всичките ѝ принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията. 51 И когато трябва да се пренася скинията, левитите да я снемат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а всеки друг, който би се приближил до нея, да се умъртви. 52 Израиляните да разпъват шатрите си според дружините си, всеки в стана си и всеки при знамето си. 53 А левитите да разпъват шатрите си около скинията за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израиляните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството. 54 И израиляните сториха всичко точно така; напълно както Господ бе заповядал на Мойсей, така направиха.
© Библейска лига - България

2

Подреждане на шатрите по племена


1 Господ говори на Мойсей и Аарон, казвайки: 2 Израиляните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащиния си дом; пред шатъра за срещане, наоколо да поставят шатрите си.
3 Тези, които поставят шатрите си от предната страна, на изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан според дружините си; и началник на юдеите да бъде Наасон, Аминадавовият син. 4 А неговата дружина, влязла в преброяването, беше седемдесет и четири хиляди и шестстотин души. 5 До него да поставя шатрите си Исахаровото племе; и началник на исахарците да бъде Натанаил, Суаровият син, 6 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше петдесет и четири хиляди и четиристотин души; 7 и Завулоновото племе; и началник на завулонците да бъде Елиав, Хелоновият син; 8 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше петдесет и седем хиляди и четиристотин души. 9 Всичките, преброени в Юдовия стан според дружините им, бяха сто осемдесет и шест хиляди и четиристотин души. Те първи да потеглят.
10 На юг да бъде знамето на Рувимовия стан според дружините им; и началник на рувимците да бъде Елисур, Седиуровият син. 11 Неговата дружина, влязла в преброяването, беше четиридесет и шест хиляди и петстотин души. 12 До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на симеонците да бъде Селумиил, Сурисадаевият син; 13 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше петдесет и девет хиляди и триста души; 14 Гадовото племе; и началник на гадците да бъде Елиасаф, Деуиловият син; 15 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души. 16 Всичките преброени в Рувимовия стан според дружините им бяха сто петдесет и една хиляда четиристотин и петдесет души. Те втори да потеглят.
17 После сред становете да потегля шатърът за срещане със стана на левитите; както стануват, така и да потеглят, всеки на своето място при знамето си.
18 На запад да бъде знамето на Ефремовия стан според дружините им; и началник на ефремците да бъде Елисама, Амиудовият син. 19 А неговата дружина, влязла в преброяването, беше четиридесет хиляди и петстотин души. 20 До него да бъде Манасиевото племе; и началник на манасийците да бъде Гамалиил, Педасуровият син; 21 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше тридесет и две хиляди и двеста души; 22 и Вениаминовото племе; и началник на вениаминците да бъде Авидан, Гидониевият син; 23 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше тридесет и пет хиляди и четиристотин души. 24 Всичките преброени в Ефремовия стан според дружините им бяха сто и осем хиляди и сто души. Те да потеглят трети.
25 На север да бъде знамето на Дановия стан според дружините им; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син. 26 А неговата дружина, влязла в преброяването, беше шестдесет и две хиляди и седемстотин души. 27 До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на асирците да бъде Пагиил, Охрановият син; 28 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше четиридесет и една хиляда и петстотин души; 29 и Нефталимовото племе; и началник на нефталимците да бъде Ахира, Енановият син; 30 а неговата дружина, влязла в преброяването, беше петдесет и три хиляди и четиристотин души. 31 Всичките преброени в Дановия стан бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин души. Те да потеглят последни при знамената си.
32 Това са преброените от израиляните по бащините им домове. Всички, влезли в преброяването в становете, според дружините им, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души. 33 А левитите не бяха преброени между израиляните, както Господ бе заповядал на Мойсей. 34 И тъй, израиляните направиха всичко, което Господ бе заповядал на Мойсей; така поставяха шатрите си при знамената си, така и потегляха, всички според семействата си, според бащините си домове.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

68

1 За диригента, Давидов псалом. Песен.
Нека стане Бог, нека се разпръснат враговете Му,
нека бягат пред Него онези, които Го мразят.
2 Както от вятъра се разнася димът, така и тях разнеси;
както се топи восък пред огъня,
така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.
3 А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога.
Да! Нека много тържествуват.
4 Пейте на Бога, пейте хваление на името Му;
пригответе друм за Онзи,
Който шества по небесата;
Господ е името Му;
и радвайте се пред Него.
5 Отец на сирачетата и съдия на вдовиците
е Бог в Своето обиталище.
6 Бог настанява в семейство самотните;
извежда в благоденствие затворниците;
а бунтовниците живеят в безводна земя.
7 Боже, когато излезе Ти пред народа Си,
когато ходеше през пустинята, (Села.)
8 земята се потресе
и небесата протекоха при Божието присъствие,
самата оная Синайска планина се разтресе
при присъствието на Бога, Израилевия Бог.
9 Боже, Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си
и в изтощението му Ти си го подкрепял.
10 Народът Ти се настани там;
Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.
11 Господ издава дума за победа:
вестителките за нея са голямо множество.
12 Царе с войски бягат ли, бягат;
а жените, останали вкъщи, делят плячката.
13 Макар да сте лежали сред кошарите,
крилете на гълъбицата са покрити със сребро
и перата ѝ с жълто злато.
14 Когато Всесилният разпръсваше царе в тая земя,
тя побеля като Цалмон, когато вали сняг.
15 Божия планина е Васанската планина;
висока планина е Васанската планина.
16 Защо завиждате, високи върхати планини,
на хълма, в който Бог благоволи да обитава?
Да! Господ ще обитава там довека.
17 Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди;
Господ е всред тях в светилището, както бе в Синай.
18 Възлязъл си нависоко; пленил си пленници;
взел си в дар човеци, даже и непокорните,
за да обитаваш като Господ Бог.
19 Благословен да е Господ,
Който всеки ден носи бремето ни, –
Бог, Който е наш Спасител. (Села.)
20 Бог е за нас Бог избавител;
и на Господ Бог принадлежи спасението от смъртта.
21 Бог ще разцепи главите на враговете Си
и косматото теме на онзи, който упорства в престъпленията си.
22 Господ рече: Ще възвърна от Васан,
ще възвърна враговете Си от морските дълбочини;
23 за да гази ногата ти кръв
и езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.
24 Видя се шествието Ти, Боже,
шествието на моя Бог,
на моя Цар в светилището.
25 Напред вървяха певците,
след тях свирещите с инструменти
сред девици, биещи тимпани.
26 В събранията благославяйте Бога;
благославяйте Господа, вие, които сте от Израилевия извор.
27 Там бе малкият Вениамин, началникът им,
Юдовите първенци и дружината им,
Завулоновите първенци и
Нефталимовите първенци.
28 Бог твой ти е отредил сила;
укрепи, Боже, това, което си извършил за нас.
29 Заради храма Ти в Ерусалим
царете ще Ти принасят дарове.
30 Смъмри зверовете в тръстиката,
многото бикове сред телците на племената,
докато не се явят със сребърни късове;
разпръсни народите, които обичат война.
31 Ще дойдат големци от Египет;
Куш ще побърза да простре ръцете си към Бога.
32 Земни царства, пейте на Бога,
пейте, хвалете Господа, (Села.)
33 Който язди по небесата на небесата, които са отвека;
ето, издава гласа Си, мощния Си глас.
34 Признайте, че силата принадлежи на Бога;
превъзходството Му е защита над Израил
и силата Му стига до облаците.
35 Боже, от светилището Си се явяваш страшен;
Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си.
Благословен да е Бог.
© Библейска лига - България