План за четене на Библията

Тематичен / ден 63

Стар Завет

Числа

3

Свещениците


1 ето поколенията на Аарон и Мойсей по времето, когато Господ говори на Мойсей на Синайската планина. 2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав първородния му, Авиуд, Елеазар и Итамар. 3 Това са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Мойсей посвети, за да свещенодействат. 4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарон.
5 И Господ говори на Мойсей, казвайки: 6 Доведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарон, за да му служат. 7 Нека изпълняват задълженията си към него и към цялото общество пред шатъра за срещане, като извършват службите при скинията. 8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане и задълженията си към израиляните, като извършват службите при скинията. 9 И да дадеш левитите на Аарон и на синовете му; те са дадени изцяло нему от страна на израиляните. 10 А Аарон и синовете му да поставиш да извършват свещеническите си служби; и всеки чужденец, който се приближи, да се умъртви.
11 Господ още говори на Мойсей, казвайки: 12 Ето, Аз взех левитите измежду израиляните вместо всичките първородни синове от израиляните, които се раждат; левитите да бъдат Мои. 13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израил – и човек, и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Еова.
14 И Господ говори на Мойсей в Синайската пустиня, казвайки: 15 Преброй синовете на Леви според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всички от мъжки пол от един месец и нагоре. 16 И тъй, Мойсей ги преброи според Господнето слово, както му беше заповядано. 17 А синовете на Леви, по имената им, бяха тези: Гирсон, Каат и Мерари. 18 И ето имената на Гирсоновите синове по семействата им: Ливни и Семей; 19 и Каатовите синове по семействата им: Амрам, Исаар, Хеброн и Узиил; 20 и Мерариевите синове по семействата им: Махли и Муси. Това са семействата на Левиевите синове според бащините им домове.
21 От Гирсон произлиза семейството на Ливни и семейството на Семей; това са гирсонците. 22 Всички преброени от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха седем хиляди и петстотин. 23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията на запад. 24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син. 25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, завесата за входа на шатъра за срещане, 26 дворните завеси, завесата за входа на двора, който е около скинията и олтара, и въжетата – всичко, свързано с тяхната употреба.
27 От Каат произлиза семейството на Амрам и семейството на Исаар, и семейството на Хеброн, и семейството на Узиил; това са каатовците. 28 Всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха осем хиляди и шестстотин души, които пазеха светилището. 29 Семействата на каатовците да поставят шатрите си от южната страна на скинията. 30 И началник на бащиния дом от семействата на каатовците да бъде Елисафан, Узииловият син. 31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, завесата и всичко, което е свързано със службата им. 32 И Елеазар, синът на свещеника Аарон, да бъде началник над левитските началници и да има надзор над онези, на които е заръчано да пазят светилището.
33 От Мерари произлиза семейството на Махли и семейството на Муси; това са Мерариевите семейства. 34 Според броя на всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души. 35 И началник на бащиния дом от семействата на мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си от северната страна на скинията. 36 И под грижата на мерариевците бяха поверени дъските на скинията, лостовете ѝ, стълбовете ѝ, подложките ѝ, всичките ѝ прибори и всичко, свързано с тяхната употреба, 37 както и стълбовете на околния двор, подложките им, коловете им и въжетата им.
38 Тези, които поставят шатрите си пред скинията от изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Мойсей и Аарон, и синовете му, като се грижат за светилището от името на израиляните; и всеки външен, който се приближи, да се умъртви. 39 Всички преброени левити, които Мойсей и Аарон преброиха по семействата им според Господнята заповед, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди.
40 И Господ рече на Мойсей: Преброй всички първородни синове от израиляните от един месец и нагоре и ги пресметни по броя на имената им. 41 И да вземеш левитите за Мене, вместо всичките първородни между израиляните, и добитъка на левитите, вместо всичките първородни между добитъка на израиляните (Аз съм Господ). 42 И тъй, Мойсей преброи всичките първородни между израиляните, както Господ му заповяда; 43 и всичките първородни от мъжки пол от един месец и нагоре, според преброяването им по име, бяха двадесет и две хиляди двеста седемдесет и трима.
44 Господ говори още на Мойсей, казвайки: 45 Вземи левитите вместо всички първородни от израиляните, и добитъка на левитите вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ. 46 А за откупване на двеста седемдесет и тримата, с които първородните между израиляните са повече от левитите, 47 да вземеш по пет сикли на човек – според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери); 48 и парите за откупа на онези, които са в повече, да дадеш на Аарон и на синовете му. 49 И така, Мойсей взе парите от откупа за онези, които бяха в повече от изкупените чрез размяна с левитите. 50 От първородните на израиляните взе парите, хиляда триста шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището. 51 И Мойсей даде парите от откупа на Аарон и на синовете му според Господнето слово, както Господ беше заповядал на Мойсей.
© Библейска лига - България

4

Каатовците


1 Господ говори на Мойсей и Аарон, казвайки: 2 Измежду Левиевите синове преброй Каатовите синове по семействата им, по бащините им домове, 3 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане.
4 Ето службата на каатовците в шатъра за срещане: да носят пресветите неща. 5 Когато се вдига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закривалната завеса, ще покриват с нея ковчега на свидетелството, 6 и ще слагат на него покривало от обработени кожи, а отгоре ще разпростират чисто син плат и ще провират върлините му. 7 Върху трапезата на присъствените хлябове ще разпростират син плат и на нея ще слагат блюдата, тамянниците, тасовете и поливалките за поливането; и постоянните хлябове ще бъдат на нея. 8 Върху тях ще разпростират червен плат и него ще покриват с покривало от обработени кожи, и ще провират върлините. 9 После ще вземат син плат и ще покриват светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и масленниците му, които се употребяват при него; 10 и ще слагат него и всичките му прибори под покривало от обработени кожи, и ще го слагат на носилка. 11 А върху златния олтар ще разпростират син плат и него ще покриват с покривало от обработени кожи, и ще провират върлините му. 12 Ще вземат и всички служебни прибори, с които се служи в светилището, и ще ги слагат в син плат, ще ги покриват с покривало от обработени кожи и ще ги слагат на носилка. 13 Като очистят пепелта от олтара, ще разпростират на него морав плат 14 и ще полагат на него всички прибори, с които се служи около него – въгленниците, вилиците, лопатите и легените, всичките прибори на олтара – и ще разпростират върху него покривало от обработени кожи, и ще провират върлините му. 15 И като свършат Аарон и синовете му с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се вдига станът, тогава да пристъпват каатовците, за да ги носят; но да не докосват святите неща, за да не умрат. Тези неща от шатъра за срещане да носят каатовците.
16 И Елеазар, син на свещеника Аарон, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния тамян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване – надзор над цялата скиния и над всичките неща, които са в нея – над светилището и принадлежностите му.
17 Господ говори още на Мойсей и Аарон, казвайки: 18 Да не погубите измежду левитите племето на семействата на каатовците; 19 но, за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват при пресвятите неща, правете така: Аарон и синовете му да влизат и да поставят всекиго на службата му и на товара му; 20 но каатовците да не влизат да видят святите неща ни за минутка, за да не умрат.
21 Господ говори на Мойсей, казвайки: 22 Така също преброй гирсонците по бащините им домове, по семействата им, 23 от тридесет години до петдесет години, които служат при шатъра за срещане. 24 Ето работата на семействата на гирсонците, когато служат и когато носят товари: 25 ще носят завесите на скинията, шатъра за срещане, покрива му, покрива от обработени кожи, който е отгоре му, и завесата за входа на шатъра за срещане, 26 и дворните завеси, завесата за входа на двора, който е около скинията и олтара, въжетата им, всички прибори и принадлежности за службата им; и така те ще служат. 27 Всички служби на гирсонците, било то носене на товари или друга работа, ще бъдат според повелението на Аарон и на синовете му. Вие ще им определяте всяко нещо, което са длъжни да носят. 28 Това е службата на семействата на гирсонците в шатъра за срещане; и повереното на тях да бъде под надзора на Итамар, сина на свещеника Аарон.

Мерариевците


29 Ще преброиш и мерариевците по семействата им, по бащините им домове; 30 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане. 31 Ето нещата, които са длъжни да носят, когато изпълняват службата си при шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете ѝ, стълбовете ѝ, подложките ѝ, 32 и стълбовете на околния двор, подложките им, коловете им, въжетата им, заедно с всичките им прибори и принадлежности; и да определите по име вещите, които те са длъжни да носят. 33 Това е работата на семействата на мерариевците по службата им при шатъра за срещане, под надзора на Итамар, сина на свещеника Аарон.

Преброените от левитите


34 И тъй, Мойсей и Аарон, и първенците на обществото преброиха каатовците по семействата им и по бащините им домове, 35 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане; 36 и преброените от тях по семействата им бяха две хиляди седемстотин и петдесет. 37 Това са преброените от семействата на каатовците, всички, които служеха при шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха, както Господ бе заповядал чрез Мойсей.
38 А преброените от гирсонците по семействата им и по бащините им домове, 39 от тридесет години до петдесет години, които да вършат работа при шатъра за срещане – 40 преброените от тях по семействата им, по бащините им домове, бяха две хиляди шестстотин и тридесет. 41 Това са преброените от семействата на гирсонците, всички, които служеха при шатъра за срещане, които Мойсей и Аарон преброиха според Господнето повеление.
42 А преброените от семейството на мерариевците по семействата им, по бащините им домове, 43 от тридесет години до петдесет години, които да служат при шатъра за срещане, – 44 преброените от тях по семействата им бяха три хиляди и двеста. 45 Това са преброените от семействата на мерариевците, които Мойсей и Аарон преброиха, както Господ заповяда чрез Мойсей.
46 Така Мойсей, Аарон и Израилевите първенци преброиха и всички левити по семействата им и по бащините им домове, 47 от тридесет години до петдесет години, които да работят при шатъра за срещане, да служат и да носят товари. 48 Онези от тях, които бяха преброени, бяха осем хиляди петстотин и осемдесет. 49 Преброиха се, както Господ бе заповядал чрез Мойсей, всеки според службата си и според товара си. Така се преброиха, както Господ бе заповядал на Мойсей.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

134


1 Песен на възкачванията.
Ето, благославяйте Господа, всички слуги Господни,
които престояват нощем в дома Господен.
2 Издигайте ръцете си към светилището
и благославяйте Господа.
3 Нека те благослови от Сион Господ,
Който сътвори небето и земята.
© Библейска лига - България