План за четене на Библията

Тематичен / ден 65

Стар Завет

Числа

7

Приноси, посветени на скинията


1 И когато Мойсей свърши поставянето на скинията, и я помаза, и я освети с всичките ѝ принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети, 2 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и надзираваха преброяването, донесоха приноси. 3 И представиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола – по една кола от двама първенци и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията. 4 Тогава Господ говори на Мойсей, казвайки: 5 Приеми тези неща от тях и нека послужат за работата при шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всеки според работата му. 6 И тъй, Мойсей взе колите и воловете, и ги даде на левитите; 7 двете коли и четирите вола даде на гирсонците според работата им; 8 и четирите коли и осемте вола даде на Мерариевите синове според работата им, под надзора на Итамар, син на свещеника Аарон. 9 А на каатовците не даде, защото тяхната работа в светилището беше да носят на рамена.
10 И в деня, когато олтарът беше помазан, първенците принесоха за освещението му; и първенците принесоха приносите си пред олтара. 11 И Господ рече на Мойсей: Нека по един първенец на ден принася приносите си за освещението на олтара.
12 И този, който принесе приноса си в първия ден беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе; 13 и приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 14 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 15 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 16 един козел в принос за грях; 17 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Наасон, Аминадавовия син.
18 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе; 19 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 20 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 21 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 22 един козел в принос за грях; 23 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Натанаил, Суаровия син.
24 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син. 25 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 26 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 27 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 28 един козел в принос за грях; 29 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елиав, Хелоновия син.
30 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците. 31 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 32 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 33 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 34 един козел в принос за грях; 35 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елисур, Седиуровия син.
36 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син. 37 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 38 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 39 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 40 един козел в принос за грях; 41 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Селумиил, Сурисадаевия син.
42 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син. 43 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 44 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 45 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 46 един козел в принос за грях; 47 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елиасаф, Деуиловия син.
48 На седмия ден принесе първенеца на ефремците, Елисама, Амиудовият син. 49 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 50 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 51 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 52 един козел в принос за грях; 53 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовия син.
54 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Педасуровият син. 55 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 56 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 57 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 58 един козел в принос за грях; 59 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Гамалиил, Педасуровия син.
60 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гидониевият син. 61 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебния принос; 62 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 63 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 64 един козел в принос за грях; 65 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Авидан, Гидониевия син.
66 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син. 67 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 68 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 69 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 70 един козел в принос за грях; 71 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Ахиезер, Амисадаевия син.
72 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Пагиил, Охрановият син. 73 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 74 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 75 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 76 един козел в принос за грях; 77 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Пагиил, Охрановия син.
78 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахира, Енановият син. 79 Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко сто и тридесет сикли; един сребърен леген от седемдесет сикли според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос; 80 един златен тамянник от десет сикли, пълен с тамян; 81 едно теле, един овен, едно едногодишно мъжко агне за всеизгаряне; 82 един козел в принос за грях; 83 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни мъжки агнета. Това беше приносът на Ахира, Енановия син.
84 Това бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато беше помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни тамянника; 85 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли, и всеки леген седемдесет сикли; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли според сикъла на светилището; 86 дванадесет златни тамянника, пълни с тамян; (всеки тамянник беше от десет сикли според сикъла на светилището; всичкото злато на тамянниците беше сто и двадесет сикли;) 87 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет телета, дванадесет овена, дванадесет едногодишни мъжки агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях; 88 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири телета, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни мъжки агнета. Така стана освещението на олтара, след като беше помазан.
89 И когато влезе Мойсей в шатъра за срещане, за да говори с Бога, тогава чу гласа, който му говореше от умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му.
© Библейска лига - България

Нов Завет

Псалми и Притчи

Псалми

99

1 Господ царува;
нека треперят племената;
Той обитава сред херувимите; нека се потресе земята.
2 Господ е велик в Сион,
и високо е издигнат над всички племена.
3 Нека славословят Твоето велико и страшно име;
Бог е свят.
4 И силата на царя обича правосъдие;
Ти утвърждаваш правота;
Ти извършваш правосъдие и правда в Яков.
5 Възвишавайте Господа, нашия Бог,
и кланяйте се пред подножието Му;
Той е свят.
6 Мойсей и Аарон бяха между свещениците Му,
и Самуил между призоваващите името Му;
те призоваваха Господа и Той ги слушаше.
7 В облачния стълб Той им говореше;
те опазиха изявленията Му
и повеленията, които им даде.
8 Господи, Боже наш, Ти си ги слушал;
Ти си им бил Бог опростител,
макар и мъздовъздател за делата им.
9 Възвишавайте Господа, нашия Бог,
и кланяйте се на святия Му хълм,
защото Господ, нашият Бог е свят.
© Библейска лига - България